אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
חייב יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו לאחר שניתן צו כינוס נכסים
אם ההסדר יאושר ויבוצע, החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת צו הפטר
אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי)
התנהלות תקינה של החייב ועמידתו בחובותיו (בעיקרן עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות וחובת תום הלב) מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר

חייב בפשיטת רגל יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו בשלושה שלבים שונים:

 1. לפני שניתן צו כינוס נכסים (ייתכן אף לפני שנפתח הליך פשיטת הרגל).
 2. לאחר שניתן צו כינוס נכסים אך לפני שניתנה הכרזת פשיטת רגל, כמפורט בערך זה.
 3. לאחר שהוכרזה פשיטת רגל.
 • הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט מחייב אל כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאה של מתן צו הפטר.
 • ביצוע הסדר מהווה דרך לסיים הליך פשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

הגשת הבקשה למנהל המיוחד

 • על החייב להגיש למנהל המיוחד (או לכונס הרשמי, אם לא מונה מנהל מיוחד) הצעת פשרה או הסדר עם נושיו.
 • על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:
  1. שיעור (אחוז) החובות שישולמו במסגרת הפשרה.
  2. מועד התשלום המוצע. ניתן להציע מספר תשלומים.
  3. ערובות שמציע החייב לצורך הבטחת התשלום.

הודעות לנושים

 • המנהל המיוחד ישלח לנושים:
  • העתק מהצעת הפשרה.
  • תסקיר של המנהל המיוחד בו יפרט המנהל המיוחד את חובות החייב, את נכסיו, את התנהלות החייב בהליך ואת עמדת המנהל המיוחד על ההצעה.
  • זימון לאסיפת נושים לדון בהצעה.

אסיפת הנושים

 • באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 • ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
 • כל נושה יוכל להצביע האם הוא מסכים או מתנגד להצעת ההסדר.
 • אם נושה לא מגיע לאסיפת הנושים, הוא יכול להעביר את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) על ידי העברת עמדתו על גבי טופס 14 לנאמן לפחות יום לפני קיום האסיפה, כאשר חתימת הנושה על הטופס מאומתת על ידי עורך דין
 • ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.

החלטת הנושים

 • הנושים יכולים להחליט לקבל את הצעת החייב בהחלטה מיוחדת (רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה).
 • הצעה שאושרה תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.
 • במקרים מיוחדים בית המשפט יוכל לאשר הצעת הסדר אם היא אושרה ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב.

דיון בבית המשפט בבקשה להסדר

 • אם הצעת הפשרה אושרה באסיפת הנושים, יגיש המנהל המיוחד את ההצעה לבית המשפט, אשר יקבע מועד לדיון בהצעה.
 • לעתים עלול לחלוף זמן ממושך ממועד אסיפת הנושים ועד לקיום הדיון בבית המשפט.
 • לנושים יש זכות להביע בדיון את עמדתם לגבי ההסדר, והם רשאים לחזור בהם מהסכמה להסדר שניתנה באסיפת הנושים.
 • בית המשפט ישמע דו"ח של המנהל המיוחד על ההצעה ועל התנהגותו של החייב בהליך.
 • בית המשפט ישמע את עמדת הכונס הרשמי.
 • אם יש הסכמה של כל נושי החייב (לא רק אלה שנכחו בהצבעה, אלא כלל הנושים) להסדר המוצע, ניתן לבקש את אישור בית המשפט להסדר ללא דיון.

החלטת בית המשפט

 • לבית המשפט מוקנה שיקול דעת האם לאשר ההצעה או לא.
 • השיקולים שישקול בית המשפט:
  • שיקול הדעת של הנושים - בית המשפט לא מתערב בשיקול הדעת של הנושים ונוטה לאשר הסדרים שאושרו על ידי הנושים. בית המשפט מתערב במקרים חריגים בלבד:
   • כאשר הוכח כי ההחלטה לאשר את ההסדר היתה בלתי סבירה במובהק.
   • כאשר ההחלטה נגועה בפגם יסודי שנפל באופן קבלתה (לדוגמה, לא התקיימה אסיפת נושים).
   • ההסדר אינו מועיל לציבור הנושים בכללותו.
   • שיקולים כלל ציבוריים.
  • התנהלות החייב בהליך, בעיקרה עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות ותום הלב של החייב בהליך.
  • מהו שיעור החוב שהוצע לשלם (שיעור הדיבידנד שיקבלו הנושים).
  • מועד ההסדר (השלב בהליך בו הוצע).

תוצאת ההסדר

ביטול הסדר

 • בית המשפט רשאי לבטל את הפשרה במקרים הבאים:
  • תשלום המגיע לפי הפשרה לא שולם במועדו.
  • בית המשפט נוכח שהפשרה או ההסדר לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • בית המשפט קבע שאישורו של ההסדר הושג במרמה.
 • ביטול ההסדר אינו פוגע במכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשה כשורה לפי הפשרה או ההסדר.
 • אם ההסדר מבוטל, בית המשפט יכריז על החייב כפושט רגל.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט שלא לאשר הצעת פשרה או הסדר יכול החייב להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 ימים.
 • את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • התנהלות תקינה של החייב ועמידתו בחובותיו (בעיקרן עמידה בצו התשלומים החודשיים, הגשת דו"חות וחובת תום הלב) מגדילה את הסיכוי שהצעת ההסדר תאושר.
 • אסור להציע לנושים הסדר מחוץ להליך (ללא ידיעת המנהל המיוחד והכונס הרשמי).
 • בית המשפט רשאי לאכוף את ההוראות של פשרה או של הסדר בצו. אי ציות לצו זה מהווה עבירה פלילית.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים