הקדמה:

עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר
עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה אם הוא מועסק מעל 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים, או אם הוא מועסק מעל 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים
זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם כן דרש מהעובד להישאר במקום העבודה
עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו ובהתאם לצרכי העבודה ואילוציה
נגד מעסיק שמפר הוראות אלה ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
למידע נוסף ראו הפסקות בעבודה באתר זרוע העבודה וכן בפרק חקיקה ונהלים


עובדים זכאים להפסקות בעבודה, בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה וסוג העבודה, שבה הם מועסקים.

 • הפסקות לצורך שימוש בשירותים או לצורך תפילה ניתנות לכלל העובדים ללא קשר לסוג העבודה או אורך יום העבודה.
 • הפסקות רגילות (למנוחה וארוחה) ניתנות לעובדים המועסקים לפחות 6 שעות ביום, אם הם עובדי כפיים, ומעל 8 או 9 שעות ביום אם הם עובדים אחרים.
 • מתן ההפסקה בתנאים שצוינו היא חובה של המעסיק, והעובד אינו יכול לוותר עליה.
טיפ
למעסיק יש סמכות לקבוע את שעות העבודה וההפסקות במקום העבודה לפי שיקול דעתו, ואף להחליט על הפסקות נוספות מעבר לאלו הקבועות החוק.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.
 • ישנם ענפים שנקבעו בהם כללים נוספים לגבי ההפסקות (ראו "הרחבות" בהמשך).
 • שר העבודה רשאי להתיר למעסיקים מסוימים לסטות מההוראה הנוגעת להפסקות, אם נראה לו כי סדרי העבודה או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.

הפסקות רגילות (למנוחה וארוחה)

אורך ההפסקה

 • לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה תופסק העבודה למנוחה וארוחה למשך 3/4 שעה לפחות ובערב חג ל-1/2 שעה לפחות. במסגרת זמן ההפסקה חייבת להיכלל הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות.
 • ההפסקה לא תעלה על 3 שעות.
 • אם במהלך ההפסקה מותר לעובד לצאת ממקום העבודה, זמן ההפסקה אינו מהווה חלק משעות העבודה (כלומר העובד אינו זכאי לשכר במהלך שהותו בהפסקה).
 • אם המעסיק דורש מהעובד להישאר בעבודה בזמן ההפסקה, זמן ההפסקה ייחשב כחלק משעות העבודה, והעובד יהיה זכאי לשכר עבור זמן זה.
 • במקומות עבודה שמונהג בהם יום עבודה בן 9 שעות ברוטו, כולל הפסקה רצופה של 24 דקות, יהיה יום העבודה נטו 8 שעות ו-36 דקות ביום. במקרים אלה (בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות) אורכו של יום עבודה במהלך 4 ימים בשבוע יחושב לפי 9 שעות ברוטו, ויום אחד קבוע (שייקבע על ידי המעסיק) יחושב לפי 8 שעות ברוטו כולל הפסקה רצופה של 24 דקות (7 שעות ו-36 דקות נטו).

זכאות להפסקה לעובד בעבודת כפיים

 • עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה רגילה (למנוחה וארוחה) אם הוא מועסק במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות.

זכאות להפסקה לעובד שאינו עובד בעבודת כפיים

 • אמנם סעיף 20 לחוק קובע כי מנוחה תינתן למי שעובד 6 שעות ביום, אולם סעיף 23 לחוק מסמיך את שר העבודה להתיר סטייה מהוראות סעיף 20.
 • בהתאם לכך, פרסם שר העבודה היתר כללי המאפשר להעסיק 8 שעות ללא הפסקה עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים (בהתייחס למי שעובדים 6 ימים בשבוע). כלומר, מי שעובד בעבודה שאינה עבודת כפיים מעל 8 שעות ביום זכאי להפסקה רגילה אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים.
 • על-פי תיקון להיתר, אם העובד מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים, מותר להעסיקו 9 שעות ללא הפסקה. כלומר, מי שעובד בעבודה שאינה עבודת כפיים מעל 9 שעות ביום זכאי להפסקה רגילה (למנוחה וארוחה) אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים.
 • ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ניתן להעסיק עובד שאינו עובד בעבודת כפיים במשך 7 שעות ללא הפסקה.
 • חשוב לשים לב כי במקרים אלה יש לשלם גמול עבור שעות נוספות על העסקה שמעבר ל-8.6 שעות ביום, או על העסקה שמעבר ל- 7.6 שעות ביום שנקבע כיום המקוצר בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.
 • כמו כן, נקבע בהיתר כי ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג ניתן להעסיק 7 שעות ללא הפסקה עובד שאינו מועסק בעבודות כפיים.

הפסקות לצורך שימוש בשירותים

הפסקות לצורך תפילה

 • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישות דתו.
 • זמן התפילה ייקבע במקום העבודה בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.
 • הפסקת התפילה אינה חלק משעות העבודה, והמעסיק רשאי לנכות את זמני התפילה מהשכר של העובד.
 • למידע נוסף ראו זמן תפילה בעבודה.

הפסקה בין יום עבודה אחד למשנהו

 • חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בין יום עבודה למשנהו תחול הפסקה של 8 שעות לפחות.
 • יחד עם זאת, גם אם בין משמרת אחת לשנייה חלה הפסקה של פחות מ-8 שעות , אין הכרח לראות בשעות המשמרת השנייה כהמשך של המשמרת הראשונה ושעות המשמרת השנייה לא ייחשבו כשעות נוספות של המשמרת הראשונה.
 • למידע נוסף ראו: הפסקה בין יום עבודה למשנהו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • אם הופרה זכות זו, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. כמו כן ניתן להגיש תביעה משפטית כנגד המפר בבית הדין האזורי לעבודה.


הרחבות

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה
 • המעסיק (החברה המספקת את השירות) חייב לדאוג באמצעות מזמין השירות כי לכל עובד יהיה מקום ראוי וסביר למנוחה ולהתרעננות בזמן ההפסקות.
 • במקומות שבהם מזמיני השירות משלמים למעסיקים (החברות המספקות את השירות) תשלום עבור ההפסקות מעבר לנדרש בחוק שעות עבודה ומנוחה, עובדי הניקיון והתחזוקה יהיו זכאים לקבל את אותו תשלום מהמעסיקים.
עובדי ענף המלונאות על-פי סעיף 18 לצו ההרחבה בענף המלונאות עובד במשמרת רגילה, בת 8 שעות, זכאי לקבל הפסקה של שעה על חשבונו ובזמן ההפסקה הוא יכול לעזוב את תחנת העבודה. לעובד שעבד בין 3.5 - 6 שעות ניתן לנכות חצי שעה הפסקה, לעובד שעבד 6 - 11.5 שעות ניתן לנכות שתי הפסקות בנות חצי שעה, ולעובד שעבד יותר מ-11.5 שעות ניתן לנכות שלוש הפסקות בנות חצי שעה והכל בתנאי שהמעביד אפשר לעובד לנצל את ההפסקה.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
זרוע העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים