הקדמה:

עמית בקרן פנסיה שכושרו לעבוד נפגע ב-25% לפחות רשאי להגיש תביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות)
את התביעה יש הגיש לקרן הפנסיה שבה מבוטח העמית
התביעה לפנסיית נכות מועברת לוועדה הרפואית של קרן הפנסיה
ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת ערעורים בהתאם למועדים הקובעים בתקנון הקרן הספציפית שבה מבוטח העמית


ערך זה מתאר את הליך הגשת התביעה לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות).

אזהרה
המידע בדף זה הוא כללי בלבד ומתייחס לקרנות פנסיה מקיפות בלבד
למידע מדויק יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות בתקנון הספציפי של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים.
אם אתם מבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלכם.
למידע על פנסיית נכות למבוטחים בפנסיה תקציבית ראו פורטל פנסיה תקציבית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל קרן הפנסיה על מנת להגיש תביעה לקצבת נכות.
 • את התביעה יש להגיש באמצעות מילוי טופס תביעת נכות.
 • לטופס תביעת הנכות יש לצרף:
  • כתב ויתור על סודיות רפואית (ניתן להשיגו באמצעות נציגי קרן הפנסיה או באתר האינטרנט של הקרן)
  • אישור רופא על אובדן כושר עבודה של לפחות 25% לתקופה של לפחות 91 יום רצופים.
  • אישורים רפואיים התומכים בטענת העמית לאובדן כושר עבודה מתאריך האירוע הנטען, כגון: סיכום מחלה מרופא מטפל המעיד על תחילת המחלה או התאונה שבגללה מוגשת הבקשה; סיכום אשפוז, אישורים על חופשת מחלה וכו'.
  • פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי במקרה שהוגשה תביעה לקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
  • אישור על תשלומים ששולמו לעמית בשל התאונה או המחלה, כגון: תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, הכנסות מקרנות פנסיה אחרות או מפוליסות ביטוח אחרות וכן אישורים על הכנסות מעבודה (תלושי שכר, טופסי 106 וכו').
  • אישור מעסיק על היקף המשרה, תאריך הפסקת עבודה (אם הופסקה העבודה), ימי היעדרות מהעבודה ועל יתרת ימי מחלה שטרם נוצלו על ידי העמית.
  • צילום תעודת זהות של העמית ושל בן/בת זוגו, כולל הספח במצב פתוח
  • המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו, חתימה וחותמת הסניף (על מנת שהקרן תעביר לחשבון זה את הכספי המגיעים לעמית).
  • במקרים מיוחדים של תאונת עבודה, מחלת מקצוע, שמירת הריון או במקרים בהם קיים לעמית אפוטרופוס, יידרשו מסמכים נוספים.
  • טופס 101 של מס הכנסה או אישור מפקיד השומה על שיעור המס שיש לנכות מקצבת הנכות שתשולם.
  • מי זכאי לקבלת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי או לקבלת פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות צריך להגיש לקרן הפנסיה אישור על כך מאת המוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים. יש לברר מראש (בטרם הגשת התביעה) מול נציגי הקרן.
 • יש לברר מול קרן הפנסיה כיצד יש להגיש את התביעה (בדרך כלל ניתן להגישה באמצעות דואר, פקס או במסירה אישית).

שלבי ההליך

 • התביעה לפנסיית נכות מועברת לוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.
 • הועדה הרפואית מורכבת מרופאים תעסוקתיים אשר ממונים על ידי החברה המנהלת את קרן הפנסיה. עם זאת, זכותו של העמית אשר הגיש תביעה לפנסיית נכות, לבקש שאחד מרופאי הועדה הרפואית ימונה מטעמו.
 • הוועדה דנה בתביעתו של העמית לפנסיית נכות על סמך המסמכים הרפואיים שהוגשו אליה, והיא רשאית (אך לא חייבת) לזמן את העמית להופיע בפניה או להיבדק על ידה. כמו כן היא רשאית לדרוש מהעמית מסמכים נוספים או להפנותו לקבלת חוות דעת רופא מומחה הרלוונטי למחלות העמית.
 • קיימות קרנות פנסיה, שבהן מתקיים שלב מקדמי לפני העברת התביעה אל הוועדה הרפואית. מומלץ לברר זאת מול קרן הפנסיה שבה מבוטח העמית.

ערעור

 • ניתן לערער על החלטת הוועדה וזאת בפני ועדת ערעורים.
 • חשוב לבדוק בתקנון הקרן הספציפית בה מבוטח העמית, מהו המועד האחרון להגשת הערעור וכיצד להגישו.
 • החלטת ועדת הערעורים בנושאים רפואיים היא סופית, ולא ניתן לערער עליה.
 • ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה אך ורק בנושאים שאינם רפואיים (כגון: החלטה שקובעת כי התביעה התיישנה או שהעמית אינו פעיל ולכן אינו זכאי לפנסיית נכות). יש להגיש ערעור זה תוך 45 יום מרגע שקיבל המבוטח את ההחלטה למענו.
הערת עריכה
באתר מנורה מבטחים:

השגה על החלטה בהתאם להוראות תקנוני קרנות הפנסיה וההסדר התחיקתי עומדות בפני העמית האפשרויות הבאות: השגות בנושאים רפואיים על החלטת הועדה הרפואית לענייני "מבטחים החדשה", יש לשלוח אל מדור ועדות רפואיות, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, ת.ד 3507 רמת גן 5213603 בתוך 6 חודשים מיום משלוח ההחלטה הרלוונטית ולצרף מסמכים מתאימים. לידיעתך, ככל שיוגש על ידך ערעור על החלטת הועדה הרפואית לענייני "מבטחים החדשה" לועדה הרפואית העליונה (להלן: "הועדה הרפואית העליונה"), החלטת הועדה הרפואית העליונה תהיה סופית בכל הנוגע לשאלות הרפואיות ולא ניתן יהיה לערער עליה בשאלות רפואיות.

אם ברצונך להשיג השגות בנושאים שאינם רפואיים (כגון: החלטה שקובעת כי תביעתך התיישנה או שאינך עמית פעיל), הנך רשאי לערער לבית הדין לעבודה תוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:46, 31 במאי 2018 (IDT)
הערת עריכה
לברר האם התיישנות? 7 שנים.

הגשת תביעה לקרן לא עוצרת את מרוץ ההתיישנות. יש להגיש לבית המשפט תביעה תוך 7 שנים. אם זה קטין אז עד גיל 25. (גם באתר הפניקס) האם זה ערעור? באתר של מנורה מבטחים כתוב כי "החלטת הועדה הרפואית העליונה תהיה סופית בכל הנוגע לשאלות הרפואיות ולא ניתן יהיה לערער עליה בשאלות רפואיות. אם ברצונך להשיג השגות בנושאים שאינם רפואיים (כגון: החלטה שקובעת כי תביעתך התיישנה או שאינך עמית פעיל), הנך רשאי לערער לבית הדין לעבודה תוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה."

האמנם לא ניתן לערער גם על החלטות רפואיות? נראה לי מוזר. מה הבסיס החוקי לזה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:46, 31 במאי 2018 (IDT)

חשוב לדעת

 • חשוב לא להתמהמה בהגשת התביעה על מנת לא לעבור את תקופת ההתיישנות, שלאחריה לא ניתן עוד להגיש את התביעה.
 • מפנסיית הנכות ינוכה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות, כמתחייב על פי חוק. עמית הזכאי לפטור ממס הכנסה או מתשלום דמי ביטוח לאומי, צריך להגיש לקרן הפנסיה אישור מפקיד השומה או מהמוסד לביטוח לאומי על זכאותו לפטור.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות