אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
חייב יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו עוד לפני שהתחיל הליך פשיטת רגל או אם התחיל הליך, לפני שניתן צו כינוס נכסים
אם ההסדר יאושר ויבוצע, החייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאות של קבלת צו הפטר
כדי שהסדר יאושר בשלב זה, על החייב להציע לנושיו תשלום של לפחות 30% מחובותיהם של הנושים הרגילים

חייב בפשיטת רגל יכול להגיע להסדר פשרה עם נושיו בשלושה שלבים שונים:

 1. בטרם נפתח ההליך, או אם נפתח ההליך וטרם ניתן צו כינוס נכסים כמפורט בדף זה.
 2. לאחר שניתן צו כינוס נכסים אך לפני שניתנה הכרזת פשיטת רגל.
 3. לאחר שהוכרזה פשיטת רגל.
 • הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט מחייב את כלל הנושים, והחייב יהיה פטור מתשלום יתרת חובותיו, בדומה לתוצאה של מתן צו הפטר.
 • הסדר נושים בטרם ניתן צו כינוס נכסים מביא לכך שעל החייב לא יוטלו חובות והגבלות המוטלות בפשיטת רגל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב שחובותיו עולים על 35,028 ₪ (נכון ל-2019), ומתקיים לגביו אחד מאלה:
  • לא הוגשה בקשת פשיטת רגל בעניינו.
  • הוגשה בעניינו בקשת פשיטת רגל, אך טרם ניתן צו כינוס כנסים.

למי ואיך פונים

 • על החייב להגיש בקשה לפשרה או הסדר לבית המשפט.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה לבית המשפט

 • על החייב להגיש לבית המשפט בקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו.
 • הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי אליו הוגשה בקשת פשיטת הרגל (אם הוגשה) או לבית המשפט המחוזי במחוז מגורי החייב או מקום עסקו העיקרי או נכסיו (אם הוגשה בקשת פשיטת רגל).
 • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס הצעת פשרה בהליכי פשיטת רגל.
 • על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:
  1. שיעור (אחוז) החובות שישולמו במסגרת הפשרה. -
   • כדי שהצעת פשרה תאושר, על החייב להציע כי ישולמו מלוא החובות לנושים בדין קדימה ולפחות 30% מכל חוב לנושים הרגילים.
   • הסכום המוצע צריך לכלול הפרשי הצמדה עד ליום הגשת הבקשה.
   • השיעור המינימלי של תשלום 30% מכל חוב צריך להיות נטו, לאחר שישולמו הוצאות ההליך (כגון שכרו של הנאמן).
  2. מועד התשלום המוצע. ניתן להציע מספר תשלומים.
  3. ערובות שמציע החייב לצורך הבטחת התשלום.
 • יש לצרף לבקשה:
  1. תצהיר של החייב שאינו יכול לשלם את כל חובותיו.
  2. דין וחשבון על חובות ונכסים מאומת בתצהיר, המתייחס למועד הגשת הבקשה ולתקופה הכוללת את שנת המס האחרונה וזו שקדמה לה. יש להקפיד על הפרטים הבאים: שם הנושה וכתובתו, שם עורך דינו של הנושה וכתובתו (אם ידוע), סכום החוב ביום היווצרו, מועד היווצרות החוב, כיצד נוצר החוב, האם קיימת בטוחה (שעבוד) לתשלום החוב, ומהי סיבת הגרעון.
 • החייב רשאי להציע מועמד למינוי כנאמן, אולם כדי שתישקל מועמדותו, הוא צריך להיות במאגר המנהלים המיוחדים של הכונס הרשמי.

עמדת הכונס הרשמי

 • הכונס הרשמי יתבקש על ידי בית המשפט להעביר את עמדתו.
 • הכונס הרשמי יבחן האם ההצעה עומדת בתנאים שפורטו למעלה.
  • אם ההצעה לא עומדת בתנאים, הכונס הרשמי יגיש התנגדות לבקשה.
  • אם הבקשה עומדת בתנאים, יגיש הכונס הרשמי את תגובתו. ויציע שלושה מועמדים מתוך מאגר המנהלים המיוחדים של הכונס הרשמי לתפקיד הנאמן.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט רשאי (אך אינו מחוייב) לאשר את ההצעה, אם לדעתו, סביר שלפי ההצעה ישולמו לפחות 30% מהחובות של הנושים הרגילים, לאחר ששולמו כלל החובות לנושים בדין קדימה.
 • בית המשפט רשאי לדרוש ערובות לביצוע הפשרה.
 • אם אישר בית המשפט את ההצעה, הוא ייתן את ההוראות הבאות:
  • הוראה על מינוי נאמן.
  • הוראה לנושים להגיש לנאמן שימונה תביעות חוב תוך 90 ימים
  • הוראה לחייב להפקיד סכום מסויים בקופת הנאמן כמקדמה לתשלום החובות ולהבטחת הוצאות ההליך.
  • הוראה לכונס הרשמי לפרסם באתר הכונס הודעה על הגשת הבקשה.
  • הוראה על עיכוב הליכים (נושי החייב לא יוכלו לפעול לגביית החוב באופן עצמאי או לפתוח בהליכים משפטיים).
  • הוראה על עיכוב יציאה מן הארץ.
 • בית המשפט ייקבע מועד לדיון, אשר יתקיים לכל הפחות 160 ימים ממתן ההחלטה.

החלטת הנושים וטיפול בתביעות חוב

הודעות על הצעת הפשרה

 • הנאמן יקבע מועד לכינוס אסיפת נושים בתוך 120 ימים.
 • הנאמן יפרסם תוך 14 ימים מודעה בשני עיתונים יומיים (אחד כלכלי) על הצעת הפשרה, על המועד להגשת תביעות חוב ועל המועד של אסיפת הנושים.
 • הנאמן ישלח הודעה לכל הנושים תוך 7 ימים, בה יציין את מועד הגשת תביעות חוב, מועד אסיפה ומועד הדיון בבית המשפט.

בדיקת תביעות החוב

 • לאחר שיוגשו תביעות החוב על ידי הנושים, על הנאמן לבדוק אותן.
 • נושה שתביעת החוב שלו אושרה על ידי הנאמן, יוכל להצביע באסיפת הנושים ולקבל דיבידנד.
 • הנאמן ימסור לכל נושה הכרעה מנומקת בתביעת החוב.

אסיפת נושים

 • באסיפה יוכלו החייב וכלל הנושים המשתתפים להשמיע את טענותיהם.
 • ניתן לנהל משא ומתן על ההצעה, והחייב יכול לשנות את הצעתו במהלך האסיפה.
 • כל נושה יוכל להצביע האם הוא מסכים או מתנגד להצעת ההסדר.
 • אם נושה לא מגיע לאסיפת הנושים, הוא יכול להעביר את עמדתו ביחס להסדר (התנגדות או הסכמה) על ידי העברת עמדתו על גבי טופס 14 לנאמן לפחות יום לפני קיום האסיפה, כאשר חתימת הנושה על הטופס מאומתת על ידי עורך דין.
 • ניתן לקיים יותר מאסיפת נושים אחת לצורך דיון בהצעה.

החלטת הנושים

 • הנושים יכולים להחליט לקבל את הצעת החייב בהחלטה מיוחדת (רוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 75% מערך תביעות החוב ומשתתפים בהצבעה).
 • הצעה שאושרה תיחשב כאילו כל הנושים קיבלו אותה.
 • במקרים מיוחדים בית המשפט יוכל לאשר הצעת הסדר אם היא אושרה ברוב מספרי של הנושים שהשתתפו בהצבעה על קבלת ההסדר, המחזיקים בלפחות 50% מערך תביעות החוב.

תוצאת ההסדר

ביטול הסדר

 • בית המשפט רשאי לבטל את הפשרה במקרים הבאים:
  • תשלום המגיע לפי הפשרה לא שולם במועדו.
  • בית המשפט נוכח שהפשרה או ההסדר לא יוכלו להימשך בלי לגרום עוול או השהיה בלתי סבירה.
  • בית המשפט קבע שאישורו של ההסדר הושג במרמה.
 • ביטול ההסדר אינו פוגע במכר, העברה, תשלום או כל דבר שנעשה כשורה לפי הפשרה או ההסדר.
 • אם ההסדר מבוטל, בית המשפט יכריז על פשיטת רגל של החייב.

ערעור

 • על החלטת בית המשפט שלא לאשר הצעת פשרה או הסדר יכול החייב להגיש ערעור תוך 45 ימים.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון.
 • מומלץ לפנות לייעוץ או ייצוג משפטי.

חשוב לדעת

 • פשרה או הסדר לפני צו כינוס נכסים מקצרים את הזמן עד לקבלת פטור מיתרת החובות, וחוסכים הליכים כגון הטלת הגבלות על תחומי עיסוק בפשיטת רגל וחובות ומגבלות המוטלות בהליך פשיטת הרגל.
 • כדי שפשרה או הסדר יאושרו בשלב זה, נדרש כי החייב ישלם חלק נכבד מחובותיו, דרישה שאינה קיימת לצורך קבלת הפטר בהליך פשיטת הרגל.
 • בית המשפט רשאי לאכוף את ההוראות של פשרה או של הסדר בצו. אי ציות לצו זה מהווה עבירה פלילית.
 • אם בית המשפט או הנושים לא אישרו את ההסדר המוצע, החייב יכול להגיש בקשת פשיטת רגל.
 • בזמן פשיטת רגל אסור להגיע לפשרה עם הנושים שלא במסגרת ההליך.
 • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים