הקדמה:

אזרחים ותיקים העונים על התנאים שיפורטו להלן יכולים לפנות לרשות המקומית לקבלת סיוע בתחומים שונים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


אזרחים ותיקים העונים על התנאים המקדימים שיפורטו להלן, יכולים לפנות לקבלת סיוע מהעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שבאזור מגוריהם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אזרח ותיק (אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67), בהתאם למבחני הכנסה.
 • ניתנת עדיפות למי שנמצאים באחד או יותר מהמצבים הבאים:
  • הם סובלים מהזנחה או מהתעללות
  • חלה ירידה בתפקודם, הם תשושים או סיעודיים
  • הם בודדים, ללא משפחה או קשר עם המשפחה
  • הם מתקיימים מקצבה של הביטוח הלאומי בתוספת השלמת הכנסה
 • במקרים חריגים יינתן אישור מיוחד לסיוע למי שכבר זכאים לעזרה במסגרת גמלת סיעוד.

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת תמיכה, טיפול או סעד במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים. ראו כאן את רשימת המחלקות בפריסה ארצית
 • מנהל המחלקה לשירותים חברתיים רשאי לבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לאלה המפורטים בטופס הבקשה, אם לדעתו מסמכים אלה עשויים לסייע בקבלת ההחלטה בעניין בקשת הסיוע.
 • לצורך בירור הזכאות לסיוע, לעובד הסוציאלי על פי חוק (פקיד הסעד) סמכות חוקית לחקור את מבקש הסיוע וכל אדם אחר היכול לספק מידע על מצבו של מבקש הסיוע.
  • האדם הנחקר חייב למסור את המידע. העובד הסוציאלי מתחייב, כמובן, לשמור על סודיות המידע הרגיש המועבר לו.
  • בסמכותו של העובד הסוציאלי לחקור כל אדם אשר עשוי להיות חייב על פי החוק לשלם מזונות להורהו המבוגר.
  • במקרה שהתברר כי קיים אדם כזה, רשאי העובד הסוציאלי לתבוע את המזונות בשם ההורה, בהסכמתו ושלא בהסכמתו, אם הוא נמצא בטיפולה של המחלקה לשירותים חברתיים.
 • מבקש הסיוע יכול להגיש את הפרטים בכתב או בעל-פה. במקרה שיעדיף להגישם בעל-פה, הוא יכתיב אותם לעובד הסוציאלי ויאשר אותם בחתימת ידו.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לחדש את דרישתה לפרטים מדי שנה, במטרה לעדכן את הפרטים והמידע בנוגע למבקש הסיוע.
  • אם מבקש הסיוע מסרב למסור את הפרטים והמסמכים הנדרשים, רשאי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים להפסיק את הסיוע.
  • מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה להוביל להפסקת הסיוע, ובמקרים מסוימים אף להעמדה לדין פלילי.
 • לאחר הגשת הבקשה, מחויבת מחלקת הרווחה למסור למבקש הסיוע את ההחלטה בעניינו, בכתב ובתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • במקרה שיתברר כי למבקש הסיוע היו בפועל הכנסות מספיקות לכיסוי הצרכים שלשמם הוגשה בקשת הסיוע, רשאי העובד הסוציאלי לדרוש את החזרת הסיוע הכלכלי שניתן.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

 • יש למסור פרטים נכונים. מסירת פרטים שקריים או העלמת פרטים חשובים עשויה לגרור את הפסקת הסיוע.
 • המחלקה לשירותים חברתיים רשאית לבקש את פרטי מבקש הסיוע מדי שנה. סירוב למסור את הפרטים עשוי לגרור את הפסקת הסיוע.
 • שיפור משמעותי במצב הכלכלי (עלייה ברמת ההכנסה או קבלת נכסים המאפשרים את סיפוק הצרכים) בתוך תקופה של 6 שנים מקבלת הסיוע עשוי להוביל לדרישה להחזרת הסיוע שניתן.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 02-6662701 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים