אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
לאחר מתן צו כינוס נכסים, המנהל המיוחד נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב
לצורך הגשת חוות הדעת עורך המנהל המיוחד חקירה מקיפה בענייניו של החייב
על החייב ועל כל אדם שנתבקש לחקירה מוטלת חובה לשתף פעולה עם החקירה, ובכלל זה להתייצב לחקירה ולמסור כל מידע או מסמך שנתבקש למסור
אי שיתוף פעולה של החייב או כל אדם אחר עם החקירה יכול להביא להוצאת צו על ידי בית המשפט
אי שיתוף פעולה של החייב בחקירה עלול לגרור את ביטול ההליך (אם הבקשה הוגשה על ידי חייב) או הכרזת פשיטת רגל (אם הבקשה הוגשה על ידי נושה)


לאחר מתן צו כינוס נכסים, המנהל המיוחד, או הכונס הרשמי, אם לא מונה מנהל מיוחד, נדרש לגבש חוות דעת על מצבו של החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ביצוע החקירה

 • בסמכות המנהל המיוחד החוקר את החייב לחקור באופן מקיף את החייב אודות הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו.
 • הסמכות לחקור בדבר נכסים כוללת:
  • נכסים שהיו שייכים לחייב בעבר.
  • נכסים ששייכים (או היו שייכים) לחייב לבד או בשיתוף עם אחרים.
 • המנהל המיוחד מוסמך, לשם קיום החקירה, לבצע את הפעולות הבאות:
  • לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים להכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו של החייב, מהחייב עצמו או מכל אדם שסביר כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.
  • לבקש מהחייב כתב ויתור סודיות כדי שהמנהל המיוחד יוכל לדרוש מצדדים שלישיים מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב.
   • חייב אשר מגיש בקשת פשיטת רגל נדרש לצרף כתב ויתור סודיות לבקשתו.
   • מי שנדרש למסור מידע או מסמכים מכוח כתב ויתור על סודיות שנתן החייב למנהל המיוחד, חייב לפעול בהתאם לדרישה ולמסור את המידע או המסמכים.
  • לפנות לראש ההוצאה לפועל בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחייב והמצוי בלשכת ההוצאה לפועל.
 • המנהל המיוחד רשאי להקליט את החקירה.
 • המנהל המיוחד רשאי לפנות לבית המשפט כדי שיוציא צו המורה לבנק או לרשויות המס למסור לו מידע או מסמכים הנוגעים לענייניו של החייב, ובמקרים מיוחדים גם לגבי ענייניו של בן הזוג של החייב.
  • אם החייב מעוניין לקבל את המידע שנמסר מרשות המס או הבנק אולם הרשות או הבנק מסרבים, הוא יכול להגיש בקשה לקבלת המידע.

הגשת חוות הדעת לבית המשפט

 • לקראת הדיון בבקשת פשיטת הרגל שיתקיים בהתאם לבקשת נושה או בהתאם לבקשת החייב, המנהל המיוחד יגיש לבית המשפט את חוות דעתו.
 • חוות הדעת תכלול בתוכה:
  • פירוט של ממצאי החקירה שניהל המנהל המיוחד.
  • הערכה בדבר הנסיבות שגרמו למצבו של החייב והאופן שבו ניהל את עסקיו.
  • פירוט של הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, אם היו כאלה.
  • מידע על מידת שיתוף הפעולה של החייב בחקירה.
  • הצעות והחלטות שנתקבלו באסיפות נושים, אם התקיימו.
  • הערכה בדבר יכולתו של החייב לפרוע את חובותיו ובדבר ההליכים שיש לנקוט כלפי החייב.
  • המלצה לגבי הדרך שיש לפעול בה לגבי החייב.
 • חוות הדעת תוגש לפחות 15 ימים לפני המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת הרגל.
 • עותק מהבקשה יימסר לחייב ללא תשלום.
 • כל נושה של החייב רשאי לפנות אל המנהל המיוחד בכתב ולקבל את חוות הדעת בתמורה לתשלום אגרה.

זכויות וחובות החייב בחקירה

זכויות החייב בחקירה

 • נוכחות עורך דין
  • עורך דינו של החייב יוכל להיות נוכח בחקירה בהסכמת המנהל המיוחד.
  • אסור לעורך הדין של החייב להתערב בשאלות.
 • תרגום לשפת אם
  • אם שפת אמו של החייב אינה עברית, לחייב יש זכות שהחקירה תתבצע באמצעות מתורגמן לשפת אמו.
  • יש להודיע מראש למנהל המיוחד על הצורך במתורגמן.
 • הצגת מסמכים תומכים
  • לחייב יש זכות להציג כל מסמך שנדרש כדי לאמת טענה מטענותיו, גם אם לא נתבקש להציג את אותו מסמך.
 • הגנה על הפרטיות
  • על המנהל המיוחד שקיבל כתב ויתור סודיות, לפעול מכוח כתב הוויתור רק במידה הדרושה לביצוע תפקידו.
  • אסור למנהל המיוחד לעשות שימוש או לגלות את תוכנם של המידע והמסמכים שנתקבלו אצלו במהלך החקירה מעבר למידה הדרושה לביצוע תפקידו.
  • שימוש במידע ובמסמכים יעשה תוך הגנה על פרטיותו של החייב ושל כל מי שנמסר למנהל המיוחד מידע לגביו.

חובות החייב בחקירה

 • על החייב מוטלת החובה לשתף פעולה בחקירה.
 • שיתוף הפעולה של החייב חשוב במיוחד במקרים בהם בקשת פשיטת הרגל הוגשה על ידי החייב, וזאת כחלק מהתנהלות תקינה בהליך ומחובת תום הלב.
 • שיתוף הפעולה בחקירה כולל:
  • התייצבות לחקירה בכל עת שיידרש לכך (גם אם זומן מספר פעמים).
  • מתן תשובות כנות ומלאות לשאלות.
  • הצגת כל מסמך שנדרש על ידי המנהל המיוחד.

תוצאות אי שיתוף פעולה בחקירה

זימון וצו הבאה

 • לצורך ביצוע החקירה, המנהל המיוחד רשאי לבקש מבית המשפט לתת את כל אחד מהצווים הבאים:
  • צו המורה לחייב להתייצב לחקירה בפני המנהל המיוחד.
  • צו המחייב את החייב, או כל אדם שסביר שיש ברשותו מידע או מסמכים הנחוצים לחקירה, אשר נדרש למסור מסמכים או מידע ולא מסר אותם, לעשות אחד מהבאים:
   • למסור אותם למנהל המיוחד.
   • למסור אותם לבית המשפט.
   • להתייצב בפני המנהל המיוחד או בפני בית המשפט.
 • אי מילוי אחר הוראות הצו עלול לגרור מעצר, הבאה על ידי המשטרה לבית המשפט לחקירה, קנס ואפילו מאסר.

השלכות אי שיתוף פעולה על המשך ההליך

 • אם החייב הוא זה שהגיש את בקשת פשיטת הרגל והוא לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
  • המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט בית המשפט לדחות את בקשת פשיטת הרגל ולבטל את צו כינוס הנכסים.
  • בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
  • בית המשפט רשאי לקבל את בקשת המנהל המיוחד ולבטל את ההליך, או לדחות את הבקשה ולאפשר את המשך ההליך.
 • אם נושה הוא זה שהגיש את בקשת פשיטת הרגל והחייב לא משתף פעולה עם החקירה, ללא הצדקה:
  • המנהל המיוחד רשאי להגיש בקשה לבית המשפט שיכריז על פשיטת רגל של החייב.
  • בית המשפט יאפשר לחייב הזדמנות לטעון טענות ביחס לבקשה.
  • בית המשפט רשאי לקבל את בקשת המנהל המיוחד ולהכריז על פשיטת רגל, או לדחות את הבקשה ולתת הוראות.

חשוב לדעת

 • המנהל המיוחד עשוי לחקור גם את בן הזוג של החייב, ולכן חשוב שבן הזוג יכיר את נסיבות ההסתבכות הכלכלית.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא. הפרת החובה על ידי החייב או גורם שלישי, מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת נושה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים