עובד רשאי להגדיל את ההפרשות לביטוח הפנסיוני, המנוכות ממשכורתו, עד ל-7% מהשכר לכל היותר
הגדלת ההפרשות מתייחסת רק לחלקו של העובד, והמעסיק אינו חייב להגדיל את גם חלקו בהפרשות


עובד רשאי להגדיל את ההפרשות לביטוח הפנסיוני, המנוכות ממשכורתו, עד ל-7% מהשכר לכל היותר.

מי זכאי?

  • כל עובד שכיר.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד לבקש מהמעסיק להגדיל את ניכויי העובד לביטוח פנסיוני.
  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובד בקשה בכתב.

חשוב לדעת

  • הגדלת ההפרשות מתייחסת אך ורק לחלקו של העובד. המעסיק אינו חייב להגדיל את חלקו (של המעסיק) בהפרשות.
  • הגדלת הסכומים המופרשים לביטוח הפנסיוני עשויה להגדיל את קצבת הפנסיה שיקבל העובד עם פרישתו לגמלאות, ולהקטין את גובה מס הכנסה שיידרש העובד לשלם בשנה שבה מנוכים כספים אלה ממשכורתו. למידע נוסף ראו זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני.
  • עובד יכול לבצע הפרשות עצמאיות לקרן הפנסיה (בנוסף לניכויים ממשכורתו) וכך ליהנות מהטבות מס ומהגדלת החיסכון הפנסיוני שלו. למידע נוסף ראו הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
  • כדי ליהנות מהטבת המס יש לבצע את הפעולות לפני ששנת המס מסתיימת, שכן הפקדות לביטוח הפנסיוני מקנות הטבת מס בשנה שהן מופקדות בפועל. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
שימו לב
הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני או ביצוע הפקדות עצמאיות יכולות להעניק הטבות מס רק אם יש לעובד רכיבי שכר או הכנסות אחרות שעבורן לא מופרשים כספים לביטוח הפנסיוני (למשל: החזר הוצאות נסיעה, דמי הבראה, גמול שעות נוספות), ורק אם משכרו של העובד מנוכה מס הכנסה. (אם הכנסתו של עובד נמוכה ולא מנוכה ממנה מס הכנסה, הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני לא תזכה אותו בהטבת מס, אך תגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו ותאפשר לו בעתיד לקבל קצבת פנסיה גבוהה יותר).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.