כאשר היקף המשרה של עובדים משתנה במהלך תקופת ההעסקה, יש לערוך את חישוב הפיצויים באופן יחסי על פי היקפי המשרה שבהם הועסק העובד בכל תקופה
עובד בשכר שעתי או יומי שהיקף שעות עבודתו משתנה, יקבל פיצויי פיטורים לפי היקף המשרה הממוצע לאורך כל תקופת עבודתו
החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
על המעסיק לשלם את חלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
אם הצטברו רווחים בקופת הגמל שאליה הופרשו כספי הפיצויים, למעסיק אסור להפחיתם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובדים זכאים לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובדים פוטרו, וכן כאשר יחסי עובד מעסיק הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

כאשר היקף המשרה משתנה במהלך תקופת ההעסקה, כלומר עובד מועסק בהיקפי משרה שונים בתקופות שונות, יחושבו הפיצויים באופן יחסי לכל אחת מהתקופות על פי היקף המשרה, כאשר שכר הבסיס הוא השכר האחרון (בהנחה שהשכר לא ירד במהלך תקופת ההעסקה).

 • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
 • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
 • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
 • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2009 ושבמהלך עבודתו חלו שינויים בהיקף המשרה, והמעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה.
 • לחישוב פיצויים במקרה שבו לא חל שינוי בהיקף המשרה וכן לחישוב פיצויים עבור עובד שהחל את העסקתו בשנה אחרת, ראו בפורטל חישוב פיצויי פיטורים.

שיעור פיצויי הפיטורים

 • עם סיום העסקתו של העובד (ובהנחה שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים) חייב המעסיק לשלם לעובד את החלק היחסי מפיצויי הפיטורים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני (השלמה ל-⅓8 אחוזים מהשכר החודשי עבור כל חודש עבודה) וכן את מלוא פיצויי הפיטורים עבור התקופות שבהן לא הפריש כלל פיצויים לביטוח הפנסיוני.
 • כל הפיצויים שהמעסיק משלם בפועל לעובד יחושבו על בסיס שכרו האחרון של העובד (בהנחה ששכר זה לא ירד במהלך תקופת עבודתו).
אזהרה
 • גובה הפיצויים שעל המעסיק לשלם, אינו תלוי בשאלה האם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני או לא.
 • אם הצטברו רווחים בביטוח הפנסיוני, הם שייכים לעובד, ולמעסיק אסור להפחית אותם מסכום הפיצויים שהוא צריך לשלם.

אופן החישוב

 • לצורך החישוב יש לבדוק עבור כל אחד מחודשי ההעסקה איזה אחוז מהשכר בפועל של העובד הופרשו לביטוח הפנסיוני כרכיב פיצויים (שיעור ההפרשות), ולאחר מכן לחשב את ההפרש בין ⅓8 (שיעור הפיצויים המלא שהעובד זכאי לו) לבין שיעור ההפרשות (אחוז מהשכר בפועל שהופרש כרכיב פיצויים). את ההפרש יש לכפול באחוז המשרה באותו חודש ולאחר מכן לכפול בשכר הבסיס האחרון למשרה מלאה (שכר החודשי האחרון של העובד אילו עבד במשרה מלאה).


דוגמה 1: עובד חדש שהמעסיק התחיל להפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני לאחר 6 חודשי עבודה

דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2009 ופוטר ב-01.05.2015.
 • במשך 66 החודשים הראשונים לעבודתו (5 שנים וחצי) הועסק העובד ברבע משרה, והשתכר 1,500 ₪ לחודש (לפי בסיס של 6,000 ₪ למשרה מלאה).
 • ב-01.07.2014 הוגדל היקף המשרה והוא עבד בחצי משרה במשך 6 חודשים. בתקופה זו גם הועלה שכר הבסיס, והוא השתכר 4,000 ₪ לחודש (לפי בסיס של 8,000 ₪ למשרה מלאה).
 • החל מ-01.01.2015 הועסק העובד במשרה מלאה (במשך ארבעה חודשים) ושכרו עמד על 10,000 ₪ לחודש.
 • שכר הבסיס שיילקח בחשבון הוא האחרון והגבוה שביניהם - 10,000 ₪.
 • העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסך 9,724.33 ₪, לפי החישוב בטבלה שלהן.
תקופת עבודה היקף המשרה שיעור פיצויי הפיטורים שהמעסיק הפריש מדי חודש לביטוח הפנסיוני שיעור הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה סכום הפיצויים שעל המעסיק לשלם בסיום ההעסקה הסבר
ינואר - יוני 2009 1/4 0% ⅓8 אחוזים 1,250 ₪ עבור מחצית השנה הראשונה (שבמהלכה לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים) יהיה העובד זכאי לפיצוי בשיעור של ⅓8 משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - סה"כ 1,250 ₪ (לפי חישוב: ⅓8 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
יולי - דצמבר 2009 1/4 1.68% 6.65% 998 ₪ העובד זכאי ל-6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-1.68% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 6 חודשים - סה"כ 998 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2010 1/4 2.5% 5.83% 1,750 ₪ העובד זכאי ל-5.83% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-2.5% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,750 ₪ (לפי חישוב: 5.83 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2011 1/4 3.34% 4.99% 1,497 ₪ העובד זכאי ל-4.99% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-3.34% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,497 ₪ (לפי חישוב: 4.99 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2012 1/4 4.18% 4.153% 1,246 ₪ ל-4.153% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-4.18% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה בתקופה זו (1/4 משרה) כפול 12 חודשים - סה"כ 1,246 ₪ (לפי חישוב: 4.153 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
2013 1/4 5% ⅓3 אחוזים 1,000 ₪ העובד זכאי ל-⅓3 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-5% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 1,000 ₪ (לפי חישוב: ⅓3 אחוזים X‏ 12 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
ינואר - יוני 2014 1/4 6% ⅓2 אחוזים 350 ₪ עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 350 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה).
יוני - דצמבר 2014 1/2 6% ⅓2 אחוזים 700 ₪ עבור כל אחד מ-6 החודשים הללו זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון כפול אחוזי המשרה - סה"כ 700 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/2 משרה).
ינואר - אפריל 2015 משרה מלאה 6% ⅓2 אחוזים 933.33 ₪ עבור כל אחד מ-4 החודשים האחרונים זכאי העובד ל-⅓2 אחוזים (ההפרש בין ⅓8 אחוזים, שהם מלוא הפיצויים ל-6% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪ למשרה מלאה) כפול אחוזי המשרה (100% - משרה מלאה) - סה"כ 933.33 ₪ (לפי חישוב: ⅓2 אחוזים X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ₪).
סה"כ 9,724.33 ₪ סכום זה ישולם לעובד בנוסף על הכספים שהצטברו בביטוח הפנסיוני.

דוגמה 2: עובד חדש שמעסיקו מפריש את רכיב הפיצויים החל מהחודש הראשון להעסקה

 • החישובים הנ"ל מבוססים על ההנחה שבששת החודשים הראשונים להעסקתו של העובד לא הופרשו כלל כספים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים. אם המעסיק הפריש את פיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני כבר מהחודש הראשון להעסקה, שיעור הפיצוי שיהיה עליו לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים יחושב על פי החלק היחסי (השלמה ל-⅓8 אחוזים X‏ השכר החודשי האחרון שלפני ההפחתה X‏ 6 חודשים).
 • עובדים שבמהלך שנת 2009 הפריש עבורם המעסיק כספים לרכיב הפיצויים כבר מהחודש הראשון (למשל, עובדים חדשים שהיה להם ביטוח פנסיוני קודם ועל כן חובת המעסיק לערוך להם ביטוח פנסיוני כבר מיומם הראשון בעבודה) יהיו זכאים לפיצויי פיטורים לפי החישוב הבא:
דוגמה
נניח שבדוגמה הנ"ל המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני החל מהיום הראשון להעסקה.
 • שיעור ההפרשות בשנת 2009 לפי צו ההרחבה עמד על 1.68%, כלומר המעסיק הפריש שיעור זה עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים (ינואר-יוני 2009).
 • עבור ששת החודשים הללו על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור של 6.65% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים המהווים את מלוא פיצויי הפיטורים ל-1.68% שהופרשו בפועל) משכר הבסיס האחרון (10,000 ₪) במקום ⅓8 אחוזים שהיה עליו לשלם אלמלא היה מפריש בתקופה זו לביטוח הפנסיוני.
 • פיצויי הפיטורים שעל המעסיק יהיה לשלם עבור ששת חודשי ההעסקה הראשונים במקרה זה יעמדו על 998 ₪ (לפי חישוב: 6.65 אחוזים X‏ 6 חודשים X‏ 10,000 ₪ X‏ 1/4 משרה) במקום 1,250 ₪.
 • בשאר התקופות יישאר החישוב ללא שינוי.

דוגמה 3: עובד שמעסיקו הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני כאחוז מתוך השכר הממוצע ולא מתוך השכר בפועל

 • החישוב הנ"ל מבוסס על ההנחה שהחלק של הפיצויים שהופרש לביטוח הפנסיוני ע"י המעסיק (1.68% בשנת 2009, 2.5% בשנת 2010, 3.34% בשנת 2011, 4.18% בשנת 2012, 5% בשנת 2013 ו-6% בשנת 2014 ובשנת 2015) חושב מתוך השכר בפועל של העובד ולא מתוך השכר הממוצע במשק (שכן לפי צו ההרחבה, המעסיק חייב להפריש את השיעורים הקבועים בצו כאשר הם מחושבים מתוך השכר הממוצע במשק או מתוך השכר בועל של העובד לפי הנמוך מביניהם).
 • אם המעסיק הפריש לביטוח הפנסיוני אחוזים שחושבו מתוך השכר הממוצע (ולא מתוך השכר בפועל), הרי שלצורך חישוב פיצויי הפיטורים שעליו לשלם יש לבדוק כמה אחוזים מתוך השכר בפועל הופרשו, ולאחר מכן על המעסיק לשלם את היתרה (עד ל-⅓8 אחוזים).
דוגמה
נניח שבדוגמה הקודמת הפריש המעסיק בשנת 2015 לביטוח הפנסיוני 6% מהשכר הממוצע במשק ולא מהשכר בפועל.
 • השכר הממוצע במשק עמד על 9,260 ₪.
 • במהלך ארבעת חודשי ההעסקה בשנת 2015 הפריש המעסיק מדי חודש 6% מהשכר הממוצע, כלומר 555.60 ₪ בכל חודש (לפי החישוב: 6% X‏ 9,260). סכום זה מהווה 5.556% מהשכר בפועל (555.60 ₪ מתוך 10,000 ₪).
 • על המעסיק יהיה לשלם לעובד פיצויים בשיעור של 2.777% (ההפרש בין ⅓8 אחוזים ל-5.556%) עבור 4 החודשים שבהם הפריש את הפיצויים לביטוח הפנסיוני (ולא ⅓2 אחוזים כפי שהיה נדרש לשלם אילו היה מחשב את ההפרשות מתוך השכר בפועל).
 • סה"כ הפיצוי עבור 4 חודשי ההעסקה ב-2015 יסתכמו ב-1,110.93 ₪ (לפי חישוב: 2.777% X‏ 4 חודשים X‏ 10,000 ₪) במקום 933.33 ₪.

עובד המשתכר על בסיס יומי

 • במקרה שהעובד משתכר על בסיס יומי ומספר ימי העבודה שלו משתנה מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר החודשי שעל פיו יחושבו פיצויי הפיטורים יחושב לפי מספר ימי העבודה הממוצע שלו בכל חודשי העבודה שקדמו לפיטורים.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.01.2009 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 7 שנים (84 חודשים)).
 • העובד השתכר לפי שכר יומי, ומספר ימי העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
 • שכרו האחרון עמד על 300 ₪ ליום.
 • סה"כ במשך כל תקופת עבודתו עבד 1,260 ימים.
 • מספר ימי העבודה הממוצע שלו לחודש הוא 15 (לפי החישוב 1,260/84).
 • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 4,500 ₪ (לפי החישוב: 300 ₪ ליום X‏ 15 ימים בחודש)
 • להסבר ולדוגמאות על אופן חישוב הפיצויים ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2009
 • עובד המשתכר על בסיס שעתי

  • במקרה שעובד משתכר על בסיס שעתי ושעות עבודתו משתנות מחודש לחודש, לא מבצעים חישוב יחסי (בניגוד לעובד המשתכר לפי שכר חודשי).
  • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב הפיצויים ייעשה באותו אופן שבו מחושבים פיצויי הפיטורים לעובד בשכר חודשי שלא חלו שינויים בהיקף העסקתו, כאשר השכר שישמש בסיס לחישוב הפיצויים יחושב לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת עבודתו.
  דוגמה
  • עובד החל לעבוד ב-01.01.2009 ופוטר ביום 31.12.2015 (עבד 7 שנים (84 חודשים)).
  • העובד השתכר לפי שעה, ומספר שעות העבודה שלו השתנה מחודש לחודש.
  • סה"כ עבד העובד במשך כל תקופת עבודתו 8,400 שעות.
  • ממוצע שעות העבודה החודשי הוא 100 (לפי החישוב: 8,400/84).
  • שכרו האחרון עמד על 50 ₪ לשעה.
  • השכר החודשי שישמש לחישוב פיצויי הפיטורים של העובד יהיה 5,000 ₪ (לפי החישוב: 50 ₪ לשעה X‏ 100 שעות בחודש).

  חשוב לדעת

  רכיבי השכר שנלקחים בחשבון

  • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין חישוב פיצויי פיטורים הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב לפיצויי פיטורים, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
  • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים.
  • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.


  ראו גם

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים