הקדמה:

עובד זר המועסק בתחום הסיעוד ומתגורר בבית המטופל זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות
על המעסיק להבהיר לעובד בכתב ובעל פה לגבי זכאותו למנוחה השבועית
עובד שהועסק בשעות המנוחה השבועית זכאי לשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל
ראו פסק דין בנושא זה בסעיף "פסקי דין" בהמשך


עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד ומתגוררים בבית מטופליהם, זכאים למנוחה שבועית של 25 שעות.

 • החופשה השבועית כוללת את אחד מהימים: שישי, שבת, או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית שלו.
 • על המעסיק להבהיר לעובד הסיעודי הגר בביתו של המטופל את זכאותו לחופשת מנוחה בת 25 שעות רצופות - בכתב בהסכם העבודה, ובעל פה.
 • על המעסיק לציין מראש שבמהלך חופשת המנוחה העובד יכול לשהות, בהתאם לרצונו, בבית המטופל או מחוצה לו.
 • יש להדגיש בפני המטפל הסיעודי, ומראש, כי בזמן חופשת מנוחתו הוא פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל, וכי המעסיק או אדם מטעמו אינו רשאי לדרוש זאת ממנו, גם אם המטפל הסיעודי בחר לשהות בזמן חופשת מנוחתו בבית המטופל.
 • המעסיק אינו רשאי להתנות תנאים לגבי הוראות אלה בהסכם העבודה.
 • לפרטים נוספים, ראו פסק דין בנושא זה בהמשך.
 • מומלץ כי לפני תחילת ההעסקה, העובד הזר ומעסיקו יפנו לייעוץ לצורך הסכמה מראש ובכתב לגבי שעות העבודה והמנוחה של העובד, ולגבי הגמול המגיע לו עבור עבודה בשעות המנוחה. ניתן לפנות לייעוץ אל הממונה על זכויות עובדים זרים או לארגונים המסייעים בתחום (ראו סעיף ארגוני סיוע בהמשך).

מי זכאי?

גמל עבור העסקת העובד במנוחה השבועית

 • במקרים מיוחדים בהם יש הכרח בהם להעסיק את העובד הזר במהלך המנוחה השבועית, אזי על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור עבודתו של העובד במהלך המנוחה השבועית כלומר, על המעסיק לשלם לעובד יום עבודה אחד נוסף בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
 • ייתכן שבנוסף לשכר היומי המוגדל, יהיה העובד זכאי גם לשכר עבור שעה נוספת, בשווי של 150% מהשכר השעתי שלו, כפי שמפורט בהמשך פסקה זו.

אופן חישוב תוספת השכר עבור עבודה ביום המנוחה

 • ערך יום עבודה נקבע על ידי חלוקת השכר החודשי (לפחות שכר מינימום) ב-25 ימי עבודה. את ערך יום העבודה יש להכפיל ב150% ולשלם את התוספת הזאת בנוסף למשכורת הרגילה.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של העובד עומדת על 5300 ש"ח לחודש (לפני ניכוי הניכויים המותרים לפי החוק עבור ביטוח בריאות והוצאות הבית).
 • ערך יום עבודה של העובד (השכר החודשי חלקי 25) עומד על 212 ש"ח ליום.
 • ערך יום העבודה כפול 150% שווה 318 ש"ח.
 • העובד זכאי לתוספת של 318 ש"ח לשכרו ובסה"כ ל 5,618 ש"ח (לפני ניכוי הניכויים המותרים על פי הדין).
 • לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד זר בסיעוד ששהה במנוחה שבועית פחות מ-25 שעות רצופות זכאי לגמול בגובה 150% משכרו השעתי הרגיל עבור הפרש השעות שבין השעות ששהה במנוחה לבין 25.
 • ערך שעת עבודה נקבע על ידי חלוקת השכר החודשי הבסיסי ברוטו (לפני ניכויים) ב-182 שעות (החל מאפריל 2018).
דוגמה
עובד זר בסיעוד ששהה 24 שעות בלבד במנוחה השבועית
 • משכורתו החודשית של העובד עומדת על 5,300 ש"ח לחודש (לפני ניכויים).
 • ערך שעת עבודה רגילה של העובד (השכר החודשי חלקי 182) עומד על 29.12 ש"ח לשעה.
 • ערך שעת העבודה במנוחה השבועית (שכר רגיל X‏ 150%) הוא 43.68 ש"ח.
 • אם העובד שהה במנוחה השבועית 24 שעות בלבד (במקום 25), הוא זכאי לגמול עבור עבודה במנוחה שבועית בסך של 43.68 ש"ח, וזאת בנוסף לשכר החודשי.
 • ייתכן שניתן להסיק מפסק דין זה שעובד שעבד במהלך המנוחה השבועית זכאי בנוסף לתשלום עבור יום עבודה אחד בערך של 150% (318 ש"ח), גם לתשלום עבור שעת עבודה אחת בערך של 150% (43.68 ש"ח) ובסה"כ לגמול עבור עבודה ביום המנוחה בסך 361.68 ש"ח, וזאת בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה.
 • למידע על פסק הדין.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות אמורה להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. להסבר על אופן הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים