הקדמה:

החל משנת 2018, עובדים עצמאים אשר הפקידו כספים לחיסכון פנסיוני ומשכו כספים מהביטוח הפנסיוני בשל "מצב אבטלה" זכאים לפטור ממס על משיכת הכספים
הפטור ניתן רק על משיכה בשל "מצב אבטלה", המוגדר כסגירת העסק, הפסקת העיסוק במשלח היד או הגעה לגיל פרישה ללא הכנסות מעסק או משלח יד
הפטור יינתן למשיכת כספים עד גובה התקרה הקבועה בחוק
ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס לכל המוקדם בשנת 2018
למידע נוסף ראו סעיף 9(7ב) לחוק מס הכנסה


ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחויבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

מי זכאי?

גובה התקרה לפטור ממס

 • הפטור ממס ניתן עד לגובה התקרה הקבועה בחוק.
 • כאשר עובד עצמאי הפקיד לביטוח הפנסיוני עוד לפני 2017 סכומים בשיעורים הזהים לשיעורים שנקבעו בחוק או יותר, הוא יוכל למשוך בפטור ממס הן חלקים מהסכום שנצבר עד 2017 והן חלקים מסכום שנצבר בחיסכון החל מ-2017, בהתאם לתקרות המפורטות להלן.

כשהעצמאי הפקיד תשלומים לביטוח הפנסיוני עוד לפני שנת 2017

 • כאשר עצמאי הפקיד לביטוח הפנסיוני לפני שנת 2017 סכומים בשיעורים הזהים לשיעורי ההפקדות שנקבעו בחוק, הוא יוכל למשוך מתוך הסכומים שהצטברו עד לשנת 2017 את הסכום הנמוך מבין אלה:
  • 1/3 מהסכום שצבר העצמאי בביטוח הפנסיוני עד תחילת 2017.
  • הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לפני שנת 2017, והחל משנת המס שלאחר השנה שבה ביצע משיכה ללא חבות מס בקופת הגמל.
דוגמה
 • עצמאי הפקיד תשלומים לביטוח הפנסיוני החל מתחילת שנת 2010.
 • נניח שהסכום שצבר העצמאי בקופת הגמל במועד סגירת העסק עומד על 140,000 ש"ח - שמתוכם 120,000 ש"ח נצברו לפני 2017.
 • בתום שנת 2018 סגר העצמאי את העסק, והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • העובד יוכל למשוך את הסכום הנמוך מבין הסכומים הבאים:
 1. 1/3 מהסכום שצבר העצמאי לפני 2017, כלומר 40,000 ש"ח (שהם 1/3 מתוך 120,000 ש"ח).
 2. הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל ב-7 השנים בהם הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה, לפני שנת 2017, עומד על 85,400 ש"ח (לפי החישוב: 12,200 X‏ 7).
 • מהאמור לעיל עולה שסכום המשיכה המקסימלי שהעצמאי יכול למשוך מקופת הגמל בבשל סגירת העסק ללא מס, עומד על 1/3 מהסכום שצבר בקופת הגמל לפני 2017, כלומר 40,000 ש"ח.
 • מתוך הסכומים שהוא הפקיד החל משנת 2017 בהתאם לחוק, הוא יוכל למשוך את הסכומים הקבועים בחוק לגבי עובד עצמאי רגיל שהחל להפקיד החל משנת 2017 (ראו פירוט בפסקה הבאה).

כשהעצמאי הפקיד תשלומי חובה לקופת גמל לקצבה, החל משנת 2017

 • עצמאי שהחל להפקיד לביטוח הפנסיוני בשנת 2017 או מאוחר יותר (בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק), יוכל למשוך (בפטור ממס) מתוך החיסכון הפנסיוני את הסכום הנמוך מבין שני אלה:
  • הסכום שנצבר לטובת העצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה החל משנת 2017
  • הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל במספר השנים שבהן הפקיד העצמאי תשלומים לקופת הגמל לקצבה החל משנת 2017. (אם העצמאי כבר משך בעבר כספים בפטור ממס בשל מצב אבטלה, אזי יש להכפיל את הסכום של 12,200 במספר השנים בהן הפקיד כספים לאחר השנה שבה משך את הכספים בשל אבטלה).
דוגמה
 • עצמאי הפקיד כספים לקופת גמל לקצבה החל מתחילת שנת 2017 ועד לתום שנת 2019 (במשך 3 שנים).
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם מ-90,000 ש"ח - 1/3 מתוכו (30,000 ש"ח) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • בסוף 2019 סגר העצמאי את העסק והוא מעוניין למשוך את כספים מהביטוח הפנסיוני.
 • אלו הסכומים שביניהם יש לבחור:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה - 30,000 ש"ח.
  2. הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל ב-3 השנים, בהן הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח הפנסיוני, עומד על 36,600 ש"ח (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • העובד יוכל למשוך ללא מס את הסכום הנמוך מביניהם, שהוא הסכום בסך 30,000 ש"ח שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון.
 • למרות האמור לעיל, אם הסכום שחושב נמוך מסכום של 3 פעמים שכר מינימום לחודש, (כלומר 15,900 ש"ח), הוא יוכל למשוך מהחיסכון סך של 15,900 ש"ח, וזאת בתנאי שהוא לא משך כבר קודם לכן כספים בסכום זה יותר מפעמיים.
דוגמה
 • עצמאי הפקיד כספים לקופת גמל לקצבה החל מתחילת שנת 2017 ועד לתום שנת 2019 (במשך 3 שנים).
 • נניח שהסכום שהופקד מסתכם מ-30,000 ש"ח - 1/3 מתוכו (10,000 ש"ח) מיועד לרכיב החיסכון למצב אבטלה.
 • בסוף 2019 סגר העצמאי את העסק והוא מעוניין למשוך את הכספים מהביטוח הפנסיוני.
 • אלו הסכומים שביניהם יש לבחור:
  1. הסכום שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון למצב אבטלה - 10,000 ש"ח.
  2. הסכום של 12,200 ש"ח כשהוא מוכפל ב-3 השנים, בהן הפקיד העצמאי תשלומים לביטוח הפנסיוני, עומד על 36,600 ש"ח (לפי החישוב: 12,200 X‏ 3).
 • ככלל, העובד יוכל למשוך את הסכום הנמוך מביניהם, שהוא הסכום בסך 10,000 ש"ח שנצבר לעצמאי במרכיב החיסכון, אולם מאחר שסכום זה נמוך מ-3 פעמים שכר מינימום, העובד יהיה רשאי למשוך סכום גבוה מהסכום שחושב, ולכל היותר הוא יוכל למשוך (בפטור ממס) הוא 15,900 ש"ח.


תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לממש את הזכות החל משנת 2018.
 • יש לפנות את החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולבדוק מולה את הפרוצדורה הנדרשת לצורך משיכת הכספים מבלי שינוכה מהם מס במקור.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות


חקיקה ונהלים