אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושים לגבות חובות המגיעים להם או לפחות את חלקם, ובמקביל מאפשר לאדם שאינו יכול לעמוד בחובותיו, לקבל פטור מהחובות שאותם הוא לא יכול לשלם
המידע במדריך מיועד לאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל
למידע המלא אודות ההליכים והזכויות במסגרת הליך פשיטת רגל ראו בפורטל המלא פשיטת רגל וחדלות פירעון


הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לאדם המצוי בחובות, ואשר אינו מסוגל לשלם את כלל חובותיו, לפרוע אותם באופן חלקי ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים לאחר סיום ההליך.

למי המדריך מיועד?

 • לאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל.

שאלות עם פתיחת הליך פשיטת הרגל

שאלה הסבר
מה ההבדל בין הליכי הוצאה לפועל והליך פשיטת רגל?
 • בניגוד להליכי הוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יכול להיפתח גם ביוזמת החייב עצמו.
 • פתיחת הליך פשיטת רגל נגד אדם מונעת מנושיו לנקוט הליכי הוצאה לפועל, ועוצרת את הליכי ההוצאה לפועל שכבר נפתחו נגדו.
 • ישנם מספר קווי דימיון ומספר הבדלים נוספים בין הליכי הוצאה לפועל להליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו השוואה בין הליכי הוצאה לפועל להליך פשיטת רגל.
מי יכול לפתוח בהליכי פשיטת רגל? כל מי שאותו אדם, שנגדו נפתח הליך פשיטת הרגל, חייב לו סכום כסף, ואשר עומד במספר תנאים נוספים, רשאי להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אותו אדם. למידע נוסף ראו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה.
האם גם החייב עצמו יכול לפתוח בהליכי פשיטת רגל? אדם שחובותיו גבוהים מ-17,307 ₪ (נכון לשנת 2018) יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל. למידע נוסף ראו מדריך לאדם הנמצא בחובות ושוקל לפתוח ביוזמתו בהליך פשיטת רגל.
מה המטרה של הליך פשיטת רגל? הליך פשיטת הרגל מאפשר לנושים לגבות חובות המגיעים להם או לפחות את חלקם, ובמקביל מאפשר לאדם שאינו יכול לעמוד בחובותיו, לקבל פטור מהחובות שאותם הוא לא יכול לשלם, וכך לפתוח דף חדש בחייו הכלכליים.
האם הליך פשיטת רגל פוטר את החייב מכל החובות שיש לו? בסיום הליך פשיטת הרגל - לאחר החייב שהחזיר את החובות שבהם יכול היה לעמוד - נמחקים שאר חובותיו, מלבד החובות הבאים: חוב מזונות, קנסות וחובות שנוצרו במרמה. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל (פסקת "חובות שההפטר אינו חל עליהם").
האם ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד אדם שמתנהלים נגדו תיקים בהוצאה לפועל?
 • ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד אדם המתנהלים נגדו תיקי הוצאה לפועל.
 • יחד עם זאת, אין חובה שנגד אדם יתנהלו הליכי הוצאה לפועל לפני פתיחת הליך פשיטת הרגל, כלומר, ניתן לפתוח בהליך פשיטת רגל נגד אדם בשל חובותיו גם אם לא מתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל.
אם הוגשה בקשת פשיטת רגל נגד אדם שמתנהלים נגדו הליכי הוצאה לפועל, מה קורה להליכים בהוצאה לפועל?
מה ההבדל בין הליך פשיטת רגל שנפתח ביוזמת החייב להליך פשיטת רגל שנפתח נגד החייב? ישנם מספר הבדלים בין הליכי פשיטת רגל שננקטים על ידי חייב להליכים שננקטים על ידי נושה.

מה ניתן לעשות כאשר אדם מקבל התראת פשיטת רגל?

 • במקרים רבים הליכי פשיטת רגל שננקטים נגד אדם נפתחים על ידי הגשת התראת פשיטת רגל.
 • על אותו אדם למלא אחר הדרישות בהתראת פשיטת הרגל או להגיש התנגדות לבקשה (כאשר יש לו סיבה מצדקת להתנגדות, למשל אם החוב נפרע), אחרת ניתן יהיה להגיש נגדו בקשת פשיטת רגל, שמשמעותה: התחלת הליך פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל.
 • אם החייב לא מתנגד לעצם קיום החוב אבל חולק על הסכום שננקב בהתראת פשיטת הרגל, הוא יכול להודיע על כך לנושה או לפעול בהתאם לאמור בהתראה ביחס לסכום שאינו במחלוקת. למידע נוסף ראו התראת פשיטת רגל (פסקת "מחלוקת על הסכום הנקוב בהתראה").

אם הוגשה בקשה לפשיטת רגל נגד אדם מסוים, מה ניתן לעשות?

כיצד מתנהל הליך פשיטת רגל?

 • הליך פשיטת רגל שנפתח לבקשת נושה כולל מספר שלבים עיקריים.
 1. התראת פשיטת רגל - במרבית המקרים, הליך פשיטת רגל לבקשת נושה נפתח על ידי הגשת התראת פשיטת רגל. למידע נוסף ראו התראת פשיטת רגל.
 2. התנגדות להתראת פשיטת רגל - לאחר שנמסרה לאדם התראת פשיטת רגל, עליו למלא אחר הדרישות שבהתראה או להגיש התנגדות. למידע נוסף ראו התנגדות חייב להתראת פשיטת רגל.
 3. הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי נושה- בהתקיים תנאים מסוימים, ניתן להגיש בקשת פשיטת רגל נגד אדם. למידע נוסף ראו בקשת פשיטת רגל על ידי נושה.
 4. התנגדות לבקשת פשיטת רגל - אדם אשר הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל רשאי להתנגד לה. אי הגשת התנגדות עשויה להביא לכניסת האדם להליך פשיטת רגל. למידע נוסף ראו התנגדות חייב לבקשת פשיטת רגל.
 5. דיון בבקשה למתן צו כינוס נכסים - בעקבות הגשת בקשת פשיטת רגל נגד אדם, יערוך בית המשפט דיון. למידע נוסף ראו דיון בבקשת נושה למתן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל.
  • בית המשפט רשאי להחליט לתת צו כינוס נכסים, אשר המשמעות שלו היא שנכסי החייב מוגנים ולא ניתן לבצע בהם שינויים. למידע נוסף ראו צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל.
  • עם מתן צו כינוס הנכסים כל ההליכים נגד החייב מעוכבים, כלומר לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליכים משפטיים נגד החייב לגביית החובות. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בפשיטת רגל.
  • בית המשפט אף רשאי למנות מנהל מיוחד לביצוע סמכויות שונות. למידע נוסף ראו מנהל מיוחד בפשיטת רגל.
 6. חקירת חייב בפשיטת רגל - המנהל המיוחד שמונה על ידי בית המשפט מבצע חקירה לצורך קביעת יכולתו הכלכלית של החייב לשלם את חובותיו. למידע נוסף ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.
 7. הגשת תביעות חוב על ידי הנושים - כל מי שמאמין שהחייב חב לו כסף או יחוב לו במהלך תקופת פשיטת הרגל, נדרש להגיש תביעת חוב. למידע נוסף ראו הגשת תביעת חוב בפשיטת רגל.
 8. דיון בבקשת פשיטת הרגל
 9. מימוש נכסי החייב - אם בית המשפט הכריז על החייב כפושט רגל, בשנים שלאחר מכן חלק מנכסי החייב יימכרו לצורך פירעון חלקי של החובות. למידע נוסף ראו מימוש נכסי חייב בפשיטת רגל.
 10. הגשת בקשה למתן הפטר - החייב רשאי בכל עת להגיש בקשת לקבלת צו הפטר, אשר ימחוק את יתרת חובותיו (אלו שלא שולמו במסגרת ההליך). למידע נוסף ראו בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל.
 11. סיום ההליך ומחיקת חובות - אם תתקבל בקשת החייב למתן הפטר, יקבל החייב פטור מתשלום יתרת החובות שלא נפרעו במסגרת ההליך. למידע נוסף ראו צו הפטר בפשיטת רגל.

איך מקבל החייב פטור מחובותיו?

 • חייב שנמצא בהליך פשיטת רגל רשאי להגיש בכל עת בקשה למתן צו הפטר, אשר ימחק את יתרת חובותיו.
 • עם זאת, מקובל שיחלפו לפחות 4 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים כדי שניתן יהיה לשקול את הבקשה למתן הפטר.
 • למידע נוסף ראו בקשה למתן הפטר בפשיטת רגל.

האם יש דרך מקוצרת לסיים את ההליך?

האם ניתן להפחית את סכום התשלום החודשי שהחייב צריך לשלם במסגרת ההליך?

 • במסגרת הליך פשיטת הרגל ניתן לחייב צו תשלומים, לפיו עליו לשלם בכל חודש סכום קבוע לטובת פירעון החובות.
 • חייב המתקשה לעמוד בצו התשלומים החודשיים רשאי להגיש בקשה להפחתת התשלום. אם קיים חשש שהחייב לא יעמוד בתשלום החודשי.
 • במקרה כזה רצוי להקדים ולהגיש בקשה להפחתת התשלום לפני שמגיע המועד לתשלום כדי שלא ייווצר מצב שבו החייב מפר את חובת התשלום. למידע נוסף ראו בקשה להפחתת תשלומים חודשיים.

שאלות נוספות

שאלה הסבר
האם מוטלות על החייב בפשיטת רגל חובות מיוחדות? לאורך כל הליך פשיטת הרגל מוטלת על החייב חובת תום לב, הכוללת שיתוף פעולה מלא וגילוי כל מידע רלוונטי. למידע נוסף ראו חובת תום הלב של חייב בפשיטת רגל.
מה תוצאות אי קיום החובות בהליך פשיטת הרגל?
 • לאי קיום חובות החייב יכולות להיות מספר השלכות, כגון התארכות ההליך ודחיית מועד קבלת פטור מהחובות.
 • כמו כן חשוב לדעת כי לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה יכולה להוביל למעצר החייב ומהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
האם מוטלות על החייב הגבלות במהלך פשיטת הרגל? במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטלות על החייב מספר חובות והגבלות, כגון: איסור יציאה מהארץ, הגבלות על שימוש בכרטיס אשראי, ביצוע תשלומים חודשיים והגשת דו"חות. למידע נוסף ראו:
האם יש דרך לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ? במסגרת הליך פשיטת הרגל מוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ. חייב המבקש לצאת מהארץ יכול להגיש בקשה לביטול הצו. נסיבות טובות לביטול הצו יהיו נסיעה מטעמי בריאות או עבודה. למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל.
האם ישנם מקצועות, שאדם שננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל, אינו רשאי לעסוק בהם? ישנם מספר מקצועות, אשר לא ניתן לעסוק בהם במהלך הליך פשיטת רגל ואף לאחריו. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי להבין כיצד הליך פשיטת הרגל ישפיע על הפרנסה במהלך ההליך ואחריו. למידע נוסף ראו הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל.
האם ניתן להסיר את ההגבלות על תחומי העיסוק לאחר פשיטת רגל? ישנן הגבלות על תחומי עיסוק במהלך פשיטת רגל אשר נותרות תקפות גם לאחריה. מי שמעוניין לעסוק בעיסוק מוגבל, יכול להגיש בקשה לבית המשפט לקבל תעודה שתסיר את המגבלה. למידע נוסף ראו בקשה לקבלת תעודה להסרת מגבלות לאחר פשיטת רגל.
האם החייב רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין?
 • לאורך כל ההליך זכאי החייב להיות מיוצג ע"י עורך דין, כולל בשלב החקירה, שעורך המנהל המיוחד במטרה להעריך את יכולת החייב לפרוע את חובותיו.
 • החייב זכאי לייצוג משפטי של עורך דין מטעמו וכן לייצוג משפטי בחינם של עורך דין מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בתחום חדלות פירעון (פשיטת רגל).
אם שפת האם של החייב אינה עברית, האם הוא זכאי לשירותי תרגום במסגרת החקירה של המנהל המיוחד? במסגרת החקירה זכאי החייב לתרגום לשפת אם. למידע מלא על זכויותיו של החייב במהלך החקירה ראו חקירת חייב בפשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים