אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
נושה של חייב העומד בתנאים מסוימים, יכול להגיש בקשת פשיטת רגל
אם במהלך הדיון בבקשה בית המשפט משתכנע מהאמור בבקשת הנושה, הוא יתן צו כינוס נכסים לנכסי החייב ובדרך כלל ימנה מנהל מיוחד לטיפול בהליך
עם צו הכינוס יוטלו על החייב מספר חובות ומגבלות, בהן צו תשלומים חודשיים, צו עיכוב יציאה מהארץ וחובת הגשת דו"חות על מצבו הכלכלי
אם ניתן צו כינוס נגד החייב והוא מבקש לערער עליו, ביצוע צו הכינוס לא יעוכב אלא אם החייב יבקש מבית המשפט שיורה על עיכוב ביצוע ובית המשפט ייענה לבקשה


הליך פשיטת רגל יכול להיפתח בכך שנושה מגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

מהלך הדיון

 • הדיון יתקיים בבית המשפט המחוזי אליו הוגשה הבקשה.
 • הדיון יתקיים בנוכחות הנושה, החייב והכונס הרשמי.
 • על הנושה להציג בפני בית המשפט:
  • ראיות להוכחת החוב.
  • הוכחה שבקשת פשיטת הרגל נמסרה לחייב.
  • הוכחות למעשה פשיטת הרגל שנטען בבקשה.
 • לצורך הוכחת טענותיו, הנושה רשאי:
  • לדרוש שיוצגו פנקסיו העסקיים של החייב בפני בית המשפט.
  • להזמין את החייב להעיד.
 • בית המשפט רשאי לברר מה היתה התמורה לחוב (מה נתן הנושה לחייב בעד החוב). אם ימצא בית המשפט כי יש חשש למרמה, לקנוניה או לעיוות דין, בית המשפט רשאי לברר האם החוב תקף.
 • אם הוכח שיש עוד חוב שחב החייב לנושה מלבד החוב שנטען בבקשת הנושה, רשאי בית המשפט לברר האם החוב תקף.
 • אם הנושה אינו ממשיך באופן ראוי בהליכי בקשת פשיטת הרגל שהגיש, בית המשפט רשאי להחליפו בנושה אחר של החייב, אם החוב של הנושה המחליף הוא בסכום הנדרש להגשת בקשת פשיטת רגל.

החלטת בית המשפט

מתן צו כינוס נכסים

 • בית המשפט רשאי לתת צו כינוס:
  • אם השתכנע בית המשפט מהראיות שהביא הנושה, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס לנכסי החייב ולהמשיך בהליך פשיטת הרגל.

מינו מנהל מיוחד

חובות החייב עם מתן צו כינוס נכסים
 • הודעות על מתן צו כינוס הנכסים:
 • צו תשלומים חודשיים - עם מתן צו כינוס הנכסים, בית המשפט נותן צו תשלומים חודשיים, הקובע כי החייב יעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים.
 • הגשת דו"חות - ממתן צו כינוס הנכסים על החייב להגיש דו"חות לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, אם מונה, על מצבו הכלכלי.
הגבלות החייב עם מתן צו כינוס נכסים
 • עיכוב יציאה מהארץ - עם מתן צו הכינוס תעוכב יציאתו של החייב מהארץ.
 • הפניית דואר - בית המשפט רשאי, לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר לכונס הרשמי או למנהל המיוחד.
 • הגבלות נוספות - ברוב המקרים בית המשפט משתמש בסמכותו לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, כי יחולו על החייב כל או חלק מההגבלות המוטלות עם הכרזת פשיטת הרגל.
קביעת מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל
 • אם ניתן צו כינוס, בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשה לפשיטת הרגל.
 • הדיון בבקשה פשיטת הרגל יתקיים, ככלל, לאחר 6 חודשים לפחות מיום מתן צו הכינוס.
 • החייב, הנושים והכונס הרשמי יוזמנו לדיון בבקשת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו דיון בבקשת פשיטת רגל שהוגשה על ידי נושה.

דחיית הבקשה

 • בית המשפט רשאי לדחות את הבקשה:
  • אם הראיות שהביא הנושה לא שכנעו את בית המשפט כי יש עילה לקבלת הבקשה.
  • אם החייב שכנע את בית המשפט שהוא יכול לשלם את חובותיו.
  • אם החייב שכנע את בית המשפט שיש נימוק אחר להימנע מקבלת בקשת הנושה.
  • אם יש ערעור על החוב, כאמור בפסקה זו.

דחייה או עיכוב בגלל ערעור

 • בית המשפט רשאי לדחות את בקשת פשיטת הרגל, או לעכב את הדיון בה, אם נתקיימו כל התנאים הבאים:
  • מעשה פשיטת הרגל שמצוין בבקשת הנושה הוא אי קיום דרישה שנדרשה בהתראת פשיטת רגל.
  • החוב שצוין בהתראת פשיטת הרגל הוא חוב שנקבע בפסק דין.
  • על פסק הדין הוגש ערעור אשר טרם ניתנה בו הכרעה.
דוגמה
 • נושה הגיש תביעה נגד חייב בבית המשפט השלום, אשר פסק סכום כסף לטובת הנושה.
 • החייב הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, וטרם נתקבל פסק דין בערעור.
 • בינתיים, הגיש הנושה בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל לחייב. בית המשפט אישר את המצאת ההתראה, וההתראה הומצאה לחייב.
 • החייב לא מילא אחר הדרישות בהתראה, והנושה הגיש בקשת פשיטת רגל כנגד החייב.
 • בית המשפט שדן בבקשת פשיטת הרגל יכול לדחות את הבקשה, או לעכב את הדיון בה עד לקבלת פסק דין בערעור שהגיש החייב על פסק הדין שקבע את החוב.

עיכוב הליכים בגלל הכחשת החוב

 • אם החייב הכחיש בדיון שהוא חייב חוב לנושה, או שהחייב טען שהחוב איננו בסכום שמצדיק הגשת בקשה לפשיטת רגל נגדו, רשאי בית המשפט לפעול באחת מהדרכים הבאות:
  • לדחות את בקשת פשיטת הרגל.
  • לעכב את כל ההליכים בבקשה עד שיתקבל פסק דין בעניין החוב.
  • לדרוש שהחייב ייתן ערובה לתשלום כל חוב שיוכח נגדו לזכות הנושה במהלך המשפט שמתקיים בעניין החוב וההוצאות הכרוכות בהוכחת החוב.
דוגמה
 • נושה מגיש בקשת פשיטת רגל נגד חייב, וטוען שהחייב חב לו 100,000 ₪. מעשה פשיטת הרגל עליו מסתמך הנושה הוא שעוקל ונמכר נכס של החייב בהוצאה לפועל.
 • בדיון בבקשת פשיטת הרגל, טוען החייב שהחוב שהוא חייב לנושה הוא בסך 20,000 ₪ בלבד.
 • בית המשפט המחוזי הדן בבקשת פשיטת הרגל יכול לעכב את ההליכים בדיון בבקשה עד שיתקבל פסק דין שיקבע מהו גודל החוב, ולשם כך הוא רשאי לדרוש מהחייב ערובה.
 • אם עוכבו ההליכים, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס על סמך בקשה של נושה אחר, ולדחות את הבקשה שבה עוכבו ההליכים.
 • דוגמה
  • בדוגמה שלעיל, בזמן שההליכים בבקשה מעוכבים, הוגשה בקשת פשיטת רגל על ידי נושה אחר של החייב.
  • בית המשפט החליט לקבל את הבקשה ולתת צו כינוס נגד החייב.
  • לכן, בית המשפט יידחה את הבקשה הראשונה שהוגשה לו.

  הוצאות משפט

  • עד למתן צו הכינוס, הנושה יישא בהוצאות המשפט, אלא אם כן ציווה בית המשפט אחרת.
  • לאחר מתן צו הכינוס, הנושה רשאי להגיש בקשה לתשלום הוצאותיו מתוך נכסי החייב בסכום שבית המשפט יקבע.

  ערעור

  • ערעור על מתן צו כינוס נכסים יש להגיש תוך 45 ימים.
  • הערעור מוגש לבית המשפט העליון.
  • אם הצו ניתן בהסכמה, יש לבקש רשות לערער עליו מבית המשפט המחוזי או מבית המשפט העליון, תוך 30 ימים.
  • מומלץ לפנות לייעוץ או לייצוג משפט

  חשוב לדעת

  • הגשת ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי לתת צו כינוס נגד חייב אינה מעכבת את ביצוע צו הכינוס.
  • לשם עיכוב ביצוע צו הכינוס, על החייב לבקש להורות על עיכוב ביצוע מבית המשפט המחוזי (טרם הגשת הערעור) או מבית המשפט העליון (לצד הגשת הערעור).
  • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים