ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 עשויים להיות זכאים בנוסף לתגמול חודשי לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה המשולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה
ניצול העומד במבחן ההכנסה והוכרה לו נכות עד 49%, זכאי לתגמול לפי הכנסה. ניצול שהוכרה לו נכות של 50% ומעלה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה
הקצבה שמשולמת לניצול מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות אינה באה בחשבון בחישוב הכנסותיו של הניצול בקביעת זכאותו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה
ניצול המקבל קצבה מקרן סעיף 2 יהיה זכאי בנוסף לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה אם ההפרש בין גובה ההכנסה שלו (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה המפורטת בהמשך, יהיה גבוה מ גמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה
ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה /תגמול מוגדל לפי הכנסה, זכאים בנוסף למענק שנתי בסך 2,230 ₪ אשר ישולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה
שימו לב
 • המידע בעמוד זה נכתב בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי מיום 24.05.2021, לפיו חל שינוי באופן חישוב הזכאות של ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה מהרשות לזכויות ניצולי השואה, כפי שמצויין בהמשך.
 • לאור העובדה שמדובר בשינוי באופן חישוב הזכאות לגמלה, ייתכן שלרשות לזכויות ניצולי השואה יידרש זמן מה להיערכות יישום פסק הדין.

ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 עשויים להיות זכאים בנוסף לתגמול חודשי לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה המשולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה .

 • תגמול זה כולל תוספת מעבר לגמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה (גמלת המשלימה את הקצבה שמקבל הניצול מקרן סעיף 2 עד לגובה התגמול הרגיל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים), ומשלים את הכנסות הניצול(ללא הקצבה מקרן סעיף 2), עד לתקרה המפורטת בהמשך.
 • ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 49%-25%, מוגדר כ- זכאי לתגמול לפי הכנסה. ניצול שהוכרה לו נכות בשיעור של 50% ומעלה, מוגדר כ-זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • הקצבה שמשולמת לניצול מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות אינה באה בחשבון בחישוב הכנסותיו של הניצול בקביעת זכאותו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה.
 • על פי פסיקת בית המשפט המחוזי מיום 24.05.2021 ניצול המקבל קצבה מקרן סעיף 2 יהיה זכאי בנוסף לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה אם ההפרש בין גובה ההכנסה שלו (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה המפורטת בהמשך, יהיה גבוה מ גמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה .
  • עד לפסיקת בית המשפט המחוזי הרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה בזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה אם ההפרש בין גובה ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה היה גבוהה מהתגמול הרגיל שהיה מקבל הניצול לו היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. למידע נוסף על אופן חישוב הזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה טרם פסיקת בית המשפט המחוזי ראו הכרה כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה
  • המשמעות היא שניצולים המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 אשר בעבר בקשתם לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, עשויים עתה , לאור פסק הדין, להיות זכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה בנוסף לקצבה מקרן סעיף 2.
 • ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים לתגמול זה באופן מלא מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ובנוסף יהיו זכאים למלוא הקצבה המשולמת להם ע"י ועידת התביעות, כך ששתי הקצבאות ישולמו באופן מלא.
 • ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה זכאים בנוסף למענק שנתי בסך 2,150 ₪ (נכון לשנת 2023) אשר ישולם ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה עד ליום 10 בפברואר של כל שנה.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה העומדים בכל התנאים הבאים:
  1. הם מקבלים קצבה לניצולי שואה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
  2. הם בעלי אחוזי נכות בהתאם לאחת מהמדרגות הבאות:
   • זכאי לתגמול לפי הכנסה - בעל אחוזי נכות בשיעור של 49%-25%.
   • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה - בעל אחוזי נכות בשיעור של 50% ומעלה.
  3. הכנסתם (לא כולל הקצבה מקרן סעיף 2) נמוכה מתקרת ההכנסה. תקרת ההכנסה משתנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה וומפורטת בהמשך.
   • במבחן ההכנסה יילקחו בחשבון הכנסותיו הבאות של הניצול:
    • קצבאות שמקבל הניצול מהביטוח לאומי (כולל קצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק)) אך למעט קצבת סיעוד.
    • ריבית על חסכונות.
    • הכנסות משכר דירה, למעט הכנסות משכר דירה על דירה יחידה שברשות הניצול .
   • במבחן ההכנסה לא יילקחו בחשבון ההכנסות הבאות של הניצול:
    • לא תלקח בחשבון הקצבה המשולמת מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות
    • הכנסות של בן/בת הזוג.
    • קצבת סיעוד שמקבל הניצול ,אם הוא מקבל.
    • שכר דירה על דירה יחידה שברשות הניצול (לדוגמה :שכר הדירה שמקבל הניצול עבור השכרת הדירה היחידה שבבעלותו בעוד הוא מתגורר בדיור מוגן),
    • התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.
  4. ההפרש בין גובה ההכנסה (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה גבוה מ גמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה. לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניין תנאי זה לחצו כאן.
   • עד לפסיקת בית המשפט המחוזי הרשות לזכויות ניצולי השואה הכירה בזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה אם ההפרש בין גובה ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה היה גבוהה מהתגמול הרגיל שהיה מקבל הניצול לו היה זכאי לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

תקרת ההכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2024 רטרואקטיבית מחודש ינואר 2024 .
 • הפרשי התגמולים מיום 01.01.2024 שולמו בתגמול חודש יוני 2024.
 • למידע נוסף ראו: עדכונים בגובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה .
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50-59 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.01.2024 (כפי שעודכן רטרואקטיבית ביוני 2024) 6702.27 ₪ 7314.71 ₪ 11,105.66 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בדצמבר 2022) 6459.40 ₪ 7049.64 ₪ 10,703.22 ₪
תקרת הכנסה החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 6304.93 ₪ 6881.05 ₪ 10,447.27 ₪
תקרת ההכנסה החל מיום 01.4.2020 ועד ליום 31.03.2021 (כפי שעודכן ביוני 2021) 6,154.15 ₪ 6,716.5 ₪ 10,197.43 ₪

תקרת ההכנסה לניצול שואה שדרגת נכותו 60% או יותר

*גובה התגמול יהיה ההפרש בין גובה הכנסותיו של ניצול השואה לתקרת התגמול (השלמה עד לסכום זה).

דוגמה
תקרת ההכנסה לניצול שואה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 11,105.66 ₪ בתוספת 5% מהתגמול הרגיל:
 • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך 68.16 ₪ ובסה"כ 4,430.4 ₪ (לפי החישוב: 65 × ‏ 68.16 ₪).
 • 5% מהתגמול הרגיל הינם 221.52 (לפי החישוב: 5% מתוך 4,430.4).
 • תקרה ההכנסה הנה 11,327.18 ₪ = 11,105.66 + 221.52

גובה התגמול

 • התגמול לפי הכנסה הוא בגובה ההפרש בין הכנסותיו הנוספות של הניצול (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לבין "תקרת ההכנסה", ובלבד שההפרש יהיה גבוה מ גמלת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה .
 • אם ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול (ללא הקצבה מקרן סעיף 2)לתקרת ההכנסה נמוך מגובה גמלת ההשלמה , יהיה הניצול זכאי מהרשות לגמלת ההשלמה בלבד.
דוגמה
ההפרש בין ההכנסה הנוספת (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה גבוהה מגמלת ההשלמה
 • לניצול בעל 50% נכות, יש הכנסות מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 7,500 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 11105.66 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין גובה ההכנסה הנוספת של הניצול (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה הנו 3,605.66 ₪(לפי החישוב: 7,500 - 11105.66 ₪)
 • גובה הקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות היא 667 יורו לחודש , החל מאפריל 2024 (כ- 2,670 ₪ נכון לאפריל 2024). גובה התגמול החודשי הרגיל שהניצול היה מקבל לו היה זכאי לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים הנו 3,408 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 68.16 ₪), ולכן גובה גמלת ההשלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה היא -738 ₪ .
 • בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי מיום 24.05.2021, הזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה תוכר אם ההפרש בין הכנסתו של הניצול (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה גבוהה מקצבת ההשלמה המשולמת ע"י הרשות . במקרה זה ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול לתקרת ההכנסה (3,605.66 ₪) גבוהה מגמלת ההשלמה (-738 ₪) ולכן הניצול יהיה זכאי עתה לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 3,605.66 ₪.
 • בנוסף לתגמול לפי הכנסה המשולמת מהרשות לזכויות ניצולי השואה, יהיה זכאי הניצול למלוא הקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • טרם פסיקת בית המשפט המחוזי, הרשות לזכויות ניצולי השואה לא היתה מכירה בזכאותו של הניצול לתגמול מוגדל לפי הכנסה שכן הזכאות לתגמול מוגדל /תגמול מוגדל לפי הכנסה הוכרה רק אם ההפרש בין ההכנסה של הניצול לתקרת ההכנסה היתה גבוהה מהתגמול הרגיל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. במקרה זה ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול לתקרת ההכנסה (3,605.66 ₪) נמוכה מגובה התגמול הרגיל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים (3,408 ₪).
דוגמה
ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה נמוך מגמלת ההשלמה
 • לניצול בעל 50% נכות יש הכנסות מקצבת זיקנה, פנסיה ודמי שכירות בסך כולל של 10,100 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור ניצול בעל 50% נכות עומדת על 11105.66 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין גובה ההכנסה הנוספת של הניצול (ללא הקצבה מקרן סעיף 2) לתקרת ההכנסה הנו 1,005.66 ₪(לפי החישוב: 10,100 - 11105.66 ₪).
 • מאחר וגובה ההפרש בין ההכנסה הנוספת של הניצול לתקרת ההכנסה (1,005.66 ₪) נמוך מגובה קצבת ההשלמה (-738 ₪) יהיה הניצול זכאי מהרשות לזכויות ניצולי השואה לגמלת השלמה בלבד בסך -738 ₪ בלבד.
 • בנוסף לגמלת ההשלמה מהרשות לזכויות ניצולי השואה יהיה זכאי הניצול למלוא הקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות.
 • למידע לגבי גובה תקרת ההכנסה בעבר לחצו כאן.
 • תהליך מימוש הזכות

  • ניצולי שורה העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באמצעות טופס בקשה מקוון - יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס בקשה מקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
  • או באמצעות הדפסת טופס בקשה - יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת"ד 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
  • לטופס הבקשה יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
   • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
   • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
   • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
   • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
   • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
  טיפ
  לבדיקת הזכאות לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי, ניתן לפנות לסיוע משפטי בחינם במשרד המשפטים בטל:*6405 או בטלפון 073-3927788. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

  מענק שנתי

  • בהתאם לתיקוני חקיקה מיום 09.06.2014, ניצולי שואה הזכאים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה יהיו זכאים בנוסף למענק שנתי אשר ישולם על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.
  • המענק ישולם באופן אוטומטי לכל ניצולי השואה המוכרים לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, עד ליום 10 בפברואר של כל שנה.
  • גובה המענק עומד על 2,230 ₪(נכון לשנת 2024)

  חשוב לדעת

  עדכונים בגובה תקרת ההכנסה

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

  מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

  אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
  הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
  ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
  מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  המוסד לביטוח לאומי

  שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
  מרכז תמיכה ומידע 9696*

  זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  משרד הרווחה והביטחון החברתי

  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

  אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
  משרד הבריאות

  קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

  הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
  משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים