הקדמה:

עובדי חברות שמירה ואבטחה במגזר הפרטי זכאים לקרן השתלמות החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי - החל מספטמבר 2013
עובד במגזר הפרטי יהיה זכאי להטבה זו לאחר שהשלים שני חודשי עבודה, ויקבל אותה רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו
אם התחלף המעסיק באותו מקום עבודה, יהיה העובד זכאי לקרן השתלמות מיומו הראשון בעבודה אצל המעסיק החדש ללא תקופת המתנה
אם הקבלן אינו מבצע את ההפרשות לקרן השתלמות, ניתן להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, ובמקרה כזה עשויים שניהם לספוג קנס של עד 35,700 ₪


עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים להפרשות לקרן השתלמות.

 • ההפרשות לקרן התשלמות יבוצעו על בסיס שכר המינימום הכללי , ולא על בסיס שכר המינימום הענפי. (שכר המינימום הכללי הנו 5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-29.12 ₪ לשעה).
 • העובד מפריש 2.5% בחודש משכר המינימום ומתשלום דמי ההבראה, והמעסיק מפריש 7.5% מרכיבי שכר אלה.
דוגמה
עובד שמירה בעל ותק של שנה אחת בעבודה שעבד 100 שעות בחודש, שכר המינימום הוא 2,912 ₪ (לפי שכר מינימום שעתי של 29.12 ₪) והוא מקבל דמי הבראה בסך 137 ₪ בחודש. סה"כ ההכנסה ברוטו של העובד באותו חודש - 3,049 ₪. משכרו של העובד ינוכה סך של 76.22 ₪ (2.5% X‏ 3,049 ₪), ואילו המעסיק יפריש בעצמו 228.67 ₪ (7.5% X‏ 3,049 ₪).
 • סעיף 10 לצו ההרחבה, החל על כל העובדים והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל, לא הרחיב את ההוראה לפיה זכותו של העובד לבחור את קרן ההשתלמות כקבוע בסעיף 10 להסכם הקיבוצי, החל רק על מעסיקים החברים בארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל. למרות זאת, כל עובד רשאי, בכל עת, לבחור את קרן ההשתלמות אליה יופקדו הכספים על פי צו ההרחבה ולמעסיק אסור להתנות את תשלום הכספים לקרן ההשתלמות בכך שיופקדו בקופה מסוימת, וזאת מכח סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים.
 • למידע על אופן השימוש בכספים שנצברו ועל הפטור ממס הכנסה בגין כספים אלה ראו קרן השתלמות.

מי זכאי?

 • עובדי חברות שמירה ואבטחה:
  • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים להטבה זו החל מספטמבר 2013. למידע נוסף ראו קרן השתלמות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
  • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי זכאים להטבה זו החל ממשכורת נובמבר 2014 ולאחר שהשלימו שני חודשי עבודה אצל המעסיק. (בתום חודשיים הם יקבלו את ההטבה רטרואקטיבית מתחילת ההעסקה). במקרה של חילופי מעסיקים באותו מקום עבודה זכאי העובד לקרן השתלמות מיומו הראשון לעבודה ללא תקופת המתנה של חודשיים.
  • עובדים בחברות המעניקות שירותי אבטחה לטיולים זכאים לקרן השתלמות החל ממשכורת מרץ 2015 בתנאי שהשלימו שני חודשי עבודה.

תהליך מימוש הזכות

 • העובד יציין בפני מעסיקו את זהות הקרן שאליה הוא רוצה לבצע את ההפרשות, וימלא את המסמכים הנדרשים על פי דרישת הקרן.
 • המעסיק ינכה את חלקו של העובד מהשכר ויעביר את התשלומים לקרן ההשתלמות מדי חודש.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות (הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק) במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
  • 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;
  • 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
 • מעסיק שניכה משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות לקרן השתלמות, ולא העביר את הכספים אל קרן ההשתלמות תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • יחד עם העברת התשלום לקרן ההשתלמות על המעסיק להעביר דיווח מקוון לחברה המנהלת את קרן ההשתלמות.
 • כאשר מעסיק מפסיק להעביר תשלום עבור עובד מסוים, עליו לדווח לקרן ההשתלמות על סיבת ההפסקה. למידע נוסף ראו דיווח של מעסיק על הפסקת תשלומים לקופת גמל לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות של עובדיו.
 • חשוב להדגיש: כדי לאפשר לעובד ליהנות מהטבות המס המוענקות בשל הפקדה לקרן השתלמות, על המעסיק להעביר את הסכומים הנדרשים במועדים שצוינו. אם הסתיימה שנת המס והמעסיק לא העביר כלל את הסכומים אל קרן ההשתלמות עבור אותה שנה, הרי שאם יעביר אותם בדיעבד (לדוגמה יעביר בשנת 2022 את כל הסכומים של קרן השתלמות שהיה עליו להעביר בשנה הקודמת 2021), עשויים סכומים אלה להיחשב כהכנסה של העובד בשנת הנוכחית ואם יעברו את התקרה המותרת, העובד יחויב לשלם עליהם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס שחלות עליו באותו מועד.
טיפ
עובד שלא ימסור למעסיקו פרטים על קרן ההשתלמות שבה בחר או לא ימלא את המסמכים הנדרשים עלול לגרום לעיכובים בהפרשות לקרן ההשתלמות (ואם בינתיים חלפה שנת המס, לא ניתן יהיה להפקיד עבורו רטרואקטיבית).
מעסיק רשאי להתקשר עם חברה המנהלת קרן השתלמות, לתקופה של עד 5 שנים, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדים שלא הודיעו לו באיזה גוף הם מעוניינים לנהל את קרן ההשתלמות שלהם. למידע נוסף ראו בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים.

מועד תחילת ההפרשות

 • במגזר הפרטי יתחילו ההפרשות לקרן השתלמות לאחר 2 חודשי עבודה של העובד רטרואקטבית מיום תחילת עבודתו (אם התחלף המעסיק באותו מקום עבודה, זכאי העובד לקרן השתלמות מיומו הראשון בעבודה אצל המעסיק החדש ללא צורך בתקופת המתנה של חודשיים).

הפרת החובה להפריש לקרן השתלמות

 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להפריש את הסכומים הקבועים בחוק עבור קרן השתלמות, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,700 ₪ כאשר מדובר בחברה קבלנית, וקנס של עד 17,850 ₪ כאשר מדובר בקבלן שאינו חברה.
 • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,700 ₪.

העברת הכספים מקרן השתלמות אחת לאחרת

 • ניתן להעביר את הכספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת (גם אם קרן ההשתלמות האחרת מנוהלת אצל חברה אחרת) תוך שמירה על הוותק המקורי של העובד בקרן.
דוגמה
 • ההפקדות לקרן השתלמות של עובד מסוים הועברו לקרן השתלמות של חברת כלל.
 • לאחר 5 שנים מחליט העובד להעביר את הכספים לקרן השתלמות אחרת בחברת מיטב דש.
 • קרן ההשתלמות החדשה בחברת מיטב דש תיחשב כקרן שבה יש לעובד ותק של 5 שנים, והוא יוכל למשוך את הכספים בפטור ממס הכנסה (עד התקרה) כעבור שנה אחת בלבד, שכן הוותק שלו באותו מועד יהיה 6 שנים. (ראו בהמשך מידע על משיכת הכספים ועל פטור ממס הכנסה).
 • לצורך העברת הכספים יש לפנות אל החברה המנהלת את קרן ההשתלמות שאליה העובד רוצה להעביר את הכספים, ולמלא את הטפסים הרלוונטיים. חברה זו תדאג להעברת הכספים מהקרן המקורית אל הקרן החדשה.

חשוב לדעת

 • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון בקרן השתלמות יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים