הקדמה:

במקרים מסוימים ניתן להטיל עיקול על מקרקעין שאינם רשומים על שם החייב, וזאת אם הזוכה סבור שהחייב הוא הבעלים בפועל של אותם מקרקעין
לשם הטלת העיקול יש לפנות לבית המשפט המחוזי כדי שיצהיר כי החייב הינו הבעלים במקרקעין על אף שאינם רשומים על שמו ויצווה על עיקולם
לא ניתן להטיל עיקול על מקרקעין שאינם רשומים עם שם החייב (ולא רשומה הערת אזהרה לטובתו) ישירות בלשכת ההוצאה לפועל
אם החייב לא יפרע את החוב תוך 30 יום מיום רישום העיקול, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקשת הזוכה בתיק להורות על מכירת המקרקעין
רשם ההוצאה לפועל רשאי למחוק את העיקול לאחר שלוש שנים במקרה שלא הוגשה בקשה למכירתם ולא נעשתה בהם שום פעולה


במקרים מסוימים ניתן להטיל עיקול על מקרקעין שאינם רשומים על שם החייב, וזאת אם הזוכה סבור שהחייב הוא הבעלים בפועל של אותם מקרקעין.

 • לשם הטלת העיקול יש לפנות לבית המשפט המחוזי כדי שיצהיר כי החייב הינו הבעלים במקרקעין, על אף שאינם רשומים על שמו ויצווה על עיקולם.
 • לא ניתן להטיל עיקול על מקרקעין שאינם רשומים עם שם החייב (ולא רשומה הערת אזהרה לטובתו) ישירות בלשכת ההוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה בתיק רשאי להגיש בקשה לעיקול מקרקעין שלא רשומים על שם החייב במקרה שהתקיימו שלושת התנאים הבאים:
  1. לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל הומצאה לחייב האזהרה;
  2. החייב לא פרע את החוב תוך פרק הזמן הקבוע באזהרה ולא עמד בצו תשלומים;
  3. המקרקעים אינם רשומים על שם החייב אולם קיימים סימנים שהחייב הוא הבעלים בפועל של המקרקעין.

למי ואיך פונים

 • על הזוכה להגיש תובענה לבית המשפט המחוזי.
 • התובענה יכולה להיות במסגרת המרצת פתיחה, שהיא הליך משפטי המתברר באופן מהיר ומקוצר ביחס לתביעה רגילה.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג משפטי של עורך דין טרם הפנייה לבית המשפט.

שלבי ההליך

מתן צו עיקול

 • על הזוכה לשכנע את בית המשפט כי קיימים סימנים לכך שהמקרקעין שייכים לחייב בפועל, למרות שאינם רשומים על שמו.
 • בתי המשפט הצביעו על סימנים אפשריים, שיכולים להעיד (אם כי לא בהכרח) כי מדובר במקרקעין של החייב, ובמקרים כאלה עובר הנטל אל החייב להוכיח שאינו בעל המקרקעין:
דוגמה
קיומו של קשר משפחתי או קשר קרוב אחר בין החייב לבעלים הרשום של הנכס
 • הבעלים הרשום הוא בן זוגו של החייב.
 • הבעלים הרשום הוא קרוב משפחתו של החייב.
 • הבעלים הרשום הוא חבר של החייב.
 • הבעלים הרשום הוא שותף לעסקים של החייב.
דוגמה
הבעלות הרשומה הועברה מהחייב אל הבעלים הנוכחי
 • כאשר החייב מעביר את כל הנכסים שבבעלותו אל אדם אחר.
 • כאשר החייב מעביר את חלקו בבעלות על המקרקעין ממנו אל בן זוגו, למשל מעביר את החלק שלו בבעלות על דירת המגורים אל בן זוגו באופן שכל הדירה תירשם על שם בן הזוג. (עם זאת, אם העברת הרישום נעשתה בתום לב, לפני היווצרות החוב ומתוך כוונה אמיתית להעביר את הבעלות לבן הזוג, ייחשב הנכס כנמצא בבעלות של בן הזוג ולא של החייב).
 • כאשר החייב שומר על חלק מזכויותיו בנכס או במקרקעין למרות העברת הבעלות, כגון: שמירת הנאה (זכות להשתמש במקרקעין) או שמירת החזקה (זכות לגור במקרקעין, להימצא בהם ולהחזיק בהם).
דוגמה
נסיבות חיצוניות שעשויות לתמוך בחשד כי החייב הוא הבעלים של המקרקעין למרות שאינם רשומים על שמו
 • אם מתנהלות חקירות פליליות נגד החייב.
 • אם הוגש כתב אישום נגד החייב.
 • אם החייב הורשע בעבירות מרמה.
 • אם קיים חשד להעלמות מס על-ידי החייב.
 • כאשר פעילותו הכלכלית של החייב נעשית בחשאיות.
 • כאשר התנהלותו של החייב חורגת מדרכם המקובלת של עסקים.
 • לאחר שכנוע בית המשפט, עובר הנטל אל החייב להוכיח שאינו בעל המקרקעין.
 • אם בית המשפט לא השתכנע מהסבריו של החייב, בית המשפט יצהיר כי החייב הוא בעל המקרקעין ויטיל עיקול על המקרקעין.
 • לאחר שמצווה בית המשפט על עיקול המקרקעין, נרשמת הערה על כך בתיק ההוצאה לפועל, והעיקול מתבצע כאילו הוטל על-פי הליכים בהוצאה לפועל.
 • עיקול זמני

  • יחד עם הגשת התובענה לבית המשפט, יכול הזוכה להגיש לבית המשפט בקשה להטלת עיקול זמני על המקרקעין (עיקול שמוטל כבר בשלבים המקודמים של הדיון עד להכרעה בתיק).
  • לצורך הטלת העיקול הזמני יתבקש הזוכה לתת ערובה (כגון: ערבות בנקאית, הפקדת סכום כסף בקופת בית המשפט וכו').
  • העיקול הזמני יוטל על-ידי רישומו בפנקסי המקרקעין, ולשם ביצוע פעולה במקרקעין (מלבד פדיון משכנתא), יידרש אישור מבית המשפט.
  • בית המשפט רשאי לחייב את הזוכה (מבקש העיקול הזמני) בפיצוי לטובת בעל המקרקעין הרשום אם יוכח לבית המשפט שהתקיימו שני תנאים:
   1. הזוכה הגיש את הבקשה לעיקול זמני שלא בתום לב;
   2. העיקול גרם לנזק למי שהמקרקעין רשומים על שמו.
  • לשם חיוב הזוכה בפיצוי הנזק בסכום שיקבע בית המשפט, בית המשפט רשאי להורות על שימוש בערובה (למשל, מימוש הערבות, תשלום מתוך סכום הכסף הקפיד בקופת בית המשפט וכו').

  מכירת המקרקעין

  • במקרה שעברו 30 יום מיום שנרשם העיקול בלשכת המקרקעין, והחייב לא שילם את החוב, רשאי הזוכה להגיש בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים, ורשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה.
  • רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות מיוזמתו על מכירת המקרקעין -
   • במקרה שהזוכה לא יגיש בקשה למכירת המקרקעין, המקרקעין לא יימכרו, אולם העיקול יישאר. משמעות הדבר כי החייב לא יוכל לבצע עסקאות מסוימות במקרקעין אלה, כגון למכור, להשכיר, למשכן וכו'.
   • במקרה שעברו שלוש שנים מיום הטלת העיקול, והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעין ולא נעשתה בהם פעולה אחרת, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל את העיקול מיוזמתו. למידע נוסף ראו להלן "ביטול העיקול בשל חוסר מעש מצד הזוכה".

  ביטול העיקול ומחיקתו מפנקסי המקרקעין

  • עיקול מקרקעין יבוטל ויימחק מפנקסי המקרקעין בכל אחד מהמקרים הבאים:

  ביטול העיקול בשל חוסר מעש מצד הזוכה

  • אם עברו שלוש שנים מיום העיקול, והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים ולא נעשתה במקרקעין שום פעולה אחרת, רשאי רשם ההוצאה לפועל מיוזמתו לבטל את העיקול.
  • לפני שיחליט על ביטול העיקול חייב רשם ההוצאה לפועל לאפשר לצדדים (לזוכה ולחייב) לטעון את טענותיהם.
  • אם ביטל רשם ההוצאה לפועל את העיקול, יימחק הרישום מפנקסי המקרקעין.

  ביטול העיקול לבקשת החייב

  ביטול עיקול לאחר תשלום החוב

  מחיקת עיקול ביוזמת רשם המקרקעין

  • אם עברו עשר שנים מיום שנרשם עיקול, רשאי רשם המקרקעין למחוק את רישום העיקול מפנקסי המקרקעין, גם אם העיקול לא בוטל בידי רשם ההוצאה לפועל.
  • אם החליט רשם המקרקעין למחוק רישום העיקול, עליו לשלוח הודעה לזוכה (שלטובתו נרשם העיקול) אם מענו ידוע או לפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים.
  • ההודעה תישלח או תפורסם לפחות ארבעים וחמישה ימים לפני המחיקה.
  • זוכה המעוניין למנוע את מחיקת העיקול צריך להגיש לרשם המקרקעין צו להארכת תוקף העיקול, ובמקרה כזה לא יימחק העיקול מהרישום.

  ערעור

  • ניתן להגיש ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מיום קבלת פסק הדין.
  • הערעור מוגש לבית המשפט העליון.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי מעורך דין.

  חשוב לדעת

  • זוכה רשאי לנקוט הליכי עיקול גם אם החייב עומד בתנאי צו תשלומים שהוצא לבקשתו או שנקבע באזהרה, וזאת כל עוד לא פרע את מלוא החוב.
  • ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל


  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים