עובדי חברות שמירה ואבטחה שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהוחלף גם אם הוא הציע להם עבודה חלופית
הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים לא פוגעת בוותק של העובדים והם ממשיכים לצבור ותק לצורך זכויות סוציאליות (כמו הבראה, חופשה וכו')
במקרים שיפורטו עובדים שהתפטרו עקב חילופי מעסיקים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים
בכל מקרה הזכאות לפיצויי פיטורים מותנית בכך שהעובד עבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה


עובדי חברות שמירה ואבטחה שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהוחלף בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל אותו מעסיק.

 • הזכאות במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב.
 • עובד שתקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה לא זכאי לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים. אם בעתיד הוא יפוטר או יתפטר בנסיבות שמזכות בפיצויי פיטורים ובמועד זה ישלים לפחות שנת עבודה אחת באותו מקום או אצל אותו מעסיק (קבלן), הוא יהיה זכאי בסיום תקופת עבודתו לתשלום פיצויים מהמעסיק החדש, גם עבור התקופה שבה הועסק על-ידי מעסיקו הקודם.
 • החל מ-29.10.2018, הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי מעסיקים לא גורעת מזכויות אחרות של העובד שתלויות בוותק, כלומר הוותק של העובד (לצורך זכויות סוציאליות, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית וכו') ממשיך להיצבר כרגיל כאילו לא קיבל פיצויים.
 • במקרים שיפורטו בהמשך, עובד שהתפטר מעבודתו עקב חילופי מעסיקים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.
 • אם הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או לא הציע לו מקום עבודה חלופי, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים (כמו כל מקרה רגיל שבו עובד מפוטר) - בתנאי שעבד לפחות שנה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שפוטר.
 • עובד שממשיך לעבוד אצל הקבלן שהוחלף (במקום עבודה אחר) לא זכאי לפיצויי פיטורים, שכן העסקתו אצל הקבלן נמשכת ברציפות.
טיפ
מכיוון שהמעסיק חייב להפריש במהלך תקופת העסקה לפחות חלק מפיצוי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני (בחלק מהמקרים הוא מחויב להפריש באופן שוטף את כל הפיצויים), הרי שהעובד יהיה זכאי רק לתשלום החלק היחסי שלא הופרש במהלך תקופת ההעסקה.

מי זכאי?

 • עובדי חברות שמירה ואבטחה שעונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם עבדו לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה או אצל אותו קבלן שירותי שמירה;
  2. במקום העבודה שעבדו בו התחלפו הקבלנים שמספקים את שירותי השמירה והאבטחה;
  3. בעת חילופי הקבלנים התקיים אחד מהמצבים הבאים:
   • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל קבלן אחר
   • הקבלן שהוחלף פיטר את העובד או לא הציע לעובד מקום עבודה חלופי; או
   • הקבלן שהוחלף הציע לעובד מקום חלופי אך העובד התפטר מעבודתו כי מקום העבודה החדש מהווה הרעת תנאים, או שמתקיימות נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו.

פיצויי פיטורים לעובד קבלן שממשיך לעבוד במקום העבודה למרות חילופי המעסיקים

 • תיקון מס' 33 לחוק פיצויי פיטורים, מיום 29.10.2018, עיגן בחקיקה את הכללים שהיו קיימים עוד קודם בהתאם לפסיקת בית הדין.
 • על פי כללים אלה עובדי חברות שמירה ואבטחה שמעסיקם התחלף והם המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה כעובדים של הקבלן החדש, יהיו זכאים בעת חילופי המעסיקים לפיצויי פיטורים מהקבלן הקודם, בתנאי שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק הקודם או באותו מקום עבודה.
 • הזכאות במקרה זה לפיצויי פיטורים חלה גם אם הקבלן הקודם הציע לעובד עבודה חלופית במקום אחר והעובד סירב.
 • עובד שבעת חילופי המעסיקים לא זכאי לפיצויי פיטורים כי תקופת העסקתו אצל המעסיק הקודם הייתה קצרה משנה, לא יאבד את זכותו לפיצויי פיטורים שמחושבים לפי הוותק במקום העבודה.
דוגמה
 • עובד קבלן שירותי שמירה עבד במקום עבודה חצי שנה ולאחריה התחלף הקבלן.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל הקבלן החדש במשך שנתיים נוספות ואז פוטר.
 • סה"כ עבד העובד באותו מקום שנתיים וחצי.
 • בעת חילופי המעסיקים, העובד לא זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, שכן עבד אצלו רק חצי שנה.
 • בעת פיטוריו הוא זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן המעסיק השני עבור תקופה של שנתיים וחצי, שכוללת בתוכה גם את התקופה שבה הועסק אצל הקבלן הראשון.
 • החל מ-20.10.2018 הזכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי המעסיקים לא גורעת מזכויות אחרות של העובד שתלויות בוותק.
דוגמה
 • מעסיקו של עובד קבלן שירותי שמירה התחלף לאחר שנתיים.
 • העובד המשיך לעבוד באותו מקום עבודה, אצל הקבלן החדש.
 • העובד קיבל פיצויי פיצויים ממעסיקו הקודם עבור שתי שנות עבודתו.
 • עם תחילת עבודתו אצל קבלן החדש, ייחשב העובד כבעל ותק של שתי שנים, וכמי שמתחיל את שנת העבודה השלישית למרות שבפועל זו שנתו הראשונה אצל הקבלן החדש.
 • העובד יהיה זכאי לדמי הבראה לפי הוותק הכולל שלו באותו מקום עבודה (כולל תקופת עבודתו אצל המעסיק הראשון).
 • הוותק של העובד לצורך קביעת זכאותו לדמי חופשה יחושב לפי מספר השנים הקלנדריות בהן עבד העובד באותו מקום, לרבות תקופת עבודתו אצל המעסיק הקודם.
 • מספר ימי המחלה שצבר במשך תקופת העסקתו אצל הקבלן הקודם ימשיכו לעמוד לזכותו.

פיצויי פיטורים לעובד שמתפטר בעת חילופי מעסיקים

 • עובד שמתפטר עקב חילופי מעסיקים עשוי להיחשב כמי שהתפטר בנסיבות שאין לדרוש ממנו להמשיך בעבודתו, ולהיות זכאי לפיצויי פיטורים למרות שהתפטר.
 • הנחת המוצא של בתי המשפט היא שחילופי מעסיקים הם נסיבות שבהן אין לדרוש מהעובד להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה. הנחה זו מבוססת על הזיקה ההדוקה בין העובד למקום עבודתו, אשר הגנה עליה נועדה להביא ליציבות במקום העבודה ובתנאי העסקתו של העובד.
 • עם זאת, כאשר חילופי המעסיקים לא פוגעים בזיקה בין העובד למקום עבודתו ואין "הרעת תנאים", העובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק בגלל חילופי המעסיקים.
דוגמה
 • עובד הועסק במפעל מסוים על-ידי חברה מסוימת.
 • כעבור מספר שנים הועברה הבעלות במפעל לחברה אחרת.
 • מנהל החברה החדשה היה אותו אדם שניהל את החברה הראשונה.
 • תנאי העבודה, כולל תנאי השכר של העובד, לא השתנו.
 • במקרה כזה גם אם חל שינוי באישיות המשפטית של המעסיק ופעילותה של החברה עברה לחברה אחרת, הנסיבות לא נחשבות כנסיבות שמזכות עובד שהתפטר בגללן בפיצויי פיטורים.

תהליך מימוש הזכות

 • למידע על אופן קבלת פיצויי הפיטורים (ישירות מהמעסיק וגם מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני) ראו בפורטל פיצויי פיטורים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים