כאשר החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב יציאתו מהארץ
ההגבלה תיכנס לתוקף רק לאחר שנשלחה התראה לחייב וחלפו לפחות 30 ימים מהיום שבו הומצאה לחייב
החייב יכול להתייצב לחקירת יכולת כדי לשכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו
צו עיכוב היציאה מהארץ לא יוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו

תקציר

במקרים שבהם רואים את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או במקרה של חוב שמקורו בתשלום מזונות לבן זוגו, לילדיו או להוריו של החייב, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב יציאתו מהארץ.

 • הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלוי בו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלה זו על החייב בכל אחד משלושת המקרים הבאים:
  • החייב הובא לפני רשם ההוצאה לפועל, והוכח לרשם ההוצאה לפועל כי החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב ולא ניתן הסבר סביר לאי-התשלום, ובלבד שסך כל החובות במצטבר שיש לחייב בהוצאה לפועל עולים על 500 ₪.
  • החוב נובע ממזונות המגיעים מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו, למעט חוב מזונות שגובה המוסד לביטוח לאומי לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום).
  • החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ובלבד שהתקיים אחד משני המקרים הבאים:
   • חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 2,500 ₪.
   • חלפה שנה ממועד המצאת האזהרה לחייב, והחוב או החובות במצטבר עולים על 500 ₪.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • זוכה בהוצאה לפועל המעוניין להטיל את ההגבלה הנ"ל על החייב, צריך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה על גבי טופס בקשה להטלת הגבלות על חייב ו/או עיכוב יציאה מהארץ (טופס 506) ולסמן ב- X את בקשה מס' 310 ואת ההגבלה המבוקשת.
 • הבקשה תוגש בכתב (יש לציין את מספר התיק בהוצאה לפועל).
 • על הזוכה לפרט את ההגבלות שאותן הוא מבקש להטיל על החייב (ניתן להטיל הגבלות נוספות מלבד הגבלה זו, ולכן יש לציין את ההגבלה הספציפית המבוקשת).
 • יש לציין את פרטי החייב (שמו, מענו, מספר הזהות שלו ושם אביו).
 • אם פרטי החייב אינם תואמים את המידע הרשום במרשם האוכלוסין יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים ממשרד הפנים בדבר שם החייב, מענו, שם אביו ומספר הזהות שלו.
 • אם החייב הוא תאגיד, יש לצרף אישור מעודכן לשלושה חודשים אחרונים, בדבר שם החייב, מענו והמספר המזהה שלו על-פי הפירוט הבא:
  • חייב שהוא רשות מקומית, עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית - יש לצרף אישור על שם החייב כמפורט ברשימת היישובים של משרד הפנים או הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהם מפורסמים על-ידם (כולל פרסום באתר האינטרנט הרשמי של המשרד);
  • חייב שהוא אגודה שיתופית - סמל האגודה השיתופית החייבת כפי שרשום אצל רשם האגודות השיתופיות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם האגודות השיתופיות;
  • חייב שהוא עמותה רשומה - המספר והסמל של העמותה החייבת כרשום אצל רשם העמותות או כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט הרשמי של רשם העמותות;
  • חייב שהוא חברה - שם החברה ומספר ח"פ כפי שרשום בדוח רשם החברות.

אופן הגשת הבקשה

 • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • הגשה ידנית בלשכה- ניתן להגיש את הבקשה בלשכה שבה מתנהל התיק, לאחר זימון תור מראש בלבד.
  • דוא"ל או פקס- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדוא"ל או בפקס ללשכה שבה מתנהל התיק.
  • דואר- ניתן להגיש את הבקשה באמצעות משלוח הטופס בדואר ישראל ללשכה שבה מתנהל התיק.
  • באופן מקוון (לעורכי דין בעלי כרטיס חכם)- באמצעות האיזור האישי באתר רשות האכיפה והגבייה.
   • בהגשה באמצעות האיזור האישי אין צורך לצרף את טופס הבקשה, אך חובה לציין נימוקים לבקשה במקום הייעודי.
 • לאחר הגשתה, הבקשה תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל המטפל בתיק.
 • בהטלת הגבלה על יציאה מהארץ נדרש מידע של מספר דרכון ותאריך הוצאה.


מועד כניסתה של ההגבלה לתוקף

 • ההגבלה לא תיכנס לתוקף מייד, אלא רק לאחר שמנהל ההוצאה לפועל שלח לחייב בדואר התראה וחלפו 30 ימים מיום המצאת ההתראה לחייב.
 • ההגבלה לא תיכנס לתוקף אם במהלך 30 הימים הנ"ל ייפרע החוב או שהחייב יתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו, או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.
 • אם הטיל רשם ההוצאה לפועל את ההגבלה בנוכחות החייב, לא תישלח לחייב התראה. במקרה כזה ההגבלה תיכנס לתוקף בתום 30 ימים מיום הטלת ההגבלה, אלא אם כן ייפרע החוב או שתינתן החלטה אחרת בידי רשם ההוצאה לפועל.

ביטול ההגבלה

 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
  • החוב נפרע.
  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, או להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
  • רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל;
  • עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משרד הפנים, משטרת הגבולות וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 • לפרטים נוספים ראו בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מרגע הביטול, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: משטרת הגבולות, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 • צו עיכוב יציאה מהארץ או חלופה לצו לא יוטל אם החוב הכולל קטן מ-50,000 ₪.
 • צו עיכוב או חלופה לצו שכבר הוטל בגין חוב שאינו עולה על 40,000 ₪ יבוטל לאחר פנייה של החייב לרשם ההוצאה לפועל.
שימו לב
הוראות אלה בנוגע לצו עיכוב על סכום שקטן מ-50,000 ₪ אינן תקפות לצו בגין חוב מזונות.

חלופה לצו

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, במקום לצוות על עיכוב יציאה מהארץ, להתנות את יציאת החייב מן הארץ במתן ערובה להנחת דעתו כדי להבטיח את ביצוע פסק-הדין או את תשלום החוב.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל להטיל צו עיכוב יציאה מן הארץ על חייב המשתמט ממילוי חובותיו וכן על החלטה שלא לתת צו כזה ניתן להגיש ערעור ישירות לבית משפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
 • למידע על אופן הגשת הערעור וההליך עצמו ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים