הקדמה:

חג המולד 2018 חל בימים שלישי 25.12.2018 ורביעי 26.12.2018
האורתודוקסים מציינים את החג בימים שני 07.01.2019 ושלישי 08.01.2019
דף זה מרכז את זכויות העובדים וזכויות נוספות הקשורות לחג
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


חג המולד מצוין על ידי מאמינים נוצריים ונמשך יומיים.

 • עובדים נוצריים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג מבלי ששכרם ייפגע.
 • דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: הזכות לצאת לחופשה בערב החג, עבודה וחופשה בחג עצמו, שכר בחג, תשלום קצבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי וכו'.

ערב החג

 • ערב החג חל ביום שני 24.12.2018.
 • האורתודוקסים מציינים את ערב החג ביום ראשון 06.01.2018.

עבודה בערב החג

 • ככלל, ערב החג עבור עובדים נוצרים הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 5 ל-7 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה.
 • מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.
 • להרחבה בנושא עבודה בערבי חג.
 • להרחבה בנושא אורך יום העבודה.

חופשה בערב החג

 • חופשה ביוזמת המעסיק:
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
  • מעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה (במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד).
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובד:
  • ערב חג המולד נחשב כיום בחירה. המשמעות היא כי זהו אחד מהמועדים שאותם רשאי העובד לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית.
  • לשם מימוש זכותו, על העובד לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה בערב החג.
  • על המעסיק לאשר את בקשת העובד.
  • במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בימי הבחירה בנוסף לימי החופשה השנתית.
  • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
 • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם. להרחבה ראו: חופשה שנתית.
דוגמה
 • ערב החג בשנת 2018 חל ביום שני. החג חל בימים שלישי ורביעי.
 • אם העובד יצא מרצונו לחופשה בערב החג או שהמעסיק קבע כי על העובד לצאת לחופשה, או אם המעסיק החליט כי בערב החג לא יעבדו כלל במקום העבודה, אזי לכל העובדים שלא יעבדו באותו יום, ינוכה יום חופשה אחד מיתרת החופשה השנתית שצברו, והם יקבלו שכר רגיל עבור יום עבודה מלא.
 • במקומות עבודה רבים הסגורים בערבי חג, מקובל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית של העובדים בגין חופשתם בערב החג, אך לשלם להם שכר מלא עבור אותו יום.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
דוגמה
מהנדסת תוכנה נוצרית שעובדת בחברת הייטק בחיפה זכאית להיעדר באופן אוטומטי מעבודתה בימי החג הנוצריים, על חשבון מכסת ימי החגים שלה.
 • משמעות הדבר היא כי עובדים נוצרים שבחרו את החגים הנוצריים כימי החג שלהם, רשאים להיעדר מעבודתם במהלך חג המולד, גם אם במקום העבודה שלהם נהוג לעבוד בחגים שאינם חגים יהודיים.
 • זכאותם של עובדים אלה להיעדר בימי החגים הנוצריים מהעבודה תקפה גם אם נעדרו מעבודה במהלך חגים יהודיים שבהם מקום העבודה היה סגור, אולם הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום של דמי חגים (עבור החגים הנוצריים ועבור החגים היהודיים).
דוגמה
 • מורה נוצרית המלמדת בבית ספר יהודי בחרה כימי חג את חגי דתה.
 • המורה זכאית להיעדר מעבודתה במהלך חג המולד, גם אם נעדרה מהעבודה במהלך חג החנוכה, כאשר בית הספר היה סגור.
 • עבור ימי החג הנוצריים היא זכאית לתשלום דמי חגים.
 • ימי החג היהודיים יוכלו להיחשב לה כימי חופשה שמשולמים עבורם דמי חופשה, או כימי חופשה ללא תשלום.

חופשה "כפויה" בימים שלפני או אחרי החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית ואף להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של מספר ימים, שביניהם גם ערב החג; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:
 1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים לגבי ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
 2. יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.
דוגמה
בשנת 2018 חג המולד חל בימים שלישי ורביעי (25-26.12.2018).

המעסיק מוציא את כלל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" של שבוע החל מיום ראשון 23.12.2018. העובדים חוזרים לעבודה ביום ראשון 30.12.2018.

 • מספר ימי החופשה שינוכו מעובד נוצרי הוא 5, למרות שבפועל נעדר מהעבודה במשך שבוע שלם. ימי החג באותו שבוע (ימים שלישי ורביעי) אינם מובאים במניין החופשה.
 • מספר ימי החופשה שינוכו מעובד יהודי, מעובד מוסלמי ומעובד דרוזי הוא 7, שכן ימי החג של דתות אחרות כמו גם ימי המנוחה השבועית נחשבים לצורך חישוב ניצול החופשה.
דוגמה
חג המולד של הקהילה האורתודוקסית חל בימים שני ושלישי (07-08.01.2019).

המעסיק מוציא את כלל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" של שבוע החל מערב החג ביום ראשון 06.01.2019. העובדים חוזרים לעבודה ביום ראשון 13.01.2019.

 • מספר ימי החופשה שינוכו מעובד נוצרי הוא 5, למרות שבפועל נעדר מהעבודה במשך שבוע שלם. ימי החג באותו שבוע (ימים שני ושלישי) אינם מובאים במניין החופשה, ואילו ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת) מובאים במניין החופשה.
 • מספר ימי החופשה שינוכו מעובד יהודי, מעובד מוסלמי ומעובד דרוזי הוא 7, שכן ימי החג של דתות אחרות כמו גם ימי המנוחה השבועית נחשבים לצורך חישוב ניצול החופשה.
 • כאשר מעסיק מעוניין להוציא לחופשה עובד שאין לזכותו מספיק ימי חופשה לניצול (בין אם מדובר בחופשה מרוכזת לכל העובדים ובין אם מדובר לחופשה של העובד הספציפי בלבד), יוכל המעסיק לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותו עובד לחופשה.
  2. להוציאו לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצבור בעתיד.
  3. להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובד מעוניין לצאת לחופשה באותו מועד והוא נתן לכך את הסכמתו.
 • במקרה שהעובד מעוניין לצאת לחופשה במועד מסוים ואין לו מספיק ימי חופשה צבורים, הוא רשאי, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצבר וזאת על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

 • עובדים נוצרים:
  • עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג.
  • עובד שעתי/יומי- עובד נוצרי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג. להרחבה ראו: זכותון עובדים שעתיים/יומיים.
  • למידע נוסף על תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג, ראו דמי חגים.
 • עובדים שאינם נוצרים:
  • עובדים שאינם נוצרים ויצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה).
  • ימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עבודה במהלך החג

 • עובדים נוצרים שעבדו במהלך ימי החג זכאים לקבל בעבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם (תוספת של 50% לשכרם הרגיל).
 • עובד שעבד בחג שחל ביום המנוחה השבועית שלו, זכאי ל-150% משכר עבודתו עבור שעות העבודה (ולא לתוספת שכר כפולה).
 • אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניק גמול שונה מהגמול המחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה מביניהם.
 • להרחבה ראו: גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.

דמי מחלה בחג

 • חוק דמי מחלה אינו מתייחס בשאלת גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג.
 • אם עובד נעדר עקב מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, קיימות שתי דרכי פרשנות לגובה התשלום (שאלה זו טרם נידונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולפיכך, שתי הפרשנויות אפשריות):
 1. יום המחלה שחל ביום החג ישולם בשיעור של דמי מחלה הקבוע בחוק.
 2. יום החג ישולם במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה העובד חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.
 • בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

בני דתות אחרות

 • עובד שאינו נוצרי (למשל יהודי, מוסלמי או דרוזי) זכאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו, הקבועים בחוק.
 • עובד יהודי, מוסלמי או דרוזי, שבחר כימי חג את חגי דתו ועובד במקום עבודה הסגור בחגים נוצריים, ימי החג ייחשבו כימי חופשה (כלומר ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה שצבר), והוא יקבל עבורם דמי חופשה שנתית.
 • עובד יהודי, מוסלמי או דרוזי, שיעבוד במהלך ימי חג המולד, יקבל שכר רגיל, ולא יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.
 • לפירוט רשימת החגים הקבועה בחוק על פי דת ראו דמי חגים.

מתנדבי השירות לאומי-אזרחי

 • מתנדבי השירות לאומי-אזרחי הנוצריים זכאים להיעדר מהשירות במהלך ימי החג.
 • מתנדבים שאינם נוצריים, אינם זכאים להיעדר מהשירות, אלא בימי החג הנהוגים בדתם.
 • להרחבה ראו: חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

אסירים

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים