הקדמה:

זכאי גמלת סיעוד רשאים, בהתאם לתנאים, לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק מטפל צמוד (שאינו בן משפחה), ללא תיווך של חברת סיעוד
ישנה אפשרות לקבל את הגמלה בכסף בשילוב עם שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
 • דף זה עוסק בקבלת גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד בלבד.
 • לפרטים על האפשרות לקבל חלק מגמלת הסיעוד בכסף ללא קשר להעסקת מטפל, ראו קבלת גמלת סיעוד בכסף.

זכאי לגמלת סיעוד רשאי לבחור, בהתאם לתנאים שיפורטו, אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק באופן ישיר מטפל צמוד (ללא תיווך של חברת סיעוד), או לפעול על-פי ההסדר שבו חברת הסיעוד מעסיקה את המטפל.

 • לטבלה עם סכומי הגמלה בכסף בהתאם לרמת הגמלה שנקבעה למטופל, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ניצולי שואה שזכאים לתוספת שעות סיעוד ויקבלו את הגמלה בכסף, זכאים לקבל גם את תוספת השעות כגמלה בכסף.
 • ניתן לקבל גמלה בכסף בשילוב עם שירותי הסיעוד - מטפל צמוד, משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.
 • לשירותי הסיעוד ישנו שווי כספי, לכן למי שיבחר לשלב אותם עם הגמלה הכספית, יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף.
דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד זכאי לגמלה כספית בסך 3,275 ש"ח לחודש.
 • הוא מעוניין לקבל במסגרת גמלת הסיעוד מוצרי ספיגה בשווי של 200 ש"ח.
 • בכל חודש הוא יקבל מוצרי ספיגה בשווי של 200 ש"ח וגמלה כספית בסך 3,075 ש"ח (3,275 פחות 200).

מי זכאי?

 • את הגמלה בכסף יכול לקבל מי שזכאי לגמלת סיעוד (ללא תלות ברמת הגמלה), העונה על כל התנאים הבאים:
  • הוא מעסיק מטפל צמוד (ישראלי או עובד זר), 12 שעות ביממה, לפחות 6 ימים בשבוע.
  • המטפל אינו בן משפחתו (הורה/בן זוג/אח/אחות/בן/בת/גיס/גיסה, או הורה/ילד/בן זוג של בני משפחה אלה).
  • המטפל מועסק בשכר על-פי חוזה כתוב.
 • למעסיק עובד זר נדרש היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה, והעובד צריך להיות שוהה כדין בישראל.
טיפ
קבלת הגמלה בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד היא בנוסף לאפשרות לקבל חלק מיחידות השירות בגמלה כספית, בהתאם לכללים שנקבעו לגבי כל רמת סיעוד החל מנובמבר 2018. למידע נוסף, ראו רמות הגמלה בפורטל גמלת סיעוד.

תהליך מימוש הזכות

חזרה לקבלת שירותים במקום כסף

 • מי שאושרה לו גמלה בכסף יוכל לשוב ולבחור בכל עת לקבל את שירותי גמלת הסיעוד באמצעות חברת סיעוד.
 • יש להודיע על כך בכתב למחלקות הסיעוד בסניפי המוסד לביטוח לאומי, או באמצעות השארת הודעה במענה קולי בטלפון 02-6463888.

חובות המעסיק מול העובד

הסכם העסקה למטפל ישראלי

 • על מנת לקבל גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל ישראלי, יש לצרף לטופס הבקשה הסכם העסקה חתום על-ידי המעסיק (המטופל או בן משפחתו).
 • ההסכם צריך לכלול התחייבות של המעסיק להעניק לעובד את תנאי השכר שהוא זכאי להם על-פי דיני העבודה (שכר מינימום לכל הפחות, גמול עבור שעות נוספות, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית, החזר הוצאות נסיעה, תשלומי מיסים, הפרשה לפנסיה וכו'). אין חובה לפרט בהסכם את כל הזכויות וניתן להסתפק בנוסח: "תשלומים והענקת זכויות - כחוק".
 • בנוסף, ההסכם צריך לפרט מהו היקף העבודה של המטפל -
  • הזכאות לגמלת סיעוד בכסף מותנית בהעסקת מטפל צמוד לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע (כלומר 72 שעות בשבוע לפחות).
  • עם זאת, חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובד מעבר ל-58 שעות (רגילות + נוספות) בשבוע, ולכן:
   • אם המטפל אינו מתגורר בביתו של המעסיק, נדרשים לפחות שני הסכמי העסקה עם שני מטפלים, שלכל אחד מהם היקף העבודה לא יעלה על 58 שעות שבועיות בשעות היום, וסך שעות העבודה של שניהם יחד יהיה בהיקף של 72 שעות שבועיות לפחות.
   • לחלופין, ניתן לחתום על הסכם העסקה עם מטפל אחד בהיקף של 72 שעות שבועיות בשעות הלילה (12 שעות בכל לילה), שכן לא כל שעות הלילה הן שעות עבודה (ראו פסק דין העוסק בסוגיה זו). הסכם זה רלוונטי גם לגבי מטפל המתגורר בביתו של המעסיק.
 • במקרה שההסכם שהוגש אינו עונה על הכללים שנקבעו, מגיש הבקשה יידרש לתקן אותו. אם ההסכם לא יתוקן בפרק הזמן שנקבע לכך (21 יום + הארכה של 15 יום), הבקשה לקבלת גמלה בכסף תידחה.
 • ההוראות לגבי הסכם ההעסקה אינן חלות על הסכמים שהוצגו ואושרו לפני ה-24.05.2017.

ערעור