הקדמה:

עובדים זרים המועסקים בסיעוד זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או בחגי ישראל, לפי בחירתם, שבהם נעדרים מעבודתם
אורך יום החג של עובדים זרים המתגוררים בבית מטופליהם הנו 25 שעות
ככלל, יש לאפשר לעובד להיעדר מהעבודה ביום חג, מבלי לנכות יום היעדרות זה משכרו החודשי
עובד זר שהועסק בחג זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו בחג, בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא
למידע נוסף ראו תשלום בגין עבודה בימי חג, עמדת הממונה על זכויות עובדים זרים


עובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד זכאים לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה על פי חגי דתם או בחגי ישראל, לפי בחירתם, שבהם הם נעדרים מעבודתם.

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי בנוגע להעסקת עובד זר בסיעוד ביתי ביום המנוחה השבועי, אורך יום החג של עובדים זרים המתגוררים בבית מטופליהם הנו 25 שעות.
 • ככלל, על המעסיק לאפשר לעובד להיעדר מעבודתו ביום חג, מבלי לנכות את יום ההיעדרות משכרו החודשי של העובד.
 • עובד שהועסק בחג בבית המטופל זכאי לתשלום של 150% עבור שעות עבודתו בחג, בנוסף לתשלום שכרו החודשי המלא.
 • חג שנפל ביום המנוחה השבועי אינו נחשב כיום חג, אלא כיום מנוחה שבועי.
 • מומלץ כי לפני תחילת ההעסקה, העובד הזר ומעסיקו יפנו לייעוץ לצורך הסכמה מראש ובכתב לגבי שעות העבודה והמנוחה של העובד, ולגבי הגמול המגיע לו עבור עבודה בשעות המנוחה. ניתן לפנות לייעוץ אל הממונה על זכויות עובדים זרים או לארגונים המסייעים בתחום (ראו סעיף ארגוני סיוע בהמשך).

מי זכאי?

ימי החג

גמול עבור עבודה בחג

 • במקרים מיוחדים שבהם יש הכרח להעסיק את העובד הזר במהלך החג, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל עבור שעות עבודתו בחג, וזאת בנוסף לשכרו החודשי המלא.

אופן חישוב תוספת השכר עבור עבודה ביום המנוחה

 • היות שאורך יום חג הנו 25 שעות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכר העבודה היומי הרגיל שלו + שעת עבודה אחת נוספת בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
 • עובד המשתכר שכר מינימום (5,300 ש"ח לחודש) זכאי לתוספת עבור עבודה בחג בסך 361.68 ש"ח.
 • גובה השכר עבור יום עבודה מחושב על ידי חלוקת השכר החודשי (לפחות שכר מינימום) ב-25 ימי עבודה. גובה השכר היומי עבור עבודה בחג מחושב על ידי הכפלת שכר העבודה היומי הרגיל ב-150%.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של עובד היא בסך 5,300 ש"ח לחודש (לפני ניכוי הניכויים המותרים לפי החוק עבור ביטוח בריאות והוצאות הבית).
 • שכר יום עבודה רגיל של העובד (השכר החודשי חלקי 25) הוא 212 ש"ח.
 • שכר יום עבודה רגיל כפול 150% שווה 318 ש"ח.
 • שווי שעת עבודה ביום רגיל נקבע על ידי חלוקת השכר החודשי הבסיסי ברוטו (לפני ניכויים) ב-182 שעות (החל מאפריל 2018). על מנ לחשב את שווי שעת עבודה בחג יש להכפיל את שווי שעת העבודה הרגילה ב-150%.
דוגמה
 • משכורתו החודשית של עובד היא בסך 5,300 ש"ח לחודש (לפני ניכויים).
 • שווי שעת עבודה רגילה של העובד (השכר החודשי חלקי 182) הוא 29.12 ש"ח.
 • שווי שעת העבודה במנוחה השבועית (שכר רגיל X‏ 150%) הוא 43.68 ש"ח.
 • על עבודתו ביום החג זכאי העובד לתשלום עבור יום עבודה אחד בסך של 150% (318 ש"ח), ובנוסף לתשלום עבור שעת עבודה אחת בסך של 150% (43.68 ש"ח) ובסה"כ לתוספת תשלום בסך (361.68 ש"ח), בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה.

תהליך מימוש הזכות

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תקציר: