הקדמה:

כאשר שכר הבסיס של העובד יורד במהלך ההעסקה, פיצויי הפיטורים יחושבו באופן יחסי לפי השכר בכל תקופה, ולא לפי השכר האחרון של העובד
החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
פיצויי הפיטורים החל מ-2008 יחושבו לפי החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2008, ושבמהלך עבודתו שכר הבסיס הופחת, ושהמעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה
אם הצטברו רווחים בקופת הגמל שאליה הופרשו כספי הפיצויים, למעסיק אסור להפחיתם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובדים פוטרו, וכן כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.

 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2008 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה, ושבמהלך תקופת ההעסקה חלה הפחתה בשכר הבסיס.
 • לחישוב פיצויים במקרה של העלאה בשכר או שינויים בהיקף המשרה וכן לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנה אחרת ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.


השכר המשמש כבסיס לחישוב הפיצויים

 • מקובל לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס השכר האחרון, כשהוא בדרך כלל השכר הגבוה ביותר שהעובד קיבל במהלך תקופתו. עם זאת, כאשר שכר הבסיס מופחת במהלך תקופת ההעסקה, יש לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס שונה.
 • אם ההפחתה בשכר היא זמנית שכתוצאה ממנה פחת השכר האחרון של העובד, יש להתעלם מההפחתה הזמנית ולהתייחס לשכר האחרון שלפני ההפחתה כשכר הבסיס שלפיו יחושבו הפיצויים.
דוגמה
 • עובד הועסק מ-01.01.2008 עד 01.05.2015.
 • במשך כל תקופת העסקתו עמד השכר על 10,000 ₪.
 • במהלך החודש האחרון להעסקתו הופחת שכרו ל-9,000 ₪.
 • לצורך חישוב פיצויי הפיטורים יש להתייחס לעובד כאילו לא הייתה הפחתה כלל, והשכר שעל פיו יחושבו הפיצויים יהיה השכר ערב ההפחתה, כלומר 10,000 ₪.
 • לחישוב מדויק של גובה הפיצויים במקרה כזה ראו כאן.
 • במקרה שההפחתה בשכר אינה זמנית, יחושבו הפיצויים באופן יחסי, כאשר לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את השכר האחרון ערב ההפחתה כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכרו של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה (ראו להלן).

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
אזהרה
 • גובה הפיצויים שעל המעסיק לשלם, אינו תלוי בשאלה האם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני או לא.
 • אם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני, הם שייכים לעובד, ולמעסיק אסור להפחית אותם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם.

אופן החישוב

 • לצורך החישוב יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה איזה אחוז מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול בשכר החודשי המשמש בסיס לחישוב הפיצויים:
  • לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את השכר האחרון ערב ההפחתה כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים;
  • לגבי התקופה שלאחר ההפחתה יראו את השכר החדש (המופחת) כשכרו של העובד לצורך חישוב הפיצויים.

דוגמה 1: עובד חדש שהמעסיק התחיל להפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני לאחר 6 חודשי עבודה

דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2008 ופוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ עבד העובד 88 חודשים (7 שנים ו-4 חודשים).
 • בתחילה עמד שכרו על 11,000 ₪ ברוטו לחודש.
 • ב-2015 ירד שכרו ועמד על 10,000 ₪ ברוטו לחודש.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 47,418.89 ₪, לפי החישוב בטבלה שלהלן.
תקופת עבודה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
ינואר - יוני 2008 0% ⅓8 אחוזים 5,500 ₪ עבור ששת החודשים הראשונים לעבודתו בשנת 2008 (שבמהלכם לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים, ושבמהלכם השתכר העובד 11,000 ₪), זכאי העובד לפיצוי בשיעור של ⅓8 מהשכר באותה תקופה כפול 6 חודשים - סה"כ 5,500 ₪ (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 11,000 ₪).
יולי - דצמבר 2008 0.834% 7.5% 4,949.56 ₪ העובד זכאי לפיצויים בשיעור 7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-0.834% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 4,949.56 ₪ (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 11,000 ₪).
2009 1.68% 6.65% 8,782.40 ₪ העובד זכאי לפיצויים בשיעור 6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 8,782.40 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ₪).
2010 2.5% 5.83% 7,700 ₪ העובד זכאי לפיצויים בשיעור 5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 7,700 ₪ (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ₪).
2011 3.34% 4.99% 6,591.20 ₪ העובד זכאי לפיצויים בשיעור 4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 6,591.20 ₪ (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ₪).
2012 4.18% 4.153% 5,482.40 ₪ לפיצויים בשיעור 4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 5,482.40 ₪ (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ₪).
2013 5% ⅓3 אחוזים 4,400 ₪ העובד זכאי לפיצויים בשיעור ⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 4,400 ₪ (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ₪).
2014 6% ⅓2 אחוזים 3,080 ₪ העובד זכאי לפיצויים בשיעור ⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר באותה תקופה (11,000 ₪) - סה"כ 3,080 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 11,000 ₪).
ינואר 2015 - אפריל 2015 6% ⅓2 אחוזים 933.33 ₪ עבור כל אחד מ-4 החודשים האחרונים לאחר ההפחתה בשכר, זכאי העובד לפיצויים בשיעור ⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר שלאחר ההפחתה (10,000 ₪) - סה"כ 933.33 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ₪)
סה"כ 47,418.89 ₪ סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.

דוגמה 2: עובד חדש שמעסיקו מפריש את רכיב הפיצויים החל מהחודש הראשון להעסקה

 • החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X‏ השכר החודשי האחרון שלפני ההפחתה X‏ 6 חודשים).
 • עובדים שבמהלך שנת 2008 הפריש עבורם המעסיק כספים לרכיב הפיצויים כבר מהחודש הראשון (למשל, עובדים חדשים שהיה להם ביטוח פנסיוני קודם ועל כן חובת המעסיק לערוך להם ביטוח פנסיוני כבר מיומם הראשון בעבודה) יהיו זכאים לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
דוגמה
נניח שבדוגמה הנ"ל המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני החל מהיום הראשון להעסקה.
 • שיעור ההפרשות בשנת 2008 לפי צו ההרחבה עמד על 0.834%, כלומר המעסיק הפריש שיעור זה עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים (ינואר-יוני 2008).
 • עבור ששת החודשים הללו על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור של 7.5% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים המהווים את מלוא פיצויי הפיטורים ל-0.834% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס באותה תקופה (11,000 ₪) במקום ⅓8 אחוזים שהיה עליו לשלם אלמלא היה מפריש בתקופה זו לביטוח הפנסיוני.
 • פיצויי הפיטורים שעל המעסיק יהיה לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים במקרה זה יעמדו על 4,949.56 ₪ (לפי חישוב: 7.5 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 11,000 ₪) במקום 5,500 ₪ (הסכום שעליו לשלם אלמלא הפריש את כספי הפיצויים לביטוח הפנסיוני בתקופה זו).
 • בשאר התקופות יישאר החישוב ללא שינוי.

דוגמה 3: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (0.834% בשנת 2008, 1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).

 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני אחוזים מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם, יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק במהלך 2015 לרכיב הפיצויים 6% מהשכר הממוצע במשק.
 • השכר הממוצע במשק עמד ב-2015 על על 9,260 ₪.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ₪ בכל חודש (לפי חישוב: 6% X‏ 9,260 ₪. סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ₪ מתוך 10,000 ₪).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).
 • סה"כ הפיצוי עבור 4 חודשי ההעסקה ב-2015 יסתכמו ב-1,110.93 ₪ (לפי חישוב: 2.777% X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ₪) במקום 933.33 ₪.

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • כאשר עובד משתכר על בסיס יומי ושכר הבסיס (השכר ליום עבודה) יורד במהלך תקופת עבודתו, יחושבו הפיצויים באופן יחסי (בדומה לאופן שבו מחושבים הפיצויים לעובד בשכר חודשי). לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את שכר הבסיס (התעריף ליום עבודה) שהיה ערב ההפחתה כשכר הבסיס של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכר הבסיס של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה.
 • אם מספר הימים שבהם עבד משתנה מחודש לחודש, יחושבו הפיצויים על פי היקף המשרה החודשי הממוצע של העובד בכל החודשים שקדמו למועד שבו יש לחשב את פיצויי הפיטורים.
 • עבור התקופה שלפני ההפחתה יחושב השכר החודשי לצורך פיצויים על פי מכפלה של שכר הבסיס (תעריף ליום עבודה שהיה בתוקף עד למועד ההפחתה) במספר הימים הממוצע לחודש שעבד העובד בכל החודשים האחרונים שקדמו למועד ההפחתה.
שכר בסיס ליום עבודה (לפני ההפחתה) X‏ מספר הימים הכולל שעבד בכל החודשים שקדמו למועד ההפחתה
מספר החודשים מתחילת עבודתו ועד למועד ההפחתה

 • עבור התקופה שלאחר ההפחתה השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי היקף המשרה החודשי הממוצע (כלומר מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש) בכל החודשים שחלפו ממועד ההפחתה בשכר ועד למועד הפסקת העבודה.
שכר בסיס ליום עבודה (לאחר ההפחתה) X‏ מספר הימים הכולל שעבד בחודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה
מספר החודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה

עובד המשתכר על בסיס שעתי

 • כאשר עובד משתכר על בסיס שעתי ושכר הבסיס (השכר לשעת עבודה) יורד במהלך תקופת עבודתו, יחושבו הפיצויים באופן יחסי (בדומה לאופן שבו מחושבים הפיצויים לעובד בשכר חודשי). לגבי התקופה שלפני ההפחתה יראו את שכר הבסיס (התעריף לשעת עבודה) שהיה ערב ההפחתה כשכר הבסיס של העובד לצורך חישוב הפיצויים, ואת השכר המופחת יראו כשכר הבסיס של העובד רק עבור התקופה שהחל מרגע ההפחתה.
 • הפיצויים יחושבו על פי היקף המשרה החודשי הממוצע של העובד בחודשים שקדמו למועד שבו יש לחשב את פיצויי הפיטורים.
 • עבור התקופה שלפני ההפחתה יחושב השכר החודשי על פי מכפלה של שכר הבסיס (תעריף לשעת עבודה שהיה בתוקף עד מועד ההפחתה) במספר השעות הממוצע לחודש שעבד העובד בחודשים שקדמו למועד ההפחתה.
שכר בסיס לשעת עבודה (לפני ההפחתה) X‏ מספר השעות הכולל שעבד בכל החודשים שקדמו למועד ההפחתה
מספר החודשים מתחילת עבודתו ועד למועד ההפחתה

 • עבור התקופה שלאחר ההפחתה השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי היקף המשרה החודשי הממוצע (כלומר מספר שעות העבודה הממוצע שלו לחודש) בכל החודשים שחלפו ממועד ההפחתה בשכר ועד למועד הפסקת העבודה.
שכר בסיס לשעת עבודה (לאחר ההפחתה) X‏ מספר השעות הכולל שעבד בחודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה
מספר החודשים שבין מועד ההפחתה בשכר ועד הפסקת העבודה


רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים

 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
 • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים