ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪
זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב תחילה לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל
אם סכום התביעה נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר
ההליך כרוך בתשלום אגרה
טפסים

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להגישה קודם לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪ ביום הגשתה.

שימו לב
 • אם סכום התביעה נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באחת משתי דרכים:
  • באמצעות המסלול ה"רגיל" (המידע בדף זה).
  • באמצעות המסלול ה"מקוצר" המאפשר גבייה יעילה של החוב וסגירת התיק בתוך 8 חודשים.

מהי תביעה על סכום קצוב?

 • תביעה על סכום קצוב היא אחת מאלה:
  • תביעה על סכום קצוב (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמה: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).
דוגמה
 • התחייבות בכתב של הנתבע לשלם למבקש סך של 20,000 ₪.
 • חוזה הלוואה שבו המבקש מלווה לנתבע סכום כסף, והנתבע מתחייב להחזיר את ההלוואה בתוספת ריבית עד למועד מסוים.
 • תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב מכוח עילה בחוק.
דוגמה
 • חיובי ארנונה של רשות מקומית, כאשר תושב לא משלם.
 • אגרת טלוויזיה של רשות השידור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב על-פי חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.
 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי.

למי ואיך פונים

 • יש למלא טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203) ולצרף את המסמכים הבאים:
  1. ראייה על סכום החוב (יש לוודא שהראייה ברורה ובכתב).
  2. כתב תביעה על סכום קצוב.
  3. העתק התראה שנשלחה לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה (אם החייב השיב לכתב התביעה, יש לצרף את התגובה).
   • אם החייב סירב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא ייחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.
  4. ייפוי כוח אם הזוכה מיוצג על ידי עורך-דין.
 • ההליך כרוך בתשלום אגרה לפי הפירוט שבאתר רשות האכיפה והגבייה (תחת הפסקה ״עלות השירות״).
דוגמה
 • דוגמאות למסמכים שמשמשים ראייה בכתב:
  • הוראת קבע חתומה.
  • חשבונית חתומה (ניתן להגיש בקשה גם כשמוגשות מספר חשבוניות ורק אחת חתומה).
  • הסכם שכירות.
  • חוזה.
  • שיק שהוצג לבנק לפירעון, אך חולל או אבד. במקרה כזה יש לצרף את האישורים הבאים:
   • אם השיק אבד אצל הבנק – יש להציג כתב שיפוי או אישור הבנק שהשיק הופקד אצלו.
   • שיק שאבד אצל הזוכה – יש לצרף כתב שיפוי או הצהרת הזוכה כי השיק אבד, בצירוף צילום של השיק, אם קיים.
דוגמה
 • דוגמאות למסמכים שלא משמשים ראייה בכתב:
  • חשבונית שלא חתומה על ידי החייב.
  • כרטיס חיוב.
  • עסקה שבוצעה באינטרנט.
  • אסמכתא לעסקה טלפונית.
  • התכתבות במייל.
  • טופס "דוגמת חתימה" ללא צירוף אסמכתא.

הגשת התביעה

שלבי ההליך

בקשה להתנגדות לביצוע תביעה

ערעור

חשוב לדעת

 • כשיש שתי עילות לחוב: אחת בגין שטרות והשניה עילה כספית מסוג תביעה על סכום קצוב, ניתן להגיש אותן יחד כבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב.
 • מי שמבקש להוציא לפועל מספר תביעות שונות על סכום קצוב נגד אותו חייב, רשאי לפתוח תיק אחד בלבד לביצוע כל התביעות יחד.
 • אם הסכום התביעה נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להעביר את התביעה לבית המשפט אם לא התקיימו התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו למעלה).
  • לאחר שהתביעה הועברה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע בתוך 30 ימים:
   • אם הוא מעוניין להמשיך בבירור התביעה - התביעה תתברר בבית המשפט, ועליו לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
   • אם הוא לא מעוניין להמשיך בבירור התביעה או אם הוא לא ימסור הודעה כלשהי במשך 30 ימים - התביעה תימחק.
 • לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, הזוכה יכול לברר האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים