בנובמבר 2018 נכנסה לתוקף הרפורמה בנושא גמלת סיעוד שכוללת, בין היתר, חלוקה ל-6 רמות זכאות (במקום 3)
למי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני נובמבר 2018 תיקבע הזכאות הגבוהה יותר מבין שתי האפשרויות הרלוונטיות לרמת התלות שלהם (בהתאם לכללי החוק הישן או החוק החדש)
נוספה האפשרות לבחור לקבל גמלה כספית במקום חלק מיחידות השירות השבועיות (בנוסף לזכאות שכבר קיימת לכל מי שמעסיק מטפל צמוד לקבל את הגמלה בכסף)


בנובמבר 2018 נכנסה לתוקף הפעימה הראשונה של הרפורמה בנושא גמלת סיעוד (בשנים הבאות ייכנסו לתוקף פעימות נוספות).

רקע

 • גמלת סיעוד מוענקת בהתאם למבחני תלות שבודקים את מידת עצמאותו של מבקש הגמלה בביצוע פעולות יומיומיות. ככל שמידת עצמאותו נמוכה יותר הוא יקבל ניקוד גבוה יותר, שיזכה אותו בגמלה גבוהה יותר.
 • עד נובמבר 2018, חולק הניקוד ל-3 רמות, כאשר כל רמה זיכתה בגמלת סיעוד בגובה אחר ובתנאים אחרים:
 • כל רמה של גמלה מזכה את מבקש הגמלה במספר יחידות שירות (מספר שעות הסיעוד השבועיות שיינתנו למטופל). יחידות אלה ניתנות באמצעות שירותים, כמו: מטפל אישי או ביקור במרכז יום וכו'.
דוגמה
עד נובמבר 2018 מטופל ברמה א' היה זכאי ל-9.75 יחידות שירות, כלומר המטופל יכול היה לנצל 9.75 שעות בשבוע לצורך טיפול אישי, ביקור במרכזי יום וכו'.
 • במקרים מסוימים ניתן להמיר חלק מיחידות השירות לתשלום כספי, כלומר קבלת גמלת סיעוד בכסף במקום בשעות סיעוד. למידע נוסף ראו קבלת גמלת סיעוד בכסף.
 • בשתי הרמות הגבוהות יותר (רמה ב' ורמה ג') ניתנה תוספת ניקוד למי שהעסיק מטפל סיעודי ישראלי (במקום עובד זר) - והדבר התבטא במספר שעות סיעוד גדול יותר או בגמלה כספית גבוהה יותר.

הרפורמה

 • הרפורמה כוללת חלוקה למספר רב יותר של רמות זכאות, שינויים בכללי הזכאות לתוספת בהעסקת מטפל ישראלי, שינויים בחישוב תוספת ניקוד לבודדים ועוד.
 • נוספה האפשרות לבחור לקבל גמלה כספית במקום חלק מיחידות השירות השבועיות, בנוסף לזכאות הקיימת לכל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.
 • 'למי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני נובמבר 2018, כולל זכאים שהגמלה לא שולמה להם כי היו מאושפזים בבית חולים, תיקבע אוטומטית הזכאות הגבוהה יותר מבין שתי האפשרויות הרלוונטיות לרמת התלות שלהם (על-פי כללי החוק הישן או על-פי כללי החוק החדש).

רמות הגמלה

 • החל מנובמבר 2018, מחולקת רמת התלות של מבקש הגמלה ל-6 רמות זכאות בהתאם לחישוב נקודות התלות (במקום 3 רמות זכאות שהיו לפי החוק הישן).
 • הזכאות בכל רמות הגמלה (הישנות והחדשות) מותנית במבחן הכנסות - בהתאם לגובה ההכנסות של המבוטח ייקבע אם הוא זכאי לגמלה מלאה או לגמלה מופחתת בשיעור של 50%. אם גובה ההכנסות עולה על התקרה שנקבעה, לא תהיה כלל זכאות לגמלה.
נקודות תלות יחידות שירות (שעות שבועיות) לפי החוק הישן תוספת יחידות למטפל ישראלי לפי החוק הישן יחידות שירות לפי החוק החדש תוספת יחידות למטפל ישראלי לפי החוק החדש
2.5 - 3 9.75 (רמה א') ללא תוספת 9 יחידות לשירותים שלא כוללים טיפול אישי בבית / 1,474 ₪ בכסף / 5.5 יחידות לכל שילוב של כסף ושירותים (רמה 1) - ראו דוגמה בהמשך ללא תוספת
3.5 - 4.5 9.75 (רמה א') ללא תוספת 10 (רמה 2) ללא תוספת
5 - 5.5 9.75 (רמה א') ללא תוספת 12 (רמה 3) 3
6 (עד גיל 90) 16 (רמה ב') 3 12 (רמה 3) 3
6 (מעל גיל 90) 18 (רמה ג') 4 16 (רמה 4) 3
6.5 - 7.5 (עד גיל 90) 16 (רמה ב') 3 16 (רמה 4) 3
6.5 - 7.5 (מעל גיל 90) 18 (רמה ג') 4 16 (רמה 4) 3
8.5 - 8 (עד גיל 90) 16 (רמה ב') 3 19 (רמה 5) 4
8.5 - 8 (מעל גיל 90) 18 (רמה ג') 4 19 (רמה 5) 4
9 18 (רמה ג') 4 19 (רמה 5) 4
9.5 - 10.5 18 (רמה ג') 4 24 (רמה 6) 4
 • עד שיאושרו ההוראות החדשות לגבי בדיקות של עיוורים ושל בני 90 ומעלה:
  • עיוור בודד שעונה על תנאי הזכאות לרמת תלות 1 יהיה זכאי לרמה תלות 2.
  • בן 90 ומעלה שנקבעו לו 6 נקודות יהיה זכאי לרמת תלות 4, במקום לרמת תלות 3 (לפי הכללים הישנים בני 90 ומעלה שצברו בין 6 ל-8.5 נקודות (רמה ב') זכאים אוטומטית לרמה ג').

רמה 1 - מבוטחים שצברו בין 2.5 ל-3 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018), מבוטחים שצברו בין 2.5 ל-3 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה א' המקנה 9.75 יחידות שירות (שעות שבועיות).
 • לפי החוק החדש, מבוטחים אלה זכאים לגמלת סיעוד רמה 1, שבה ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. 9 יחידות שירות של שירותים שאינם כוללים טיפול אישי בבית (מרכז יום, לחצן מצוקה וכו') - כ-45 דקות פחות ממה שהם זכאים לו כיום.
  2. גמלה כספית בסך 1,474 ₪, שניתן לנצל לכל מטרה.
  3. 5.5 יחידות שירות, אותן ניתן לנצל לטיפול אישי בבית או לשלב עם שירותים נוספים (כולל הגמלה הכספית).
דוגמה
 • 3.5 יחידות שירות עבור טיפול אישי בבית ו-2 יחידות עבור ביקור במרכז יום
 • 2 יחידות עבור טיפול אישי בבית וגמלה כספית בערך של 3.5 יחידות
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.
 • מי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני ה-01.11.2018, יישארו באופן אוטומטי בהסדר הישן (גמלת סיעוד רמה א'), כדי למנוע מצב של הפחתה בהיקף הזכאות ללא הסכמתם. עם זאת, הם יוכלו לבחור לקבל את הגמלה (כולה או חלקה) בכסף, בהתאם להוראות החוק החדש.

רמה 2 - מבוטחים שצברו בין 3.5 ל-4.5 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018), מבוטחים שצברו בין 3.5 ל-4.5 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה א' המקנה 9.75 יחידות שירות (שעות שבועיות).
 • לפי החוק החדש, מבוטחים אלה זכאים לגמלת סיעוד רמה 2 המקנה 10 יחידות שירות.
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
  • בעתיד, אם איש מקצוע שיבקר בביתם יאשר זאת, יהיה ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.

רמה 3 - מבוטחים שצברו בין 5 ל-6 נקודות

מבוטחים שצברו בין 5 ל-5.5 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018), מבוטחים שצברו בין 5 ל-5.5 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה א' המקנה 9.75 יחידות שירות (שעות שבועיות).
 • לפי החוק החדש, מבוטחים אלה זכאים לגמלת סיעוד רמה 3 המקנה:
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
  • בעתיד, אם איש מקצוע שיבקר בביתם יאשר זאת, יהיה ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.

מבוטחים שצברו 6 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018), מבוטחים שצברו 6 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה ב' המקנה 16 יחידות שירות (שעות שבועיות), ולמי שמעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 3 יחידות שבועיות.
 • לפי החוק החדש, מבוטחים שצברו 6 נקודות וטרם מלאו להם 90, זכאים גמלת סיעוד רמה 3 המקנה 12 שעות שבועיות, ואם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 3 יחידות שבועיות (4 יחידות שבועיות פחות מאשר בזכאות לפי החוק הישן).
 • מי שהיו זכאים לגמלת סיעוד לפני נובמבר 2018 יישארו באופן אוטומטי בהסדר הישן (גמלת סיעוד רמה ב'), כדי למנוע מצב של הפחתה בהיקף הזכאות ללא הסכמתם.
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
  • בעתיד, אם איש מקצוע שיבקר בביתם יאשר זאת, יהיה ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.
 • מבוטחים בני 90 ומעלה - עד שיאושרו ההוראות הרלוונטיות לגביהם, בני 90 ומעלה שנקבעו להם 6 נקודות יהיו זכאים לגמלת סיעוד רמה 4 (כמו מבוטחים שצברו בין 6.5 ל-7.5 נקודות). לפני כן, למבוטחים בני 90 ומעלה שנקבעו להם בין 6 ל-8.5 נקודות (זכאות לרמה ב'), רמת הזכאות הועלתה אוטומטית לרמה המקסימלית (רמה ג').

רמה 4 - מבוטחים שצברו בין 6.5 ל-7.5 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018):
 • לפי החוק החדש, מבוטחים שצברו בין 6.5 ל-7.5 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה 4 המקנה 16 יחידות שבועיות, ואם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 3 יחידות שבועיות (אותו מספר יחידות כמו בזכאות לפי החוק הישן).
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
  • בעתיד, אם איש מקצוע שיבקר בביתם יאשר זאת, יהיה ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.

רמה 5 - מבוטחים שצברו בין 8 ל-9 נקודות

מבוטחים שצברו בין 8 ל-8.5 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018):
 • לפי החוק החדש, מבוטחים שצברו בין 8 ל-8.5 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה 5 המקנה 19 יחידות שבועיות, ואם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 4 יחידות שבועיות.
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • אם איש מקצוע שביקר בביתם אישר זאת, ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
  • ללא אישור של איש מקצוע ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.

מבוטחים שצברו 9 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018), מבוטחים שצברו 9 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה ג' המקנה 18 יחידות שירות (שעות שבועיות), ולמי שמעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 4 יחידות שבועיות.
 • לפי החוק החדש, מבוטחים שצברו 9 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה 5 המקנה 19 יחידות שבועיות, ואם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 4 יחידות שבועיות.
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • אם איש מקצוע שביקר בביתם אישר זאת, ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
  • ללא אישור של איש מקצוע ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.

רמה 6 - מבוטחים שצברו בין 9.5 ל-10.5 נקודות

 • לפי החוק הישן (בזכאות שנקבעה לפני נובמבר 2018), מבוטחים שצברו בין 9.5 ל-10.5 נקודות זכאים לגמלת סיעוד רמה ג' המקנה 18 יחידות שירות (שעות שבועיות), ולמי שמעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 4 יחידות שבועיות.
 • לפי החוק החדש, מבוטחים אלה זכאים לרמת תלות 6 המקנה 24 יחידות שבועיות, ואם הם מעסיקים בפועל מטפל ישראלי - תוספת של 4 יחידות שבועיות.
 • ישנה אפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית (ואת שאר היחידות בשירותים):
  • אם איש מקצוע שביקר בביתם אישר זאת, ניתן לקבל שליש מהיחידות בגמלה כספית.
  • ללא אישור של איש מקצוע ניתן לקבל 4 יחידות בגמלה כספית, וזאת למשך שנה בלבד.
 • האפשרות לקבל חלק מהיחידות בגמלה כספית היא בנוסף לאפשרות של כל מי שמעסיק מטפל צמוד (לפחות 12 שעות ביום, 6 ימים בשבוע) לקבל את הגמלה בכסף.

תוספת למי שמעסיקים מטפל ישראלי

 1. בהתאם לחוק החדש, מי שצברו 5 נקודות תלות או יותר ומעסיקים מטפל ישראלי זכאים לתוספת שעות. לפי הכללים הקודמים הזכאות ניתנה למי שקיבלו 6 נקודות ומעלה (מקבלי גמלת סיעוד ברמה ב' או ג').
 2. התוספת תינתן למי שמעסיק בפועל מטפל ישראלי, כלומר החל מה-01.11.2018 מי שקיבל היתר להעסקת עובד זר לא יידרש יותר להגיש בקשה להקפאת (התליית) ההיתר, אלא מספיק שיוכיח כי הוא מעסיק בפועל מטפל ישראלי.

תוספת ל"בודדים"

 • התוספת למבוטחים בודדים נועדה לאפשר להם לעלות ברמת זכאות אחת לעומת מבוטחים עם אותה דרגת תלות שאינם בודדים.
 • לפי החוק הישן:
  • מי שנקבעו להם בין 2 ל-4 נקודות במבחן התלות קיבלו תוספת של 0.5 נקודה.
  • מי שנקבעו להם 4.5 נקודות ומעלה קיבלו תוספת של 2 נקודות.
 • לפי החוק החדש:
  • מי שנקבעו להם 2 נקודות תלות יקבלו תוספת של 0.5 נקודה (כמו בחוק הישן).
  • מי שנקבעו להם בין 2.5 ל-5.5 נקודות, יקבלו תוספת של 1.5 נקודות.
  • מי שנקבעו להם 6 נקודות יקבלו תוספת של 0.5 נקודה.
  • מי שנקבעו להם 6.5 נקודות ומעלה יקבלו תוספת של 1.5 נקודות.

זכאות להטבות נלוות

חשוב לדעת

 • גמלת סיעוד המשולמת בכסף לא תיחשב כהכנסה של הזכאי לכל דבר ועניין.
דוגמה
במסגרת חישוב גובה ההכנסות של המטופל כאשר בודקים את זכאותו לקצבת זיקנה כבר בגיל הפרישה, יחשבו את הכנסות המטופל ללא גמלת הסיעוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים