לאחר הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, מוזמנים לוועדה שמעריכה את מידת התלות של המבוטח בזולת
ניתן להגיע לוועדה עם מלווה, עם מתורגמן או עם עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר על הוצאות שנגרמו בגלל ההתייצבות בוועדה


לאחר הגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים מקבלים הזמנה לוועדה רפואית לשירותים מיוחדים.

 • בוועדה נבחנת מידת התלות של תובעי הקצבה בעזרה של אדם אחר לביצוע פעולות היום-יום ופעולות נוספות כמו הכנת מזון ולקיחת תרופות.
 • בנוסף, הוועדה בודקת אם הם זקוקים להשגחה כדי למנוע סכנת חיים מהם ומאחרים.
 • במקרים מסוימים של מחלה או מוגבלות קשה ניתן פטור מההגעה לוועדה הרפואית, וכן להיות זכאים למסלול מזורז בטיפול בתביעתם. למידע נוסף ראו מסלול מהיר להגשת תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

לקראת הדיון בוועדה

 • לאחר הגשת התביעה לקצבת שירותים מיוחדים מקבלים הזמנה לוועדה רפואית לצורך קביעת מידת התלות בזולת.
 • מומלץ להכין מראש מסמך ובו רשימה של כל הליקויים, המחלות והקשיים בתפקוד שאותם מעוניינים להציג בפני הוועדה, לצורך ביסוס הטענה לגבי התלות באחרים לביצוע פעולות היום-יום ופעולות הקשורות בתפעול משק הבית, וכדי לצמצם את האפשרות שיישכחו מחלות או ליקויים מסוימים.
 • במרכזי "יד מכוונת" שפועלים מטעם הביטוח הלאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לפני הגשת התביעה או לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.
 • הכנת מסמכים רפואיים -
  • יש לארגן בצורה מסודרת את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית ולהכין העתקים שלהם (למקרה שיושארו בידי הוועדה).
  • מסמכים רלוונטיים עשויים להיות חוות דעת רפואית, סיכומי מחלה, צילומי רנטגן ופענוחים של צילומים.
  • אין צורך להביא מסמכים שכבר צורפו לטופס התביעה ונמסרו.
 • יש להגיע אל הוועדה עם תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת הנושאת תמונה.
 • ניתן להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • אם יש צורך, ניתן להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, שרשאי לייצג את התובעים בפני הוועדה ולדבר בשמם.
 • חשוב להגיע בשעה שנקבעה בהזמנה. עם זאת, ייתכן עיכוב בזמנים ולעתים הכניסה לחדר הוועדה נקבעת שלא על-פי סדר הגעתם של הנבדקים.
 • מי שלא יכול להגיע לדיון בוועדה במועד שנקבע, חייב להודיע על כך מראש ובכתב למוסד לביטוח לאומי. מי שלא יודיעו עשויים לקבל קנס כספי. למידע נוסף ראו אי התייצבות לדיון בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.

במהלך הדיון בוועדה

 • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 • פירוט ליקויים, מחלות וקשיים -
  • יש לפרט אם יש קשיים לתפקד או אם יש צורך בעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (התלבשות, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה בהפרשות) ובפעולות נוספות (הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים שונים).
  • אם יש כאבים שמשפיעים על התפקוד, יש לתאר את השפעתם.
  • ניתן להיעזר במסמך הליקויים והקשיים שהוכן מראש ולהסתמך עליו.
  • את המסמך ניתן להגיש לעיון הרופא/ה ולצרפו לדו"ח הוועדה.
 • יש להגיש את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים שלא צורפו לבקשה המקורית לעיון הרופא/ה ולצורך תיוק בדו"ח הוועדה.
 • לאחר שיפורטו הליקויים והקשיים ולאחר הגשת המסמכים הרפואיים, יש לחתום ולאשר את דו"ח הוועדה ולחתום על הסכמה להיבדק על-ידי הרופא/ה.
 • בדיקה על-ידי רופא/ת הוועדה -
  • בוועדה הרפואית בודק/ת הרופא/ה באיזו מידה נדרשת עזרה של אדם אחר לביצוע פעולות היום-יום וכן פעולות הקשורות בתפעול משק הבית.
  • בנוסף, בודקים אם קיים צורך בהשגחה כדי למנוע סכנה לנבדק ולזולתו.
 • בסיום הבדיקה הרופא/ה קובע/ת את רמת הסיוע שתובעי הקצבה זקוקים לו מאדם אחר.
 • בהתאם לקביעת הרופא/ה, יחליט פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לגבי הזכאות של התובע לקצבת שירותים מיוחדים ושיעור הקצבה.
 • למידע נוסף ראו מבחן תלות לבדיקת זכאות לקצבת שירותים מיוחדים.

ערעור

החזר הוצאות

חשוב לדעת

 • המעוניינים בכך, יכולים למלא שאלון שביעות רצון לאחר הביקור בוועדה (ניתן למלאו מבלי להזדהות).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.