הקדמה:

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור של 100% עשויים להיות זכאים לתשלום מס רכישה מופחת (0.5% בלבד) בקניית דירה למגורי הילד
בנוסף לזכאות לגמלה, יש לקבוע לילד נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% על-ידי ועדה רפואית
ברכישת דירה המוגדרת כדירה יחידה ששוויה עד 2,500,000 ש"ח (נכון ל-2019), ניתן פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור מלא (100%) עשויים להיות זכאים להטבה בתשלום מס הרכישה, בהתאם לתנאים.

 • בנוסף לזכאות לגמלה, יש לקבוע לילד נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% על-ידי ועדה רפואית לעניין זה.
 • מי שרוכשים קרקע לבנייה זכאים לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% רק לגבי השטח שתיבנה עליו הדירה שתשמש למגוריהם (שאר השטח יחויב במס רכישה רגיל), ובתנאי שהדירה תיבנה בתוך שנתיים.

שיעור ההטבה

שיעור ההטבה ברכישת דירה יחידה ששוויה עד 2,500,000 ש"ח

 • ברכישה שנעשתה מיום 06.12.2016 ואילך של דירה יחידה (ראו הגדרה בהמשך), ששוויה עד 2,500,000 ש"ח, יינתן פטור ממס על מדרגת התשלום הראשונה:
 • על חלק השווי שעד 1,696,750 ש"ח לא ישולם מס רכישה, החל מיום 16.01.2019 ועד יום 15.01.2020 (עד 1,664,520 ש"ח בשנה שלפני כן).
 • על החלק שנותר עד לסכום שוויה של הדירה (עד 2,500,000 ש"ח, כאמור), ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי אותו חלק.

שיעור ההטבה בשאר המקרים

 • ברכישת דירה שאינה מוגדרת כדירה יחידה, או שהיא דירה יחידה ששוויה עולה על 2,500,000 ש"ח, וכן ברכישה שנעשתה לפני יום 06.12.2016 של דירה יחידה ששוויה נמוך מסכום זה, הזכאות היא לתשלום מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בלבד מערך הדירה.

הגדרת דירה יחידה

 • דירה יחידה מוגדרת כדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של תושב ישראל, כולל מי שבתוך שנתיים מרכישת הדירה הפך לתושב ישראל או לתושב חוזר.
 • רוכש הדירה, בן/בת הזוג שגר/ה עמו וילדיו (שאינם נשואים) עד גיל 18, נחשבים לעניין זה כרוכש יחיד.
 • דירה תיחשב כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, בנוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני ה-01.01.1997, או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש ואם הדירה התקבלה בירושה - חלקו בה אינו עולה על חצי.

משפר דיור

 • אם רוכש של דירת מגורים היה בעליה של דירה אחת בנוסף לדירה שרכש, והוא מכר את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה, או בתוך שנה מיום שנמסרה לו הדירה החדשה, אם נרכשה מקבלן - הוא ייחשב כבעל דירה יחידה (בעת מכירת הדירה הנוספת יש לדווח למשרד מיסוי המקרקעין).
 • רוכש של דירה ייחשב כבעליה של דירה יחידה גם במקרה של רכישת "דירה חלופית" - כאשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  • היו בבעלותו שתי דירות במקביל והוא מכר אחת מהן בפטור ממס שבח.
  • בתוך 12 חודשים ממכירת הדירה הראשונה הוא מכר את הדירה השנייה בפטור ממס שבח - בהתאם לסעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).
  • שווי שתי הדירות יחד לא עלה על 2,020,000 ש"ח (נכון לתקופה שבין ה-01.01.2019 ל-31.12.2019).
  • בשנה שלפני מכירת הדירה השנייה או בשנה שלאחר מכירתה, הוא רכש את הדירה השלישית ("הדירה החלופית"), בסכום השווה ל-3/4 לפחות משוויין של שתי הדירות הקודמות יחד.

מי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה

 • רוכש של דירת מגורים שרכש בעבר דירת מגורים אחרת במסגרת קבוצת רכישה, והדירה שרכש בקבוצת הרכישה היתה דירתו היחידה, עשוי להיחשב כבעל דירה יחידה אם מתקיים לגביו אחד משני אלה:
  1. הדירה הנוכחית (הנוספת) נרכשה 6.5 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, והחזקה בדירה בקבוצת הרכישה טרם נמסרה בפועל לידי הרוכש.
  2. הדירה הנוכחית נרכשה 4 שנים אחרי רכישת הדירה בקבוצת הרכישה, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
   • הדירה הנוכחית נרכשה אחרי ה-25.06.2018.
   • בנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה (עבודות תשתית או עבודות להכשרת הקרקע לא ייחשבו כהתחלת בנייה), או שהבנייה החלה ורשות המסים שוכנעה כי חל עיכוב מהותי בהשלמתה.
   • העיכוב בהתחלת הבנייה או בהשלמתה חל בנסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש ולא היו ידועות במועד רכישת הדירה בקבוצת הרכישה.
 • רוכש הדירה ייחשב כבעל דירה יחידה באחד משני המקרים שצוינו, אם ימכור את הדירה בקבוצת הרכישה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת בנייתה, ואם הדירה הנוכחית שרכש היתה דירתו היחידה אלמלא הדירה בקבוצת הרכישה.
טיפ
מי שעונה על התנאים שצוינו ייחשב כבעל דירה יחידה גם לצורך קביעת זכאותו להטבות על-פי חוקים שונים (כגון מענק עבודה, הבטחת הכנסה וזכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי), בתקופה שבין רכישת הדירה הנוכחית לבין מכירתה של הדירה בקבוצת הרכישה (ובתנאי שהמכירה תיעשה בתוך 18 חודשים ממועד השלמת הבנייה).


מי זכאי?

 • הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה בשיעור מלא (100%), שהדירה הנרכשת תשמש למגוריו.
 • בנוסף על הזכאות לגמלה, יש לקבוע לילד נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% על-ידי ועדה של המוסד לביטוח לאומי (ראו פרטים בהמשך, בתהליך מימוש הזכות).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לכתוב מכתב בקשה המפרט את הצורך של המשפחה במעבר לדירה המתאימה לצורכי הילד.
 • יש למלא טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה וטופס הצהרה על רכישת זכות מקרקעין.
 • יש לבקש מהביטוח הלאומי אישור על קבלת גמלת ילד נכה.
 • שולחים את המכתב והמסמכים באמצעות הדואר או בפקס אל 'מיסוי מקרקעין - הסניף המרכזי'.
  • כתובת דואר: רח' כנפי הנשרים 5, ת.ד. 1170 ירושלים מיקוד 91010.
  • מס' פקס: 02-6559404.
 • ניתן להיעזר במרכזי מידע, שירות ומשאבים של רשות המסים.
 • לאחר הגשת הבקשה המשפחה תופנה לוועדה רפואית בביטוח לאומי שתקבע אם לילד יש נכות רפואית לצמיתות בשיעור של ‎.100% למידע נוסף, ראו ועדה רפואית להנחה במס רכישה.
 • אם הוועדה תקבע לילד 100% נכות רפואית לצמיתות, המשפחה תופנה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר את הזכאות לקבלת הפטור.
 • על ההורים לפנות לבית המשפט כאפוטרופוסים של הקטין בבקשה לסעד הצהרתי ולקבלת אישור לניצול ההטבה.
 • האפוטרופוס הכללי ישיב לבקשה זו, בהתייחסו לטובת הקטין.
 • לאחר קבלת פסק דין המאשר את הבקשה, תינתן ההטבה.

דירה שנרשמה על שם הילד

 • אם ההורים ירצו בעתיד להעביר את הזכויות בדירה מהילד לאדם אחר, יהיה צורך באישור בית המשפט לענייני משפחה.
 • כאשר יגיע הילד לגיל 18, כל עוד לא מונה לו אפוטרופוס, יוכל לעשות בדירה כרצונו.
 • על-פי נוהל "אי זמינות" במשרד הבינוי והשיכון, לא יאבד הילד את זכאותו בעתיד להטבות בדיור, רק אם הדירה שנרכשה על שמו היא דירתם היחידה של הוריו והם מתגוררים בה.
 • די כי ההורים יירשו חלק קטן מדירה אחרת, בכדי לפסול את בנם מזכאות להטבות הניתנות ע"י משרד הבינוי והשיכון לאנשים עם מוגבלויות (כגון קבלת משכנתא בתנאים מיוחדים או סיוע בשכר דירה). כמו כן, אין לדעת אם נוהל ה"אי זמינות" יישאר בתוקף לאורך השנים.

קבלת הטבה רטרואקטיבית

 • הורים שכבר שילמו מס רכישה, עונים על הקריטריונים בכל הנוגע לדיני מיסוי מקרקעין, וקיבלו את האישורים מביטוח לאומי ומביהמ"ש כמפורט בתהליך, יכולים לפנות ולבקש החזר עד ל-4 שנים רטרואקטיבית.

חשוב לדעת

 • הנחה במס רכישה ניתן לקבל פעמיים בלבד במהלך החיים ועל כן אם ההורים ינצלו את הזכאות של הילד פעם אחת, תהיה לו רק אפשרות אחת נוספת לקבלת הנחה בעתיד.
 • אין צורך לרשום את הדירה על שם הילד.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
 • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים