עובד שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלו בגוף פנסיוני מסוים, רשאי בכל עת להעביר את כל כספי החיסכון הפנסיוני לגוף פנסיוני אחר לפי בחירתו
ניתן להעביר את החיסכון לגוף פנסיוני אחר מאותו סוג או לבחור במכשיר פנסיוני אחר לגמרי
מבוטח רשאי בכל עת להחליף גם את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בגוף הפנסיוני שבו בחר
מעבר בין גופים פנסיוניים וכן החלפת מסלולי השקעה עשויים לפגוע בזכויות שצבר העובד בהטבות אחרות שזכה להן בגוף הפנסיוני המקורי או במסלול ההשקעה המקורי שבו בחר
למידע נוסף ראו איך לנייד חיסכון פנסיוני? צעד אחר צעד באתר משרד האוצר

תקציר

עובד רשאי בכל עת לבחור את סוג המכשיר הפנסיוני וכן זהות הגוף המוסדי (קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח הספציפיות) שאליו יועברו ההפרשות לחיסכון הפנסיוני.

 • זכותו של העובד להחליף מכשיר פנסיוני או לעבור לגוף פנסיוני אחר לפי בחירתו, קיימת גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים.
 • למעסיק אסור לכפות על העובד להישאר באותו גוף פנסיוני או לכפות עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים, וכן אסור למעסיק לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים.
דוגמה
עובד המבוטח בקרן פנסיה מסוימת רשאי לעבור בכל עת לקרן פנסיה אחרת או לעבור לביטוח מנהלים או לקופת גמל.
דוגמה
עובד המבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים רשאי לעבור לחברת ביטוח אחרת או להעביר את הכספים שנצברו עד כה בביטוח המנהלים אל קרן פנסיה או לקופת גמל ולחסוך מאותו רגע במסגרת הקופה או הקרן שבחר.
דוגמה
עובד המנהל את הביטוח הפנסיוני שלו בקופת גמל רשאי בכל עת להעביר את החיסכון לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים ולנהל שם את הביטוח הפנסיוני.
 • המעסיק חייב להעביר את כספי הביטוח הפנסיוני (הן את החלק של העובד והן את החלק של המעביד) אל קרן הפנסיה החדשה/קופת הגמל החדשה/חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים החדשה, שבה בחר העובד, לאחר שהעובד הודיע לו על המעבר.
 • לאחר המעבר תנאי החיסכון הפנסיוני המקוריים (כגון: דמי ניהול, וותק, היקף כיסוי ביטוחי) לא יחייבו את הביטוח הפנסיוני החדש (מלבד וותק שנשמר במעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת).
  • קבלתו של אדם לקרן הפנסיה החדשה או לקופת הגמל החדשה תיעשה בהתאם לתקנון הקרן החדשה שחל בעת המעבר ועל-פי תנאיו באותו מועד, ולא על פי תנאי קרן הפנסיה הקודמת או קופת גמל הקודמת או התקנון שהיה בתוקף בעת תחילת הביטוח הפנסיוני המקורי.
  • הצטרפותו של אדם לפוליסת ביטוח מנהלים חדשה תיעשה על פי תנאי הפוליסה שתיחתם עמו, ולא על פי התנאים שמהם נהנה המבוטח עד כה.
 • החל מספטמבר 2023 כאשר מעבירים כספים מקרן פנסיה לביטוח מנהלים יש להשאיר סכום מינימלי בקרן הפנסיה השווה ללפחות 20.5% מפעמיים השכר הממוצע, (כלומר 5,139.76 ₪ נכון ל-2024) כפול מספר החודשים בהם היה העובד מבוטח בקרן הפנסיה עד למועד העברת הכספים.

מי זכאי?

 • כל העובדים בישראל.
 • כל אדם המבוטח בביטוח פנסיוני.

מקרים שבהם לא ניתן לבצע מעבר בין גופים פנסיוניים שונים

 • מי שמקבל כבר קצבת פנסיה חודשית מהגוף הפנסיוני.
 • מי שמקבל או הגיש בקשה לקבל פנסיית נכות מהגוף הפנסיוני.
 • מי שלקח הלוואה מהגוף הפנסיוני ועדיין לא החזיר אותה במלואה.
 • מי שכספי החיסכון הפנסיוני שלו מעוקלים או משועבדים.
 • מי שמבוטח בפנסיה תקציבית.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני בחירת הגוף הפנסיוני מומלץ להשוות את תנאי הביטוח ואת הביצועים (הרווחים) בין הגופים הפנסיוניים השונים. רצוי להיעזר במומחה פנסיוני לפני ביצוע המעבר.
טיפ
 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.


 • יש לפנות ישירות אל הגוף הפנסיוני אליו רוצים לעבור. ניתן לפנות ישירות או באמצעות סוכן פנסיוני ואף באמצעות המסלקה הפנסיונית.
 • עובדים שכירים יכולים במקרים מסוימים לפנות אל קרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח דרך המעסיק או באמצעות סוכן פנסיוני.
שימו לב
אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעימו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר. למידע נוסף ראו בחירת סוכן פנסיוני.
 • יש למלא טופס בקשה להעברת הכספים מקרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים הקודמת אל הגוף הפנסיוני החדש.
 • במקרה של מעבר לקרן פנסיה חדשה העובד יידרש להחתים את המעסיק המאשר את ההצטרפות לקרן הפנסיה. המעסיק אינו רשאי להתערב בבחירת החיסכון הפנסיוני ע"י העובד. מטרת האישור הינה להבטיח שהמעסיק מתכוון להפקיד את את ההפקדות שלו ושל העובד לאותו מוצר.
 • ייתכן שהמבוטח יידרש לספק מידע רפואי על מצבו ואף לספק לקרן הפנסיה החדשה או לקופת הגמל החדשה א לחברת הביטוח החדשה, שאליה הוא עובר, מסמכים רפואיים (הליך חיתום). ברוב המקרים עובדים שכירים לא נדרשים לעבור הליך חיתום.
 • כאשר המעבר הוא אל קרן פנסיה כלשהי, קרן הפנסיה רשאית לסרב לקבל אדם כעמית בשל מצבו הבריאותי, או להחריג מחלות מסוימות מהכיסוי הביטוחי (כלומר במקרה של מוות או נכות עקב אותן מחלות, המבוטח או שאיריו לא יהיו זכאים לקצבה כלשהי מקרן הפנסיה). למידע נוסף ראו סירוב לקבל אדם כעמית בקרן פנסיה בשל מצבו הבריאותי.
 • הגוף הפנסיוני הקודם מחויב להעביר את כספי החיסכון לגוף הפנסיוני החדש תוך 20 ימי עסקים, ולשלוח לחוסך הודעה על הסכומים שהועברו ממנו.
 • הגוף הפנסיוני החדש מחויב לשלוח לחוסך הודעה על הסכומים שהתקבלו אצלו.
אזהרה
שמירה על הזכויות הביטוחיות של המבוטחים במעבר בין קרנות פנסיה
 • העברת כספים מקרן פנסיה פעילה לקרן פנסיה שטרם הופקדו אליה כספים על ידי המבוטח, עשויה לפגוע בזכויות הביטוחיות של המבוטח ולבטל את הוותק שצבר בקרן הישנה.
 • כדי לשמור על זכויות המבוטח ועל הוותק שלו, יש לוודא כי הבקשה לניוד הכספים מהקרן הישנה לקרן החדשה תועבר אל הקרן הישנה רק לאחר שהמבוטח כבר החל להפקיד כספים לקרן החדשה.

מעבר בין מכשירים פנסיוניים ישנים וחדשים

 • לא ניתן לעבור מחיסכון פנסיוני כלשהו אל מוצרים פנסיוניים ישנים שכבר לא פתוחים למצטרפים חדשים, למשל:
  • קרן פנסיה ותיקה (אחת מהקרנות שנסגרו ב-1995 למצטרפים חדשים)
  • קופת גמל הונית (קופת גמל שהכספים שנחסכו בה אמורים להינתן לחוסך בסכום אחד בהגיעו לגיל פרישה ולא בקצבה חודשית)
  • ביטוח מנהלים מבטיח תשואה (תוכנית ביטוח מנהלים המבטיחה תשואה קבועה וידועה מראש על הכספים המופקדים בתוכנית)
  • ביטוח מנהלים עם מקדם המרה מובטח
 • ניתן לעבור מקופת גמל ישנה או ביטוח מנהלים ישן למוצרי החיסכון הפנסיוני החדשים המשווקים כיום, אבל במקרה כזה לא ניתן להתחרט ולא ניתן לחזור למוצר הישן. במקרים רבים המוצרים הישנים מציעים תנאים טובים יותר שלא ניתן להשיג באמצעות המכשירים הפנסיוניים החדשים. משרד האוצר ממליץ לשקול היטב ולהתייעץ עם מומחה פנסיוני אם עדיף לנייד את הביטוח הפנסיוני או להישאר עם המוצר הקיים.

פגיעה בזכויות החוסך כתוצאה ממעבר ביו גופים פנסיוניים

 • מעבר בין מכשירים פנסיוניים ובין גופים פנסיוניים עשוי לפגוע בזכויות שצבר העובד בביטוח הפנסיוני הקודם, שכן הגוף הפנסיוני החדש אינו מחויב לתנאים שמהם נהנה המבוטח קודם לכן, ואינו מחויב להם.

פגיעה בכיסוי ביטוחי למחלות

 • אם מבוטח סובל מבעיה רפואית כלשהי, ניוד החיסכון הפנסיוני עלול לפגוע בזכויותיו.
 • ייתכן שמבוטח כזה יידרש לשלם יותר על הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות או למקרה של אובדן כושר עבודה, הכלולים בחיסכון הפנסיוני.
 • ייתכן גם שהכיסוי הביטוחי החדש לא יכלול כיסוי למחלה מסוימת או למצב רפואי מסוים, כלומר אם תיגרם לו נכות והוא יאבד את כושר עבודתו כתוצאה ממחלות אלה, הוא לא יוכל לקבל קצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות).
דוגמה
מעבר מביטוח מנהלים או מקרן פנסיה אל קופת גמל, מבטל את הכיסוי הביטוחי, שכן בקופות גמל אין כיסוי ביטוחי כלל.
דוגמה
מעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת
 • עובד צבר ותק של חמש שנים בקרן פנסיה מסוימת.
 • בשל הוותק נהנה העובד מכיסוי ביטוחי למחלות קיימות, שלא הוחרגו מהכיסוי הביטוחי.
 • הקרן החדשה שאליה הוא עובר מחויבת לכבד את הוותק שהוא צבר בקרן הקודמת ולכן הוא לא יידרש להמתין 5 שנים לצורך הכיסוי למחלות קיימות, אולם הקרן החדשה רשאית לדרוש ממנו לעבור הליך חיתום, וכן היא רשאית להחריג מהכיסוי הביטוחי מחלות מסוימות (בהתאם לתקנון שלה), כולל מחלות שלא הוחרגו מהכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה הקודמת.
דוגמה
אדם שבעת היותו עמית בקרן פנסיה לקה במחלה מסוימת ובוחר לעבור מקרן פנסיה לביטוח מנהלים, עשוי לא להיות זכאי לכיסוי ביטוחי עבור מחלה זו בעת שיערוך את פוליסת ביטוח המנהלים החדשה, שכן הפוליסה החדשה תחריג את המחלה הספציפית מן הביטוח, או להידרש לשלם פרמיה חודשית גבוהה יותר לצורך רכישת כיסוי ביטוחי למחלה הזו.

הקטנת קצבת הפנסיה החודשית

דוגמה
פוליסת ביטוח מנהלים עם מקדם המרה מובטח
 • החל משנת 2013 לא ניתן לשווק פוליסות ביטוח מנהלים עם מקדם המרה מובטח.
 • אדם המבקש לעבור לחברת ביטוח אחרת או לבחור בפוליסת ביטוח שונה מזו שבה היה מבוטח עד כה או שבוחר לעבור מביטוח מנהלים לקרן פנסיה במקום ביטוח מנהלים, לא יוכל ליהנות ממקדם ההמרה המובטח, שממנו הוא נהנה בפוליסה הקודמת, והדבר יכול להקטין באופן משמעותי את קצבת הפנסיה שיקבל לאחר שיפרוש מעבודה.

אובדן הטבות בדמי ניהול

דוגמה
 • עובד ניהל את החיסכון הפנסיוני שלו בקרן פנסיה מסוימת, שהעניקה הטבה בדמי הניהול.
 • קרן הפנסיה החדשה, שאליה רוצה העובד לעבור, אינה מחויבת לתנאי החיסכון שמהם נהנה העובד בקרן הקודמת.
 • תנאי החיסכון הפנסיוני (כולל דמי הניהול) יהיו בהתאם לתקנון של הקרן החדשה.

חשוב לדעת

 • זכות הבחירה נתונה לעובד, אפילו אם נקבע בהסכם או בחוק כי עליו לבחור בסוג מסוים של חיסכון או בגוף פנסיוני מסוים.
 • אין תוקף משפטי להוראה בהסכם עבודה או בנוהל שקובעת כי על עובד לבחור בגוף פנסיוני מסויים. גם אם העובד חתם על הסכם המכיל הוראה כזו, זכאי העובד לבחור גוף פנסיוני שונה מזה שנקבע בהסכם, ועל המעסיק חובה לכבד את רצונו.
 • אם העובד הצליח להשיג תנאים טובים יותר מאלו שהמעסיק מציע (למשל דמי ניהול נמוכים יותר) - המעסיק מחויב להפריש לחיסכון שבו בחר עובד ובתנאים שהשיג העובד.
 • אם המעסיק מסרב לבטח את העובד בגוף הפנסיוני שהעובד רוצה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או לפנות אל מחלקת פניות הציבור של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.