הסדר ריסק הוא הסדר תשלומים מופחתים לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, במהלך תקופה שבה הופסקו ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני
הסדר ריסק מאפשר למבוטח לשמור על הכיסוי הביטוחי שצבר בביטוח הפנסיוני
מבוטח שההפרשות השוטפות לפנסיה או לביטוח מנהלים עבורו הופסקו ואינו עושה הסדר ריסק, עלול לאבד את הזכויות הביטוחיות שצבר
הסדר ריסק עשוי לשמור על זכויות פנסיוניות נוספות של המבוטח, כגון: חידוש התשלומים בעתיד באותם תנאים שהיו לפני הפסקת התשלומים, הימנעות מהצורך בהליך חיתום ובמקרים מסוימים גם שמירת מקדם המרה לקצבה שמבטיח קצבת פנסיה גדולה יותר
הסדר ריסק הינו מוגבל בזמן, אינו מגדיל את החיסכון הפנסיוני והמבוטח לא צובר וותק במהלך תקופה זו, בניגוד להפקדות עצמאיות שמפקיד המבוטח


שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שפוטרו או שהכנסתם נפגעה לאחר חודש פברואר 2020


הפסקה הפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני (למשל, בעת הפסקת עבודה) עשויה להביא לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו (כמו צבירת וותק) ואף לאובדן מוחלט של הזכויות (כמו כיסוי ביטוחי - אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות). הסדר ריסק מאפשר למבוטח לשמור על הזכויות הקיימות שנצברו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים.

 • הסדר הריסק הוא הסדר תשלום מופחתים לקרן הפנסיה או לפוליסת ביטוח המנהלים, במהלך תקופה שבה הופסקו ההפרשות החודשיות השוטפות לקרן/לביטוח.
 • הסדר הריסק נועד להקפיא את המצב הקיים מבחינת הכיסוי הביטוחי של המבוטח. אם אירע למבוטח במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע שמזכה בתשלום (למשל: אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), יהיו הוא או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים, לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים הסכומים החודשיים (לפני הסדר הריסק).
 • הסדר ריסק עשוי לשמור על זכויות פנסיוניות נוספות של המבוטח, כגון: חידוש התשלומים בעתיד באותם תנאים שהיו לפני הפסקת התשלומים, הימנעות מהצורך בהליך חיתום ובמקרים מסוימים גם שמירת מקדם המרה לקצבה שמבטיח קצבת פנסיה גדולה יותר.

המשך כיסוי ביטוחי במהלך הסדר ריסק

 • מבוטח המבצע הסדר ריסק מבטיח את המשך הכיסוי הביטוחי שהיה לו לפני שההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני הופסקו.
דוגמה
 • עובד פוטר מעבודתו שבה השתכר 10,000 ₪
 • לעובד היה ביטוח פנסיוני שכלל כיסוי ביטוחי, שמבטח גם בפני אובדן כושר עבודה.
 • כ-10 חודשים לאחר סיום עבודתו נפגע ונגרמה לו נכות, שלא מאפשרת לו לעבוד.
 • אם ביצע העובד הסדר ריסק, הוא יהיה זכאי לקבל מקרן הפנסיה או מחברת הביטוח קצבה חודשית, שתחושב באופן יחסי למשכורותו האחרונה, כאילו נגרמה הפגיעה במהלך התקופה שבה עבד ושבה בוצעו הפרשות שוטפות לביטוח הפנסיוני.
 • חשוב להדגיש, אם המבוטח רוכש הסדר ריסק לאחר שעברו חמישה חודשים ממועד ההפקדה השוטפת האחרונה, הוא אמנם רוכש כיסוי ביטוחי, אולם מדובר בכיסוי בתנאים חדשים על פי מצבו הנוכחי ולא לפי המצב שהיה בעת הפסקת התשלומים השוטפים. במילים אחרות: מבוטח כזה מאבד את זכויותיו הביטוחיות שהיו לפני הפסקת ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני, אך רוכש זכויות ביטוחיות חדשות בתנאים שעשוים להיות פחות טובים עבורו.
דוגמה
עובד שלא ייחשב כמי שאיבד את כושר העבודה
 • עובד שעסק בסיעוד והיה מבוטח בביטוח מנהלים התפטר מעבודתו, ולא עבד במשך ששה חודשים.
 • כעבור ששה חודשים רכש הסדר ריסק.
 • יומיים לאחר רכישת הסדר ריסק, נפגע העובד ואיבד את יכולתו לעבוד במקצוע הסיעוד.
 • מכיוון שהסדר הריסק נעשה לאחר שחלפו חמישה חודשים, הכיסוי הביטוחי יחול לפי התנאים שהיו בעת עריכתו (כלומר בעת שהעובד היה מובטל) ולא בעת הפסקת העבודה (כשהוא עבד במקצוע הסיעוד).
 • המבחן לשאלה, האם העובד איבד את כושר עבודתו, יהיה לפי עיסוקו הנוכחי, כלומר מובטל. מובטלים נחשבים כמי שאיבדו את כושר עבודתם רק אם הם נעשו מרותקים למיטתם, כלומר רק אם אינם יכולים לבצע שום עבודה מכל סוג. בכל מקרה אחר הם לא יהיו זכאים לקצבה חודשית בגין אובדן כושר עבודתם.
 • מכיוון שהעובד אינו מרותק למיטתו אלא רק איבד את יכולתו לעבוד במקצוע הסיעוד (כלומר הוא יכול לעבוד בעבודות אחרות), הוא לא ייחשב שכמי שאיבד את כושר עבודתו, ועל כן לא יהיה זכאי לקצבה חודשית.
 • אם היה העובד רוכש הסדר ריסק בזמן, המבחן הקובע לצורך זכותו לקצבה היה אם הוא יכול להמשיך בעבודתו במקצוע הסיעוד. מאחר שהוא אכן איבד את יכולתו לעבוד במקצוע הסיעוד - גם אם לא איבד את יכולתו לעבוד במקצועות חלופיים - הוא יהיה זכאי לקצבה.
 • חשוב להדגיש כי בביטוח בקרן פנסיה, המבחן הוא בדרך כלל אם העובד איבד את יכולתו לעבוד במקצוע כלשהו ולאו דווקא במקצוע שלו, גם כאשר הפגיעה נעשית במהלך ההפרשות השוטפות (למידע נוסף ראו כאן). כלומר, גם אם היה המבוטח רוכש הסדר ריסק בזמן, הוא לא היה מוכר כמי שאיבד את כושרו לעבוד.
דוגמה
גובה הקצבה החודשית יהיה נמוך יותר
 • נניח שהעובד בדוגמה הקודמת מרותק למיטתו ואינו יכול לעסוק בשום עבודה מכל סוג, ועל כן הוכר כמי שאיבד את כושר עבודתו, וזכאי לקצבה חודשית.
 • אילו היה רוכש הסדר ריסק בזמן, היה גובה הקצבה מחושב על פי ממוצע הכנסותיו בשנה שקדמה לעזיבת העבודה.
 • מכיוון שהסדר הריסק נרכש לאחר שחלפו חמישה חודשים ללא כל הפקדה בביטוח המנהלים, גובה הקצבה, שיקבל העובד, יחושב על פי ממוצע ההכנסות שלו בשנה שקדמה לפגיעה. לפיכך הקצבה עשויה להיות קטנה יותר, כי בתקופת היותו מובטל ההכנסה שלו היתה קטנה יותר מהכנסתו בתקופה שבה עבד בפועל.

שמירת תקופת האכשרה (ותק) שנצברה לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות

 • הסדר הריסק מאפשר להקפיא את צבירת הוותק הדרוש לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות ולחדש אותו בתום תקופת הריסק ע"י חידוש התשלומים השוטפים לקרן הפנסיה או לפוליסת ביטוח המנהלים (במקרה שהפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי למחלות קיימות). הפסקת התשלומים השוטפים לקרן הפנסיה (או לביטוח המנהלים) בלי לבצע הסדר ריסק מאפסת לגמרי את צבירת הוותק.
 • בעת התקופה שבמהלכה משלם העובד את תשלום הריסק לא נצברת לזכות המבוטח תקופת אכשרה (תקופת וותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות), אולם תקופת האכשרה (הוותק) שצבר לפני הפסקת עבודתו נשמרת, וכאשר יחודשו ההפרשות לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים בעתיד, תימשך הספירה מהמקום שבו הפסיקה בעת הפסקת העבודה.
דוגמה
עובד פוטר מעבודתו לאחר ארבע שנים, שבמהלכן בוצעו הפרשות לקרן פנסיה.
 • אם במהלך התקופה שבה הוא אינו עובד, ימשיך העובד לשלם את הריסק, הרי שבמקרה שיתחיל לעבוד במקום עבודה חדש או כשיתחיל להפריש באופן עצמאי לקרן הפנסיה הוא יצטרך להפריש לפנסיה במשך שנה אחת בלבד כדי להשלים את תקופת האכשרה (הוותק) הנדרשת (חמש שנים), ובתום השנה הוא יהיה מכוסה גם בפני מחלות קיימות.
 • אם במהלך התקופה שבה הוא אינו עובד, לא ישלם העובד את הריסק, תיפסק ספירת תקופת האכשרה (צבירת וותק תיפסק), ובמקרה שיתחיל לעבוד במקום עבודה חדש או כשיתחיל להפריש באופן עצמאי לקרן הפנסיה הוא יצטרך לבצע הפרשות במשך חמש שנים כדי לצבור תקופת אכשרה (וותק) מלאה, ורק בתום חמש השנים הוא יהיה מבוטח מפני מחלות קיימות.

שמירה על אותו מקדם המרה לקצבה גם אצל המעסיק החדש

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח מנהלים לפני 2012 במסלול עם מקדם המרה מובטח, ומבצע הסדר ריסק לפני שחלפו חמישה חודשים מאז ההפקדה האחרונה, יהיה זכאי לאותו מקדם המרה גם כשיחודשו ההפרשות השוטפות באמצעות המעסיק החדש. (מקדם המרה נמוך מבטיח קצבת פנסיה חודשית גבוהה יותר).
 • אם לא יבצע הסדר ריסק כלל או לא יבצע הסדר ריסק במועד, מקדם ההמרה שלפיו תחושב קצבת הפנסיה החודשית שלו יהיה לפי תנאים שמשתנים מעת לעת.
 • חשוב להבהיר: מקדם המרה מובטח קיים רק בפוליסות ביטוח מנהלים שהיו קיימות לפני 2012. מקדמי ההמרה בביטוחי מנהלים לאחר 2012 ובקרנות פנסיה ובקופות הגמל גם לפני 2012 אינם מובטחים, והם יכולים להשתנות לאורך תקופת החיסכון וגם לאחר תשלום קצבת הפנסיה החודשית.

מי זכאי?

 1. התשלומים החודשיים השוטפים של המבוטח לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, הופסקו מסיבה כלשהי, כגון:
  • עובד שפוטר,
  • עובד שהתפטר,
  • עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום,
  • מובטל,
  • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
  • עובד בחופשת לידה, הנמשכת מעבר לתקופה שבה חייב המעסיק להמשיך לבצע הפרשות לקרן הפנסיה של העובד,
 2. לא עברו עדיין 5 חודשים מאז הפסקת התשלומים בקרן פנסיה, ואם מדובר בביטוח מנהלים אז לא עברו עדיין 3 חודשים מאז הפסקת התשלומים.
 3. המבוטח לא משך סכום כלשהו מתוך מרכיב תגמולי המעסיק ומתוך מרכיב תגמולי העובד (כלומר לא משל כספים מקרן הפנסיה, מלבד פיצויי פיטורים),
 4. המבוטח אינו חבר בקרן פנסיה מקיפה אחרת.
 • בקופת גמל אין כלל כיסוי ביטוחי ולכן אין גם הסדר ריסק.

תהליך מימוש הזכות

 • על המבוטח לפנות אל קרן הפנסיה, שבה מתנהל הביטוח הפנסיוני שלו, או לחברת הביטוח המנהלת את ביטוח המנהלים שלו, ולבקש לבצע הסדר ריסק.
 • על המבוטח לבצע את הסדר הריסק לכל המאוחר תוך חמישה חודשים ממועד הפסקת התשלומים השוטפים לקרן הפנסיה או תוך 3 חודשים ממועד הפסקת התשלומים לחברת הביטוח (במקרה של ביטוח מנהלים), אחרת יאבד את זכויותיו הביטוחיות. הפסקה בתשלומים השוטפים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים (או לחברת הביטוח במשך 3 חודשים רצופים) פוגעת בכיסוי הביטוחי.
שימו לב
הסדר ריסק אוטומטי זמני

אופן תשלום הריסק לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח

 • את תשלומי הריסק ניתן לשלם בשני אופנים:
  1. באמצעות תשלום חודשי שיעביר המבוטח אל חברת הביטוח או אל קרן הפנסיה (חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מעמידות אפשרויות תשלם שונות, כגון תשלומים באמצעות אתרי האינטרנט שלהן, הוראת קבע בבנק וכו').
  2. עמית בקרן פנסיה אשר אינו מעוניין בהעברת תשלומי ריסק באופן שוטף לקרן הפנסיה, רשאי לשלם בגין הכיסויים הביטוחיים בהסדר הריסק באמצעות הוראה למשוך תשלומים אלה מתוך הצבירה הקיימת שלו בקרן ללא צורך בהפקדת כספים נוספים בקרן. במקרה כזה יימשכו הסכומים מתוך כספי החיסכון הפנסיוני. אפשרות זו קיימת רק בקרנות פנסיה ולא בביטוח מנהלים.

התקופה המקסימלית שבמהלכה ניתן לשלם את הריסק

 • ניתן לבצע את תשלומי הריסק במשך תקופה שאינה עולה על התקופה הרצופה האחרונה, שבה היה מבוטח בקרן הפנסיה, ובכל מקרה לא יותר משנתיים. בתום תקופה זו חייב המבוטח לחדש את ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה, אחרת יאבד את זכויותיו הביטוחיות (איפוס תקופת הוותק, ואובדן הכיסוי הביטוחי).
דוגמה
עובד שהיה מבוטח ברציפות בקרן הפנסיה במשך שנה וחצי לפני שהופסקה עבודתו, יכול להמשיך ולשלם ריסק לכל היותר במשך שנה וחצי מרגע הפסקת עבודתו, ולשמור על זכויותיו. לאחר תום תקופה זו לא יהיה לעובד כיסוי ביטוחי, ואם יתחיל לעבוד במקום חדש או להפריש לקרו הפנסיה באופן עצמאי, יצטרך להתחיל לצבור מחדש תקופת אכשרה של חמש שנים.
דוגמה
עובד שהיה מבוטח ברציפות בקרן הפנסיה במשך שלוש שנים לפני שהופסקה עבודתו, יכול להמשיך ולשלם ריסק במשך שנתיים מרגע הפקת עבודתו, ולשמור על זכויותיו. לאחר מכן לא יהיה לו כיסוי ביטוחי, ואם יתחיל לעבוד במקום חדש או להפריש לקרן הפנסיה באופן עצמאי, יצטרך להתחיל לצבור מחדש תקופת אכשרה של חמש שנים.

חשוב לדעת

 • מבוטח יכול לשלם את תשלומי הריסק, כל עוד לא התחדשו תשלומים השוטפים לקרן הפנסיה, וכל עוד הוא אינו מבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה אחרת.
 • העמית יהיה רשאי לבצע את הסדר הריסק רק במקרה שלא משך סכום כלשהו מתוך מרכיב תגמולי המעסיק ומתוך מרכיב תגמולי העובד.
 • הפסקה בתשלומים לקרן הפנסיה במשך תקופה העולה על 5 חודשים רצופים פוגעת בכיסוי הביטוחי בתור עמית בקרן הפנסיה, אלא אם ביצע המבוטח הסדר ריסק.
 • הסדר הריסק יחול במשך התקופה הקצרה מבין שתי התקופות הבאות: התקופה הרצופה המקבילה לתקופה הרצופה האחרונה בקרן הפנסיה של העמית, או 24 חודשים. בתום תקופה זו חייב המבוטח לחדש את ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה, אחרת יאבד את זכויותיו הביטוחיות (איפוס תקופת הוותק, ואובדן הכיסוי הביטוחי).
 • במקרה שאירע לעמית אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה) במהלך תקופת הסדר הריסק, יהיו העמית או שאיריו זכאים לפנסיית הנכות, או לפנסיית השאירים לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו בקרן דמי גמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).
 • מלבד הסדר ריסק, ניתן לשמור על זכויות פנסיוניות גם באמצעות הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני. בניגוד להסדר ריסק, הפקדות עצמאיות אינן מוגבלות בזמן (24 חודשים), הן גם מגדילות את החיסכון הפנסיוני ובמהלך התקופה שבה הן מופקדות ממשיך המבוטח לצבור ותק.
 • כאשר רצף הפקדות לקרן פנסיה נקטע (בשל הפסקת עבודה או כשהמעסיק הנוכחי או הקודם לא העביר את ההפקדות במועד), הקרן הופכת ללא פעילה ודמי הניהול עשויים לעלות באופן משמעותי. מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה, כדי להסדיר את גובה דמי הניהול. למידע נוסף ראו דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים