עמיתים בקרן פנסיה שכושרם לעבוד נפגע ב-25% לפחות רשאים להגיש תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות)
את התביעה יש הגיש לקרן הפנסיה שבה מבוטחים העמיתים
התביעה לפנסיית נכות מועברת לוועדה הרפואית של קרן הפנסיה
ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת ערעורים בהתאם למועדים הקובעים בתקנון הקרן הספציפית שבה מבוטחים העמיתים


דף זה מתאר את הליך הגשת התביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות).

אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל קרן הפנסיה כדי להגיש תביעה לקצבת נכות.

שלבי ההליך

הגשת התביעה

 • התביעה מוגשת באמצעות מילוי טופס תביעת נכות.
 • לטופס תביעת הנכות יש לצרף:
  • כתב ויתור על סודיות רפואית (ניתן להשיגו באמצעות נציגי קרן הפנסיה או באתר האינטרנט של הקרן).
  • אישור רופא על אובדן כושר עבודה של לפחות 25% לתקופה של לפחות 91 יום רצופים.
  • אישורים רפואיים התומכים בטענת העמיתים לאובדן כושר עבודה מתאריך האירוע הנטען, כגון: סיכום מחלה מרופא מטפל המעיד על תחילת המחלה או התאונה שבגללה מוגשת הבקשה, סיכום אשפוז, אישורים על חופשת מחלה וכו'.
  • פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי במקרה שהוגשה תביעה לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
  • אישור על תשלומים ששולמו לעמיתים בשל התאונה או המחלה, כגון: תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, הכנסות מקרנות פנסיה אחרות או מפוליסות ביטוח אחרות וכן אישורים על הכנסות מעבודה (תלושי שכר, טופסי 106 וכו').
  • אישור מעסיק על היקף המשרה, תאריך הפסקת עבודה (אם הופסקה העבודה), ימי היעדרות מהעבודה ועל יתרת ימי מחלה שטרם נוצלו על ידי העמיתים.
  • צילום תעודת זהות של העמיתים ושל בני זוגם, כולל הספח.
  • המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו, חתימה וחותמת הסניף (כדי שהקרן תוכל להעביר לחשבון זה את הכספים המגיעים לעמיתים).
  • במקרים מיוחדים של תאונת עבודה, מחלת מקצוע, שמירת היריון או במקרים שבהם מונה לעמיתים אפוטרופוס, יידרשו מסמכים נוספים.
  • טופס 101 של מס הכנסה או אישור מפקיד השומה על שיעור המס שיש לנכות מקצבת הנכות שתשולם.
  • מי שזכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי או לפטור מתשלום דמי ביטוח בריאות צריכים להגיש לקרן הפנסיה אישור על כך מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים. יש לברר מראש (בטרם הגשת התביעה) מול נציגי הקרן.
 • יש לברר מול קרן הפנסיה כיצד יש להגיש את התביעה (בדרך כלל ניתן להגישה באמצעות דואר, פקס או במסירה אישית).

ועדה רפואית

 • התביעה לפנסיית נכות מועברת לוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.
 • הוועדה הרפואית מורכבת מרופאים תעסוקתיים שממונים על ידי החברה המנהלת את קרן הפנסיה. עם זאת, עמיתים שהגישו תביעה לפנסיית נכות רשאים לבקש שאחד מרופאי הוועדה הרפואית ימונה מטעמם.
 • הוועדה דנה בתביעותיהם של העמיתים לפנסיית נכות על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו אליה, והיא רשאית (אך לא חייבת) לזמן את העמיתים להופיע בפניה או להיבדק על ידה. כמו כן היא רשאית לדרוש מהעמיתים מסמכים נוספים או להפנותם לקבלת חוות דעת מרופאים מומחים הרלוונטיים למחלותיהם.
 • בחלק מקרנות הפנסיה מתקיים שלב מקדמי לפני העברת התביעה אל הוועדה הרפואית. מומלץ לברר זאת מול קרן הפנסיה שבה מבוטחים העמיתים.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בפני ועדת ערעורים.
 • חשוב לבדוק בתקנון הקרן הספציפית שבה מבוטחים, מהו המועד האחרון להגשת הערעור וכיצד להגישו.
 • החלטת ועדת הערעורים בנושאים רפואיים היא סופית, ולא ניתן לערער עליה.
 • ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה אך ורק בנושאים שאינם רפואיים (כגון: ערעור על החלטה שקובעת כי התביעה התיישנה או שהעמית אינו פעיל ולכן אינו זכאי לפנסיית נכות). יש להגיש ערעור זה תוך 45 יום מהמועד שבו התקבלה ההחלטה.

חשוב לדעת

 • חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה כדי לא לעבור את תקופת ההתיישנות, שלאחריה לא ניתן עוד להגיש את התביעה.
טיפ
לרוב תקופת ההתיישנות (המועד האחרון בו ניתן להגיש תביעה לבית המשפט) היא 3 שנים מהתרחשות האירוע.
כלומר לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט נגד קרן הפנסיה אם חלפו 3 שנים מהיום שבו נגרמה לכם הנכות, גם אם פניתם מוקדם יותר אל קרן הפנסיה בתביעה לקצבת נכות, אך הטיפול בתביעתכם התעכב או נדחה.
 • מפנסיית הנכות ינוכה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות, כמתחייב על פי חוק. עמיתים הזכאים לפטור ממס הכנסה או מתשלום דמי ביטוח לאומי, צריכים להגיש לקרן הפנסיה אישור מפקיד השומה או מהמוסד לביטוח לאומי על זכאותם לפטור.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות