עמית החוסך בקרן פנסיה רשאי לוותר על ביטוח שאירים למקרה של מוות, רק אם אין לו בן/בת זוג ואין לו ילדים
על החוסך להודיע ביוזמתו לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח שבה מתנהל החיסכון הפנסיוני שלו על רצונו לוותר על ביטוח השאירים
הוויתור בקרנות פנסיה תקף לשנתיים בלבד, ובסיומן יתחדש ביטוח השאירים באופן אוטומטי, אלא אם החוסך יגיש בקשה מחודשת לוויתור עליו
מי שמבוטח בביטוח מנהלים רשאי לוותר על ביטוח ה"מוטבים" למקרה של מוות בלי קשר למצבו המשפחתי
ויתור על ביטוח שאירים בקרן פנסיה יגדיל את רכיב החיסכון ויגדיל את גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו לגמלאות
לפרטים נוספים ראו השוואה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים באתר משרד האוצר


חוסך בביטוח פנסיוני בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים שאין לו בן/בת זוג ואין לו ילדים, רשאי לוותר על ביטוח שאירים למקרה של מוות.

 • ויתור על ביטוח שאירים יגדיל את רכיב החיסכון בפנסיה, ויגדיל את גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו לגמלאות.
 • ברירת המחדל של קרנות הפנסיה היא לייחד חלק מהכספים לצורך ביטוח שאירים. חוסך המעוניין לוותר על ביטוח שאירים, חייב להודיע על כך ביוזמתו לקרן הפנסיה שבה מתנהל החיסכון הפנסיוני שלו.
 • בביטוח מנהלים ניתן לקבוע מראש את תנאי הפוליסה בעת עריכתה, ובמסגרתה ניתן לוותר כליל על הכיסוי הביטוחי, כלומר לוותר הן על ביטוח השאירים ("המוטבים") והן על הביטוח למקרה של נכות (אובדן כושר עבודה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

עמית בקרן פנסיה

 • יש לפנות אל חברת הביטוח שבה מתנהלת קרן הפנסיה ולמלא טופס בקשה לוויתור על ביטוח שאירים.
 • יש לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח, המעיד כי החוסך אינו נשוי ושאין לו ילדים.
 • הוויתור תקף לשנתיים, ובסיומן יחודש ביטוח השאירים באופן אוטומטי, אלא אם העמית יבקש לחדש את הוויתור.

מבוטח בביטוח מנהלים

 • בביטוח מנהלים אין כלל חובה להכליל מרכיב ביטוחי ולכן ניתן לבחור בפוליסה שמלכתחילה אינה כוללת "מוטבים" או כזו שאינה כוללת כל כיסוי ביטוחי.

הבטחת ביטוח שאירים בעתיד באופן מיידי ללא תקופת אכשרה

 • בקרנות הפנסיה, כיסוי ביטוחי למקרה של החמרה של מחלה קיימת מתחיל רק לאחר תקופת אכשרה של 5 שנים.
 • מבוטח שוויתר על ביטוח השאירים ויצטרך לחדש אותו בעתיד (אם יינשא/יחיה בזוגיות או ייוולדו לו ילדים), עשוי להידרש לצבירה מחודשת 5 שנים בטרם שאיריו יהיו מכוסים בכיסוי ביטוחי למקרה של מות המבוטח עקב מחלה שכבר היתה/תהיה קיימת במועד חידוש הביטוח. כמו כן במועד חידוש ביטוח השאירים יכולה קרן הפנסיה לדרוש מהמבוטח לעבור הליך חיתום על סמך מצבו הרפואי הנוכחי (שעשוי להיות פחות טוב מזה שהיה לו בעבר) ובעקבותיו יוחלט אם לחדש את ביטוח השאירים ובאלו תנאים. תנאים אלה יכולים להיות נוקשים יותר מאלו שמהם נהנה המבוטח בעת הצטרפותו לקרן הפנסיה, כגון: דמי ניהול גבוהים יותר, החרגה (אי כיסוי ביטוחי) של מחלות מסוימות וכו'.
 • לאור זאת, קרנות הפנסיה מאפשרות כבר במועד שבו ויתר המובטח על ביטוח השאירים, לרכוש כיסוי מיוחד שיבטל את תקופת האכשרה אם וכאשר בעתיד יחדש את הכיסוי הביטוחי לשאיריו.
 • באופן זה השאירים יהיו בעלי כיסוי ביטוחי למקרה של מוות (של המבוטח) החל מאותו מועד שבו המבוטח עצמו מכוסה, ולא יידרשו לצבור תקופות אכשרה נוספות מעבר לאלה שהמבוטח בעצמו נדרש להן.
דוגמה
 • מבוטח, רווק ללא ילדים הצטרף לקרן הפנסיה ב-01.01.2015, וביקש לוותר על ביטוח השאירים.
 • בעת הצטרפותו סבל מאסתמה.
 • הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות בשל החמרת מחלת האסתמה ייכנס לתוקף רק ב-01.01.2020 (לאחר 5 שנות ותק, שבמהלכן לא יהיה מכוסה למקרה של החמרת מחלת האסתמה).
 • אם ירכוש את הכיסוי לביטול תקופת האכשרה לשאיריו, הרי שכאשר יחדש את ביטוח השאירים, יהיו שאיריו מכוסים לכל מקרה של מוות עקב האסתמה לאחר 01.01.2020.
 • אם לא ירכוש את הכיסוי המיוחד, יהיו שאיריו מכוסים במקרה של נכות או מוות עקב מחלת האסתמה של המבוטח, רק אם היא תתרחש לאחר 5 שנים מיום חידוש ביטוח השאירים.
דוגמה
 • בהמשך לדוגמה הקודמת, המבוטח חולה האסטמה חלה ב-2018 גם במחלת הקוליטיס.
 • המבוטח עצמו יהיה מכוסה מייד עבור נכות שתיגרם עקב הקוליטיס, שכן תקופת אכשרה של 5 שנים נדרשת רק להחמרה של מחלה קיימת.
 • אם ירכוש את הכיסוי לביטול תקופת האכשרה לשאיריו, הרי שכאשר יחדש את ביטוח השאירים, יהיו שאיריו מכוסים למקרה של מוות עקב הקוליטיס, בדומה למבוטח מייד לאחר פרוץ המחלה.
 • אם לא ירכוש את הכיסוי המיוחד, כאמור, המבוטח עצמו יהיה מכוסה מיד, שכן תקופת אכשרה של 5 שנים נדרשת רק להחמרה של מחלה קיימת. לעומת זאת, שאיריו יהיו מכוסים במקרה של מוות עקב מחלת הקוליטיס של המבוטח, רק אם הוא יתרחש לאחר 5 שנים מיום חידוש ביטוח השאירים.
 • כדי להבטיח שלא תידרש תקופת אכשרה נוספת עבור השאירים בעת חידוש הביטוח, יש לסמן זאת על גבי טופס הבקשה לוויתור על ביטוח השאירים.
  • ניסוח הטופס בכל אחת מקרנות הפנסיה הוא שונה, ולכן מומלץ לוודא טלפונית מול נציג קרן הפנסיה במועד הוויתור על ביטוח השאירים, שהאפשרות שאותה סימנתם בטופס כוללת רכישת כיסוי לביטול תקופת האכשרה העתידית אם וכאשר יחודש ביטוח השאירים.
דוגמה
דוגמאות לניסוח הכולל כיסוי לביטול תקופת אכשרה עבור השאירים בעתיד
 • "הנני מבקש לרכוש כיסוי ביטול תקופת אכשרה במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי לבן/בת הזוג וילדים".
 • "אין לי בן/בת זוג ואין לי ילד שגילו פחות מ-21 : אני מבקש/ת לוותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת הזוג ולילדים ומבקש להיות מבוטח בביטוח בשל ביטול תקופת אכשרה בגין הגדלת הכיסוי לשאירים בתום תקופת הויתור".
 • בחלק מקרנות הפנסיה, כאשר המבוטח מבקש לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים, הוא יהיה גם מבוטח בכיסוי ביטוח לביטול תקופת אכשרה. אם המבוטח לא מעוניין ברכישת הכיסוי הביטוחי הוא יידרש לסמן בטופס עדכון פרטי ביטוח הפנסיוני שאינו מעוניין בכיסוי שכזה.

חשוב לדעת

 • ויתור על ביטוח שאירים יגדיל את רכיב החיסכון ואת גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו לגמלאות.
 • ניתן בכל עת לחדש את ביטוח השאירים. עם זאת בקרנות הפנסיה חשוב לעשות זאת תוך 90 יום מרגע שינוי הסטטוס המשפחתי (כלומר תוך 90 יום ממועד הולדתו של הילד או ממועד הנישואין). מבוטח שמחדש את ביטוח השאירים מאוחר יותר, עשוי להידרש לעבור הליך חיתום (הליך הכולל שאלון בעיקר בריאותי, שבסופו ייתכן וייקבעו תנאים מיוחדים או מגבלות וסייגים לביטוח).
 • חיסכון פנסיוני בקופת גמל אינו מכיל מלכתחילה כיסוי ביטוחי. חוסך בקופת גמל אינו צריך לנקוט שום צעד כדי לוותר על ביטוח השאירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.