דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי העובד כל יום אצל מעסיק אחר
מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד יומי או שעתי הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, והוא יחושב בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה שעבד העובד לפני מחלתו לבין מספר ימי העבודה האפשריים
ימי ההיעדרות בגין מחלה של עובד שעתי או יומי העובד אצל מספר מעסיקים בכל ימי שבוע העבודה, ייספרו כימי ההיעדרות מנקודת המבט של העובד ולא של המעסיק
למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה
לפרטים נוספים ראו חוק דמי מחלה


שימו לב
דף זה מתייחס לעובד המשתכר לפי שעה ועובד בכל אחד מימי השבוע אצל מעסיק אחר
למידע על חישוב דמי המחלה לעובדים המקבלים משכורת חודשית קבועה, ולעובדים שעתיים המועסקים בכל השבוע אצל אותו מעסיק או מועסקים רק בחלק מימי השבוע, ראו:

דף זה מסביר את אופן חישוב דמי מחלה לעובד יומי או שעתי העובד כל יום אצל מעסיק אחר.

 • לצורך חישוב התשלום יש לחשב תחילה את מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד, ולאחר מכן יש לחשב את גובה התשלום עבור כל אחד מהימים הללו.
 • מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד יומי או שעתי הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, והוא מחושב בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה העבודה בפועל שעבד העובד בתקופה שלפני מחלתו, לבין מספר ימי העבודה האפשריים באותה תקופה.
 • תשלום דמי המחלה עבור הימים שבהם נעדר העובד מעבודתו עקב מחלה יחושב באופן הבא:
  • עבור היום הראשון להיעדרות - העובד אינו זכאי לתשלום. (קיימות פרשנויות שונת לגבי השאלה אם יש לנכות יום היעדרות זה ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד).
  • עבור היום השני והיום השלישי להיעדרות - העובד זכאי ל-50% משכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו אילו המשיך לעבוד.
  • עבור היום הרביעי ואילך - העובד זכאי ל-100% משכר העבודה שהיה מקבל אילו עבד.
 • ימי ההיעדרות בגין מחלה של עובד שעתי או יומי העובד אצל מספר מעסיקים בכל ימי שבוע העבודה, ייספרו כימי ההיעדרות מנקודת המבט של העובד ולא של המעסיק.
דוגמה
 • עובד המועסק בכל יום אצל מעסיק אחר, חלה במשך שבוע שלם.
 • יום רביעי באותו שבוע היה יום מחלתו הרביעי, והעובד יהיה זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו עבור היעדרותו מהמעסיק שאצלו אמור היה לעבוד באותו יום, למרות שמבחינת המעסיק זהו יום היעדרותו הראשון של העובד.
 • שיעור התשלום עבור ימי המחלה הראשונים הוא המינימום הקבוע בחוק. לעתים יש הוראה מיטיבה בהסכם קיבוצי, או בחוזה העבודה האישי של העובד, לפיה התשלום יהיה גבוה יותר ואף תשלום מלא, החל מיום המחלה הראשון. בכל מקרה, אין לקבוע בהסכם או בחוזה עבודה תשלום הנמוך מהתשלום הקבוע בחוק.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה, אופן מימושה ומספר ימי המחלה שניתן לצבור ראו ימי מחלה ודמי מחלה.

מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד

אזהרה
הבהרה לגבי ניכוי יום ההיעדרות הראשון
 • מלשון סעיף 4(א) לחוק עולה כי אין לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד את ימי המחלה שעבורם לא מקבל העובד דמי מחלה (למשל, היעדרות בת יום אחד או יום ההיעדרות הראשון מבין מספר ימי מחלה רצופים).
 • בפועל נוהגים מקומות עבודה רבים לנכות ימים אלה ממכסת ימי המחלה הצבורים, והצעות חוק לשינוי המצב לא התקבלו.
 • הדוגמאות בדף זה מבוססות על הפרקטיקה הנהוגה (לפיה מנכים ממכסת ימי המחלה גם את יום המחלה שעבורו לא משלמים דמי מחלה).
 • מספר ימי המחלה שיש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים של עובד שעתי או יומי שינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לרשותו, הוא כל תקופת מחלתו, ללא ימי המנוחה השבועית והחגים, והוא יחושב בהתאם ליחס שבין מספר ימי העבודה בפועל שעבד העובד בפועל ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר בשנה שקדמה למחלתו, לבין מספר ימי העבודה האפשריים באותו רבע שנה (מספר ימי העבודה בפועל יחולק במספר ימי העבודה האפשריים).
 • אם העובד נוהג לעבוד בימי המנוחה השבועית ובחגים, יובאו ימי המנוחה השבועית והחגים בחשבון תקופת המחלה.
דוגמה
חישוב מספר ימי מחלה שיש לנכות מעובדת במשק בית המועסקת בכל יום אצל מעסיק אחר
 • עובדת משק בית עובדת 6 ימים בשבוע, כל יום אצל מעסיק אחר.
 • אצל מעסיק מסוים היא מועסקת במשך שנתיים פעם בשבוע, ביום רביעי.
 • העובדת חלתה ביום שלישי למשך 3 שבועות (סה"כ 21 ימי מחלה ו-3 ימי היעדרות בפועל מעבודתה אצל אותו מעסיק).
 • לצורך חישוב תקופת המחלה אצל אותו מעסיק יש לבדוק מהו רבע השנה שבו עבדה העובדת את העבודה המלאה ביותר אצל המעסיק במהלך 12 החודשים שקדמו למחלתה.
  • ברבעון המלא ביותר העובדת עבדה אצל המעסיק 13 יום מתוך 75 ימי עבודה אפשריים (לפי 6 ימי עבודה בשבוע).
  • חישוב מספר ימי המחלה של העובדת: סך כל תקופת המחלה (21) בניכוי 3 ימי המנוחה השבועית (שבת), כלומר 18 ימי מחלה, כפול 13 ימי עבודה שעבדה בפועל ברבע השנה המלא ביותר, חלקי 75 ימי עבודה אפשריים באותו רבעון.
  • סה"כ חושבו לעובדת 3.12 ימי מחלה, שאותם ינכה המעסיק ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובדת.
 • אם העובד טרם השלים 3 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, תקופת המחלה תחושב כך: מספר הימים שבהם היה חולה (בניכוי ימי המנוחה השבועית או החגים) יוכפל במספר הימים שעבד בממוצע בשבוע בתקופה שקדמה למחלתו, והתוצאה תחולק ב-6.
דוגמה
עובדת שאין לרשותה מספיק ימי מחלה צבורים
 • במקרה שהעובדת בדוגמה הקודמת צברה במהלך עבודתה אצל אותו מעסיק רק 1.25 ימי מחלה.
 • על אותו מעסיק לנכות ממכסת הימים הצבורים שלה 3.12 ימי מחלה (ראו חישוב בדוגמה שלמעלה).
 • עם זאת, לא ניתן לנכות במקרה זה מספר ימים גדול מאלה שצברה העובדת וגם לא ניתן לשלם דמי מחלה מעבר לימי מחלה אלה.
 • לפיכך ינוכו מימי המחלה של העובדת רק 1.25 ימי מחלה, ועבורם היא תקבל תשלום דמי מחלה כפי שמפורט בהמשך (בפסקת חישוב גובה דמי המחלה).

חישוב גובה דמי המחלה

 • עובד שנעדר בגין מחלה והציג למעסיקו תעודת מחלה, זכאי לתשלום דמי מחלה בגין היעדרותו באופן הבא:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור יום היעדרותו השני והשלישי - העובד זכאי עבור כל אחד מהימים הללו לתשלום של 50% מערך שכר העבודה שהיה אמור להשתכר באותו יום אילו עבד.
  • עבור יום היעדרותו הרביעי והלאה - העובד זכאי לתשלום בגובה 100% משכר העבודה היומי הרגיל.
 • למרות האמור למעלה, העובדים הבאים זכאים לתשלום יום מחלה בשווי 100% משכר העבודה הרגיל, החל מיום המחלה הראשון:
  • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה מלאים החל מהיום הראשון.
  • החל מיום 01.06.2022 עובד שחלה במחלה ממארת או נזקק לטיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקה תקופתית, זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרות, ואף בעד חלק מיום שבו נעדר.
   • זכאות זו חלה בתנאי שהעובד מסר למעסיק אישור רפואי שהטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.
   • זכאות זו חלה גם לאחר שהעובד החלים ממחלתו אך הוא עדין זקוק לטיפול או בדיקה ובכפוף למספר ימי המחלה הצבורים לטובת העובד.
 • לפי פסיקת בית הדין לעבודה, ימי ההיעדרות בגין מחלה של עובד שעתי או יומי העובד בכל ימי שבוע העבודה אצל מספר מעסיקים, ייספרו כימי ההיעדרות מנקודת המבט של העובד ולא של המעסיק.
דוגמה
עובדת שיש לה מספיק ימי מחלה צבורים
 • במקרה שהעובדת בדוגמאות הקודמות צברה במהלך עבודתה אצל אותו מעסיק 5 ימי מחלה.
 • על אותו מעסיק לנכות ממכסת הימים הצבורים שלה 3.12 ימי מחלה (ראו חישוב בדוגמה הקודמת).
 • העובדת זכאית לתשלום דמי מחלה מאותו מעסיק באופן הבא:
  • עבור ההיעדרות הראשונה ביום רביעי - תשלום בגובה 50% מערך שכר העבודה הרגיל שהיתה אמורה להשתכר באותו יום אילו עבדה. למרות שזה יום ההיעדרות הראשון אצל אותו המעסיק, מנקודת המבט של העובדת זהו יום היעדרותה השני עקב המחלה.
  • עבור ההיעדרות השנייה ביום רביעי העובדת זכאית לדמי מחלה בגובה 100% משכר הרגיל שהייתה אמורה להשתכר באותו יום אילו עבדה (מנקודת המבט של העובדת זהו יום ההיעדרות ה-9 עקב מחלתה).
  • עבור ההיעדרות השלישית ביום רביעי העובדת זכאית לדמי מחלה בגובה 100% שהייתה אמורה להשתכר באותו יום אילו עבדה (מנקודת המבט של העובדת זהו יום ההיעדרות ה-16 עקב מחלתה).
 • סה"כ זכאית העובדת לתשלום עבור 2.5 ימי עבודה בשל היעדרותה.
דוגמה
עובדת שאין לה מספיק ימי מחלה צבורים
 • במקרה שהעובדת בדוגמאות הקודמות צברה במהלך עבודתה אצל אותו מעסיק 1.25 ימי מחלה.
 • על אותו מעסיק לנכות ממכסת הימים הצבורים שלה 3.12 ימי מחלה (ראו חישוב בדוגמה שלמעלה).
 • עם זאת, לא ניתן לנכות ממכסה זו מספר ימים גדול מאלה שצברה וגם לא ניתן לשלם דמי מחלה מעבר לימי מחלה אלה.
 • לפיכך ינכה המעסיק 1.25 יום ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובדת, והיא תהיה זכאית מאותו מעסיק לתשלום דמי מחלה עבור 1.25 יום בלבד, באופן הבא:
  • עבור ההיעדרות הראשונה ביום רביעי (מנקודת המבט של העובדת זהו יום ההיעדרות ה-2) - תשלום בגובה 50% מערך שכר העבודה הרגיל שהייתה אמורה להשתכר באותו יום אילו עבדה.
  • עבור ההיעדרות השנייה ביום רביעי (מנקודת המבט של העובדת זהו יום ההיעדרות ה-9) - לכאורה העובדת היתה זכאית לתשלום בגובה 100% (כלומר יום עבודה מלא), אולם מכיוון שמלכתחילה עמדו לרשותה רק 1.25 ימי מחלה, נותרו לרשותה רק 0.25 ימי מחלה ולכן בגין היעדרותה ביום זה ישולמו לה 0.25 ימי מחלה.
  • עבור יום ההיעדרות השלישית ביום רביעי (מנקודת המבט של העובדת זהו יום ההיעדרות ה-16) - העובדת לא תקבל תשלום כלשהו, מכיוון שלא נותרו לרשותה ימי מחלה צבורים.
 • יחד עם זאת, בהסכמת המעסיק או בהתאם לחוזה העבודה החל על הצדדים, המעסיק רשאי לנכות ולשלם לעובדת את כל ימי מחלתה, לרבות ימי מחלתה שמעבר לימי המחלה הצבורים, וזאת על חשבון ימי מחלה עתידיים שהעובדת אמורה לצבור (כלומר, העובדת תצבור ימי מחלה שליליים).

ערך יום מחלה

 • שיעור דמי מחלה ליום עבודה הוא בגובה שכר העבודה הרגיל שהיה זכאי לו העובד אילו המשיך לעבוד.
 • לשם חישוב שכר העבודה הרגיל של העובד אצל מעסיק מסוים יש לחלק את המשכורת החודשית (ברוטו) שמשלם לו המעסיק במספר ימי העבודה החודשיים שעבד אצל אותו מעסיק.
 • במקרה שהשכר החודשי של העובד אצל אותו מעסיק משתנה מחודש לחודש:
  • בחוק אין התייחסות ספציפית לגבי אופן חישוב ערך יום המחלה ואופן חישוב שכר העבודה של עובדים שעתיים ששכרם משתנה מחודש לחודש.
  • ייתכן שניתן להקיש מסעיף 5(ב) לחוק המתייחס לעובד ששכרו משולם לפי כמות התוצרת, ששכר העבודה הוא השכר החודשי הממוצע ב-3 חודשים שקדמו למחלה.
  • עם זאת, קיימת פרשנות אחרת שלפיה שכר העבודה הרגיל הוא השכר החודשי הממוצע ב-12 החודשים שקדמו למחלה (בדומה לאופן חישוב השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים).
  • טרם ניתנה פסיקה מחייבת בנידון.
 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון בשכר העבודה הרגיל :
  • שכר יסוד (ללא שעות נוספות)
  • תוספת ותק.
  • תוספת יוקר או פיצוי עבור התייקרות.
  • תוספת משפחה.
  • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • למידע אודות חישוב גובה יום המחלה לעובד המשתכר שכר בסיס + עמלות מכירה ראו חישוב זכויות סוציאליות לעובד המשתכר שכר בסיס ועמלות מכירה.
 • בזמן היעדרות בשל מחלה לא ישולמו הוצאות נסיעה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים