הקדמה:

בני נוער עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם, זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה
לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם
גובה דמי ההבראה הוא 378 ₪ ליום במגזר הפרטי ו- 449 ₪ ליום במגזר הציבורי
לעובדי קבלן, עובדי שמירה ואבטחה, עובדי ניקיון ומלצרים בגני אירועים נקבעו תנאים מיטיבים יותר (ראו סעיף הרחבות)
למידע נוסף ראו צווי הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה באתר משרד העבודה


בני נוער עובדים זכאים לדמי הבראה רק לאחר שהשלימו את שנת עבודתם הראשונה במקום העבודה.

 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.
 • גובה דמי הבראה ליום מתעדכן בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, במסגרת צו הרחבה.
שימו לב
 • בהסכם קיבוצי שנחתם בין ההסתדרות לבין נשיאות המגזר העסקי, הוסכם שהחל מיום 01.07.2022 התשלום ליום הבראה, לעובדים במגזר הפרטי שמעסיקיהם חברים בנשיאות הארגונים העסקיים הוא 400 ₪ ליום.
 • יחד עם זאת, תוקף ההסכם מותנה בהרחבתו בצו הרחבה. מכיוון שעדיין לא פורסם צו הרחבה בעניין, תעריף יום הבראה עדין עומד על 378 ₪ ליום.
 • כשייחתם וייכנס לתוקף צו הרחבה המחיל את התעריף החדש על כלל העובדים, אנו נעדכן את המידע באתר.

גובה דמי ההבראה

 • גובה דמי ההבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪ ליום.
 • גובה דמי ההבראה במגזר הציבורי הוא 449 ₪ ליום, למעט תשלום ליום הבראה בדירוג הרופאים אשר עומד על 431 ₪ ליום.
 • לשיעורי דמי ההבראה בשנים הקודמות.

מי זכאי?

 • כל נער/ה המועסק/ת לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק.
  • מי שפוטר או התפטר והעסקתו הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה אחת ייחשב כמי שהשלים שנת עבודה מלאה ויהיה זכאי לדמי הבראה, גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים שנת עבודה מלאה.
  • אם המעסיק ויתר על עבודתו של העובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, כלומר העדיף שהעובד יסיים את העסקתו עם מסירת ההודעה על הפיטורים, ובמקום הודעה מוקדמת שילם לעובד שכר עבור תקופת ההודעה (פדיון הודעה מוקדמת), העובד ייחשב כמי שהעסקתו הסתיימה באותו רגע. לפיכך אם בעת מסירת ההודעה על הפיטורים או ההתפטרות הנער טרם השלים שנת עבודה מלאה, הוא לא יהיה זכאי לדמי הבראה.

חישוב מספר ימי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • הטבלה הבאה מפרטת את מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר):
שנות ותק של העובד מספר ימי הבראה
שנה ראשונה 5 ימים
שנה שנייה ושנה שלישית 6 ימים
שנים רביעית עד עשירית 7 ימים
שנים אחת עשרה עד חמש עשרה 8 ימים
שנים שש עשרה עד תשע עשרה 9 ימים
שנה עשרים ואילך 10 ימים
 • דמי ההבראה מחושבים באופן יחסי לפי חלקיות המשרה ובאופן יחסי לתקופת העסקה חלקית במהלך השנה.
דוגמה
 • נערה עבדה במקום עבודה שנה וחצי ברבע משרה.
 • עבור השנה הראשונה היא תקבל דמי הבראה ל- 1.25 ימים (5 ימים X‏ 25% משרה).
 • עבור מחצית השנה השנייה היא תקבל דמי הבראה ל- 0.75 יום (6 ימים X‏ 25% משרה X‏ 1/2 שנה).

חישוב דמי הבראה לעובדים שעתיים

 • כאשר מדובר בעובד שעתי, כלומר נער ששכרו משולם על בסיס מספר השעות שעבד בפועל, יחושב היקף המשרה באמצעות חלוקת מספר שעות העבודה השבועיות שלו ב-40 (בהתאם לתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987, מספר שעות העבודה השבועיות לבני נוער במשרה מלאה הוא 40).
 • שיעור דמי ההבראה יחושב לעובד שעתי באופן הבא:
  • מחיר יום הבראה X מספר ימי הבראה בהתאם לוותק במקום העבודה X מספר השעות שהנער עבד בשבוע לחלק ב-40
דוגמה
 • נער עם ותק של שנתיים במקום עבודה פרטי עובד 12 שעות בשבוע.
 • מכיוון שעבד שנתיים, הוא זכאי ל- 6 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪.
 • חישוב דמי ההבראה: 680.4 = 40 /‏ 12 X‏ 378 ₪ X‏ 6 ימים.
 • הנער זכאי לתשלום דמי הבראה בסך 680.4 ₪ בשנה זו.
 • חישוב דמי ההבראה יכול להיעשות גם על-פי מספר השעות החודשיות של העובד השעתי חלקי 173 (173 הוא מספר שעות העבודה החודשיות לבני נוער במשרה מלאה).
 • אם היקף שעות העבודה של עובד שעתי אינו קבוע בכל חודש:
  • ניתן לחשב את מספר השעות החודשיות הממוצע שלו בחודש על-ידי חלוקה ב-12 של סך כל השעות שעבד באותה שנה.
  • את התוצאה שהתקבלה מכפילים בסכום דמי ההבראה ליום ובמספר ימי ההבראה בהתאם לוותק, ומחלקים ב-173.
דוגמה
 • נערה עבדה שנה במקום עבודה פרטי, במשמרות לא קבועות.
  • בחודשיים של חופשת הקיץ היא עבדה 160 שעות בכל חודש.
  • במשך 4 חודשים היא עבדה 10 שעות בחודש.
  • במשך 6 חודשים היא עבדה 12 שעות בחודש.
 • ממוצע השעות החודשיות שעבדה באותה שנה: 36 = 12/(12 X‏ 6 + 10 X‏ 4 + 160 X‏ 2)
 • מכיוון שיש לה ותק של שנה במקום העבודה, היא זכאית ל- 5 ימי הבראה (על-פי הטבלה למעלה).
 • תשלום ליום הבראה במגזר הפרטי הוא 378 ₪.
 • דמי ההבראה שהנערה זכאית להם בשנה זו: 393.29 ₪ = 173 /‏ 36 X‏ 378 ₪ X‏ 5 ימים.

תהליך מימוש הזכות

 • את דמי ההבראה ניתן לשלם בתשלום אחת לשנה (לרוב כתוספת למשכורת של אחד מחודשי הקיץ), בתשלומים חודשיים, או על-ידי מימון של נופש (במקום תשלום דמי ההבראה).
 • לפרטים נוספים על דרכי התשלום, ראו דמי הבראה ("תהליך מימוש הזכות").

הרחבות

 • ישנם עובדים המועסקים בענפים מסוימים שחל עליהם הסכם קיבוצי אשר במסגרתו הם זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר מכלל העובדים.
 • אם בהסכם הקיבוצי הוסכם על דמי הבראה גבוהים יותר מהאמור בצו ההרחבה הכללי שחל על כלל העובדים, העובד יהיה זכאי לדמי ההבראה המיטיבים.
 • להלן מספר דוגמאות של ענפים בהם העובדים זכאים לדמי הבראה גבוהם יותר :
אוכלוסייה הסבר ערך מיוחד
עובדי חברות שמירה ואבטחה עובדי שמירה ואבטחה זכאים לדמי הבראה גבוהים יותר מאלה הקבועים בצו ההרחבה. דמי הבראה לעובדי שמירה ואבטחה
עובדי חברות ניקיון ותחזוקה עובדי ניקיון בחברת ניקיון זכאים לדמי הבראה מוגדלים המתבטאים הן במספר ימי ההבראה השנתיים שלהם הם זכאים, והן בשווי יום הבראה, המחושב על-פי התעריף במגזר הציבורי (גם לעובדי ניקיון במגזר הפרטי). דמי הבראה לעובדי ניקיון
עובדי קבלן שמירת זכויות בעת חילופי קבלנים: במקרה שהקבלן עוזב והעובד נשאר באותו מקום עבודה, הוותק של אותו עובד במקום העבודה לא מתאפס והוא זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת ותק, פנסיה, הודעה מוקדמת וכו' - לפי הוותק הכולל באותו מקום העבודה הפיזי. דמי הבראה לעובדי קבלן (חברות כוח אדם)
מלצרים ועובדי אולמות וגני אירועים עובדים באולמות ובגני אירועים זכאים לימי הבראה נוספים: עבור השנה השנייה עד החמישית - 7 ימי הבראה ועבור השנה השישית ואילך - 10 ימים. המעסיק יכול לשלם את דמי ההבראה אחת לשנה בחודש אוגוסט או לפרוס אותם לתשלומים חודשיים, לפי שיקול דעתו. דמי הבראה לעובדי אולמות וגני אירועים
עובדים בענף המלונאות עובדים שסיימו לפחות 10 חודשי עבודה במלון זכאים עבור השנה הראשונה ל-5 ימי הבראה, עבור השנה השנייה עד החמישית -7 ימים, עבור השנה השישית עד התשיעית - 8 ימים, עבור השנה העשירית עד השתיים עשרה - 10 ימים, ומהשנה השלוש עשרה ואילך - 12 ימים. מי שעבד פחות מ-240 יום בשנה זכאי למספר ימי הבראה באופן יחסי. ייתכנו הטבות נוספות בהתאם הסכים קיבוציים שנחתמים מעת לעת. זכותון עובדים בענף המלונאות
עובדים בתעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה
 • צו ההרחבה בענף תעשיית המתכת, החשמל והאלקטרוניקה 2004, קובע מספר גבוה יותר של ימי הבראה החל מהשנה התשיעית: עבור השנים התשיעית והעשירית - 8 ימים, עבור השנה האחת עשרה - 9 ימים, ומהשנה השתיים עשרה ואילך - 10 ימים (בשנים הראשונה עד השמינית הזכאות זהה לזו שנקבעה עבור כלל העובדים).
 • צו ההרחבה חל על מקומות עבודה עם עד 20 עובדים, לא כולל עובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים או עובדים בתחום פיתוח תוכנה בענף האלקטרוניקה.
עובדים בענף הבנייה והשיפוצים (עובדי בניין) עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים למספר גדול יותר של ימי הבראה ודמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד בענף הבניין או השיפוצים, ולא אצל מעסיק מסויים. דמי הבראה לעובדי בניין ושיפוצים
עובדים בשירות המדינה עובדי מדינה זכאים למספר גבוה יותר של דמי הבראה בהתאם לדירוג ולמקצוע שלהם. למידע נוסף ראו: פרק 28.2 בתקש"יר

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים