כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מפגיעת איבה (פעולת איבה) ועקב כך עשוי המבוטח להיות זכאי לקצבאות, תגמולים או תשלומים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי, רשאית קרן הפנסיה לקזז מקצבת הנכות שהיא משלמת את הסכומים שהמבוטח קיבל או עשוי היה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי
על המבוטח למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי במקביל לתביעתו מול קרן הפנסיה בהתאם להנחיות הקרן ולקבוע בתקנון של הקרן


אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

נפגע פעולת איבה המגיש תביעה לפנסיית נכות מקרן הפנסיה, שבה הוא חבר, חייב למצות את מלוא ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי (ובמידת הצורך גם מול הרשות המאשרת במשרד הביטחון לצורך קבלת הקצבאות המגיעות לו בשל נכותו, כולל ערעורים על החלטות הקשורות לזכאותו.

  • אם מבוטח לא מיצה את מלוא ההליכים מול המוסד לביטוח לאומי, רשאית קרן הפנסיה להקטין באופן משמעותי את גובה קצבת הפנסיה שהיא תשלם לו.
  • מומלץ לבדוק מול קרן הפנסיה הספציפית, לאלו קצבאות עשוי הנפגע להיות זכאי ולהגיש תביעה לקבלתן בהתאם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • לאחר שהמבוטח הגיש תביעה לקבלת פנסיית נכות מקרן הפנסיה, על החברה מנהלת את קרן הפנסיה להודיע למבוטח שעליו להגיש תביעה לקבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי או ממקור אחר, וזאת לאחר שנודע לה שלעמית נכות המזכה אותו בקצבה ממקור אחר. החברה המנהלת חייבת להודיע למבוטח גם על ההשלכות לעניין גובה קצבת הנכות מהקרן אם המבוטח לא יגיש תביעה לקבלת הקצבה ממקור אחר או אם לא יגיש ערעור על החלטה הקשורה לזכאות ללא אישור מקרן הפנסיה.
  • על המבוטח להגיש תוך 45 יום מהמועד שבו פנתה אליו קרן הפנסיה תביעה לקבלת תגמולים כנפגע פעולת איבה במוסד לביטוח לאומי.
  • אם הגיש המבוטח תביעה למוסד לביטוח לאומי, והתקבלה החלטה בעניינו, עליו לבדוק מול הקרן אם הוא חייב להגיש ערעור על ההחלטה או לא, כגון:
  • במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות מקרן הפנסיה לא פנה בתביעה למוסד לביטוח לאומי תוך 45 יום מהפניית החברה המנהלת או לא הגיש ערעור על ההחלטה בעניינו בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת לאי הגשת הערעור, רשאית הקרן להפחית את קצבת הנכות שהקרן תשלם לו. למידע על גובה קצבת הנכות במקרה כזה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה לנפגע פעולת איבה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים