דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית שנעדר מעבודתו עקב מחלה
לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו
מספר ימי המחלה שמנוכים ממכסת הימים הצבורים של עובד במשכורת חודשית הוא כל תקופת מחלתו כולל ימי מנוחה שבועית וחגים, עד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו
למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה
למידע נוסף ראו חוק דמי מחלה


אזהרה
המידע בדף זה מתייחס לעובד במשכורת חודשית (עובד חודשי) ולא לעובד המשתכר לפי שעה

דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית שנעדר מעבודתו עקב מחלה.

 • לצורך חישוב התשלום יש לחשב את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו.
 • מספר ימי המחלה שמנוכים ממכסת הימים הצבורים של עובד במשכורת חודשית הוא כל תקופת מחלתו כולל ימי מנוחה שבועית וחגים, ועד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
 • ככלל, על-פי החוק, התשלום עבור ימי המחלה נקבע באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לשכר והמעסיק ינכה שכר בשווי יום עבודה אחד ממשכורתו החודשית של העובד.
  • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל אילו עבד. בגין כל אחד מהימים הללו ינכה המעסיק ערך של חצי יום עבודה ממשכורתו החודשית של העובד.
  • החל מהיום הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא עבור ימי היעדרותו בגין המחלה, והמעסיק לא ינכה לעובד שכר בגין היעדרות זו.
 • למרות זאת, אם נקבע בהסכם עבודה (קיבוצי או אישי) שישולם לעובד תשלום גבוה מזה הקבוע בחוק (למשל תשלום מלא כבר מיום ההיעדרות הראשון), יש לנהוג לפי מה שנקבע בהסכם. בכל מקרה לא ניתן לשלם לעובד תשלום הנמוך מזה הקבוע בחוק.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה.
אזהרה
הבהרה לגבי ניכוי יום ההיעדרות הראשון
 • מלשון סעיף 4(א) לחוק עולה כי אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד את ימי המחלה שעבורם לא מקבל העובד דמי מחלה (למשל, היעדרות בת יום אחד או יום ההיעדרות הראשון מבין מספר ימי מחלה רצופים).
 • בפועל נוהגים מקומות עבודה רבים לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורים, והצעות חוק לשינוי המצב לא התקבלו.
 • הדוגמאות בדף זה מבוססות על הפרקטיקה הנהוגה (לפיה מנכים ממכסת ימי המחלה גם את יום המחלה שעבורו לא משלמים דמי מחלה).

מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד

 • מספר ימי המחלה שינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד בעת מחלה הם כל תקופת מחלתו, כולל ימי מנוחה שבועית וחגים, ועד למספר ימי מחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
דוגמה
עובד המועסק 5 ימים בשבוע
 • עובד מועסק במקום עבודה שבו מונהג שבוע עבודה בן 5 ימים.
 • העובד מקבל משכורת חודשית (כלומר שכרו משולם לפי בסיס חודשי קבוע).
 • העובד חלה ונעדר מעבודתו מיום ב' עד יום ג' של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ שהה העובד בחופשת מחלה במשך 9 ימים (כולל שישי ושבת).
 • מספר ימי העבודה נטו שמהם נעדר העובד הוא 7.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 9 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, למרות שבפועל נעדר רק מ-7 ימי עבודה, שכן ימי המחלה כוללים גם את ימי המנוחה השבועית (שישי ושבת).
דוגמה
עובד במשכורת חודשית העובד 4 ימים בשבוע, בימים א', ב', ד', ו-ה'. (אינו עובד ביום ג').
 • העובד חלה בימים א'-ה'.
 • סה"כ שהה העובד בחופשת מחלה במשך 5 ימים, אך נעדר בפועל מהעבודה 4 ימים.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 5 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, למרות שבפועל נעדר רק מ-4 ימי עבודה, שכן ימי המחלה כוללים את כל תקופת מחלתו.
אזהרה
קיימת פרשנות נוספת לחוק לפיה אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד את יום ההיעדרות הראשון בגין המחלה, אלא אם המעסיק משלם לעובד עבור יום זה.

שווי יום מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון בחישוב השכר הרגיל ברוטו הם:
  • שכר יסוד (ללא שעות נוספות).
  • תוספת ותק.
  • תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות.
  • תוספת משפחה.
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • למידע אודות חישוב גובה יום המחלה לעובד המשתכר שכר בסיס + עמלות מכירה ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.
 • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.

חישוב דמי המחלה

 • עובד שנעדר בגין מחלה והציג למעסיקו תעודת מחלה, זכאי לתשלום דמי מחלה בגין היעדרותו באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לשכר והמעסיק ינכה שכר בשווי יום עבודה אחד ממשכורתו החודשית.
  • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי - העובד זכאי לתשלום בגובה 50% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל אילו עבד. בפועל ינכה המעסיק משכרו החודשי של העובד סכום של שווי חצי יום עבודה בגין כל אחד מהימים הללו.
  • החל מהיום הרביעי - העובד זכאי עבור ימי היעדרותו לשכר המלא שהיה מקבל אילו עבד, והמעסיק לא ינכה לעובד שכר בגין היעדרות זו.
 • למרות האמור למעלה, העובדים הבאים זכאים לתשלום יום מחלה בשווי 100% משכר העבודה הרגיל, החל מיום המחלה הראשון:
  • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון.
  • החל מיום 01.06.2022 עובד שחלה במחלה ממארת או נזקק לטיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקה תקופתית, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרות, ואף בעד חלק מיום שבו נעדר.
   • זכאות זו חלה בתנאי שהעובד מסר למעסיק אישור רפואי שהטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.
   • זכאות זו חלה גם לאחר שהעובד החלים ממחלתו אך הוא עדין זקוק לטיפול או בדיקה ובכפוף למספר ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.

חישוב דמי מחלה כשתקופת המחלה אינה כוללת את ימי המנוחה השבועית או חג

 • בהתאם לסעיף 2 לחוק תקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית כוללת את כל כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים;.
 • עובד העובד כל יום ונעדר מעבודתו במהלך השבוע, יהיה זכאי לדמי מחלה בהתאם לאמור בדוגמה הבאה:
דוגמה
חישוב דמי מחלה כשתקופת המחלה אינה כוללת ימי מנוחה שבועית או חג
 • עובד במשכורת חודשית העובד 5 ימים בשבוע, נעדר מעבודתו בשל מחלה בימים א' עד ד' (4 ימים).
 • לזכותו של העובד 18 ימי מחלה צבורים.
 • ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד יש לנכות 4 ימי מחלה, כך שיישארו לרשותו 14 ימי מחלה צבורים.
 • בגין יום ההיעדרות הראשון -העובד אינו זכאי לשכר וינוכה משכרו החודשי ערך יום עבודה מלא.
 • בגין יום ההיעדרות השני - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות השלישי - העובד זכאי לתשלום עבור חצי יום עבודה, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא בגין יום היעדרותו, ולא ינוכה לו שכר.
 • סה"כ בגין 4 ימי היעדרותו בגין המחלה ינכה המעסיק משכרו החודשי של העובד שכר בשווי 2 ימי עבודה.

חישוב דמי מחלה כשתקופת המחלה כוללת את ימי המנוחה השבועית או חג

 • בהתאם לסעיף 2 לחוק תקופת המחלה של עובד במשכורת חודשית כוללת את כל ימי מחלתו, לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים.
 • כשימי מחלתו של עובד חודשי כוללים את ימי המנוחה השבועית, ישנן 2 פרשנויות כיצד לחשב את ימי המחלה של העובד:
 • פרשנות אחת- מבוססת על לשון החוק ולפיה ימי המנוחה השבועית והחגים נחשבים כחלק מתקופת המחלה והם ישולמו לעובד כימי מחלה וינוכו מהצבירה.
דוגמה
 • עובד במשכורת חודשית העובד 5 ימים בשבוע חלה מיום רביעי עד ליום ראשון (כולל).
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 5 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 3 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 5 ימי מחלה (כולל שיש -שבת) והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד.
 • התשלום עבור ימי המחלה הוא כדלקמן:
  • עבור יום ד' (יום המחלה הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה ערך יום עבודה מלא משכרו החודשי.
  • עבור יום ה' (יום המחלה השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה חצי יום עבודה משכרו.
  • עבור יום ו' (יום המחלה השלישי) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל, והמעסיק ינכה חצי יום עבודה משכרו.
  • עבור יום שבת (יום המחלה הרביעי) - העובד זכאי ל-100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
  • עבור יום ראשון (יום המחלה החמישי) - העובד זכאי ל-100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בשווי 2 ימי עבודה משכרו החודשי.
 • שווי יום המחלה על פי הפרשנות הראשונה - במקרה זה, היות שתקופת המחלה של העובד כוללת גם את ימי המנוחה השבועית, שווי יום המחלה של עובד זה הוא המשכורת החודשית ברוטו חלקי 30.
דוגמה
 • עובד במשכורת חודשית משתכר 9,000 ₪ ברוטו בחודש.
 • שווי יום המחלה של העובד הוא 300 ₪ ליום (9,000:30).
 • פרשנות שניה- לפי פרשנות זו, תקופת המחלה אין משמעותה התקופה שבעבורה יקבל העובד דמי מחלה בכל מקרה, אלא זו התקופה שבעבורה הוא יקבל דמי מחלה רק אם היה צריך לעבוד באותו יום, אך נעדר בשל המחלה. יחד עם זאת, ימי המנוחה והחגים ייספרו לצורך "מיספור" וקביעת התעריף לימי המחלה שיבואו אחריהם.
דוגמה
חישוב דמי מחלה כשתקופת המחלה כוללת ימי מנוחה שבועית או חג
 • עובד המועסק 5 ימים בשבוע חלה ונעדר מעבודתו מיום ד' עד יום א (כולל) של השבוע שלאחריו.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 5 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 3 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 5 ימי מחלה (כולל שיש -שבת) והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד.
  • עבור יום ד' (יום המחלה הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה ערך יום עבודה מלא משכרו החודשי.
  • עבור יום ה' (יום המחלה השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה חצי יום עבודה משכרו.
  • ביום שישי ושבת העובד אינו עובד ואין לנכות שכר בגין ימי מחלה בימים אלה.
  • עבור יום ראשון (יום המחלה החמישי) - העובד זכאי ל-100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בשווי 1.5 ימי עבודה משכרו החודשי.
 • שווי יום המחלה על פי הפרשנות השנייה - במקרה זה, יש לחלק את המשכורת החודשית של העובד (ברוטו) במספר ימי העבודה של העובד:
  • לעובד המועסק 6 ימים בשבוע יש לחלק את המשכורת החודשית ב-25.
  • לעובד המועסק 5 ימים בשבוע יש לחלק את המשכורת החודשית ב-21.66.

חישוב דמי מחלה לעובד במשכורת חודשית המועסק רק בחלק מהשבוע

 • תקופת מחלתו של עובד במשכורת חודשית היא כל תקופת מחלתו כולל ימי מנוחה שבועית וחגים.
 • על- פי החוק עובד זכאי לדמי מחלה רק עבור ימי היעדרותו מהעבודה בגין מחלה, ואינו זכאי לדמי מחלה עבור יום שלא היה אמור לעבוד בו.
 • לגבי אופן חישוב דמי המחלה במקרה של עובד במשכורת חודשית המועסק רק בחלק מהשבוע קיימות שתי פרשנויות, והנושא טרם הוכרע בפסיקה:
 • פרשנות אחת נצמדת ללשון סעיף 2 לחוק לפיה יש לחשב את הזכאות לדמי המחלה לפי ימי היעדרותו של העובד.
דוגמה
עובד במשכורת חודשית עובד 4 ימים בשבוע בימים א', ב', ד', ו-ה' (אינו עובד ביום ג')
 • העובד חלה בימים א'-ה'.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 5 ימים, אך נעדר בפועל בגין המחלה 4 ימים בלבד.
 • העובד ייחשב כמי שניצל 4 ימי מחלה והמעסיק ינכה ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד.
 • עבור היעדרותו בגין המחלה העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום ההיעדרות הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה שווי יום עבודה שלם משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום ההיעדרות השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה ערך חצי יום עבודה משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ד' (יום ההיעדרות השלישי) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל, והמעסיק ינכה ערך חצי יום עבודה משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ה' (יום ההיעדרות הרביעי) - העובד זכאי ל-100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בערך 2 ימי עבודה משכרו החודשי.
 • לפי הפרשנות השנייה, מאחר שעל-פי החוק, תקופת מחלתו של עובד במשכורת חודשית כוללת את כל ימי מחלתו ועל המעסיק לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורה של העובד, יש לחשב את דמי המחלה לפי יום המחלה של העובד (ולא לפי מספר ימי ההיעדרות של העובד). במקרה זה יש לחשב את דמי המחלה של העובד באופן הבא:
דוגמה
עובד במשכורת חודשית עובד 4 ימים בשבוע בימים א', ב', ד', ו-ה'. (אינו עובד ביום ג')
 • העובד חלה בימים א'-ה'.
 • סה"כ היה העובד בחופשת מחלה 5 ימים, אך נעדר בפועל בגין מחלה 4 ימים בלבד.
 • עבור היעדרותו בגין המחלה העובד יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • בגין היעדרותו ביום א' (יום המחלה הראשון) - העובד אינו זכאי לדמי מחלה, והמעסיק ינכה ערך יום עבודה שלם משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ב' (יום המחלה השני) - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל והמעסיק ינכה ערך חצי יום עבודה משכרו החודשי.
  • בגין היעדרותו ביום ד' (יום המחלה הרביעי) - העובד זכאי ל-100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
  • בגין היעדרותו ביום ה' (יום המחלה החמישי) - העובד זכאי ל-100% מהשכר הרגיל ולא ינוכה לו שכר בגין היעדרותו ביום זה.
 • סה"כ בגין היעדרותו עקב המחלה ינכה המעסיק לעובד שכר בערך 1.5 ימי עבודה משכרו החודשי.
אזהרה
דוגמאות החישוב שלהלן הן על בסיס פרשנות החוק וייתכנו פרשנויות אחרות. עד כה אופן החישוב לא נידון בבית הדין הארצי לעבודה ולא ניתנה לגביהן הלכה מחייבת.

חישוב ימי המחלה ודמי המחלה כאשר לרשות העובד אין מספיק ימי מחלה צבורים

 • על פי החוק, עובד זכאי לתשלום עבור דמי מחלה רק אם יש ברשותו ימי מחלה צבורים.
 • המעסיק ינכה וישלם לעובד ימי מחלה עד למספר ימי המחלה שצבר העובד במהלך עבודתו.
דוגמה
 • עובד במשכורת חודשית העובד אצל המעסיק במשך 3 חודשים בלבד.
 • לזכותו של העובד 4.5 ימי מחלה צבורים.
 • העובד חלה שבוע שלם בימים א'-ה' (5 ימים).
  • המעסיק ינכה לעובד 4.5 ימים ממכסת ימי המחלה הצבורים לזכותו ויתרת ימי המחלה הצבורים תעמוד על 0.
 • בגין יום ההיעדרות הראשון - העובד אינו זכאי לשכר וינוכה משכרו החודשי ערך יום עבודה מלא.
 • בגין יום ההיעדרות השני - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות השלישי - העובד זכאי לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר, וינוכה משכרו החודשי חצי יום עבודה.
 • בגין יום ההיעדרות הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא בגין יום היעדרותו, ולא ינוכה לו שכר.
 • בין יום ההיעדרות החמישי - העובד זכאי לתשלום עבור חצי יום עבודה בלבד, שכן לרשותו רק 4.5 ימי מחלה צבורים, והמעסיק ינכה לו חצי יום עבודה.
 • סה"כ בגין 5 ימי היעדרותו בגין המחלה ינכה המעסיק משכרו החודשי של העובד שכר בשווי 2.5 ימי עבודה.
 • יחד עם זאת, בהסכמת המעסיק או בהתאם לחוזה העבודה החל על הצדדים, המעסיק רשאי לנכות ולשלם לעובד את כל ימי מחלתו, לרבות ימי מחלתו שמעבר לימי המחלה הצבורים, וזאת על חשבון ימי מחלה עתידיים שהעובד אמור לצבור (כלומר, העובד יצבור ימי מחלה שליליים).

חשוב לדעת

 • בחוק אין התייחסות ליום מחלה חלקי, שבו העובד עבד מספר שעות ונעדר בהמשך היום בשל מחלה בכפוף לאישור מחלה עבור יום זה. ייתכן שיום מחלה זה ייחשב יום מחלה ראשון והעובד יהיה זכאי לשכר עבור השעות שעבד באותו יום, אך הוא אינו זכאי לתשלום דמי מחלה עבור יתרת השעות שבהן נעדר עקב המחלה. עבור יום המחלה הבא (יום המחלה השני), יהיה זכאי העובד לתשלום דמי המחלה בערך של 50% משכרו הרגיל.
 • בחוק אין התייחסות לשאלה כיצד יש לחשב את ימי המחלה לעובד במשכורת חודשית אשר עובד בחלק מימי השבוע אצל מעסיק אחד ובחלק מימי השבוע אצל מעסיק אחר. למרות זאת, במקרה של עובדת משק בית העובדת לפי שעות, בכל יום במקום עבודה אחר, פסק בית הדין הארצי לעבודה שימי ההיעדרות בגין מחלה ייספרו כימי ההיעדרות מנקודת המבט של העובדת ולא של המעסיק, וכי העובדת זכאית לדמי מחלה מלאים (בשיעור 100% מהשכר) החל מהיום הרביעי למחלתה, גם אם יום זה הוא היום הראשון להיעדרותה בפועל ממקום העבודה. (למידע נוסף לחצו כאן). יתכן שניתן להכיל שיטת חישוב זו גם על עובד בשכר חודשי העובד ביותר ממקום עבודה אחד, אך עד כה טרם נקבעה הלכה בנושא זה.
 • עובד שמיצה את מכסת ימי המחלה שיכול היה לצבור ואינו זכאי יותר לתשלום, יכול לבקש את הסכמת המעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • במקרה שהעובד הוא הורה לאדם עם מוגבלות המנצל את ימי המחלה לצורך טיפול בילדו, על המעסיק לשלם לו דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות. למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים