חג הנביא שועייב 2024 חל מיום חמישי 25.04.2024 עד יום ראשון 28.04.2024. ערב החג חל ביום רביעי 24.04.2024
דף זה מרכז את זכויות העובדים וזכויות נוספות שקשורות לחג
בכל מקום שיש בו הסכם אישי או קיבוצי או נוהג שמיטיב עם העובדים יותר מהחוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק


חג הנביא שועייב מצוין על ידי מאמינים דרוזים ונמשך 4 ימים.

 • עובדים דרוזים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג מבלי ששכרם ייפגע.
 • דף זה נועד לסייע בכל הקשור לזכויות עובדים ולזכויות סוציאליות אחרות, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: הזכות לצאת לחופשה בערב החג, עבודה וחופשה בחג עצמו, שכר בחג, תשלום קצבאות מטעם המוסד לביטוח לאומי וכו'.

ערב החג

עבודה בערב החג

 • לעובדים דרוזים ערב החג הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 5 ל-7 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה.
 • במקומות שבהם אין הסכמי עבודה או נוהג המתייחסים לעבודה בערב החג:
  • במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע ויום עבודה רגיל לא עולה על 8 שעות, יום עבודה בערב החג לא יעלה על 7 שעות.
  • במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע, יום העבודה בערב החג יארך עד 8 שעות (כאשר המעסיק ונציגות העובדים רשאים לבחור בין יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות לבין יום עבודה של 8 שעות בתשלום של 9 שעות).
 • מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.
 • עבודה בערב חג בשעות שלאחר כניסת החג, תיחשב כעבודה במהלך החג.
 • בשנים שבהן ערב החג חל ביום שישי, עובדים שיום המנוחה השבועית שלהם הוא יום שישי, וכן עובדים שמועסקים במקום עבודה שמונהג בו שבוע עבודה בן 5 ימים, לא יעבדו בערב החג ולא ינוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שלהם יום חופש.
 • בשנים שבהן ערב החג חל ביום שבת, במקומות עבודה שיום המנוחה השבועית שנקבע בהם הוא שבת בכל מקרה לא יעבדו באותו יום.

חופשה בערב החג

 • יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא.
  • עובדים שיוצאים לחופשה במהלך ערב החג זכאים לתשלום מלא עבור אותו יום. להרחבה ראו תשלום דמי חופשה.
  • ממכסת ימי החופשה השנתית שעומדים לזכותו של העובד ינוכה יום חופשה שלם. להרחבה ראו חופשה שנתית.
  • עם זאת, במקומות עבודה רבים שסגורים בערבי חג מקובל לשלם לעובדים שכר מלא עבור אותו יום, אך לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית שלהם.
 • חופשה ביוזמת המעסיק:
  • מעסיק רשאי לקבוע מתי עובדיו יצאו לחופשה, ולכן הוא רשאי להחליט כי עובד יצא לחופשה בערב החג.
  • על המעסיק להודיע לעובד מבעוד מועד על כך.
 • חופשה ביוזמת העובדים:
  • ערב חג הנביא שועייב נחשב כיום בחירה - זהו אחד מהמועדים שהעובדים יכולים לבחור כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית.
  • עובדים במגזר הציבורי ועובדים על פי הסכמים קיבוציים שונים רשאים להיעדר בתשלום בימים שנקבעו כימי בחירה (יום או יומיים בשנה, בהתאם להסכם), בנוסף לימי החופשה השנתית.
  • לשם מימוש זכאותם, על העובדים לפנות למעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתם לצאת לחופשה בערב החג.
  • על המעסיק לאשר את בקשתם.
  • למידע נוסף על ימי בחירה ראו ימי חופשה לבחירה.

הזכות לחופשה במהלך החג

 • כלל העובדים זכאים להיעדר מעבודתם בהתאם לחגים הנהוגים בדתם.
דוגמה
מהנדסת תוכנה דרוזית שעובדת בחברת הייטק בתל-אביב זכאית להיעדר באופן אוטומטי מעבודתה בימי החג הדרוזיים, על חשבון מכסת ימי החגים שלה.
 • לכן עובדים דרוזים שבחרו את החגים הדרוזיים כימי החג שלהם רשאים להיעדר מעבודתם במהלך חג הנביא שועייב, גם אם במקום העבודה שלהם נהוג לעבוד בחגים שאינם חגים יהודיים.
 • זכאותם של עובדים אלה להיעדר בימי החגים הדרוזיים מהעבודה תקפה גם אם נעדרו מעבודה במהלך חגים יהודיים שבהם מקום העבודה היה סגור, אולם הם לא יהיו זכאים לכפל תשלום של דמי חגים (עבור החגים הדרוזיים ועבור החגים היהודיים).
דוגמה
 • מורה דרוזית המלמדת בבית ספר יהודי בחרה כימי חג את חגי דתה.
 • המורה זכאית להיעדר מעבודתה במהלך חג הנביא שועייב, גם אם נעדרה מהעבודה במהלך חג הפסח, כאשר בית הספר היה סגור.
 • עבור ימי החג הדרוזיים היא זכאית לתשלום דמי חגים.
 • ימי החג היהודיים יוכלו להיחשב לה כימי חופשה שמשולמים עבורם דמי חופשה, או כימי חופשה ללא תשלום.

חופשה "כפויה" בימים שלפני או אחרי החג

 • מעסיק רשאי לקבוע כי במהלך ערב החג ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה שנתית ואף להחליט על חופשה מרוכזת לתקופה של מספר ימים, שביניהם גם ערב החג; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:
  1. אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא 7 ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.
  2. יש לוודא כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים.
 • ימי חג לא יבואו במניין ימי החופשה השנתית. בהתאם לחוק, במקרה שימי החג חלים במהלך החופשה, החופשה נפסקת לאותם הימים, וימי החג לא ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית של העובד.
דוגמה
בשנה שבה חג הנביא שועייב חל מיום ראשון עד יום רביעי, המעסיק מעוניין להוציא את כלל העובדים במקום העבודה לחופשה שנתית "כפויה" של שבוע החל מהיום הראשון של החג (כאשר העובדים חוזרים לעבוד ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן).
 • במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע:
  • לעובדים דרוזים ינוכה יום חופשה אחד (חמישי), למרות שבפועל נעדרו מהעבודה במשך שבוע שלם. ימי החג באותו שבוע אינם נלקחים בחשבון במניין החופשה.
  • לעובדים שאינם דרוזים ינוכו עבור שבוע זה 5 ימי חופשה נטו.
 • במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע:
  • לעובדים דרוזים ינוכו 2 ימי חופשה נטו (חמישי ושבת למי שיום המנוחה השבועית הקבוע שלהם הוא יום שישי, או חמישי ושישי למי שיום המנוחה השבועית הקבוע שלהם הוא שבת).
  • לעובדים שאינם דרוזים ינוכו עבור שבוע זה 6 ימי חופשה נטו.
דוגמה
בשנה שבה חג הנביא שועייב חל בימים שישי, שבת, ראשון ושני, המעסיק מעוניין להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת של 7 ימים רצופים, החל מיום רביעי שלפני החג ועד יום שלישי אחרי החג (כולל).
 • לעובדים דרוזים ינוכו 3 ימי חופשה נטו (רביעי, חמישי ושלישי), למרות שבפועל נעדרו מהעבודה במשך שבוע שלם. ימי החג באותו שבוע (שישי עד שני) לא ייחשבו במניין החופשה.
 • לעובדים שאינם דרוזים:
  • במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע, ינוכו 5 ימי חופשה נטו.
  • במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע, ינוכו 6 ימי חופשה נטו.
 • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
  2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
  3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
 • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
 • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג

 • עובדים דרוזים
 • עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החג הנהוג בדתו.
 • עובד שעתי/יומי- עובד דרוזי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג, וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג. להרחבה ראו: זכותון עובדים שעתיים/יומיים.
 • להרחבה בנושא תשלום שכר עבור ימי החופשה בחג, ראו דמי חגים.
 • עובדים שאינם דרוזים
 • עובדים שאינם דרוזים ויצאו לחופשה במהלך החג, יקבלו דמי חופשה בגובה השכר הרגיל (ללא הוצאות נסיעה), וימי החופשה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.

עבודה במהלך החג

 • יעובדים דרוזים בשכר חודשיהמועסקים בחג זכאים לתוספת של 50% מערך שכרם היומי עבור שעות עבודתם בחגים וכן למנוחת פיצוי ללא ניכוי משכרם, במספר ובזמן כפי שנקבע בהיתר שלפיו הועבדו
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, ואם הם הועסקו בחג מתוך כורח, הם זכאים בנוסף לדמי חגים בשיעור 100% משכרם.
 • עובד שעבד בחג שחל ביום המנוחה השבועית שלו, זכאי ל-150% משכר עבודתו עבור שעות העבודה (ולא לתוספת שכר כפולה).
 • אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניק גמול שונה מהגמול המחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה מביניהם.
 • להרחבה ראו גמול עבור העסקה ביום חג.

דמי מחלה בחג

 • בחוק דמי מחלה אין התייחסות לגבי גובה התשלום עבור יום מחלה של עובד שחל ביום חג.
 • אם עובד נעדר עקב מחלה ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג, קיימות שתי פרשנויות לגובה התשלום שיקבל (שאלה זו טרם נדונה בפסיקת בתי הדין לעבודה ולפיכך שתי הפרשנויות אפשריות):
 1. יש לשלם את יום המחלה שחל ביום החג בשיעור של דמי מחלה הקבוע בחוק.
 2. יש לשלם את יום החג לעובד במלואו (שכר של 100%), שכן אלמלא היה חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.
 • בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

בני דתות אחרות

 • עובד שאינו דרוזי (למשל יהודי, מוסלמי או נוצרי) זכאי להיעדר מעבודתו בימי החג של דתו, הקבועים בחוק.
 • אם עובד שאינו דרוזי בחר כימי חג את חגי דתו ומקום עבודתו סגור בחגים דרוזיים, ימי החג ייחשבו לו כימי חופשה (כלומר ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה שצבר), והוא יקבל עבורם דמי חופשה שנתית.
 • אם עובד שאינו דרוזי יעבוד במהלך ימי חג הנביא שועייב, הוא יקבל שכר רגיל ולא יהיה זכאי לגמול עבור העסקה ביום חג.
 • לפירוט רשימת החגים הקבועה בחוק על פי דת ראו דמי חגים.

סטודנטים

 • בחלק ממוסדות הלימוד האקדמיים קיימים הסדרים מיוחדים לגבי זכויות הסטודנטים בימי החגים הנהוגים בדתם.
 • מומלץ לבדוק מול אגודת הסטודנטים או מוסד הלימודים את התנאים המיוחדים שניתנים לסטודנטים בחגים הנהוגים על פי דתם.

מתנדבי השירות לאומי-אזרחי

 • מתנדבי השירות לאומי-אזרחי שהם דרוזים זכאים להיעדר מהשירות במהלך ימי החג.
 • מתנדבים שאינם דרוזים, אינם זכאים להיעדר מהשירות, אלא בימי החג שנהוגים בדתם.
 • להרחבה ראו חופשות חגים למתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

אסירים

שינויים במועדי תשלום קצבאות ודיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי

 • המוסד לביטוח לאומי נוהג להקדים את התשלום של קצבאות שבמועד התשלום המקורי שלהן, או בסמוך לו, חל חג.
 • כמו כן, לרגל חג עשויים לחול שינויים במועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח לעצמאים ולמעסיקים.
 • ללוח שנה המפרט את מועדי תשלום הקצבאות ומועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים