במקרים מסוימים החייב בהוצאה לפועל פטור מהתייצבות לחקירת יכולת
במקרים אלה חייב שלא יתייצב לחקירת יכולת לא ייחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו גם אם לא פרע את החוב
במקרים הללו החייב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת גם אם נדרש לעשות זאת במסגרת האזהרה שקיבל


במקרים מסוימים, המפורטים להלן, החייב בהוצאה לפועל אינו נדרש להתייצב לחקירת יכולת, גם אם נדרש לעשות זאת במסגרת האזהרה.

מי זכאי?

 • חייב יהיה פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. בקשת הביצוע היא בקשה לביצוע פסק דין שאינו כספי;
 2. בקשת הביצוע היא בקשה לביצוע פסק דין למזונות;
 3. בקשת הביצוע היא למימוש משכנתא או משכון (ראו: בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין שאינם משמשים כדירת מגורים וכן בקשה למימוש משכון או משכנתא על דירת מגורים);
 4. החייב הוא תאגיד (חברה);
 5. החייב הגיש בקשה לצו תשלומים, וכל עוד בקשתו לא נדחתה. אם דחה הרשם את בקשתו, החייב צריך להתייצב לחקירת יכולת בתוך 14 ימים מיום שהומצאה לו ההזמנה.
 6. החייב הגיש בקשה בטענת "פרעתי" בתוך 21 ימים מהיום שנמסרה לו האזהרה, וכל עוד בקשתו לא נדחתה.
 7. החייב הגיש התנגדות לביצוע שטר, וכל עוד התנגדותו לא נדחתה.
 8. החייב הגיש התנגדות לתביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל, וכל עוד התנגדותו לא נדחתה.
 9. החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים ונפתח נגדו תיק חדש בהוצאה לפועל. במקרה כזה החייב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת לאחר קבלת האזהרה מבלי שהוא ייחשב כחייב המשתמט מתשלום חובותיו. הפטור אינו חל במקרה שרשם ההוצאה לפועל הורה על זימונו של החייב לחקירת יכולת, ובמקרה כזה, החייב מוכרח להתייצב לחקירה, גם הוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • במקרים הבאים הפטור מהתייצבות לחקירת יכולת הוא זמני בלבד, כל עוד לא דחה רשם ההוצאה לפועל את הבקשה או ההתנגדות שהגיש החייב: בקשה לצו תשלומים, התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב או בקשה בטענת "פרעתי".
 • אם התקבלה הבקשה או ההתנגדות של החייב, החייב יהיה פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, אלא אם יוזמן לאחר מכן על-ידי הרשם.
 • אם נדחתה הבקשה או ההתנגדות של החייב, החייב יצטרך להתייצב לחקירת יכולת במועדים הבאים:
  • במקרה שנדחתה בקשה לצו תשלומים - על החייב להתייצב בתוך 14 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההזמנה לחקירת יכולת.
  • בשלושת המקרים האחרים (התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה בטענת "פרעתי") - על החייב להתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 ימים מהיום שבו נדחתה הבקשה או ההתנגדות שהגיש.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים