חג המולד יחול בימים רביעי 25.12.2024 וחמישי 26.12.2024
הכנסייה האורתודוקסית תציין את החג בימים שלישי 07.01.2025 ורביעי 08.01.2025
דף זה מרכז את זכויות העובדים וזכויות נוספות הקשורות לחג
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


חג המולד מצוין על ידי מאמינים נוצריים ונמשך יומיים.

 • עובדים נוצריים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג מבלי ששכרם ייפגע.
 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: הזכות לצאת לחופשה בערב החג, עבודה וחופשה בחג עצמו, שכר בחג, תשלום קצבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי וכו'.

ערב החג

עבודה בערב החג

חופשה בערב החג

 • יום חופשה בערב חג נחשב ליום חופשה מלא.
  • עובדים שיוצאים לחופשה במהלך ערב החג זכאים לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצאו לחופש). להרחבה ראו תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם. להרחבה ראו חופשה שנתית.
  • עם זאת, במקומות עבודה רבים שסגורים בערבי חג מקובל לשלם לעובדים שכר מלא עבור אותו יום, אך לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית שלהם.
 • חופשה ביוזמת המעסיק:
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי עובדיו יצאו לחופשה, ולכן הוא רשאי להחליט כי בערב החג העובד יצא לחופשה.
  • על המעסיק להודיע על כך לעובד מבעוד מועד.
 • חופשה ביוזמת העובדים:
  • ערב חג המולד נחשב כיום בחירה - זהו אחד מהמועדים שהעובדים יכולים לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית.
  • עובדים במגזר הציבורי ועובדים על פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום בימים שנקבעו כימי בחירה (יום או יומיים בשנה, בהתאם להסכם), בנוסף לימי החופשה השנתית.
  • לשם מימוש זכאותם, על העובדים לפנות למעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתם לצאת לחופשה בערב החג.
  • על המעסיק לאשר את בקשתם.
  • למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
דוגמה
מהנדסת תוכנה נוצרית שעובדת בחברת הייטק בחיפה זכאית להיעדר באופן אוטומטי מעבודתה בימי החג הנוצריים, על חשבון מכסת ימי החגים שלה.
 • לכן עובדים נוצרים שבחרו את החגים הנוצריים כימי החג שלהם רשאים להיעדר מעבודתם במהלך חג המולד, גם אם במקום העבודה שלהם נהוג לעבוד בחגים שאינם חגים יהודיים.
 • זכאותם של עובדים אלה להיעדר בימי החגים הנוצריים מהעבודה תקפה גם אם נעדרו מעבודה במהלך חגים יהודיים שבהם מקום העבודה היה סגור, אולם הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום של דמי חגים (לעובדים שעתיים) או שכר רגיל (לעובדים במשכורת חודשית קבועה) גם עבור החגים הנוצריים וגם עבור החגים היהודיים.
דוגמה
 • מורה נוצרית המלמדת בבית ספר יהודי בחרה כימי חג את חגי דתה.
 • המורה זכאית להיעדר מעבודתה במהלך חג המולד, גם אם נעדרה מהעבודה במהלך חג החנוכה, כאשר בית הספר היה סגור.
 • עבור ימי החג הנוצריים היא זכאית לתשלום דמי חגים (אם היא עובדת ששכרה נקבע לפי מספר השעות השעות או הימים שעבדה בפועל) או לשכר רגיל (אם היא מקבלת משכורת חודשית קבועה).
 • ימי החג היהודיים יוכלו להיחשב לה כימי חופשה שמשולמים עבורם דמי חופשה, או כימי חופשה ללא תשלום.

חופשה "כפויה" בימים שלפני או אחרי החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית ואף להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של מספר ימים, שביניהם גם ערב החג; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:
 1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים לגבי ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 2. יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.
 • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
  3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
 • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

עובדים נוצרים

 • עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג.
 • עובד שעתי/יומי- עובד נוצרי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג. להרחבה ראו: זכותון עובדים שעתיים/יומיים.
 • למידע נוסף על תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג, ראו דמי חגים.

עובדים בני כל הדתות

 • עובדים שאינם נוצרים ויצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).
 • ימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עבודה במהלך החג

 • עובדים במשכורת חודשית זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בחגים וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו.
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, ואם הם הועסקו בחג מתוך כורח, הם זכאים בנוסף לדמי חגים בשיעור 100% משכרם.
 • אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניק גמול שונה מהגמול המחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה מביניהם.
 • להרחבה ראו: גמול עבור העסקה ביום חג .

דמי מחלה בחג

 • חוק דמי מחלה אינו מתייחס בשאלת גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג.
 • אם עובד נעדר עקב מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, קיימות שתי פרשנויות לגובה התשלום (שאלה זו טרם נדונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולכן שתי הפרשנויות אפשריות):
 1. יום המחלה שחל ביום החג ישולם בשיעור של דמי מחלה הקבוע בחוק.
 2. יום החג ישולם במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה העובד חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.
 • בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

בני דתות אחרות

 • עובד שאינו נוצרי (למשל יהודי, מוסלמי או דרוזי) זכאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו, הקבועים בחוק.
 • עובד שאינו נוצרי שבחר כימי חג את חגי דתו ועובד במקום עבודה הסגור בחגים נוצריים, ימי החג ייחשבו כימי חופשה (כלומר ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה שצבר), והוא יקבל עבורם דמי חופשה שנתית.
 • עובד שאינו נוצרי שיעבוד במהלך ימי חג המולד, יקבל שכר רגיל ולא יהיה זכאי לגמול עבור העסקה ביום חג.
 • לפירוט רשימת החגים הקבועה בחוק על פי דת ראו דמי חגים.

מתנדבי השירות לאומי-אזרחי

 • מתנדבי השירות לאומי-אזרחי הנוצריים זכאים להיעדר מהשירות במהלך ימי החג.
 • מתנדבים שאינם נוצריים, אינם זכאים להיעדר מהשירות, אלא בימי החג הנהוגים בדתם.
 • להרחבה ראו: חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

אסירים

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים