אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
לאחר שחייב מגיש בקשת פשיטת רגל, בית המשפט נותן צו כינוס נכסים לנכסיו וממנה מנהל מיוחד לטיפול בהליך
עם צו הכינוס יוטלו על החייב מספר חובות ומגבלות, בהן צו תשלומים חודשיים, צו עיכוב יציאה מהארץ וחובת הגשת דו"חות על מצבו הכלכלי


בסמוך לאחר הגשת בקשת פשיטת רגל על ידי חייב, בית המשפט נותן צו כינוס נכסים לנכסי חייב בפשיטת רגל.

 • יחד עם צו כינוס הנכסים ממנה בית המשפט מנהל מיוחד לטיפול בהליך פשיטת הרגל של החייב.
 • עם מתן צו כינוס הנכסים מטיל בית המשפט מספר חובות ומגבלות על החייב.

שלבים עיקריים בהליך פשיטת הרגל ביוזמת חייב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

החלטת בית המשפט

 • על פי רוב, בית המשפט ייתן את החלטתו בתוך פרק זמן קצר לאחר שהוגשה בקשת פשיטת הרגל.
 • בית המשפט רשאי לתת צו כינוס לנכסי החייב אם צורף לבקשה אישור מהכונס הרשמי שבקשת החייב עומדת בתנאים הדרושים.
 • אם הכונס הרשמי לא אישר את בקשת החייב לפשיטת רגל, בית המשפט רשאי לתת צו כינוס רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • במקרים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו.
  • בית המשפט שמע את עמדת הכונס הרשמי.
  • בית המשפט שוכנע שהחייב פנה תחילה לכונס הרשמי.
 • בית המשפט ימנה לחייב מנהל מיוחד אשר יטפל בהליך פשיטת הרגל, יחקור את החייב ויציע תוכנית לפירעון חובותיו.

חובות החייב עם מתן צו כינוס נכסים

 • פנייה למנהל המיוחד - החייב נדרש לפנות אל המנהל המיוחד שמונה לו לתיאום מועד לבדיקה כלכלית במסגרת חקירת החייב.
 • הודעות על מתן צו כינוס הנכסים:
  • על החייב לשלוח בדואר רשום את צו הכינוס והודעה לנושה עם מתן צו כינוס לכל הנושים כ- 30 ימים לאחר מועד צו הכינוס.
  • על החייב למסור עותק מצו הכינוס ללשכת ההוצאה לפועל בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגדו.
  • במקרה שהחייב מחויב בתשלום על פי פסק דין למזונות, עליו להודיע לזכאי למזונות על מתן צו הכינוס ועל זכותו לפנות בבקשה לבית המשפט להקציב לו סכומי כסף.
  • החייב יידרש להעביר את אישורי המסירה לנושים ולזכאי למזונות לידי המנהל המיוחד בתוך 60 ימים.
 • צו תשלומים חודשיים - עם מתן צו כינוס הנכסים, בית המשפט נותן צו תשלומים חודשיים, הקובע כי החייב יעביר תשלום חודשי לטובת פירעון החובות לנושים.
 • הגשת דו"חות - ממתן צו כינוס הנכסים על החייב להגיש דו"חות למנהל המיוחד על מצבו הכלכלי.

הגבלות החייב עם מתן צו כינוס נכסים

 • עיכוב יציאה מהארץ - עם מתן צו הכינוס תעוכב יציאתו של החייב מהארץ.
 • הפניית דואר - בית המשפט רשאי, לפי בקשת הכונס הרשמי או המנהל המיוחד, להורות שכל דבר דואר הממוען אל החייב יופנה או יימסר לכונס הרשמי או למנהל המיוחד.
 • הגבלות נוספות - ברוב המקרים בית המשפט משתמש בסמכותו לקבוע, לאחר שנתן לחייב הזדמנות לטעון טענותיו, כי יחולו על החייב כל או חלק מההגבלות המוטלות עם הכרזת פשיטת הרגל.

קביעת דיון בבקשת פשיטת הרגל

חשוב לדעת

 • במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף בספטמבר 2013, ברובם המכריע של המקרים ניתנים צווי כינוס לבקשת החייבים והליך פשיטת הרגל מתקדם לשלב הבא.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים