הקדמה:

כאשר החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב יציאתו מהארץ
ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה התראה לחייב וחלפו לפחות 30 ימים מהיום שבו הומצאה לחייב
החייב יכול להתייצב לחקירת יכולת על מנת לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
צו עיכוב היציאה מהארץ לא יוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו
לפרטים נוספים ראו רשות האכיפה והגבייה
 • במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב יציאתו מהארץ.
 • הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום, ובלבד שסך כל החובות במצטבר שיש לחייב בהוצאה לפועל עולים על 500 ש"ח;
 2. החוב נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום);
 3. החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובלבד שהתקיים אחד משני המקרים הבאים:
  • חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 2,500 ש"ח.
  • חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 500 ש"ח.

למי ואיך פונים

 • זוכה בהוצאה לפועל המעוניין להטיל את ההגבלה הנ"ל על החייב, צריך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה על גבי טופס בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/או עיכוב יציאה מהארץ (טופס 506) ולסמן ב- X את בקשה מס' 310 ואת ההגבלה המבוקשת.
 • הבקשה תוגש בכתב (יש לציין את מספר התיק בהוצאה לפועל).
 • על הזוכה לפרט את ההגבלות שאותן הוא מבקש להטיל על החייב (ניתן להטיל הגבלות נוספות מלבד הגבלה זו, ולכן יש לציין את ההגבלה הספציפית המבוקשת).
 • יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
 • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
 • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
  • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על-ידם (כולל פרסום באתר האינטרנט הרשמי של המשרד);
  • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
  • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
  • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.
הערת עריכה
לפרט את שלבי ההליך
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 13:12, 19 בדצמבר 2012 (IST)
 • בהטלת הגבלה על יציאה מהארץ נדרש מידע של מספר דרכון ותאריך הוצאה.

שלבי ההליך

מועד כניסתה של ההגבלה לתוקף

 • ההגבלה לא תיכנס לתוקף מייד, אלא רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לחייב.
 • ההגבלה לא תיכנס לתוקף אם במהלך 30 הימים הנ"ל ייפרע החוב או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.
 • אם הטיל רשם ההוצאה לפועל את ההגבלה בנוכחות החייב, לא תישלח לחייב התראה. במקרה כזה ההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם כן ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.

ביטול ההגבלה

 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
  • החוב נפרע.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, או להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  • רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל;
  • עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משרד הפנים, משטרת הגבולות וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 • לפרטים נוספים ראו בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מרגע הביטול, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משטרת הגבולות, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל להטיל צו עיכוב יציאה מן הארץ על חייב המשתמט ממילוי חובותיו וכן על החלטה שלא לתת צו כזה ניתן להגיש ערעור ישירות לבית משפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
 • למידע על אופן הגשת הערעור וההליך עצמו ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • הרשם רשאי אך אינו חייב להטיל את ההגבלות, והדבר נתון לשיקול דעתו.
 • הרשם יטיל את ההגבלות רק אם הוא שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בפגיעה בחייב ובהליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב.
 • הרשם רשאי להטיל את ההגבלות לתקופות שיקבע ובתנאים שיקבע.
 • אם ההחלטה על עיכוב היציאה מהארץ, ניתנה מבלי שהחייב עצמו טען בפני רשם ההוצאה לפועל (בכתב או בעל-פה), רשאי החייב להגיש בקשה לביטול הצו תוך 7 ימים מהיום שנודע לו עליו. למידע נוסף ראו: בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.
 • הרשם יכול להטיל על החייב הגבלות אחרות במקום או בנוסף להגבלה על היציאה מהארץ, כגון:
 1. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר
 2. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד;
 3. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון: כרטיסי אשראי, בנקט, כרטיסי תשלום שניתן לטעון אותם בכסף מזומן וכו';
 4. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד;
 5. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל