הקדמה:

החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
פיצויי הפיטורים החל מ-2008 יחושבו לפי החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
שכר הבסיס שממנו יחושבו הפיצויים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו
ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2009 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה
אם הצטברו רווחים בקופת הגמל שאליה הופרשו כספי הפיצויים, למעסיק אסור להפחיתם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובדים פוטרו, וכן כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.

 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת גמל (בהתאם להסדר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) או לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2009 ושבמהלך עבודתו הפריש המעסיק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה.
 • לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנה אחרת ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
 • כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד (מלבד מקרים שבהם שכרו של העובד ירד או שחלו שינויים בהיקפי המשרה).
אזהרה
 • גובה הפיצויים שעל המעסיק לשלם, אינו תלוי בשאלה האם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני או לא.
 • אם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני, הם שייכים לעובד, ולמעסיק אסור להפחית אותם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם.

אופן החישוב

 • לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה כמה אחוזים מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול בשכר החודשי האחרון של העובד.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2009 ופוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ עבד העובד 76 חודשים (6 שנים ו-4 חודשים).
 • שכרו האחרון של העובד עמד על 10,000 ₪ ברוטו לחודש.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 34,701.33 ₪, לפי החישוב בטבלה שלהלן:


תקופת עבודה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
ינואר - יוני 2009 0% ⅓8 אחוזים 5,000 ₪ עבור מחצית השנה הראשונה (שבמהלכה לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 מהשכר האחרון כפול 6 חודשים - סה"כ 5,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪).
יולי - דצמבר 2009 1.68% 6.65% 3,992 ₪ העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 3,992 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2010 2.5% 5.83% 7,000 ₪ העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 7,000 ₪ (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2011 3.34% 4.99% 5,992 ₪ העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 5,992 ₪ (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2012 4.18% 4.153% 4,984 ₪ העובד זכאי ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,984 ₪ (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2013 5% ⅓3 אחוזים 4,000 ₪ העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
ינואר 2014 - אפריל 2015 6% ⅓2 אחוזים 3,733.33 ₪ עבור כל אחד מ-16 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 3,733.33 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 16 חודשים X‏ 10,000 ₪).
סה"כ 34,701.33 ₪ סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני

דוגמה 2: עובד חדש שמעסיקו מפריש את רכיב הפיצויים החל מהחודש הראשון להעסקה

 • החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד, לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X‏ השכר החודשי האחרון X‏ 6 חודשים).
 • עובדים שבמהלך שנת 2009 הפריש עבורם המעסיק כספים לרכיב הפיצויים כבר מהחודש הראשון (למשל, עובדים חדשים שהיה להם ביטוח פנסיוני קודם ועל כן חובת המעסיק לערוך להם ביטוח פנסיוני כבר מיומם הראשון בעבודה) יהיו זכאים לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
דוגמה
מעסיק מפריש לרכיב פיצויים במשך כל שנת 2009
 • העובד פוטר ב-01.05.2015.
 • סה"כ זכאי העובד לפיצויי פיטורים עבור 76 חודשי עבודה.
 • שכרו האחרון של העובד עמד על 10,000 ₪ ברוטו לחודש.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 33,689.33 ₪ לפי החישוב בטבלה שלהלן.
תקופת עבודה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
2009 1.68% 6.65% 7,984 ₪ העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 7,984 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2010 2.5% 5.83% 7,000 ₪ העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 7,000 ₪ (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2011 3.34% 4.99% 5,992 ₪ העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 5,992 ₪ (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2012 4.18% 4.153% 4,984 ₪ העובד זכאי ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,984 ₪ (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
2013 5% ⅓3 אחוזים 4,000 ₪ העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 4,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪).
ינואר 2014 - אפריל 2015 6% ⅓2 אחוזים 3,733.33 ₪ עבור כל אחד מ-16 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) מהשכר האחרון - סה"כ 3,733.33 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 16 חודשים X‏ 10,000 ₪).
סה"כ 33,689.33 ₪ סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני

דוגמה 3: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

 • החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני שיעור שחושב מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם, יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ₪.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ₪ בכל חודש. סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ₪ מתוך 10,000 ₪).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שהעובד משתכר על בסיס יומי ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בכל חודשי עבודתו כפול שכר העבודה היומי האחרון.
דוגמה
 • עובד פוטר לאחר 10 שנים. (120 חודשים)
 • מספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש חודש.
 • סה"כ במשך כל שנות עבודתו עבד 1,800 ימים.
 • מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15 (לפי החישוב 1,800/120).
 • שכרו האחרון עמד על 300 ₪ ליום.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של אותו עובד יהיה 4,500 ₪ (לפי החישוב: 300 ₪ ליום X‏ 15 ימים בחודש).

עובד המשתכר על בסיס שעתי

 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, יש לחשב את שכרו האחרון לצורך פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו במכפלת שכר השעה האחרון.
דוגמה
 • עובד הועסק במשך 10 שנים (120 חודשים), והשתכר לפי שעה.
 • בכל חודש עבד מספר שעות משתנה.
 • סה"כ עבד העובד במשך כל שנות עבודתו 12,000 שעות.
 • ממוצע שעות העבודה החודשי שלו הוא 100 (לפי החישוב: 12,000/120).
 • שכרו האחרון עמד על 50 ₪ לשעה.
 • השכר החודשי שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים של אותו עובד יהיה 5,000 ₪ (לפי החישוב: 50 ₪ לשעה X‏ 100 שעות בחודש).

רכיבי השכר שמובאים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים

 • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
 • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
 • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
 • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים