עובדי בניין ושיפוצים זכאים לחופשה שנתית בהתאם לוותק שנות עבודתם בענף הבניין או השיפוצים, לפי העניין
במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו
המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת
אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר


עובדי בניין זכאים לחופשה שנתית בהתאם לוותק שלהם בענף הבניין או השיפוצים.

 • ותק העובד מחושב בהתאם למספר שנות עבודתו של העובד בישראל בענף הבניין או השיפוצים (ולאו דווקא אצל המעסיק הנוכחי) . בהתאם לסעיף 67 לצו ההרחבה, ותק העובד בענף השיפוצים כולל גם את תקופת שירותו של העובד בשירות צבאי חובה בצה"ל או שירות לאומי.
 • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
 • המעסיק רשאי לבחור מתי ינצל העובד את ימי החופש שלו וכן לקבוע מראש ימים שבהם העובד יצא לחופשה מרוכזת ואסור לו לדרוש מהעובד לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
 • אם בהסכם העבודה האישי החל בין המעסיק והעובד הסכימו הצדדים על מספר ימי חופשה גדול יותר, יחולו הוראות ההסכם האישי.
 • בנוסף לימי חופשה, זכאים עובדים אלה להיעדר בתשלום יום אחד נוסף בשנה, בהתאם לבחירתם. למידע נוסף ראו יום בחירה בתשלום לעובדי בניין ושיפוצים.

מי זכאי?

שימו לב
עובדים בשכר יומי או שעתי שעבדו אצל המעסיק פחות מ-75 ימים רצופים אינם זכאים לחופשה שנתית. עובדים אלה זכאים לתשלום תמורת חופשה מהמעסיק, בגובה 4% משכר העבודה ששולם להם במהלך תקופת עבודתם. למידע נוסף ראו תמורת חופשה.

מספר ימי החופשה השנתית

 • עובדי בניין ועובדי שיפוצים זכאים למספר ימי חופשה שנתית בהתאם לוותק שלהם בענף הבנייה או השיפוצים, על פי האמור בטבלה הבאה:
שימו לב
בכל מקרה שבו הוראות חוק חופשה שנתית קובעות מספר ימי חופשה גבוה יותר לעומת מספר הימים שבטבלה, החוק יגבר. למידע נוסף ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
ותק בענף הבנייה או השיפוצים מס' ימי החופשה השנתיים נטו (ללא ימי המנוחה השבועית) במקומות עבודה שעובדים בהם 5 ימים בשבוע מס' ימי החופשה השנתיים נטו (ללא ימי המנוחה השבועית) במקומות עבודה שעובדים בהם 6 ימים בשבוע
2-1 שנים
 • 10 ימים עד ה-30.06.2016
 • 11 ימים החל מה-01.07.2016 (בהתאם לחוק)
 • 12 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
 • 12 ימים עד ה-30.06.2016
 • 13 ימים החל מה-01.07.2016 (בהתאם לחוק)
 • 14 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
3שנים
 • 11 ימים עד ה-31.12.2016
 • 12 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
 • 13 ימים עד ה-31.12.2016
 • 14 ימים החל מה-01.01.2017 (בהתאם לחוק)
4 שנים 14 16
5 שנים 15 18
6-8 שנים 17 19
9 ואילך 23 26
 • עובדים מעל גיל 55 בעלי ותק של 11 שנים או יותר בענף זכאים ל-24 ימי חופשה נטו במקומות עבודה בהם עובדים 5 ימים בשבוע, ול-28 ימי חופשה נטו במקומות עבודה בהם עובדים 6 ימים בשבוע.
שימו לב
הוותק של עובד ועובד שיפוצים לצורך חופשה שנתית נקבע בהתאם לשנות עבודתו בענף בארץ ולא על פי שנות עבודתו אצל מעסיק מסוים.

תשלום דמי חופשה

 • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
 • למידע נוסף ראו תשלום דמי חופשה.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק מחויב להעניק לעובדים את ימי החופשה שצברו באותה שנה, במהלך החודש האחרון של השנה (דצמבר) או במהלך השנה שלאחריה. עם זאת, המעסיק רשאי לקבוע את המועד שבו ייצאו העובדים לחופש, אך עליו להתחשב בבקשות עובדיו לצאת לחופש דווקא במועד מסוים.
  • מעסיק המעוניין להוציא עובד לחופשה, יודיע לו על כך מבעוד מועד.
  • מעסיק המעוניין להוציא את העובד לחופשה של יותר מ-7 ימים (ברוטו, כולל שישי ושבת) חייב להודיע לו לפחות שבועיים מראש. אם לא הודיע לו על כך, לא יוכל להפחית את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד.
 • במקרים הבאים עובד זכאי לבחור את מועד החופשה ולמעסיק אסור להתנגד:
  • העובד רשאי לקחת יום אחד מתוך החופשה בכל מועד שיבחר, בתנאי שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 ימים מראש. במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו.
  • כמו כן, העובד רשאי לקחת יום אחד נוסף מתוך החופשה באחד מהמועדים שנקבעו בחוק כימי חופשה לבחירה, ובתנאי שהודיע על כך למעסיק לפחות 30 ימים מראש. גם במקרה זה למעסיק אסור להתנגד ליציאתו של העובד לחופשה, והעובד אינו זקוק להסכמתו.
  • עובד זכאי לקחת חופש מהעבודה לצורך הצבעה בבחירות המקדימות למפלגה שבה הוא חבר, מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד לכך, כל עוד הודיע על כך מראש לפחות 14 ימים. למידע נוסף ראו יום חופשה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות של מפלגה ("פריימריז").
 • בהסכמת המעסיק, העובד רשאי לקחת ימי חופשה במועדים נוספים שנוחים לו.

רישום ימי החופשה

 • המעסיק מחויב לנהל פנקס חופשה, שיירשמו בו פרטים הנוגעים לחופשה השנתית של עובדיו. למידע נוסף ראו ניהול פנקס חופשה.
 • על המעסיק לפרט בתלוש השכר את מספר ימי החופשה שניתנו לעובד, את סכום התשלום בגינם ואת יתרת ימי החופשה.

תשלום חופשה לעובדים פלסטינים

 • עובדים פלסטיניים זכאים לימי חופשה כמו כל עובד בניין.
 • החל מחודש ינואר 2017, הפסיק אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה לגבות מהמעסיקים את ההפרשה החודשית בשיעור 4% משכר העובדים ועל המעסיקים לשלם את דמי החופשה ישירות לעובדיהם, במסגרת השכר החודשי המשולם לעובד בחודש בו הוא יצא לחופשה. למידע נוסף ראו תשלום חופשה לעובדים פלסטינים.
 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל פחות מ-75 יום זכאים לתשלום תמורת חופשה בשיעור 4% מהשכר החודשי. המעסיק ישלם את תמורת החופשה כאמור באמצעות אגף שירות למעסיקים .
 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים.למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

מחלה במהלך החופשה

 • אם עובד יצא לחופשה, ובמהלך החופשה חלה או נפגע בתאונה, החופשה נפסקת מרגע המחלה או הפגיעה.
 • הימים שבהם היה חולה לא ינוכו ממכסת ימי החופשה שעומדים לרשותו. ימים אלה ייחשבו כימי מחלה, והעובד עשוי להיות זכאי לדמי מחלה בגין היעדרותו מהעבודה במהלכם.

צבירת ימי חופשה

שימו לב
 • עובדים שבמהלך התקופה שבין 07.10.2023 עד 31.12.2024 התקיימו לגביהם נסיבות מסוימות והם לא יכלו לנצל את יתרת ימי החופשה השנתית שלהם במהלך מלחמת חרבות ברזל, רשאים לצבור את ימי החופשה שלא ניצלו גם ללא הסכמת המעסיק ולהעביר את יתרת ימי החופשה לשתי השנים הבאות.
 • למידע נוסף לחצו כאן.
 • בעיקרון, העובד חייב לנצל את ימי החופשה באותה שנה בה הוא צבר אותם, ואסור לו לצבור חופשה לשנים הבאות.
 • עם זאת, רשאי העובד בהסכמת המעסיק, לנצל רק חלק מימי החופשה שצבר - אך לפחות 7 ימים בשנה - ולצרף את היתרה שלא נוצלה לחופשה שתינתן בשתי שנות העבודה הבאות.
 • שתיקת המעסיק תיחשב כהסכמה לצבירה. מאחר שהמעסיק הוא הנותן חופשה לעובדיו, מעסיק ש"יושב בחיבוק ידיים" ולא מוציא את עובדיו לחופשה ייראה כמעסיק שהסכים לצבירת חופשה. כך לפי פסיקת בית הדין לעבודה
 • אם העובד צבר ימי חופש מעבר למה שמותר לו לצבור או לא ניצל אותם לצורך חופשה במהלך השנתיים שאחרי השנה שעבורה הם ניתנו, הוא עלול לאבד את זכאותו לחופשה בימים אלה.
 • כדי שהעובד "ייאבד" את ימי החופשה הצבורים לזכותו, וכדי שמעסיק יהיה רשאי "למחוק" אותם, על המעסיק להוכיח שנתן לעובד אפשרות לצאת לחופשה, וכי העובד לא יצא לחופשה מסיבות התלויות בו. למשל, אם העובד סירב לצאת לחופשה.
 • שימו לב
  החובה להוציא את העובד לחופשה חלה על המעסיק. אם המעסיק מונע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו, הוא לא יוכל למחוק את ימי החופשה הללו ממכסת החופשה הצבורה.

  פדיון ימי חופשה

  • עובד שלא ניצל את כל ימי החופשה שצבר, רשאי עם סיום העסקתו לפדות את ימי החופשה שלא ניצל ושהיה רשאי לצבור בשנה שבה סיים לעבוד וב-3 השנים שקדמו לה.
  • לצורך חישוב מספר ימי הפדיון, יש לכלול את סך כל ימי החופשה שעמדו לזכות העובד ב-3 השנים (מינואר עד דצמבר) שקדמו לשנת סיום עבודתו, בצירוף הימים שנצברו בשנת העבודה עד למועד סיום ההעסקה. מהם יש להפחית את מספר הימים שניצל העובד כחופשה בתקופה זו.
  • יחד עם זאת, העובד זכאי בסיום עבודתו לפדות ימי חופשה בהתאם לאמור בתלוש השכר, גם אם ימי החופשה שנצברו הם מעבר לתקופת ההתיישנות.
  • למידע נוסף ראו פדיון חופשה שנתית.

  חופשה לעובד שלא נותרו לו ימי חופשה

  • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד ללא הסכמתו או בהיעדר הסכם קיבוצי מתאים.
  • מעסיק המעוניין להוציא לחופשה עובדים שאין לזכותם מספיק ימי חופשה לניצול (הן בחופשה מרוכזת לכל העובדים והן בחופשה לעובד/ת ספציפי/ת), רשאי לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
   1. לא להוציא את אותם עובדים לחופשה.
   2. להוציאם לחופשה בתשלום מבלי לנכות ימים אלה מימי החופשה שיצברו בעתיד.
   3. להוציאם לחופשה ללא תשלום, בתנאי שהעובדים מעוניינים לצאת לחופשה באותו מועד והם נתנו לכך את הסכמתם.
  • עובדים שמעוניינים לצאת לחופשה במועד מסוים ואין להם מספיק ימי חופשה צבורים, רשאים, בתנאי שהמעסיק הסכים לכך, לצאת לחופשה ארוכה מזו שצברו וזאת על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד או כחופשה ללא תשלום.
  • למידע נוסף ראו חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה.

  הפרת הזכות על ידי המעסיק

  שימו לב
  חשוב לזכור שימי חופשה ניתן לתבוע רק לגבי 3 השנים המלאות האחרונות במקום העבודה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה.
  • אם המעסיק אינו מאפשר לעובד לצאת לחופשה שנתית בהתאם לחוק, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • עובד אינו רשאי להסכים לוותר על החופשה השנתית שלו, כולה או חלקה. אם הסכים, בגלל אי-הבנה או לחץ של המעסיק - אין להסכמה הזו תוקף מחייב.

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  שם כתובת טלפון
  ההסתדרות אתר 1-700-700-331
  *2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
  הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
  הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
  הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
  הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
  טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
  נעמת אתר 03-5254422
  מוקד הלשכות המשפטיות
  עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
  02-6482205
  קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
  שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
  תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

  ראו בנוסף

  ארגון תחומי סיוע
  פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
  שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
  סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
  התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
  הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
  נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
  הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
  הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
  בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  תודות