מדריך זה מרכז את המידע והזכויות של עובד שכיר הבוחר לנהל את החיסכון הפנסיוני שלו במסגרת קרן פנסיה
למידע על זכויותו הפנסיוניות של עובד הבוחר במוצר פנסיוני אחר (ביטוח מנהלים או קופת גמל) היכנסו לפורטל פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון פנסיוני, יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר


ראו גם
טיפ
מדריך זה אינו מקיף את כל המידע הקיים בנושא זה.
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים.
מומלץ לבדוק בנוסף את הקישורים שמופיעים בפסקה "ראו גם".

למי המדריך מיועד?

הזכות לביטוח פנסיוני במקום העבודה

 • כל עובד זכאי לביטוח פנסיוני באמצעות מקום העבודה.
 • במסגרת הביטוח הפנסיוני מפריש העובד אחוז מסוים משכרו לצורך החיסכון, והמעסיק מפריש סכומים נוספים, חלקם לצורך חיסכון וחלקם כרכיב פיצויים.
 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה, זכאי לביטוח הפנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, כאשר הפרשות המעסיק וניכוי חלקו של העובד יחלו כעבור שלושה חודשי עבודה (וישולמו רטרואקטיבית).
 • עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו, יהיה זכאי לביטוח פנסיוני רק לאחר ששה חודשי עבודה. (כמו כן, עובד שהיה לו ביטוח פנסיוני קודם אבל בשל הפסקת התשלומים של יותר מ-5 חודשים הופסק הרצף הביטוחי, נחשב כמי שאין לו ביטוח ויהיה זכאי לביטוח פנסיוני ממקום עבודתו החדש רק כעבור 6 חודשי עבודה).
 • למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.

גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני

השכר שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח פנסיוני

 • השכר שממנו יש להפריש לביטוח הפנסיוני הוא השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), המורכב מרכיבי השכר הבאים בלבד:
  • שכר יסוד (כולל דמי מחלה, תשלום דמי חופשה ודמי חגים)
  • תוספות קבועות, כגון: תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית, תוספת מקצועית וכל תוספת אחרת קבועה שאינה מותנית בתנאי או גורם מיוחד
  • עמלות (במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות)
  • כל תוספת או רכיב שכר שהעובד והמעסיק הסכימו כי גם מתוכו יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני
  • למידע על רכיבי שכר שלא הוזכרו למעלה ראו כאן.
שימו לב
 • אם רכיבי השכר הנ"ל מסתכמים ביותר מגובה השכר הממוצע במשק (12,536 ש"ח, נכון ל-2024), המעסיק רשאי לחשב את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי השכר הממוצע במשק ולא מתוך השכר שחושב בפועל.
 • למרות זאת, אם בהסכם עם העובד נקבע ש"השכר הקובע" (השכר שממנו יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני), יהיה גבוה יותר (למשל: מלוא השכר ברוטו או השכר הכולל גם רכיבים כמו שעות נוספות) יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי מה שהוסכם בין העובד למעסיק.
 • עובדים שחלים עליהם הסדרים פנסיוניים ספציפיים מכוח הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, יהיו זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני לפי הסדרים אלה (גם אם הם לא כוללים את רכיבי השכר שפורטו לעיל), כל עוד הסדרים הללו מיטיבים עם העובד בהשוואה להסדר הכללי שחל על כל העובדים במשק.
  • אם גובה ההפרשות לפי ההסדרים הספציפיים נמוך מגובה ההפרשות לפי ההסדר הכללי שחל על כלל העובדים במשק, יש לבצע את ההפרשות לפי ההסדר הכללי, שנחשב למיטיב עם העובדים.
  • לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.

עובדים שאינם בשירות המדינה

טיפ
בחלק מענפי העבודה קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה, הקובעים שיעורי הפרשות גבוהים יותר מאלו המפורטים להלן. למידע נוסף ראו הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני.
החל מיום הפרשות המעסיק הפרשות העובד הפרשות המעסיק לפיצויים סה"כ הערות
01.01.2017 6.5% 6% 6% 18.5%
 • ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים. אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.
 • אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:
  • חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד (למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו).
  • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
  • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
01.07.2016 6.25% 5.75% 6% 18%
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016,
  • ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
  • למרות זאת, אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016, אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:
  • חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד (למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו).
  • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
  • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.25%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
01.01.2014 6% 5.5% 6% 17.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2013 5% 5% 5% 15% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (12,536 ₪ נכון לשנת 2024), לפי הנמוך מבין השניים.

עובדים בשירות המדינה

 • עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר החל מ-01.07.2015:
 • עובדים המבוטחים בביטוח מנהלים - תגמולי המעסיק ותגמולי העובד יוגדלו ב-0.5% כל אחד, ובכל מקרה תגמולי המעסיק לא יעלו על 7.5% ותגמולי העובד לא יעלו על 7%. (על העובדים להגיש בקשה ליחידת משאבי אנוש במקום העבודה ולעדכן את חברת הביטוח על העלאת ההפרשות).
 • עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ובקופת גמל - תגמולי מעסיק - 7.5%, ותגמולי עובד - 7%.
  • שיעורי ההפרשות של עובדים המועסקים במסגרת הסכם קיבוצי ("דירוג דרגה") יועלו באופן אוטומטי.
  • שיעורי ההפרשות של עובדים המועסקים בחוזה אישי יועלו רק אם יגישו בקשה ליחידת משאבי אנוש במקום עבודתם.
 • עבור עובד בפנסיה תקציבית שבחר בהסדר חליפי, יעמדו הפרשות העובד על 6.5% והפרשות המעסיק על 7.5%.
 • למידע נוסף (כולל הטפסים שיש למלא) ראו חוזר החשב הכללי של משרד האוצר מיום 14.07.2015.

הגדלת הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני

 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את החלק של העובד בהפרשות מעבר לשיעור ההפרשות המפורט בטבלה הנ"ל ועד למקסימום של 7% מהשכר. למעסיק אסור לסרב לבקשתו.
 • למידע נוסף ראו הגדלת הפרשות העובד לביטוח פנסיוני.

הגדלת הפרשות המעסיק לצורך פיצויים

 • מעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) מראש ובאופן שוטף מדי חודש לקרן הפנסיה. במקרה כזה יעביר המעסיק מדי חודש 8.33% מהשכר (ולא 6%) לקרן הפנסיה על חשבון רכיב הפיצויים.
 • במקרה כזה מלוא הסכומים שהעביר המעסיק כרכיב פיצויים לקרן הפנסיה יבואו במקום פיצויי פיטורים.
  • במקרה שהעובד יפוטר, הוא יהיה זכאי למשוך את הכספים שהצטברו ברכיב זה בקרן הפנסיה ולא יהיה זכאי לתשלום פיצוי נוסף (אפילו אם שכרו האחרון עלה בהשוואה לשכר שעל בסיסו הופרשו הסכומים לקרן הפנסיה).
  • סכומים אלה יישארו בבעלות העובד גם אם הוא יתפטר.
 • למידע נוסף ראו תשלום פיצויי פיטורים מראש באמצעות הפרשות חודשיות לביטוח הפנסיוני (סעיף 14).

זיכוי ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק

שמירת זכויות פנסיוניות ממקום עבודה קודם

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה (למשל, ממקום עבודתו הקודם) וההפרשות לביטוח הפנסיוני הופסקו עם עזיבת מקום עבודתו או מכל סיבה אחרת, עלול לאבד חלק מזכויותיו כמבוטח פנסיוני (למשל: זכות הוותק המבטיחה כיסוי ביטוחי למחלות קיימות אחרי תקופת אכשרה, וכן את המשך חברות בקרן באותם תנאים שהיו תקפים במועד הצטרפותו וללא צורך בהליכי חיתום חדשים).
 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה החדש, יכול לשמור על זכויות הוותק שצבר בביטוח הפנסיוני, וזאת עד לחידוש ההפרשות החודשיות השוטפות באמצעות מקום העבודה החדש, על ידי הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני או באמצעות תשלום ריסק (תשלום סכומים קטנים מדי חודש).
 • למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד המתחיל עבודה חדשה.

הזכות לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני

טיפ
 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.

הזכות לבחור את קרן הפנסיה אליה יועברו הכספים

 • לעובד יש זכות לבחור לאיזו קרן פנסיה להפקיד את הכספים, ולמעסיק אסור לכפות עליו לבחור בקרן פנסיה מסוימת.
 • זכותו של העובד לבחור את קרן הפנסיה קיימת אפילו אם נקבע בהסכם עבודה שההפקדות יועברו לקרן פנסיה מסוימת.
 • החל מ-01.11.2016, אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז). למידע נוסף ראו:

מה כולל ביטוח פנסיוני בקרן פנסיה?

חיסכון

 • מהסכום שנצבר בחיסכון תשולם לחוסך (או לשאיריו אם הוא נפטר) קצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות, והיא תהווה למעשה את ההכנסה החודשית של אותו אדם לשארית חייו (יחד עם קצבת הזיקנה מהמוסד לביטוח לאומי).

כיסוי ביטוחי

רכיב פיצויים

 • חלק מהכספים המועברים אל קרן הפנסיה ע"י המעסיק מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים לעובד.
 • סכומים אלה מתווספים לכספי החיסכון, ומגדילים את קצבת הפנסיה החודשית, שאותה יקבל העובד לאחר פרישתו מעבודה.
 • במקרה של פיטורים ווגם במקרה של התפטרות (מלבד מקרים חריגים, שבהם ניתן למנוע פיצויי פיטורים מעובד, למשל מעילה) רשאי העובד (אך לא חייב) למשוך את הכספים שהופקדו כרכיב פיצויים. אם ימשוך אותם (ולא ישאיר אותם בקרן הפנסיה) עשויה קצבת הפנסיה החודשית שתושלם לו לאחר פרישתו לקטון בכשליש.
 • למידע נוסף ראו:רכיב פיצויים בביטוח פנסיוני.

הצטרפות העובד לקרן הפנסיה

 • כדי להצטרף לקרן פנסיה, על העובד ליצור קשר עם נציגי הקרן.
 • העובד יכול לבצע את התהליך גם באמצעות סוכן פנסיוני מטעמו של העובד או מטעמו של המעסיק.
  • אסור למעסיק לכפות על העובד שימוש בשירותיו של סוכן פנסיוני מסוים.
  • אסור למעסיק להתנות את הפקדת הכספים לביטוח הפנסיוני של העובד או להתנות על הטבה אחרת בכך שהעובד ישתמש בשירותיו של סוכן פנסיוני מסוים.
  • להרחבה בנושא זה ראו בחירת סוכן פנסיוני.
 • בתהליך ההרשמה יידרש העובד למלא פרטים אישיים.
 • למידע נוסף ראו הצטרפות עובד לקרן פנסיה.

סייגים בקבלת אדם כחוסך בקרן פנסיה בשל מצבו הבריאותי

 • לקרן הפנסיה מותר להחריג מהכיסוי הביטוחי מחלות מסוימות (כלומר אם העובד יאבד את כושר העבודה או חלילה ימות עקב אותן מחלות, הוא או שאיריו לא יהיו זכאים לקצבה כלשהי מקרן הפנסיה).
 • קרן פנסיה רשאית לסרב לקבל אדם כעמית (חוסך) בשל מצבו הבריאותי. למידע נוסף ראו סירוב לקבל אדם כעמית בקרן פנסיה בשל מצבו הבריאותי.
 • עובד שלא התקבל לקרן פנסיה מסוימת, יכול להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כקרנות פנסיה נבחרות, שבהן ההצטרפות אינה מותנית במילוי שאלון רפואי ובביצוע חיתום.

בחירה במסלול השקעה בקרן הפנסיה

 • לאחר שבחר בקרן הפנסיה, שבה הוא רוצה לחסוך את כספיו, רשאי העובד לבחור במסלול השקעה (האפיק שבו יושקעו כספיו) מבין אפיקים שונים המוצעים ע"י קרן הפנסיה, וזאת בהתאם לצרכיו ונתוניו.
 • המסלולים נבדלים זה מזה באפיקי ההשקעה שבהם מושקעים הכספים בכל מסלול, במשקל היחסי שכל מסלול נותן לכל אחד מרכיבי הביטוח, ובדמי הניהול שהגוף המוסדי גובה.
 • למידע נוסף ראו בחירת מסלול ההשקעה של כספי הביטוח הפנסיוני.

החלפת מסלול השקעה בקרן הפנסיה

 • עובד רשאי בכל עת לבחור ולשנות את מסלול השקעה (האפיק שבו יושקעו כספיו) מבין אפיקים שונים המוצעים ע"י קרן הפנסיה, וזאת בהתאם לצרכיו ונתוניו.
 • מעבר ממסלול השקעה אחד לשני עשוי להשפיע על גובה דמי הניהול שמשולמים לקרן הפנסיה.
 • למידע נוסף ראו החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני.

ויתור על ביטוח שאירים

דמי ניהול

 • קרן הפנסיה גובה דמי ניהול מהעמיתים החוסכים בקרן.
 • ניתן להתמקח על גובה דמי הניהול ולקבל הנחה בגובה דמי הניהול.
 • החוק מגביל את יכולתה של הקרן לבטל את ההנחה בדמי הניהול או להעלות אותם.
 • כמו כן החוק מגביל את גובה דמי הניהול שקרן פנסיה רשאית לגבות מהעמיתים החוסכים בקרן.
 • למידע נוסף ראו איסור גביית דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני מעל התקרה המקסימלית.
 • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

דו"חות רבעוניים ושנתיים

 • קרן פנסיה חייבת לשלוח לכל חוסך דו"ח שנתי ודו"ח רבעוני.
 • הדו"חות מפרטים את הסכומים שהפקיד בקרן, את הרווחים שסכומים אלה צברו, את דמי הניהול שנגבו, את שוויו הנוכחי של החיסכון, את התנועות בחשבון (ההפקדות שבוצעו לחשבון, ומשיכות - אם היו), את גובה קצבת הפנסיה הצפוי במקרה של פרישה לגמלאות, את גובה קצבת אובדן כושר עבודה שצפויה במקרה של פגיעה ואת גובה פנסיית השאירים במקרה של מותו של החוסך.
 • הדו"ח מכיל גם טופס עדכון פרטים אישיים, שבאמצעותו ניתן לעדכן את הגוף הפנסיוני על כל שינוי שחל בפרטים האישיים של החוסך (כגון: כתובת, נס' טלפון או דוא"ל).
טיפ
חשוב להשוות בין הסכומים שנוכו מהשכר (והמפורטים בתלוש השכר) והסכומים שהופקדו בפועל (והמפורטים בדוח של קרן הפנסיה) כדי לוודא שהמעסיק העביר את כל הסכומים שאותם הוא חייב להעביר אל קרן הפנסיה.

העברת הכספים לקרן הפנסיה ע"י המעסיק

 • החובה להעביר את הכספים (הן את הפרשות העובד והן את הפרשות המעסיק) אל קרן הפנסיה חלה על המעסיק.
 • מעסיק שמעכב את העברת הכספים או לא מעבירם כלל אל קרן הפנסיה עשוי להיות צפוי לפיצויי הלנת שכר, לקנסות ואף לעונש מאסר.
 • המעסיק אינו רשאי לעכב את העברת הכספים גם אם נקלע לקשיים כלכליים וגם אם העובד נתן את הסכמתו לעיכוב.
 • למידע נוסף ראו העברת כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות על ידי המעסיק.

הזכות לעבור מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת או למכשיר פנסיוני אחר

 • לעובד יש זכות לבחור לאיזו קרן פנסיה להפקיד את הכספים, ולמעסיק אסור לכפות עליו לבחור בקרן פנסיה מסוימת.
 • עובד שמנהל את החיסכון הפנסיוני שלו בקרן פנסיה מסויימת, רשאי בכל עת להעביר את כל כספי החיסכון הפנסיוני לקרן פנסיה אחרת לפי בחירתו.
 • למעסיק אסור לכפות עליו להישאר בקרן הפנסיה הנוכחית או לכפות עליו לעבור לקרן פנסיה מסויימת.
 • זכותו של העובד לבחור את קרן הפנסיה קיימת אפילו אם נקבע בהסכם עבודה שההפקדות יועברו לקרן פנסיה אחרת.
 • לעובד יש גם זכות לעבור מקרן הפנסיה לביטוח פנסיוני מסוג אחר, כגון: קופת גמל או ביטוח מנהלים.
 • מעבר של העובד לגוף פנסיוני אחר עשוי לפגוע בחלק מהזכויות הפנסיוניות שצבר, כגון: ותק, דמי ניהול, כיסוי ביטוחי וכו').
 • הגוף הפנסיוני שאליו עובר העובד, אינו מחויב לתנאים שמהם נהנה העובד בחיסכון הפנסיוני הקודם שניהל
 • למידע נוסף ראו מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים.
 • לקרן פנסיה, שאליה רוצה העובד להצטרף, אסור לסרב לקבל אדם כעמית (חוסך) בשל מצבו הבריאותי, אך היא רשאית להחריג מהכיסוי היבטוחי מחלות מסוימות שהיו מכוסות במסגרת קרן הפנסיה הקודמת שממנה עבר.

תלונה על מעסיק שמפר את זכויותיו הפנסיוניות של העובד

 • כאשר מעסיק מפר את חובתו לערוך ביטוח פנסיוני או להעביר את התשלומים (בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה), ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. למידע נוסף ראו פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • כאשר ההפרה של המעסיק מתבטאת בכך שהוא או סוכן הביטוח שלו אינם מאפשרים לעובד לבחור את החיסכון הפנסיוני באופן חופשי, אינם מאפשרים לו ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבל או מציבים תנאים להעברת ההפקדות הפנסיוניות, אשר פוגעים בעובדים, יכול העובד (או כל אדם אחר) לעבור להגשת תלונה לקו הצדק הפנסיוני ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

ביצוע פעולות וקבלת מידע על החסכונות הפנסיוניים באמצעו המסלקה הפנסיונית

עדכון פרטים אישיים של החוסך

 • חשוב לעדכן את הגוף הפנסיוני בכל שינוי שחל בפרטים האישיים של החוסך (כגון: שינוי מצב משפחתי, שינוי כתובת, מס' טלפון, דוא"ל וכו').
 • ניתן לבצע את העדכון באמצעות הטופס המצורף לדו"ח השנתי או באמצעות פניה ישירה לגוף הפנסיוני. (רוב הגופים הפנסיוניים מציבים באתר האינטרנט שלהם טופס עדכון פרטים, שניתן להורדה ולמילוי).

חשוב לדעת