הקדמה:

חג הנביא שועייב 2020 חל מיום שבת 25.04.2020 עד יום שלישי 28.04.2020
דף זה מרכז את זכויות העובדים וזכויות נוספות הקשורות לחג
בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


חג הנביא שועייב, המצוין על ידי מאמינים דרוזים, הוא חג הנמשך 4 ימים.

 • עובדים דרוזים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג מבלי ששכרם ייפגע.
 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: הזכות לצאת לחופשה בערב החג, עבודה וחופשה בחג עצמו, שכר בחג, תשלום קצבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי וכו'.

ערב החג

 • ערב החג יחול ביום שישי 24.04.2020.

עבודה בערב החג

 • ככלל, ערב החג עבור עובדים דרוזים הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 5 ל-7 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה.
 • מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.
 • ראו הרחבה בנושא עבודה בערבי חג.
 • להרחבה בנושא אורך יום העבודה ראו יום עבודה ושבוע עבודה.

חופשה בערב החג

 • חופשה ביוזמת המעסיק
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי יצא העובד לחופשה.
  • מעסיק רשאי להחליט כי בערב החג יצא העובד לחופשה.
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובד
  • ערב חג הנביא שועייב נחשב כיום בחירה. המשמעות היא כי זהו אחד המועדים שאותו רשאי העובד לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית.
  • לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה בערב החג.
  • על המעסיק לאשר את בקשתו.
  • למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
 • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובד היוצא לחופשה מעבודתו במהלך ערב החג זכאי לשכר רגיל עבור אותו יום (שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופש). להרחבה ראו: תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם. להרחבה ראו: חופשה שנתית.
 • שימו לב: בשנת 2020 ערב החג חל ביום שישי, שהוא יום מנוחה במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע. לכן במקומות אלה כל עובד יהיה זכאי להיעדר מהעבודה בערב החג מבלי ששכרו ייפגע.
 • במקומות עבודה רבים הסגורים בערבי חג, מקובל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית של העובדים בגין חופשתם בערב החג, אך לשלם להם שכר מלא עבור אותו יום.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
דוגמה
מהנדסת תוכנה דרוזית שעובדת בחברת הייטק בתל-אביב זכאית להיעדר באופן אוטומטי מעבודתה בימי החג הדרוזיים, על חשבון מכסת ימי החגים שלה.
 • משמעות הדבר היא כי עובדים דרוזים שבחרו את החגים הדרוזיים כימי החג שלהם, רשאים להיעדר מעבודתם במהלך חג הנביא שועייב, גם אם במקום העבודה שלהם נהוג לעבוד בחגים שאינם חגים יהודיים.
 • זכאותם של עובדים אלה להיעדר בימי החגים הדרוזיים מהעבודה תקפה גם אם נעדרו מעבודה במהלך חגים יהודיים שבהם מקום העבודה היה סגור, אולם הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום של דמי חגים (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים).
דוגמה
 • מורה דרוזית המלמדת בבית ספר יהודי בחרה כימי חג את חגי דתה.
 • המורה זכאית להיעדר מעבודתה במהלך חג הנביא שועייב, גם אם נעדרה מהעבודה במהלך חג הפסח, כאשר בית הספר היה סגור.
 • עבור ימי החג הדרוזיים היא זכאית לתשלום דמי חגים.
 • ימי החג היהודיים יוכלו להיחשב לה כימי חופשה שמשולמים עבורם דמי חופשה, או כימי חופשה ללא תשלום.

חופשה "כפויה" בימים שלפני או אחרי החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית ואף להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של מספר ימים, שביניהם גם ערב החג, וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:
  1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
  2. יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, אם ימי החג חלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.
דוגמה
 • בשנת 2020 החג חל בימים שבת, ראשון, שני ושלישי (25-28.04.2020).
 • המעסיק מוציא את כלל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" של שבוע ימים (עליו להודיע לעובדים על כך שבועיים מראש לפחות).
 • החופשה היא החל מיום חמישי 23.04.2020 והעובדים חוזרים לעבודה ביום חמישי 30.04.2020.
 • מספר ימי החופשה שינוכו מעובד דרוזי הוא 3, למרות שבפועל נעדר מהעבודה במשך 7 ימים. ארבעת ימי החג (25-28.04.2020) אינם מובאים במניין החופשה, ואילו שאר הימים מובאים במניין החופשה.
 • מספר ימי החופשה שינוכו מעובדים שאינם דרוזים הוא 7, שכן ימי החג של דתות אחרות, כמו גם ימי המנוחה השבועית, נחשבים לצורך חישוב ניצול החופשה.
 • כאשר מעסיק מעוניין להוציא לחופשה עובד שאין לזכותו מספיק ימי חופשה לניצול (בין אם מדובר בחופשה מרוכזת לכל העובדים ובין אם מדובר לחופשה של העובד הספציפי בלבד), יוכל המעסיק לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותו עובד לחופשה.
  2. להוציאו לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצבור בעתיד.
  3. להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובד מעוניין לצאת לחופשה באותו מועד והוא נתן לכך את הסכמתו.
 • במקרה שהעובד מעוניין לצאת לחופשה במועד מסוים ואין לו מספיק ימי חופשה צבורים, הוא רשאי, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצבר וזאת על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

 • עובדים דרוזים
 • עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג הנהוג בדתו.
 • עובד שעתי/יומי- עובד דרוזי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג, וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג. להרחבה ראו: זכותון עובדים שעתיים/יומיים.
 • להרחבה בנושא תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג, ראו דמי חגים.
 • עובדים שאינם דרוזים
 • עובדים שאינם דרוזים ויצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה), וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עבודה במהלך החג

 • יש לשלם לעובדים דרוזים עבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם (תוספת של 50% על שכרם).
 • עובד שעבד בחג שחל ביום המנוחה השבועית שלו, זכאי ל-150% משכר עבודתו עבור שעות העבודה (ולא לתוספת שכר כפולה).
 • אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניק גמול שונה מהגמול המחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה מביניהם.
 • להרחבה ראו: גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.

דמי מחלה בחג

 • בחוק דמי מחלה אין התייחסות לגבי גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג.
 • אם עובד נעדר עקב מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, קיימות שתי פרשנויות לגובה התשלום שיקבל (שאלה זו טרם נדונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולפיכך שתי הפרשנויות אפשריות):
 1. יש לשלם את יום המחלה שחל ביום החג בשיעור של דמי מחלה הקבוע בחוק.
 2. יש לשלם את יום החג לעובד במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.
 • בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

בני דתות אחרות

 • עובד שאינו דרוזי (למשל יהודי, מוסלמי או נוצרי) זכאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו, הקבועים בחוק.
 • אם עובד שאינו דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים דרוזיים, ימי החג ייחשבו לו כימי חופשה (כלומר ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה שצבר), והוא יקבל עבורם דמי חופשה שנתית.
 • אם עובד שאינו דרוזי יעבוד במהלך ימי חג הנביא שועייב, הוא יקבל שכר רגיל ולא יהיה זכאי לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.
 • לפירוט רשימת החגים הקבועה בחוק על פי דת ראו דמי חגים.

סטודנטים

 • בחלק ממוסדות הלימוד האקדמיים קיימים הסדרים מיוחדים לגבי זכויות הסטודנטים בימי החגים הנהוגים בדתם.
 • מומלץ לבדוק מול אגודת הסטודנטים או מוסד הלימודים את התנאים המיוחדים שניתנים לסטודנטים בחגים הנהוגים על פי דתם.

מתנדבי השירות לאומי-אזרחי

 • מתנדבי השירות לאומי-אזרחי שהם דרוזים זכאים להיעדר מהשירות במהלך ימי החג.
 • מתנדבים שאינם דרוזים, אינם זכאים להיעדר מהשירות, אלא בימי החג שנהוגים בדתם.
 • להרחבה ראו: חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

אסירים

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאיים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים