המדריך מיועד למטופלים סיעודיים המעסיקים בביתם עובד זר בסיעוד ומכיל מידע אודות החובות והתשלומים החלים עליהם כמעסיקים
המדריך אינו מקיף את כל המידע הקיים ומומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים. בכל מקרה של ספק רצוי להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין
יש לשים לב שאי עמידה בדרישות החוק יכולה להיחשב לעבירה פלילית
למידע נוסף ראו זכויות עובדים זרים בעבודה באתר משרד העבודה


המדריך מיועד לסייע למשפחות של מטופלים סיעודיים המעסיקים בבתיהם עובדים זרים בסיעוד להתמודד עם החובות והתשלומים החלים עליהם כמעסיקים על-פי חוקי העבודה בישראל.

 • בכל מקרה של ספק רצוי להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין.
 • במקרה שהמטופל מעסיק את העובד במקביל להעסקתו על ידי חברת הסיעוד (כל אחד מעסיק את העובד בחלק יחסי מהמשרה המלאה שלו), כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) חב בכל החובות החלים על מעסיק כלפי העובד בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו, כפי שמפורט בהמשך.
שימו לב
מטופל סיעודי שהוגשה כנגדו תביעה ע"י העובד הזר לתשלום פיצויים בגין הפרות בדיני עבודה, עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם מערך הזקנה והכשרות המשפטית במשרד המשפטים, בכפוף למבחן סיכוי משפטי לתביעה ולמבחן זכאות כלכלית. לבחינת הזכאות לקבלת השירות, ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 073-3927788 או באמצעות טופס מקוון. למידע נוסף ראו סיוע משפטי בתחום הזיקנה מטעם משרד המשפטים.

מה המשמעות הכלכלית של העסקת עובד זר בסיעוד

להעסקת עובד זר בסיעוד יש משמעות כלכלית שחלקה ישירה ומיידית (תשלום שכר חודשי) וחלקה יכול לצוץ רק עם סיום העסקת העובד עקב פיטורין, התפטרות או פטירת המעסיק.

 • במקרה של העסקה מקבילה של העובד על ידי המטופל וחברת סיעוד, חלק מהעלות הוא באחריות חברת הסיעוד כפי שמפורט בהמשך.
נושא תשלומים פירוט הערות
תשלומים חודשיים
 • שכר עבודה
 • דמי ביטוח לאומי
 • ביטוח בריאות
 • הוצאות נסיעה לחופשות
תשלומים שנתיים דמי הבראה
עלויות חבויות ש"מתגלות" במקרה של פיטורין, התפטרות או פטירת המעסיק.
 • תשלום עבור זמן הודעה מוקדמת במקרה של פיטורין או פטירת המעסיק
 • פדיון ימי חופשה צבורים
 • דמי הבראה
 • השלמת פיצויי פיטורים
עלויות נוספות אירוח העובד הזר בבית המטופל ראו אפשרות לניכויים מותרים משכר עובד זר

מיהו המעסיק של העובד? והעסקה מקבילה של העובד על-ידי המטופל וחברות הסיעוד

 • כשעובד סיעודי מועסק בבית המטופל, המטופל נחשב למעסיק של העובד.
 • יחד עם זאת, כשקרוב משפחה של המטופל הסיעודי מעורב בהתקשרות עם העובד מעבר לפיקוח על תנאי העבודה וקובע על דעת עצמו ומטעמיו את תנאי העבודה - הוא עשוי להיחשב כמעסיק של העובד במקום המטופל או יחד עמו. לקראית פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.

העסקה מקבילה של העובד על-ידי המטופל וחברות הסיעוד

דוגמה
 • למבוטח נקבעה זכאות לגמלת סיעוד ברמה 2.
 • כמעסיק של עובד זר הוא זכאי ל-10 שעות שבועיות של טיפול אישי מטעם המוסד לביטוח לאומי. שעות אלה, המהוות 24% ממשרה מלאה (42 שעות), ממומנות על-ידי חברת הסיעוד.
 • המטופל מממן בעצמו את יתרת השעות הנדרשות לצורך משרה מלאה, המהוות 76% מהמשרה המלאה.
 • אחריות המטופל היא לתשלום 76% מהתשלומים הקשורים להעסקת העובד ואחריות חברת הסיעוד היא לתשלום 24% הנותרים.
דוגמה
מטופל המקבל גמלת סיעוד רמה 2
 • למטופל מגיע גמלת סיעוד רמה 2.
 • לאחר שנת העסקה זכאי העובד ל-5 ימי דמי הבראה בסך כולל של 2,090 ₪.
 • על חברת הסיעוד לשלם 23% מערך דמי ההבראה, ובסה"כ 480.7 ₪.
 • על המטופל לשלם 77% מערך דמי ההבראה ובסה"כ 1,609.3 ₪.
 • התשלום עבור שעות עבודתו של העובד במנוחה השבועית חל על המטופל בלבד, וחברת הסיעוד אינה מחויבת בתשלומו.
 • על המטופל לשלם בכל חודש את חלקו בשכר העובד לפי אחוז ההעסקה המשויך לו ללא קשר לסכום ששילמה חברת הסיעוד.
דוגמה
חברת סיעוד משלמת לעובד את דמי ההבראה בתשלומים חודשיים כחלק מהשכר החודשי.
 • חברת סיעוד שחלקה בהעסקת העובד עומד על 23% (גמלת סיעוד רמה 2) משלמת לעובד את חלקה בדמי הבראה בסך 480.7 ₪ בתשלומים חודשים בסך 40.06 ₪ לחודש (במקום בתשלום שנתי אחד).
 • כתוצאה מכך, גובה השכר הכולל שהיא משלמת לעובד גבוה יותר מהחלק היחסי שלה בשכר הבסיס (שכן הוא כולל 23% משכר המינימום + דמי הבראה יחסיים לאותו חודש).
 • לצורך חישוב חלקו של המטופל בתשלום השכר החודשי, עליו להתעלם מדמי ההבראה ששילמה חברת הסיעוד באותו חודש, ולשלם לעובד את חלקו בהעסקה (77% משכר המינימום) - 4,527.62 ₪ (לפי חישוב 5,880.02 X‏ 77%) ולא להשלים את הסכום הכולל ששילמה חברת הסיעוד לשכר המינימום.
 • באחד מחודשי הקיץ ישלם המטופל לעובד בתשלום אחד את חלקו היחסי (77%) בתשלום דמי ההבראה השנתיים בסך 1,609.3 ₪ שיתווספו על שכר המינימום באותו חודש.
שימו לב
על המטופל לשלם את חלקו בכל אחד מרכיבי השכר לפי אחוז ההעסקה המשויך לו ללא קשר לסכום ששילמה חברת הסיעוד. גם אם חברת הסיעוד שילמה לעובד סכומים מעבר לנדרש בחוק, על המטופל חלה חובה לשלם את מלוא חלקו. גם חברת הסיעוד חייבת לשלם לעובד את מלוא חלקה ברכיבי השכר והתנאים הנלווים, בלי קשר לסכומים ששולמו לעובד על ידי המטופל.

קליטת העובד הזר

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
האם אני חייב לחתום על חוזה עבודה בכתב עם העובד?
 • מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה בכתב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד.
 • אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עבירה פלילית.
חוזה עבודה לעובד זר
האם אני מחויב לספק לעובד תנאי מגורים מסוימים? * מעסיק מחוייב לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.
 • רצוי לספק לעובד הזר חדר נפרד כדי לאפשר לו פרטיות, אך אם אין באפשרותו של המעסיק לספק לעובד חדר נפרד בביתו, עליו לספק תנאי מגורים סבירים שיאפשרו לעובד מרחב מחיה ושינה.
 • המעסיק מחויב לספק לעובד, בין היתר, שטח לינה של 4 מ"ר לפחות, מיטה וארון, תאורה, חימום וקירור.
 • מעסיק שלא מספק לעובד זר מגורים הולמים עובר עבירה פלילית וצפוי לקנסות.
מגורים הולמים לעובד זר
האם מותר להעסיק את העובד בעבודות משק בית? לא. למעסיק מותר להעסיק את העובד הזר רק בענף של מתן טיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצוין בהיתר ההעסקה שקיבל. אסור להעסיק את העובד במקצוע אחר (כמו ניקיון ועבודות משק בית), אלא אם הדבר מצוין בהיתר העסקה. זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד
האם ניתן לחייב את העובד על לפחות חלק מעלות האירוח שלו?
 • מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים בהתאם לאזור מגורי העובד ועד לתקרה הקבועה בחוק. ראו פירוט בהמשך
 • בנוסף ניתן לנכות משכרו של העובד עבור הוצאות נלוות כגון הוצאות חשמל ומים עד לסכום מרבי של 79.28 ₪ בחודש (נכון לשנת 2018).
ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר
האם אני רשאי להחזיק בדרכונו של העובד?
 • חל איסור על מעסיקים להחזיק את דרכונו של העובד הזר.
 • החזקת דרכונו של העובד מהווה עבירה פלילית.
החזקת מסמכי ההעסקה של עובד זר
האם יש מסמכים שאני חייב להחזיק?
 • מעסיק של עובד זר מחויב להחזיק במקום העבודה את מסמכי העסקת העובד הזר כגון: חוזה העבודה וביטוח הבריאות.
לאיזה עוד נושאים כדאי לנו לשים לב?
 • במקרים רבים מי שמועסק בעבודות הסיעוד הן נשים צעירות.
 • חשוב להקפיד על התנהגות נאותה כלפי העובדת ולהימנע מאמירות שעשויות להישמע כהצעות בעלות אופן מיני, לא כל שכן אמירות מבזות, שכן אמירות והצעות אלו עשויות להיחשב כהטרדה מינית.
 • כמו כן קיום יחסים אינטימיים עם העובדת עשוי להיחשב עבירה פלילית, שכן מדובר ביחסי מרות.
 • בנוסף אסור להתנכל לעובדת או לפגוע בתנאי עבודתה, אם למשל סירבה לחיזור או להצעות בעלות אופי אינטימי.

שכר

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
מה גובה השכר שעלי לשלם לעובד הזר?
 • יש לשלם לעובד לפחות שכר מינימום, העומד כיום על 5,880.02 ₪ לחודש למשרה מלאה, לפני ניכויים שהמעסיק רשאי או חייב לנכות על-פי החוק (כגון ניכוי מס הכנסה שיחושב בהתאם לגובה השכר ולזיכויים כמו נקודות זיכוי ממס הכנסה לעובד זר וזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
 • שכר המינימום אינו כולל תוספות קבועות בחוק כגון: הוצאות נסיעה או דמי הבראה. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר הבסיס (שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום).
 • במקרה של העסקה מקבילה של העובד על ידי המטופל וחברת הסיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל), חייב לשלם עבור העובד את שכרו על-פי החלק היחסי של היקף המשרה המשויך לכל אחד מהם.
 • אי תשלום שכר מינימום, מהווה הפרה פלילית והמעסיק המפר צפוי לקנס.
האם חלה עלי חובה לשלם שכר גבוהה יותר לעובד המטפל בשני בני משפחה?
 • החוק לא קובע שכר מינימום גבוה יותר לעובד שמטפל בשני בני משפחה המתגוררים ביחד, ויש לשלם לעובד לפחות שכר מינימום, כמפורט בשאלה למעלה.
 • יחד עם זאת הצדדים רשאים להסכים בניהם על שכר גבוהה יותר.
העסקת עובד זר אחד בסיעוד עבור שני בני משפחה
מה קורה אם התשלום לעובד מתחלק עם חברת סיעוד?
 • במקרה של העסקה מקבילה של העובד על ידי המטופל וחברת הסיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל), חייב לשלם חלק מהשכר של העובד בהתאם החלק היחסי של היקף המשרה המשויך לכל אחד מהם.
האם חובה לשלם לעובד "דמי כיס" שבועיים?
 • אין חובה לשלם לעובד "דמי כיס" שבועיים, אלא אם הוסכם על כך בחוזה העבודה בין הצדדים.
 • אם המעסיק שילם דמי כיס לעובד, דמי כיס אלה מהווים חלק מהשכר החודשי של העובד, מעין מקדמה שהמעסיק משלם לעובד על חשבון השכר החודשי.
 • המעסיק רשאי להפחית סכום זה מהמשכורת החודשית שעליו לשלם לעובד בסוף החודש.
שימו לב שהמעסיק רשאי כמובן לתת את דמי הכיס מעבר לדרישת שכר מינימום
כיצד עלי לשלם את השכר החודשי?
 • לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על המעסיק לשלם את שכרם של העובדים הזרים לחשבון בנק בישראל בו אין לצד ג', לבד מהעובדים, זכויות או ייפוי כוח.
 • המעסיק רשאי בהסכמת העובד בכתב ובחתימתו, לשלם עד 10% מהשכר במזון ובמשקאות (למעט משקאות משכרים) המיועדים לצריכה במקום העבודה.
 • העובד רשאי להעביר את שכרו, לאחר שהופקד בחשבון בנק כאמור, למדינתו בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי.
האם עלי להוכיח ששילמתי את השכר לעובד?
 • רשות האוכלוסין רשאית לדרוש מהמעסיק הוכחות לתשלום השכר, ועל כן רצוי לשמור את האסמכתאות המעידות על תשלומי השכר
מהו המועד לתשלום שכר העבודה העבודה?
 • מעסיק מחויב לשלם לעובד את שכרו עד סוף החודש שעבורו משולם השכר.
 • אם השכר לא שולם עד ה-9 בחודש שלאחר חודש העבודה, העובד עשוי להגיש תביעה לתשלום פיצויי הלנת שכר נגד המעסיק.
 • איחור במועד תשלום השכר, כאשר מדובר בשכר מינימום, מהווה עבירה פלילית.
האם על המעסיק לשלם לעובד זר בסיעוד תגמול עבור שעות נוספות?
 • בית המשפט העליון פסק שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל בעניינם של עובדים סיעודיים המתגוררים בבית מטופליהם ועל כן עובד זר המועסק בסיעוד בבית המעסיק, אינו זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
 • יחד עם זאת, אם העובד הזר מועסק מחוץ לבית המטופל (לדוגמה, כשהעובד מתלווה למטופל שאושפז בבית החולים) וניתן לפקח על שעות עבודתו בפועל, ייתכן שחוק שעות עבודה ומנוחה יחול על העובד, והוא יהיה זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
אלו ניכויים מותר לנכות משכרו של העובד?
 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים המחויבים על פי חוק, כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי והפרשות לביטוח פנסיוני וכן השתתפות בהוצאות נלוות (כמו חשמל, מים וארנונה) ואף חלק מהסכום שהוציא לצורך ביטוח רפואי לעובד.
 • גובה הסכומים המקסימליים, שמותר למעסיק לנכות משכרו של העובד, קבוע בחוק, ואסור לנכות סכומים גבוהים יותר.
 • יש ליידע את העובד בחוזה העבודה, טרם תחילת העבודה על הניכויים משכרו ולקבל את הסכמתו לכך.
 • למעסיק אסור לנכות משכר העבודה ניכוי שלא הותר מפורשות בחוק.
האם עלי לשלם לעובד הוצאות נסיעה?
 • על מעסיק חלה חובה ל על שלם לעובד החזר הוצאות נסיעה עד למקסימום של 22.60 ₪ עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה ציבורית, כדי להגיע למקום עבודתו או לחזור ממנו.
 • אם העובד גר בביתו של המעסיק, אין צורך לשלם לו הוצאות נסיעה. אולם כשהעובד יוצא למנוחה השבועית, על המעסיק חלה חובה לשלם לעובד דמי נסיעה עד למקסימום הקבוע בחוק.
 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיס נסיעה או עלות כרטיס "חופשי חודשי", הנמוך בניהם, ובלבד שעלות הנסיעה אינה עולה על המקסימום הקבוע בחוק.
 • כרטיס חופשי-חודשי, אינו "מכסה" הוצאות נסיעה בשבת ובחג. לכן אם המעסיק משלם לעובד החזר הוצאות לפי "חופשי חודשי", העובד יהיה זכאי לקבל בנוסף גם החזר יומי של מקסימום 22.60 ₪ על נסיעות בימים שבהם אין תחבורה ציבורית.
החזר הוצאות נסיעה
האם נדרש לשלם לעובד דמי הבראה?
 • מי שמעסיק עובד במשך שנה או יותר חייב לשלם לעובד דמי הבראה.
 • גובה דמי ההבראה תלוי בוותק של העובד.
 • מקובל לשלם דמי הבראה אחת לשנה (לרוב במשכורת חודש יולי) אולם מותר לשלם את דמי ההבראה גם במועד אחר ואף לשלם את דמי ההבראה בתשלומים חודשיים, כחלק מהשכר החודשי.
דמי הבראה
האם המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד תשלומים בגין הנפקת אשרת עבודה או קבלת היתר העסקה?
 • תשלום האגרה עבור היתר העסקת עובד זר חל על המעסיק בלבד ואסור לו לנכות סכום זה משכרו של העובד.
 • תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד.
  • למרות זאת, במרבית המקרים תשלום האגרה מתבצע על ידי המעסיק, שכן ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי ישראלי בלבד ורוב העובדים הזרים לא מחזיקים בכרטיס מסוג זה. במקרה זה רצוי לחתום מראש עם העובד על הסכמה לפיה המעסיק ישא בתשלום האגרה ויהיה רשאי לקזז תשלום זה משכרו של העובד.

ניכויים מוכרים משכרו של העובד הסיעודי בגין מגוריו בבית המטופל

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק

 • הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של העובד כהחזר הוצאות המעסיק למגורים הולמים, כשהמגורים אינם בבעלות המעסיק מפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2024 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2023 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2022 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2021
ירושלים 475.23 449.82 431.1 426.40


תל אביב 540.39 511.49 490.2 484.85
חיפה/מרכז 360.29 341.02 326.82 323.26
דרום 320.29 303.16 290.54 287.37
צפון 294.70 278.94 267.33 264.41

החזר הוצאות עבור מגורים כשהמגורים בבעלות המעסיק

טיפ
המגורים ייחשבו כנמצאים בבעלות המעסיק, כל עוד לא הציג חוזה שכירות לגבי הדירה שבה מתגוררים עובדיו וקבלות על תשלום שכר הדירה עבורה.
 • אם העובד מתגורר בדירה שבבעלות המעסיק, ניתן לנכות משכר העובד החזר הוצאות עבור מגורים עד מחצית מהסכומים שצוינו בטבלה הקודמת, כלומר עד המקסימום המפורט בטבלה הבאה:
אזור מגורים סכום חודשי ב-₪ המעודכן לשנת 2024 סכום חודשי ב-₪ המעודכן לשנת 2023 סכום חודשי ב-₪ המעודכן לשנת 2022 סכום חודשי ב-₪ מעודכן לשנת 2021
ירושלים 237.61 224.91 215.55 213.20
תל אביב 270.19 255.74 245.1 242.42
חיפה/מרכז 180.14 170.51 163.41 161.63
דרום 160.14 151.58 145.27 143.68
צפון 147.35 139.47 133.66 132.20
 • בשנת 2024 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 89.11 ₪ בחודש משכרו של עובד זר בסיעוד המתגורר בבית המעסיק, עבור החזר הוצאות נלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
  • בשנת 2023 המעסיק רשאי היה לנכות מקסימום 86.23 ₪ בחודש.
  • בשנת 2022 המעסיק רשאי לנכות מקסימום 81.91 ₪ בחודש.
  • בשנת 2021 הסכום המקסימלי היה 79.99 ₪ בחודש.

הפרשות לפנסיה

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
האם עלי להפריש עבור העובד הזר בסיעוד כספים לביטוח פנסיוני?
 • חובה על המעסיק להפריש עבור העובד תשלומים לצורך ביטוח פנסיוני בהתאם לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק
 • החל ממשכורת ינואר 2017 הפרשות המעסיק עומדות על 12.5% משכר העובד לכל חודש עבודה (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
 • במקרה של העסקת העובד על ידי חברת הסיעוד במקביל להעסקתו על ידי המטופל, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בתשלומים לביטוח הפנסיוני ולפיצויי הפיטורים בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו.
ביטוח פנסיוני לעובד זר
היכן עלי להפקיד את הכספים שאני מפריש עבור הפנסיה של העובד?
 • מאחר ולא ניתן להפריש בקרן פנסיה כספים עבור עובדים זרים, תחול על המטופל הלכת "הביצוע בקירוב". לפי הלכה זו ישלם המטופל לעובד, בסיום יחסי העבודה, פיצוי בגובה ההפרשות הפנסיוניות שהיה עליו להפריש לעובד בהתאם לצו ההרחבה וחלקו היחסי בהעסקת העובד.
 • יחד עם זאת, כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה בסיום יחסי העבודה, מומלץ שהמטופל יפריש מדי חודש את חלקו בביטוח הפנסיוני (12.5% החל משנת 2017) למקום המצוי בבעלותו (כגון חשבון בנק ייעודי) וישחרר לעובד את הכספים בסיום יחסי העבודה.
 • חברת הסיעוד תפריש את החלק שלה בביטוח הפנסיוני לחשבון פיקדון נפרד ומסוים בבנק מזרחי טפחות אשר ישוחרר לעובד בעת עזיבתו את הארץ. לפיקדון זה יש להפקיד את רכיב תגמולי המעסיק ואת רכיב הפיצויים בלבד ללא רכיב תגמולי עובד.
 • החל מחודש ינואר 2021 גם מעסיקים שהם מוסדות סיעוד המעסיקים עובדים זרים, נדרשים להפקיד את רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים שעליהם להפריש לביטוח פנסיוני עבור עובד במשרה מלאה, בחשבון פיקדון המנוהל על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.
האם עלי להפריש עבור העובד לפנסיה החל מיום עבודתו הראשון?
 • במקרה שהעובד היה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת קבלתו לעבודה, הוא יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה.
 • במקרה שהעובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6 חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו (כלומר, הוא אינו זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני בעבור 6 חודשי עבודתו הראשונים).
 • יחד עם זאת חברות סיעוד, והחל משנת 2021 גם מוסדות סיעוד, הנדרשים להפקיד את ההפרשות עבור ביטוח פנסיוני בחשבון פיקדון המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה, נדרשים להפקיד את הפיקדון החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
ביטוח פנסיוני לעובד זר
כמה כסף עלי להפריש לפנסיה?
 • החל ממשכורת ינואר 2017, על המעסיק להפריש מדי חודש 12.5% משכר הבסיס החודשי ברוטו (לפני הניכויים). 6.5% מתוכם הוא לרכיב החיסכון הפנסיוני של העובד, ו-6% הנותרים הם על חשבון פיצויי הפיטורים העתידיים של העובד.
 • השכר ממנו יש להפריש לרכיב תגמולים ופיצויים הנו שכר היסוד החודשי ברוטו של העובד (שהוא לפחות בגובה שכר המינימום) לפני הניכויים המותרים על-פי החוק.
 • אם המעסיק אינו מפריש את הכספים, עליו לשלם לעובד בסיום העסקתו פיצוי בסך גובה ההפרשות שהיה עליו להפריש.
ביטוח פנסיוני לעובד זר
האם עלי להפריש לפנסיה גם עבור רכיבי שכר כמו הוצאות נסיעה ודמי הבראה? תשלומים בגין החזר נסיעות, דמי הבראה ותוספת השכר עבור עבודה במנוחה השבועית או בחג אינם חלק מרכיבי השכר לצורך חישוב הפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לעובד.
האם עלי לשלם לפנסיה גם מתוך התשלום שאני משלם לעובד עבור עבודה ביום המנוחה ובחג?
 • השכר עבור עבודה במנוחה השבועית או בחג אינם חלק מרכיבי השכר לצורך הפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת בין המעסיק לעובד.
 • אם העובד מועסק באופן קבוע במנוחה השבועית ובחג וגמול העבודה עבור שעות עבודה אלה מהווה חלק קבוע מהשכר הבסיסי המוסכם בין העובד למעסיק, אזי יש להפריש לפנסיה גם מתוך רכיבי שכר זה.
האם העובד משתתף בהפרשות לפנסיה, והאם מותר לי לנכות את חלקו מהשכר?
 • לא.
 • מכיוון שההפרשות לביטוח הפנסיוני לא מופקדות לקופת גמל אסור למעסיק לנכות מהשכר את חלקו של העובד
 • על חברת הסיעוד להפקיד בחשבון הבנק הייעוד אך ורק את חלקה בלי השתתפות העובד.
האם בסוף העסקתו של העובד הזר בסיעוד, עלי לשחרר את הכספים שנצברו עבורו בקופת הפנסיה ובקופת הפיצויים?
 • עם סיום העסקתו של העובד על המעסיק (המטופל) לשלם לעובד את חלקו היחסי בהפרשות עבור ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים בהתאם לאמור בצו ההרחבה.
 • ההפרשות לביטוח פנסיוני שהופקדו ע"י חברות הסיעוד ומוסדות הסיעוד בחשבו ן הפיקדון המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה, ישוחררו לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם העובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון.
האם ההפרשות לביטוח פנסיוני בהתאם לאמור בצו ההרחבה פוטרת אותי מתשלום נוסף של פיצויי פיטורים לעובד?
 • לא. אם העובד פוטר, נאלץ לעזוב את הארץ או שהמעסיק נפטר, הוא זכאי לפיצויי פיטורים בגובה של משכורת חודשית אחרונה כפול מספר שנות עבודה:
  • אם חברת הסיעוד הפקידה לעובד בחשבון בנק מזרחי רק 6% משכר העובד עבור רכיב הפיצויים, בהתאם לאמור בצו ההרחבה, עליה שלם לעובד "השלמת פיצויים", בהתאם לחלקה היחסי בהעסקת העובד, עד לגובה הסכום של משכורת חודשית אחרונה כפול מספר שנות עבודה.
  • אם המטופל לא הפריש כלל כספים לביטוח פנסיוני יהיה עליו לשלם לעובד בסיום יחסי העבודה פיצויי פיטורים מלאים (משכורת אחרונה כפול מספר שנות עבודה), בהתאם לחלקו היחסי בהעסקת העובד. אם המטופל הפריש 6% משכר העובד עבור רכיב הפיצויים לחשבון בנק ייעודי, עליו לשחרר כספים אלה עבור העובד ולשלם לעובד "השלמת פיצויים" עד לגובה של משכורת חודשית אחרונה כפול מספר שנות עבודה.
זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר
ואם העובד התפטר?
 • כשהעובד מתפטר הוא אינו זכאי לפיצויי פיטורים, מלבד מקרים מסוימים, ועל המעסיק לא תהיה חובה לשלם לו השלמת פיצויים.
 • עם זאת העובד זכאי לקבלת מלוא הכספים שעל המעסיק היה להפריש עבורו בהתאם לצו ההרחבה (החל משנת 2017- 6.5% עבור מרכיב תגמולים ו -6% עבור מרכיב פיצויים)

תשלומים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
האם עלי לשלם עבור העובד הזר תשלומים לביטוח לאומי?
 • כן, צריך להירשם כמעסיק בתוך שבועיים מהיום שבו מתחילים להעסיק את העובד, לדווח עליו ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור 2% משכרו.
 • במקרה של העסקה מקבילה של העובד על ידי המטופל וחברת הסיעוד, על כל אחד מהמעסיקים לשלם את דמי הביטוח הלאומי בהתאם לשכר שהוא משלם לעובד.
 • במקרים מסוימים מעסיקים של עובד זר בסיעוד פטורים מדיווח שוטף על העסקת העובד.
האם אני רשאי לנכות את תשלום דמי הביטוח הלאומי משכרו של העובד?

לא. התשלום לביטוח לאומי מוטל על המעסיק בלבד והמעסיק לא רשאי לדרוש מהעובד להשתתף בתשלום או לנכות אותו משכרו.

דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר בסיעוד
אם אני צריך לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד, כיצד ומתי מתבצע התשלום לביטוח לאומי?
 • בתחילת כל שנה המוסד לביטוח לאומי שולח למעסיק פנקס מיוחד לדיווח ולתשלום, כאשר התשלומים מתבצעים אחת לרבעון.
 • ניתן גם לבצע דיווח ותשלום משק בית באתר התשלומים של ביטוח לאומי.
דיווח ותשלום דמי ביטוח לאומי עבור עובד זר בסיעוד
מה יקרה אם אני צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ואני מאחר או כלל לא משלם את דמי הביטוח הלאומי? * אם המעסיק נדרש על פי חוק לשלם עבור העובד דמי ביטוח לאומי (כשמעסיק משלם לעובד שכר מעל השכר הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי) והמעסיק מאחר בהעברת הכספים, עשוי המעסיק לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית.
 • אם קרה לעובד מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי, והמעסיק לא העביר את דמי הביטוח עבור העובד, רשאי המוסד לביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו מקרה.
תשלום חוב לביטוח לאומי
האם עלי לשלם דמי ביטוח בריאות עבור העובד יחד עם תשלום דמי ביטוח לאומי?
 • לא, אולם המעסיק של עובד זר חייב לרכוש על חשבונו, פוליסת ביטוח בריאות פרטי לעובד.
 • יש לצרף את פוליסת הביטוח לחוזה העסקה של העובד.
 • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מעלות הפוליסה.
 • פוליסת הביטוח לעובדים זרים תקפה לשנה בלבד, ויש לחדש את פוליסת הביטוח לשנה נוספת 3 חודשים לפני מועד סיומה.

מעסיק שלא ירכוש לעובד זר המועסק על ידו את סל שירותי הביטוח הקבוע בחוק, עובר עבירה פלילית, וצפוי לקנסות כבדים ולעונשי מאסר על-פי החוק

מנוחה שבועית

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
האם עובד זר בסיעוד זכאי ליום מנוחה בשבוע?
 • עובדים זרים בסיעוד זכאים למנוחה שבועית בת 25 שעות רצופות הכוללת את יום המנוחה על-פי דתם.
 • המנוחה השבועית כוללת את אחד מהימים: שישי, שבת, או ראשון, לפי המקובל על העובד כיום המנוחה השבועית שלו.
 • על המעסיק להבהיר בהסכם העבודה שהעובד זכאי ל-25 שעות מנוחה שבועית.
מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד
אם העובד שהה במנוחה שבועית של 24 שעות, האם זה מספיק?
 • אורך המנוחה השבועית של עובד זר בסיעוד הוא 25 שעות רצופות.
 • אם העובד שהה במנוחה שבועית קצרה יותר (למשל 24 שעות בלבד), הוא יהיה זכאי לתשלום שכר עבור אותן שעות שלא ניצל למנוחה, בגובה 150% משכרו השעתי, וזאת בנוסף לשכרו החודשי הרגיל. לקריאת פסק דין בנושא זה.
האם אני יכול להעסיק את העובד במהלך המנוחה השבועית?
 • ככלל, מנוחה שבועית היא הטבה סוציאלית של העובד ולא ניתן להעסיק עובד במהלך המנוחה השבועית.
 • במקרים מיוחדים בהם יש הכרח להעסיק את העובד, ניתן להעסיק את העובד בהסכמתו במהלך המנוחה השבועית.
מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד
אם העובד עבד ביום המנוחה השבועי, האם הוא זכאי לתוספת תשלום?
 • במקרים שבהם הועסק העובד במהלך המנוחה השבועית, על המעסיק לשלם לו שכר בגובה 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
 • היות שהמנוחה השבועית היא בת 25 שעות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכר העבודה היומי הרגיל שלו+ שעת עבודה אחת נוספת בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד
האם העובד יכול לשהות בבית המטופל בזמן חופשת המנוחה השבועית?
 • במהלך חופשת המנוחה השבועית העובד רשאי לשהות, בהתאם לרצונו, בבית המטופל או מחוצה לו.
 • עובד שבחר להישאר בבית המטופל במהלך חופשת המנוחה השבועית, פטור מכל עבודה ומחויבות למטופל בזמן המנוחה השבועית.
מנוחה שבועית לעובד זר בסיעוד
דוגמה
חישוב גובה התגמול עבור עבודה ביום המנוחה
 • משכורתו החודשית של העובד עומדת על 5,880.02 ₪ לחודש (לפני הניכויים המותרים).
 • ערך יום עבודה של העובד (השכר החודשי חלקי 25) עומד על 235.2 ₪ ליום.
 • ערך יום העבודה כפול 150% שווה 352.8 ₪.
 • העובד זכאי לתשלום של 352.8 ₪ לשכרו על כל יום מנוחה שבו הועסק באותו חודש. תשלום זה מתווסף לשכר החודשי הרגיל.
 • בעקבות פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, מאחר והמנוחה השבועית הנה 25 שעות, העובד זכאי גם לתשלום בגובה 150% משכרו השעתי של העובד, כלומר 48.46 ₪.
 • סה"כ התשלום לעובד עבור עבודתו ביום המנוחה יסתכם ב-401.26 ₪, שיתווספו לשכרו החודשי הרגיל.

חגים

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
עובד נעדר מעבודתו בשל חג. האם אני רשאי לנכות יום היעדרות משכרו החודשי?
 • עובד זר בסיעוד זכאי להיעדר מהעבודה 9 ימים בשנה בשל חג, מבלי שהיעדרותו תפגע בשכרו.
 • עובד שאינו יהודי זכאי לבחור כימי חג את חגי דתו או את החגים היהודיים.
 • עובד שנעדר מעבודתו בשל חג על-פי בחירתו, זכאי לתשלום משכורתו הרגילה, כאילו עבד כל החודש באופן מלא, עד למכסה של 9 ימי חג בשנה בתשלום.
 • חג שנפל ביום המנוחה השבועי אינו נחשב כיום חג, אלא כיום מנוחה שבועי.
בדתו של העובד יש יותר מ-9 ימי חג, האם זכותו להיעדר בכל ימי החגים?
 • זכותו של העובד להיעדר בחגי דתו ולקבל תשלום עבור היעדרות זו מוגבלת ל-9 ימים בשנה.
 • עובד המעוניין להיעדר מעבודתו יותר מ-9 ימי חג בשנה, יוכל לנצל את ימי החופשה הצבורים לזכותו לצורך היעדרות מעבר ל-9 ימים.
 • רצוי לבחור מראש, יחד עם העובד, את 9 ימי החג שבגינם הוא זכאי לדמי חגים.
אם העובד בחר כימי חג את חגי דתו, ונעדר מעבודתו בחג יהודי, האם אני רשאי לנכות יום היעדרות זה ממשכורתו?
 • עובד לא יהודי שבחר כימי חג את חגי דתו, ונעדר מעבודתו בחג יהודי, ייחשב כמי שניצל יום חופשה במהלך החג היהודי.
 • היעדרות זו תנוכה ממכסת ימי ימי החופשה הצבורים של העובד, ואין לנכות ממשכורתו את יום ההיעדרות.
 • אם לעובד אין ימי חופשה צבורים לזכותו, אזי המעסיק רשאי לנכות את יום ההיעדרות ממשכורתו של העובד.
העובד עבד בחג, האם אני צריך לשלם לו תוספת שכר בשל כך?
 • אם העובד הזר הועסק במהלך החג, אזי על המעסיק לשלם לעובד עבור עבודתו בחג תשלום בגובה 150% משכרו, וזאת בנוסף למשכורתו החודשית הרגילה.
 • היות שאורך יום חג הנו 25 שעות, על המעסיק לשלם לעובד 150% משכר העבודה היומי הרגיל שלו + שעת עבודה אחת נוספת בערך של 150%, וזאת בנוסף למשכורתו הרגילה.
תשלום עבור ימי חג לעובד זר בסיעוד

חופשה שנתית

השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
מה המשמעות של חובת חופשה שנתית לעובד?
 • מעסיק חייב לתת לעובד חופשה שנתית בתשלום, כלומר להוציא אותו לחופש, שבמהלכו הוא משלם לו שכר רגיל.
 • משך החופשה נקבע בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו. לבדיקת מספר ימי החופשה להם זכאי העובד ראו כאן.
איך וכמה משלמים לעובד שיוצא לחופשה שנתית?
 • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
 • מעסיק של עובד זר בסיעוד אשר יצא לחופשה בהתאם לימי החופשה הצבורים לזכותו, ישלם לו את משכורתו הרגילה, כאילו עבד כל ימי העבודה באותו חודש, ויקזז את ימי החופשה שהעובד ניצל ממכסת ימי החופשה לה זכאי העובד.
 • אם העובד ניצל ימי חופשה מעבר למכסת ימי החופשה שעומדת לזכותו, ינכה המעסיק את ימי ההיעדרות העודפים משכרו של העובד. (כלומר ישולמו בפועל רק ימי החופשה הצבורים לזכותו).
האם אני יכול לשלם לעובד תשלום כספי בכל חודש או אחת לשנה כתוספת למשכורת במקום לתת לו חופשה בפועל?
 • לא. החוק מחייב לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל, ולשלם לעובד דמי חופשה (בגובה השכר) במהלך היעדרותו בחופשה.
 • מעסיק שמונע מהעובד לצאת לחופשה, עובר על החוק.
 • תשלום כספי (חודשי או שנתי) כתוספת לשכר אינו יכול לבוא במקום החופשה בפועל.
חברת הסיעוד, המשתתפת איתי בהעסקת העובד, משלמת מדי חודש תוספת של 4% לשכר הבסיס בתור "דמי חופשה". כיצד זה משפיע עלי?
 • כאמור, החוק מחייב לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל (שעבורה יקבל שכר רגיל), ולא ניתן למנוע מהעובד לצאת לחופשה.
 • העובדה שחברת הסיעוד משלמת "דמי חופשה" כתוספת למשכורת החודשית, לא משפיעה על חובתו של המטופל לאפשר לעובד לצאת לחופשה בפועל.
מי משלם לעובד שכר בזמן החופשה?
 • במהלך החופשה זכאי העובד לדמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
 • אם העובד מועסק במקביל על-ידי המטופל וחברת סיעוד, כל אחד ממשיך לשלם לעובד את חלקו בשכר על-פי אחוז ההעסקה המשויך לו.
חברת הסיעוד מסרבת לשלם לעובד שכר בתקופה שבה הוא שוהה בחופשה, וטוענת ששילמה לו כבר את דמי החופשה "על החשבון" מדי חודש בשכר השוטף. כתוצאה מכך השכר של העובד במהלך החופשה קטן באופן משמעותי. האם עלי להשלים לו את השכר באותו חודש?
 • לא. המטופל אחרי לתשלום השכר של העובד לפי אחוז ההעסקה המשויך לו, ועליו לשלם את חלקו בהתעלם מהתשלומים שחברת הסיעוד משלמת או לא משלמת לעובד.
 • במהלך החופשה על המטופל לשלם לעובד שכר רגיל על-פי חלקו בהעסקה.
ראו דוגמה בתחתית הטבלה
מי קובע את מועד החופשה?
 • ככלל, המעסיק הוא זה שקובע את מועד החופש של העובד ויציאת העובד לחופשה צריכה להיעשות בהסכמתו ועל דעתו של המעסיק.
 • למרות זאת, על המעסיק להתחשב ברצונו של העובד ולסרב לבקשתו לחופשה רק אם יש נסיבות ענייניות המצדיקות זאת.
 • כמו כן העובד רשאי לבחור יום אחד בשנה כיום חופשה מתוך מספר מועדים שנקבעו כימי בחירה וכן יום נוסף כלשהו לפי בחירתו, ועל המעסיק חלה חובה לאשר את חופשתו במועדים אלה.
ימי חופשה לבחירה
העובד לא מעוניין לצאת לחופשה אלא לצבור את ימי החופשה במשך מספר שנים ואז לצאת לחופשה ארוכה, האם זה מותר?
 • ככלל, החוק מאפשר לצבור חלק מימי החופשה משנה לשנה בהסכמת המעסיק.
 • לפי לשון החוק, העובד חייב לנצל לפחות 7 ימי חופשה בכל שנה, ורק את יתרת ימי החופשה הוא רשאי לצבור כדי לנצלן בשנתיים הבאות. עובדים רבים מעדיפים לצבור ימי חופשה שלא נוצלו וכעבור שנתיים לצאת לחופשה ארוכה על חשבון כל ימי החופשה שלא נוצלו.
 • אם העובד צבר ימי חופשה אך לא ניצל אותם במשך השנתיים הבאות למרות שהמעסיק אפשר לו לנצלם, ניתן למחוק את ימי החופשה הללו מהמכסה העומדת לרשותו.
 • חשוב להדגיש, כי האחריות לניצול זכותו של העובד לצאת לחופשה חלה על המעסיק. אם המעסיק מונע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו, הוא לא יוכל למחוק את ימי החופשה הללו ממכסת החופשה הצבורה.
במקרים רבים למטופל יש אינטרס לאפשר לעובד לצבור ימי חופשה, כאמור לעיל, ואז לקחת חופשה אחת ארוכה, שכן הסיכוי למצוא מטפל מחליף במהלך חופשת העובד הוא גבוה יותר כאשר משך ההעסקה היא לתקופה ארוכה יותר.
העובד מבקש לצאת לחופשה בת 3 שבועות כדי לבקר את משפחתו בחו"ל. האם אני חייב לאפשר לו לנסוע ולשלם לו עבור היעדרות זו?
 • כאמור, יציאתו של עובד לחופשה צריכה להיעשות בהסכמתו ועל דעתו של המעסיק, ועל המעסיק להתחשב בחובתו לתת לעובד חופשה שנתית וברצונו של העובד.
 • המעסיק אינו חייב לתת לעובד חופשה מעבר לימי החופשה הצבורים לזכותו.
האם האני זכאי לעובד מחליף כאשר העובד הקבוע שלי יצא לחופשה? העסקה זמנית של עובד זר בסיעוד כשהעובד הקבוע יצא לחופשה בחו"ל
איך אדע כמה ימי חופשה ניצל העובד במשך השנה?
 • מעסיק חייב לנהל פנקס חופשה ולרשום את הפרטים הנוגעים לחופשה השנתית של העובד.
 • מומלץ למעסיק לערוך מעקב מדוקדק על ניצול ימי החופשה של העובד, שכן אם לא, במקרה של מחלוקת, נטל ההוכחה מתהפך, ועל המעסיק חלה החובה להוכיח שהעובד ניצל את ימי חופשתו
האם מעסיק יכול לחייב עובד לצאת לחופשה?
 • מעסיק רשאי לחייב עובד לצאת לחופשה, על פי המועדים שנוחים למעסיק.
 • כאשר המעסיק מיוזמתו מעוניין להוציא את העובד לחופשה, עליו לתת לו הודעה זמן סביר מראש, ואם מדובר בחופשה מרוכזת שאורכה מעל 7 ימים, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש.
חופשה ביוזמת המעסיק
ומה אם אין לעובד מספיק ימי חופשה צבורים?
 • מעסיק רשאי לחייב עובד לצאת לחופשה ובלבד שלרשותו של העובד עומדים מספיק ימי חופשה צבורים.
 • אסור להוציא עובד לחופשה ללא הסכמתו כשאין לרשותו יתרת חופשה צבורה, אלא אם המעסיק משלם עבורם שכר רגיל, כאילו העובד לא יצא לחופשה.
חופשה שנתית לעובד שלא צבר מספיק ימי חופשה
לעובד נשארו בסיום העבודה ימי חופשה בלתי מנוצלים. האם אני צריך לשלם את שווים?
 • עובד זכאי לפדות בכסף את ימי החופשה השנתית שלא ניצל בשלוש השנים הקלנדריות (מינואר עד דצמבר) שקדמו לשנה שבה הופסקה העסקתו, וכן את ימי החופשה שלא ניצל במהלך השנה האחרונה.
 • במקרה שהמעסיק מנע מהעובד לצאת לחופשה ולנצל את ימי החופשה שמגיעים לו במהלך אותן שנים, יהיה העובד זכאי לפדות בכסף את כל ימי החופשה השנתית שלא ניצל במשך שנות עבודתו, ללא מגבלה.
 • גובה התשלום שעל המעסיק לשלם עבור כל יום חופשה שלא נוצל מחושב לפי חלוקת השכר הבסיסי לחודש ברוטו (ללא הניכויים המותרים על פי החוק) ב-25 ימי עבודה.
פדיון חופשה שנתית
דוגמה
חברת סיעוד משלמת דמי חופשה באופן שוטף לשכר החודשי
 • חברת סיעוד שחלקה בהעסקת העובד עומד על 23% (גמלת סיעוד רמה 2) משלמת מדי חודש לעובד תוספת של 4% בתור דמי חופשה.
 • כתוצאה מזה היא משלמת לעובד מדי חודש סכום חודשי העולה על הסכום שהיתה אמורה לשלם:
  • שכר הבסיס שעליה היה לשלם לעובד הוא 23% משכר המינימום - 1,352.4 (לפי חישוב 5,880.02 X‏ 23%).
  • דמי חופשה - 4% מהשכר - 54.1 (לפי חישוב 5,880.02 X‏ 23%*0.04).
  • סה"כ שילמה החברה לעובד בכל חודש 1,406.5 ₪ (במקום 1,352.4 ₪).
 • על המטופל להתעלם מדמי החופשה ששילמה חברת הסיעוד, ולשלם לעובד את חלקו בהעסקה (77% משכר המינימום) - 4,527.62 ₪ (לפי חישוב 5,880.02 X‏ 77%) ולא להשלים את הסכום הכולל ששילמה חברת הסיעוד לשכר המינימום.
דוגמה
כאשר העובד מהדוגמה הנ"ל יצא לחופשה
 • חברת הסיעוד לא תשלם לו דמי חופשה (בגובה השכר באותן ימי חופשה), ועל כן הסכום הכולל שתשלם באותו חודש יהיה נמוך יותר מחלקה בשכר.
 • המטופל לא יצטרך להשלים את הסכום לשכר המינימום, אלא לשלם את חלקו הרגיל בשכר הבסיס (77%) תוך התעלמות מכך שחברת הסיעוד שילמה באותו חודש סכום נמוך יותר מחלקה.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • חופשת מחלה (לא כולל היריון ולידה)

  השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
  מה קורה אם העובד צריך להגיע לרופא לצורך בדיקה שגרתית?
  • פוליסת ביטוח הבריאות, שעל המעסיק לרכוש עבור העובד הזר, מקנה לעובד כרטיס חבר בקופת חולים כללית.
  • אם מתעורר צורך לגשת לבדיקה רפואית, על העובד לפנות אל קופת החולים ולקבוע תור.
  • למעסיק אסור למנוע ממנו לגשת לקופת החולים.
  ביטוח בריאות לעובדים זרים
  מה קורה אם העובד חולה במחלה "רגילה", כגון שפעת, ולא יכול לעבוד כמה ימים?
  • עובד שחלה ראשי להיעדר מעבודתו במשך מחלתו.
  • המעסיק רשאי לדרוש מהעובד להציג לו תעודת מחלה.
  • לשם כך על העובד לפנות אל קופת חולים כללית ולקבל מהרופא המטפל את התעודה, ובמידת הצורך גם מרשם לתרופות, אותן יוכל לרכוש בבית המרקחת של הקופה.
  • במשך תקופת היעדרותו מהעבודה הוא רשאי לנצל את ימי המחלה שצבר.
  • המעסיק רשאי לנכות משכרו את השכר עבור יום המחלה הראשון, ומחצית מהשכר היומי עבור שני ימי ההיעדרות הבאים.
  מה קורה אם העובד צריך להגיע לבית חולים לחדר מיון או אפילו לאשפוז/ניתוח יותר ממושך?
  • פוליסת הביטוח של עובדים זרים מכסה, בין היתר, פניות לחדר המיון ואשפוז בבית החולים.
  • אסור למעסיק למנוע מהעובד לפנות לבית החולים.
  ביטוח בריאות לעובדים זרים
  העובד סבל משפעת ליום אחד ולא יכול היה לעזור למטופל ברמה שנדרש פתרון חלופי. האם אני רשאי לנכות את ימי ההיעדרות מהשכר?
  • עבור יום היעדרות ראשון - העובד אינו זכאי לשכר והמעסיק רשאי לנכות שכר בשווי יום עבודה אחד ממשכורתו החודשית של העובד, אלא אם הוסכם אחרת בחוזה העבודה.
  • ערך יום מחלה שלם נקבע על ידי חלוקת השכר הבסיסי לחודש ברוטו (ללא הניכויים המותרים על פי החוק) ב 25 ימי עבודה.
  העובד לא יכול היה לעבוד במשך 4 ימים בשל מחלה ומדרש פתרון חלופי לטיפול בחולה. האם אני רשאי לנכות את ימי ההיעדרות מהשכר?
  • עובד זכאי לקבל תשלום עבור היעדרותו בגין מחלה, וזאת אם צבר מספיק ימי מחלה במהלך עבודתו.
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לשכר והמעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד סכום השווה לשכר יומי, אלא אם הוסכם אחרת בחוזה העבודה.
  • עבור יום ההיעדרות השני והשלישי - העובד זכאי לתשלום בערך 50% משכר העבודה הרגיל שהיה מקבל אילו עבד, כלומר: בגין כל אחד מהימים הללו רשאי המעסיק לנכות משכרו של העובד סכום השווה לחצי שכר יומי.
  • החל מהיום הרביעי - העובד זכאי לשכר מלא עבור ימי היעדרותו בגין המחלה, והמעסיק לא ינכה לעובד שכר בגין היעדרות זו.
  • שווי ערך יום מחלה שלם נקבע על ידי חלוקת השכר הבסיסי לחודש ברוטו (ללא הניכויים המותרים על פי החוק) ב 25 ימי עבודה.
  • שווי שכר יומי מחושב על ידי חלוקת השכר הבסיסי לחודש ברוטו (ללא הניכויים המותרים על פי החוק) ב-25 ימי עבודה.
  כמה ימי מחלה צובר עובד בחודש?
  • עובד צובר זכאות ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (כלומר 18 ימים בשנה).
  ימי מחלה
  כמה ימי מחלה מקסימליים זכאי העובד לצבור?
  • עובד במשרה מלאה רשאי לצבור עד 90 ימי מחלה בלבד.
  ימי מחלה
  האם העובד יכול לדרוש לפדות בכסף ימי מחלה לא מנוצלים?
  • לא.
  מה נדרש מהעובד כדי להצהיר על מחלה?
  • לצורך קבלת התשלום על העובד להציג למעסיק תעודת מחלה מרופא.
  • הדרישה זהה גם במקרה שהעובד נעדר עקב מחלת ילד, בן/בת זוג וכו'.
  הוצאת תעודת מחלה

  אשפוז המטופל

  השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
  האם מותר להעסיק את העובד בבית החולים? כן, בכפוף לתנאי ההיתר להעסקת העובד הזר. על פי תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים, ניתן להמשיך ולהעסיק את העובד הזר רק אם המטופל אושפז בבית החולים באופן זמני. במקרה בו המטופל מאושפז במוסד סיעודי או באופן קבוע בבית החולים, היתר העסקה מתבטל.
  האם צריך לשלם לעובד הוצאות נסיעה לבית החולים?
  • אם העובד נדרש להגיע לבית החולים לצורך עבודתו, יש לשלם לו הוצאות נסיעה.
  • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי" ועד למקסימום של 22.60 ₪ ליום.
  החזר הוצאות נסיעה
  אם אני מעסיק את העובד במקביל להעסקתו על ידי חברת סיעוד, האם חברת הסיעוד תשלם את השכר של העובד גם במהלך האשפוז?
  • חברת הסיעוד מחויבת להמשיך ולהעסיק את העובד גם במהלך 30 ימי האשפוז הראשונים.
  • אם האשפוז נמשך מעבר ל-30 יום, תופסק העסקתו של העובד בידי חברת הסיעוד, והיא תפסיק לשלם את חלקה בשכר העובד.
  זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר
  האם עלי לפטר את העובד בגלל האשפוז?
  • לא. אשפוז המטופל אינו מביא לפיטורי העובד.
  • עם זאת, במקרה שהעובד מועסק במקביל על ידי המטופל וחברת סיעוד, אם האשפוז יימשך יותר מ-30 יום, חברת הסיעוד תפסיק את העסקתו של העובד, כלומר תפטר אותו, והמטופל רשאי לבחור אם להמשיך ולהעסיק את העובד ולשלם לו שכר מלא ללא השתתפות של חברת הסיעוד, והכל בכפוף לתנאי ההיתר להעסקת העובד.
  • על פי תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים, ניתן להמשיך ולהעסיק את העובד הזר רק אם המטופל אושפז בבית החולים באופן זמני. במקרה בו המטופל מאושפז במוסד סיעודי או באופן קבוע בבית החולים, היתר העסקה מתבטל.

  הפסקת העסקתו של העובד (פיטורי העובד, התפטרות, אשפוז ומותו של המטופל)

  השאלה עיקר התשובה דגשים והרחבות
  מתי סיום העסקה של עובד זר נחשב כפיטורים?

  במקרים הבאים נחשב סיום העסקה של עובד זר בסיעוד כפיטורים, והוא זכאי לזכויות המפורטות בעמוד זה:

  • עובד זר שפוטר על ידי המעסיק (המטופל או חברת הסיעוד).
  • עובד זר שהמטופל שלו נפטר (גם אם העובד הועסק ע"י חברת סיעוד).
  • עובד זר שמעסיקו הועבר לבית אבות.
  • עובד זר שלמעסיקו פג תוקף היתר ההעסקה או שלא חודשה עבורו אשרת העבודה.
  • במקרים מסוימים של אשפוז ממושך של המעסיק בבית החולים.
  זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר
  אלו חובות חלות עלי במקרה של פיטורים?
  • עובד שפוטר או עומד להיות מפוטר זכאי לזכויות רבות, כגון: עריכת שימוע, הודעה מוקדמת מראש לפני הפיטורים ותשלום שכר במהלך תקופה זו, פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה שלא ניצל ודמי הבראה שלא קיבל, קבלת הכספי שנחסכו עבורו במסגרת הביטוח הפנסיוני ועוד.
  • אם העובד מועסק במקביל על ידי המטופל וחברת סיעוד, כל אחד אחראי לחלקו בתשלומים.
  האם החובות האלה חלות גם במקרה של מות המטופל?
  • מותו של המטופל מביא לפיטורים של העובד.
  • העובד זכאי לכל הזכויות של עובד מפוטר, מלבד עריכת שימוע ומתן הודעה מוקדמת מראש (אך יש לשלם לעובד תחליף שכר עבור תקופת ההודעה המוקדמת שנמנעה ממנו).
  זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר
  ואם העובד התפטר?
  • עובד שהתפטר זכאי לקבל תשלומים הקשורים לשכר (כגון: דמי הבראה שלא שולמו, פדיון ימי חופשה שלא נוצלו וכו'). כמו כן הוא זכאי לשחרור כספי הפנסיה שהופקדו עבורו על ידי המעסיק.
  • העובד אינו זכאי להשלמת פיצויי פיטורים אלא אם פוטר בנסיבות מסוימות הקבועות בחוק (כמו הרעת תנאים וכו').
  • על עובד זר בסיעוד חלות חובות כלפי המעסיק, כגון: מתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב לפני הפסקת עבודתו.
  זכותון עובד זר בסיעוד שהתפטר מעבודתו
  האם אשפוז של המטופל נחשב בהכרח לפיטורים?
  • לא.
  • אם המטופל הוא המעסיק היחיד של העובד (כלומר העובד אינו מועסק במקביל גם על ידי חברת סיעוד), האשפוז כשלעצמו לא נחשב כפיטורים, והמטופל ממשיך להעסיק את העובד.
  • במקרה של העסקה מקבילה של העובד על ידי המטופל וחברת הסיעוד, מופסקת העסקתו העובד על ידי חברת הסיעוד, אם האשפוז נמשך יותר מ-30 יום. במקרה כזה חייבת חברת הסיעוד לשלם לעובד את זכויותיו כמפוטר, אך המטופל ממשיך להעסיק את העובד אלא אם בחר לפטר אותו או שהעובד בחר להתפטר לאור הקטנת היקף המשרה (עקב פיטוריו על ידי חברת הסיעוד) ואז הוא נחשב לעובד שפוטר.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
  רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
  הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
  מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
  מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
  מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
  יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
  שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים