הקדמה:

מעסיקים של עובד זר בסיעוד ישלמו עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר שהם משלמים. אין לנכות סכום זה משכר העובד
מקבלי גמלת סיעוד שמעסיקים את העובד בשיתוף עם חברת סיעוד ישלמו את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להיקף המשרה שמשויך להם
מטופלים שמשלמים לעובד באופן פרטי שכר מעל 5,500 ₪ בחודש מחויבים לדווח על העסקת העובד. מי שמשלמים עד 5,500 ₪ פטורים מהדיווח - בהתאם לתנאים
שימו לב
 • ערך זה מתייחס לחובת תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים בסיעוד המועסקים בבית המטופל.
 • למידע אודות תשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובדים זרים בסיעוד המועסקים במוסדות סיעוד ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר .

מעסיקים של עובד זר בסיעוד חייבים לדווח עליו למוסד לביטוח לאומי ולשלם עבורו דמי ביטוח הלאומי.

 • מי שמשלמים לעובד באופן פרטי שכר שלא עולה על 5,500 ₪ בחודש עשויים לקבל פטור מדיווח שוטף על העסקת העובד בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך (אך אינם פטורים מתשלום דמי הביטוח הלאומי עבור העובד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

רישום כמעסיק

 • יש להירשם כמעסיקים במוסד לביטוח לאומי בתוך שבועיים מהיום שבו מתחילים להעסיק את העובד.
 • ניתן להירשם ולפתוח תיק להעסקת עובדים במשק בית באחת מהדרכים הבאות:

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המעסיקים ישלמו עבור העובד דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% מהשכר שהם משלמים לו, ואסור להם לנכות סכום זה משכרו.
 • השכר ממנו יש להפריש 2% דמי ביטוח לאומי הנו השכר ברוטו המשולם לעובד (השכר לפני הניכויים המותרים על פי הדין), לרבות: דמי מחלה,דמי חופשה, דמי חגים ,דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, וגמול עבור עבודה במנוחה השבועית .
  • יחד עם זאת תשלומים מסויימים המשולמים עפ"י דין בניתוק מוחלט של יחסי עובד-מעסיק פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי - תשלומים עבור פיצויי פיטורים , פדיון ימי חופשה פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי. (פדיון דמי הבראה בעת ניתוק יחסי עובד -מעסיק וחלף הודעה מוקדמת מחוייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי)
 • יש לשלם את דמי הביטוח 4 פעמים בשנה:
  • ב-20 באפריל - על חודשי העבודה ינואר - מרס שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 ביולי - על חודשי העבודה אפריל - יוני שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 אוקטובר על חודשי העבודה יולי - ספטמבר שקדמו למועד הדיווח
  • ב-20 ינואר על חודשי העבודה אוקטובר - דצמבר שקדמו למועד הדיווח
 • בתחילת כל שנה המוסד לביטוח לאומי ישלח למעסיקים פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום.
 • מי שמשלמים לעובד באופן פרטי שכר שעולה על 5,500 ₪ בחודש חייבים גם לדווח על העסקת העובד. מי שמשלמים פחות מסכום זה פטורים מהדיווח, בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.
 • ניתן לדווח ולשלם באופן מקוון או באמצעות פנקס התשלומים שנשלח למעסיקים.
 • מקבלי גמלת סיעוד שמעסיקים את העובד בשיתוף עם חברת סיעוד ישלמו את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להיקף המשרה שמשויך להם. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • לבירורים ניתן להתקשר למוקד *6050 או מוקד 9696* לאזרח הוותיק.

פטור מדיווח על העסקת העובד

 • מי שמשלמים לעובד באופן פרטי סכום של עד 5,500 ₪ בחודש פטורים מדיווח שוטף על העסקת העובד אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הם פתחו תיק מעסיק בביטוח הלאומי.
  • הם משלמים את שכר העובד באמצעות העברה בנקאית לחשבונו או המחאה לפקודתו.
שימו לב
מי שעונים על תנאי הזכאות לפטור מדיווח שוטף על העסקת העובד לא פטורים מתשלום דמי הביטוח עבור העובד.

פיגור בתשלום

 • מעסיקים שלא שילמו את דמי הביטוח עבור העובדים במועד יחויבו בתשלום קנס והפרשי הצמדה על פי החוק. כמו כן אם קרה לעובד מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי, רשאי הביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו המקרה.
 • למידע נוסף ראו תשלום חוב לביטוח לאומי.
אזהרה
אם התרחש מקרה שמזכה את העובד בקצבה ובאותה עת המעסיק לא שילם דמי ביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בעקבות אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • לפני 03.08.2022 בעלי היתר להעסקת עובד זר בסיעוד היו פטורים מתשלום דמי ביטוח על השכר ששילמו לעובד עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש. מי שקיבלו קצבת שירותים מיוחדים או גמלת ילד נכה היו פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי על השכר ששילמו עד לסכום של 5,500 ₪ בחודש, לא כולל את סכום הקצבה.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים