הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל זכאים לחופשה שנתית בהתאם לחוק או להסכמים קיבוצים שחלים עליהם, ולתשלום דמי חופשה ישירות מהמעסיק
מי שהועסקו פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם החודשי (שיועבר מהמעסיק אליהם באמצעות אגף שירות למעסיקים)
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל זכאים לצאת לחופשה שנתית לפי מספר ימי החופשה שצברו בהתאם לחוק או להסכמים קיבוציים שחלים עליהם, ולתשלום דמי חופשה ישירות מהמעסיק, בשיעור שכרם הרגיל.

 • מי שהועסקו בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), אינם זכאים לדמי חופשה, אלא לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם החודשי.
 • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת.
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • תלוש השכר החודשי של העובד כולל טבלה המפרטת את ימי החופשה שניצל העובד באותו חודש, והיתרה שעומדת לרשותו.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל.
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים המועסקים בענף הבנייה והשיפוצים

תהליך מימוש הזכות

עובדים שמועסקים 75 ימים ומעלה

עובדים שמועסקים פחות מ-75 יום

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל בשכר יומי או שעתי פחות מ-75 יום (בשנת עבודה אחת או ב-2 שנות עבודה רצופות), זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% משכרם, שמועבר להם באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה:
  • בתחילת כל חודש אגף שירות למעסיקים שולח למעסיק קובץ יומן העסקה.
  • באמצעות קובץ זה, המעסיק מעביר לאגף עד ל-5 בחודש העוקב את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד.
  • אחרי קליטת הדיווח וחישוב ההפרשות והניכויים, האגף שולח למעסיק מייל המפרט את סכום תמורת החופשה שעליו לשלם עבור העובד (4% משכרו החודשי של העובד).
  • המעסיק ישלם את תמורת החופשה שנקבעה באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד היום ה-15 לחודש בו התקבלה ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
  • אגף שירות למעסיקים יעביר את הכסף אל חשבון הבנק של העובד.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

דיווח המעסיק על ימי החופשה של העובד

 • לצורך ניהול טבלת ימי החופשה בתלוש השכר של העובד, המעסיק נדרש לדווח לאגף שירות למעסיקים (באמצעות קובץ יומן ההעסקה) לגבי:
  • מספר ימי החופשה שניתנו לעובד באותו חודש.
  • דמי החופשה ששולמו לעובד.
  • יתרת ימי החופשה העומדים לזכות העובד.
 • לפרטים על אופן הדיווח באמצעות קובץ יומן העסקה ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי חופשה

הפרת החובה של המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים, אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין, או הגשת דיווחים כוזבים, מהווים הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת העובדים הפלסטינים, ועלולים להביא לביטולו או לסיוגו, או לסירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ולעריכת שימוע למעסיק.

חשוב לדעת

 • אם המעסיק מפר את חובתו לשלם דמי חופשה הוא חשוף לעיצום כספי בשיעור של 10,200 ₪ בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, וחשוף לסנקציות פליליות בהתאם להוראות חוק הגנת השכר.
 • עד למשכורת דצמבר 2016, אגף שירות למעסיקים גבה מהמעסיקים תמורת חופשה בשיעור 4% עבור כלל העובדים הפלסטינים (ולא רק למי שהועסקו פחות מ-75 יום, כפי שנעשה כיום).

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים