דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי העובד בכל ימי שבוע העבודה אצל אותו מעסיק
לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו
מספר ימי המחלה שמנוכים ממכסת הימים הצבורים של עובד יומי או שעתי העובד בכל ימי שבוע העבודה (ללא שישי-שבת) הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, ועד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו
למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה
לפרטים נוספים ראו חוק דמי מחלה


שימו לב
המידע בדף זה מתייחס לעובד שמשתכר לפי שעה ועובד בכל ימות השבוע אצל אותו מעסיק
למידע על חישוב דמי המחלה לעובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה, ולעובדים שעתיים המועסקים רק בחלק מימות השבוע או אצל מספר מעסיקים, ראו:

דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי העובד בכל ימי שבוע העבודה אצל אותו מעסיק.

 • לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו.
 • מספר ימי המחלה שמנכים ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד יומי או שעתי העובד בכל ימי שבוע העבודה (ללא שישי-שבת) הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, ועד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו. אם העובד נוהג לעבוד בימי המנוחה השבועית ובחגים, יובאו ימי המנוחה השבועית והחגים בחשבון תקופת המחלה.
 • תשלום דמי המחלה עבור הימים שהעובד נעדר בהם מעבודתו עקב מחלה יחושב באופן הבא:
  • עבור היום הראשון להיעדרות - העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור היום השני והיום השלישי להיעדרות - העובד זכאי לתשלום בשווי 50% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל אילו עבד.
  • עבור היום הרביעי ואילך - העובד זכאי לתשלום בשווי 100% משכר עבודה שהיה מקבל אילו עבד.
 • שיעור התשלום עבור ימי המחלה הראשונים הוא המינימום הקבוע בחוק. לעתים יש הוראה מיטיבה בהסכם קיבוצי או בחוזה העבודה האישי של העובד, לפיה התשלום יהיה גבוה יותר ואף תשלום מלא החל מיום המחלה הראשון. בכל מקרה, אין לקבוע בהסכם או בחוזה עבודה תשלום הנמוך מהתשלום הקבוע בחוק.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה.
אזהרה
הבהרה לגבי ניכוי יום ההיעדרות הראשון
 • מלשון סעיף 4(א) לחוק עולה כי אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד את ימי המחלה שעבורם לא מקבל העובד דמי מחלה (למשל, היעדרות בת יום אחד או יום ההיעדרות הראשון מבין מספר ימי מחלה רצופים).
 • בפועל נוהגים מקומות עבודה רבים לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורים, והצעות חוק לשינוי המצב לא התקבלו.
 • הדוגמאות בדף זה מבוססות על הפרקטיקה הנהוגה (לפיה מנכים ממכסת ימי המחלה גם את יום המחלה שעבורו לא משלמים דמי מחלה).

מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד

 • מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד שעתי או יומי העובד בכל ימי שבוע העבודה אצל אותו מעסיק הוא כל תקופת מחלתו למעט ימי מנוחה שבועית וחגים ועד למספר ימי מחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
 • לעובד שנוהג לעבוד בימי המנוחה השבועית ובחגים והיה חולה בהם, ינוכו ימים אלה ממספר ימי המחלה הצבורים.
דוגמה
 • עובד שעתי מועסק אצל אותו מעסיק 5 ימים בשבוע.
 • העובד חלה ונעדר מעבודתו מיום ב' עד יום ג' של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ שהה העובד בחופשת מחלה במשך 9 ימים (כולל שישי ושבת).
 • מספר ימי העבודה נטו שמהם נעדר העובד הוא 7 (ללא שישי ושבת).
 • העובד ייחשב כמי שניצל 7 ימי מחלה, והמעסיק ינכה ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, שכן ימי המחלה אינם כוללים את ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת).
 • במקרה שהעובד היה מועסק 6 ימים בשבוע, היו מנכים לו 8 ימי מחלה בשל היעדרות מ-8 ימי עבודה בפועל (ללא יום שבת) ממכסת ימי המחלה הצבורים.
 • במקרה שהעובד היה מועסק גם בימי שישי ושבת על פי היתר, היו מנכים לו 9 ימי מחלה ממכסת ימי המחלה הצבורים.
 • אם העובד טרם השלים 3 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, תקופת המחלה תחושב כך: מספר הימים שבהם היה חולה (בניכוי ימי המנוחה השבועית או החגים) יוכפל במספר הימים שעבד בממוצע בשבוע בתקופה שקדמה למחלתו, והתוצאה תחולק ב-6.
אזהרה
קיימת פרשנות נוספת לחוק לפיה אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד את יום ההיעדרות הראשון בגין המחלה, אלא אם המעסיק משלם לעובד עבור יום זה.

חישוב גובה דמי המחלה

 • עובד שנעדר בגין מחלה והציג למעסיקו תעודת מחלה, זכאי לתשלום דמי מחלה בגין היעדרותו באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור ימי ההיעדרות השני והשלישי - העובד זכאי עבור כל אחד מהימים הללו לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
  • מיום ההיעדרות הרביעי והלאה - העובד זכאי לתשלום בגובה 100% משכר העבודה היומי הרגיל.
דוגמה
 • עובד שעתי העובד 5 ימים בשבוע, נעדר מעבודתו בשל מחלה בימים א' עד ד' (4 ימים).
 • לזכותו של העובד 18 ימי מחלה צבורים.
 • ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד יש לנכות 4 ימי מחלה, כך שיישארו לרשותו 14 ימי מחלה צבורים.
 • בגין יום ההיעדרות הראשון העובד אינו זכאי לשכר.
 • בגין יום ההיעדרות השני העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
 • בגין יום ההיעדרות השלישי העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
 • בגין יום ההיעדרות הרביעי העובד זכאי לתשלום בגובה 100% משכר העבודה היומי הרגיל.
 • סה"כ בגין 4 ימי היעדרותו בשל המחלה העובד זכאי לתשלום עבור 2 ימי עבודה.
 • למרות האמור למעלה, העובדים הבאים זכאים לתשלום יום מחלה בשווי 100% משכר העבודה הרגיל, החל מיום המחלה הראשון:
  • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון.
  • החל מיום 01.06.2022 עובד שחלה במחלה ממארת או נזקק לטיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקה תקופתית, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרות ואף בעד חלק מיום שבו נעדר.
   • זכאות זו חלה בתנאי שהעובד מסר למעסיק אישור רפואי שהטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.
   • זכאות זו חלה גם לאחר שהעובד החלים ממחלתו אך הוא עדין זקוק לטיפול או בדיקה ובכפוף למספר ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

אופן חישוב דמי המחלה כשתקופת המחלה כוללת גם ימי מנוחה שבועית או חג

 • אם תקופת המחלה כוללת גם ימי מנוחה שבועית או ימי חג, יש לנכות ממכסת ימי המחלה של העובד את כל ימי מחלתו מלבד ימי המנוחה השבועית או החג.
אזהרה
בסוגיה זו ישנם מספר פרשנויות ללשון החוק והפרשנות המובאת להלן הנה רק אחת מהפרשנויות האפשריות. טרם ניתנה פסיקה מחייבת של בית הדין הארצי לעבודה בסוגיה זו.
דוגמה
 • עובד שעתי עובד 5 ימי עבודה בשבוע אצל המעסיק.
 • העובד חלה ונעדר מעבודתו מיום ד' עד יום ב' (כולל) של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 6 ימים, אך תקופת מחלתו הנה 5 ימים בלבד, כי יום שבת אינו נכלל בתקופת מחלתו
 • עבור היעדרותו בגין המחלה העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין היעדרותו ביום ד' (יום ההיעדרות הראשון) העובד אינו זכאי לדמי מחלה.
  • בגין היעדרותו ביום ה' (יום ההיעדרות השני) העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום ההיעדרות השלישי) העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום ההיעדרות הרביעי) העובד זכאי ל-100% דמי מחלה ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה זכאי העובד לתשלום עבור 2 ימי עבודה.
דוגמה
 • עובד המועסק כל ימי השבוע, היה חולה במשך 3 ימים, בימים א'-ג'.
 • יום ג' היה יום חג.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 3 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 2 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 2 ימי מחלה, והמעסיק ישלם לו דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום ההיעדרות הראשון) העובד אינו זכאי לדמי מחלה.
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום ההיעדרות השני) העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה היומי.
  • יום היעדרותו בחג אינו נספר, שכן תקופת המחלה של עובדים שעתיים/ יומיים אינה כוללת את ימי החג.
דוגמה
חישוב דמי מחלה כשתחילת המחלה ביום שבת
 • עובד שעתי המועסק 5 ימים בשבוע אצל אותו מעסיק, חלה ביום שבת ונעדר מעבודתו עד יום ב' (כולל).
 • סה"כ היה העובד חולה במשך 3 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 2 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 2 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד.
  • יום היעדרותו ביום שבת אינו נספר, שכן תקופת המחלה של עובדים שעתיים/יומיים אינה כוללת את יום המנוחה השבועית.
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום ההיעדרות הראשון) העובד אינו זכאי לתשלום .
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום ההיעדרות השני) העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה היומי שהיה אמור להשתכר אילו עבד.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה זכאי העובד לתשלום עבור 0.5 יום עבודה

חישוב ימי המחלה ודמי המחלה כאשר לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים

 • עובד זכאי לתשלום עבור דמי מחלה, רק אם יש ברשותו ימי מחלה צבורים.
 • המעסיק ינכה לעובד ימי מחלה עד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
דוגמה
 • עובד יומי העובד אצל המעסיק במשך 3 חודשים בלבד.
 • לזכותו של העובד 4.5 ימי מחלה צבורים.
 • העובד חלה שבוע שלם בימים א'-ה' (5 ימים).
  • המעסיק ינכה לעובד 4.5 ימים ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו ויתרת ימי המחלה הצבורים תעמוד על 0.
 • בגין יום ההיעדרות הראשון - העובד אינו זכאי לשכר וינוכה משכרו החודשי ערך יום עבודה מלא.
 • בגין יום ההיעדרות השני - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר.
 • בגין יום ההיעדרות השלישי - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר.
 • בגין יום ההיעדרות הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא.
 • בין יום ההיעדרות החמישי - העובד זכאי לתשלום עבור חצי יום עבודה בלבד, שכן לרשותו רק 4.5 ימי מחלה צבורים.
 • סה"כ בגין 5 ימי היעדרותו בגין המחלה ישלם המעסיק לעובד שכר בשווי 2.5 ימי עבודה.
 • יחד עם זאת, בהסכמת המעסיק או בהתאם לחוזה העבודה החל על הצדדים, המעסיק רשאי לנכות ולשלם לעובד את כל ימי מחלתו, לרבות ימי מחלתו שמעבר לימי המחלה הצבורים, וזאת על חשבון ימי מחלה עתידיים שהעובד אמור לצבור (כלומר, העובד יצבור ימי מחלה שליליים).

שווי יום מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • לשם חישוב שכר העבודה הרגיל של העובד יש לחלק את המשכורת החודשית של העובד (ברוטו) במספר ימי העבודה של העובד:
  • לעובד המועסק 6 ימים בשבוע יש לחלק את המשכורת החודשית ב-25.
  • לעובד המועסק 5 ימים בשבוע יש לחלק את המשכורת החודשית ב-21.66.
 • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי אופן חישוב ערך יום המחלה ואופן חישוב שכר העבודה של עובדים שעתיים ששכרם משתנה מחודש לחודש.
  • ייתכן שניתן להקיש מסעיף 5(ב) לחוק המתייחס לעובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת, ששכר העבודה הוא השכר החודשי הממוצע ב-3 חודשים שקדמו למחלה.
  • עם זאת, קיימת פרשנות אחרת, לפיה שכר העבודה הוא השכר החודשי הממוצע ב-12 החודשים שקדמו למחלה, בדומה לחישוב השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים.
  • טרם ניתנה פסיקה מחייבת בנידון.
 • רכיבי השכר המהווים חלק מהשכר הרגיל של העובד הם:
  • שכר יסוד (ללא שעות נוספות)
  • תוספת ותק.
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות.
  • תוספת משפחה.
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • למידע אודות חישוב גובה יום המחלה לעובד המשתכר שכר בסיס + עמלות מכירה ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.
 • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.

חשוב לדעת

 • בחוק אין התייחסות ליום מחלה חלקי, שבו העובד עבד מספר שעות ונעדר בהמשך היום בשל מחלה בכפוף לאישור מחלה עבור יום זה. ייתכן שיום מחלה זה ייחשב יום מחלה ראשון והעובד יהיה זכאי לשכר עבור השעות שעבד באותו יום, אך הוא אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור יתרת השעות שבהן נעדר עקב המחלה
 • עובד שניצל את כל ימי המחלה שצבר ואינו זכאי יותר לתשלום, יכול לבקש את הסכמת המעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • במקרה שהעובד הוא הורה לאדם עם מוגבלות המנצל את ימי המחלה לצורך טיפול בילדו, על המעסיק לשלם לו דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות. למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים