הקדמה:

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל במקום לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪
זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב תחילה לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל
אם סכום התביעה נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר
במועד הגשת הבקשה יש לשלם אגרה בסך 60 ₪ (נכון לשנת 2021)
למידע נוסף ראו פתיחת תיק תובענה או תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

טפסים

ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להגישה קודם לבית המשפט, בתנאי שסכום התביעה אינו עולה על 75,000 ₪ ביום הגשתה.

שימו לב
 • אם סכום התביעה נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באחת משתי דרכים:
  • באמצעות המסלול ה"רגיל" (המידע בדף זה).
  • באמצעות המסלול ה"מקוצר" המאפשר גבייה יעילה של החוב וסגירת התיק בתוך 8 חודשים.

מהי תביעה על סכום קצוב?

 • תביעה על סכום קצוב היא אחת מאלה:
 • תביעה על סכום קצוב (סכום שניתן לנקוב בו או לחשב אותו בקלות באמצעות חישוב מתמטי פשוט) מכוח חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמה: חוזה שבו מתחייב אדם לשלם סכום מסוים).
דוגמה
התחייבות בכתב של הנתבע לשלם למבקש סך של 20,000 ₪.
דוגמה
חוזה הלוואה שבו המבקש מלווה לנתבע סכום כסף, והנתבע מתחייב להחזיר את ההלוואה בתוספת ריבית עד למועד מסוים.
 • תביעה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב מכוח עילה בחוק.
דוגמה
חיובי ארנונה של רשות מקומית, כאשר תושב לא משלם.
דוגמה
אגרת טלוויזיה של רשות השידור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב על-פי חוזה או התחייבות שיש עליהם ראיה בכתב.
 • כל מי שזכאי לקבל מהחייב סכום קצוב מכוח הוראת חוק כלשהי.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.

שליחת התראה לנתבע בדואר רשום

 • זוכה המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב חייב לשלוח לנתבע (החייב) התראה על כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל.
 • ההתראה תישלח לנתבע (החייב) בדואר רשום עם אישור מסירה בטרם יגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל.
 • אם לא הצליח הזוכה להמציא לחייב את ההתראה באופן האמור והוא מיוצג על-ידי עורך דין, יוכל עורך הדין להמציא את ההתראה באמצעות מסירה אישית (במקום באמצעות הדואר).

חייב שסירב לקבל את ההתראה

 • אם סירב החייב לקבל את ההתראה או לחתום על אישור מסירה, הוא ייחשב כמי שהומצאה לו ההתראה כדין.

הגשת בקשה לביצוע התביעה

 • ניתן להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר שחלפו 30 ימים מהיום שהומצא לחייב מכתב ההתראה, הכולל הודעה על הכוונה לפתוח תיק בהוצאה לפועל. המצאת ההתראה לחייב היא תנאי להגשת התביעה.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב (טופס 203).
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
 1. כתב תביעה, שבו מפורטות העובדות והטענות המשפטיות הרלוונטיות, שמכוחן עומדת לתובע עילת תביעה כלפי הנתבע.
 2. ראיה בכתב שעליה נסמכת התביעה (למשל חוזה בכתב או התחייבות בכתב של הנתבע לשלם).
 3. העתק מההתראה שנשלחה לנתבע.
 4. אישורי משלוח בדואר:
  • אישור על משלוח ההתראה בדואר רשום.
  • אישור מסירה או הערת פקיד הדואר או המוסר בדבר סירוב הנתבע לקבל את ההתראה או לחתום על אישור המסירה.
 5. העתק תשובת הנתבע להתראה (אם השיב הנתבע להתראה).
 6. אם המבקש מיוצג ע"י עורך דין, עליו לצרף ייפוי כוח.
 7. אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים, בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
  • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו כמפורט להלן:
   • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על ידם לרבות באתר האינטרנט הרשמי של המשרד;
   • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
   • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כפי שרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
   • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
 • ניתן להתחיל בביצוע התביעה רק לאחר שהמבקש המציא את האישור הנ"ל על פרטי החייב או שמנהל לשכת ההוצאה לפועל אישר כי פרטי הנתבע (הרשומים בטופס הבקשה) תואמים את פרטיו במרשם האוכלוסין.
 • אם לשכת ההוצאה לפועל מסרבת לקבל בקשה לביצוע פסק דין מהטעם שהזוכה לא צירף אישור על פרטי החייב, רשאי הזוכה לבקש כי העניין יועבר לרשם ההוצאה לפועל. הרשם רשאי להתיר את ביצוע הבקשה גם בלא אישור, אם יש טעמים מיוחדים לכך.
 • יש לשלם במועד הגשת הבקשה ופתיחת התיק אגרה בסך 60 ₪ (נכון לשנת 2021).
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ.

ביצוע של מספר תביעות נגד אותו חייב

 • לפי תקנה 28ב' לתקנות ההוצאה לפועל, מי שמבקש להוציא לפועל מספר תביעות שונות על סכום קצוב נגד אותו חייב, רשאי לפתוח תיק אחד בלבד לביצוע כל התביעות יחד. (כל תביעה המוגשת בתיק הוצאה לפועל נפרד גוררת אחריה חיוב אוטומטי של החייב בשכר-טרחת עו"ד על אותו תיק בלבד. מטרת התקנה למנוע אפשרות של הגשת מספר רב של תיקים "וניפוח" מלאכותי של שכר הטרחה בו מזוכה עוה"ד של הזוכה).

שלבי ההליך

בקשה להתנגדות לביצוע תביעה

 • חייב רשאי להגיש בקשה להתנגדות ביצוע תביעה או חלק ממנה, תוך 30 יום מהמועד בו קיבל את האזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל.
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס לבקשת התנגדות לביצוע שטר או תובענה (טופס 218). בסעיף 3 ("בקשת התנגדות"), יש לסמן ב- X את קוד מס' 106 ("בקשת התנגדות לביצוע תביעה").
 • אם מבקשים הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תובענה, יש לסמן ב-X את בקשה מס' 136 ("בקשה להארכת מועד והתנגדות לתביעה").
 • לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
  • תצהיר לאימות העובדות להתנגדות ולסיבות לאיחור ההגשה, אם התבקשה הארכת מועד (ניתן לחתום את התצהיר בנוכחות גורם מוסמך בלשכות ההוצאה לפועל בעלות של 48 ₪).
  • מסמכים התומכים בהתנגדות.
  • צילום תעודת זהות של החייב.
  • מסמכי הבקשה לפתיחת התיק בהוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש ב-4 עותקים.
 • חייב המיוצג על-ידי עורך דין יעביר עותק מבקשתו לזוכה.

בירור מידע

 • ניתן לברר אם ניתנה החלטה לעיכוב הליכים או החלטה המורה על העברה לבית המשפט בדרכים הבאות:
  • באמצעות האיזור האישי באתר האינטרנט.
  • במוקד שירות טלפוני *35592 או 073-2055000.

ערעור

חשוב לדעת

 • אם הסכום התביעה נמוך מ-25,000 ₪, הזוכה רשאי לפעול לגבייתו באמצעות המסלול המקוצר.
 • לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות בכל שלב להעביר את התביעה לבית המשפט במקום להשאירה בלשכת ההוצאה לפועל, וזאת אם לא התקיימו בה התנאים הדרושים להגשתה כתביעה על סכום קצוב (ראו למעלה).
 • לאחר שהועברה התביעה לבית המשפט בשל אי קיום התנאים, על מגיש התביעה להודיע בתוך 30 ימים אם ברצונו להמשיך בתביעה:
  • אם הודיע שהוא מעוניין בבירור התביעה - התביעה תתברר בבית המשפט, ועל מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת בניכוי האגרה ששילם בלשכת ההוצאה לפועל.
  • אם הודיע שאינו מעוניין בבירור התביעה או אם לא הודיע דבר במשך 30 ימים - התביעה תימחק.
 • זוכה רשאי לברר, לצורך שקילת כדאיות נקיטת הליכים או המשך ניהול הליכים קיימים, האם מתנהל נגד החייב תיק מזונות (חוב מזונות) בהוצאה לפועל, שכן ככלל, גביית חוב מזונות קודמת לגביית חובות אחרים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים