אישה או ילד שנפסקו להם מזונות והחייב לא משלם אותם (וכן ילד שנמצא עם אביו והאם חויבה בתשלום מזונות), עשויים להיות זכאים לקצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
סכום קצבת המזונות יהיה הסכום שנקבע בתקנות או הסכום שנפסק לאישה או לילד, לפי הנמוך מביניהם
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן
למחשבון לחישוב סכום דמי מזונות באתר המוסד לביטוח לאומי

אישה או ילד שנפסקו להם מזונות או שניתנה לגביהם החלטה על מזונות זמניים, והחייב אינו משלם להם את מזונותיהם (וכן ילד שנמצא עם אביו והאם חויבה בתשלום מזונות), עשויים להיות זכאים לקבל דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.

 • הזכאות לדמי מזונות מותנית במבחן הכנסות.
 • המוסד לביטוח לאומי משלם את דמי המזונות לזכאים וגובה את התשלום מהחייב.
 • סכום הקצבה הוא הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי - הנמוך מבין השניים.
 • אם פסק המזונות גבוה מהסכום המופיע בתקנות המוסד לביטוח לאומי, המוסד ישלם את ההפרשים רק לאחר גביית התשלום מהחייב (אם המוסד לא יצליח לגבות את הסכום, ניתן יהיה לתבוע את החייב באופן ישיר).
 • הערה: השימוש בלשון נקבה לגבי הזוכה ובלשון זכר לגבי החייב נעשה מטעמי נוחות, הכוונה היא לנשים ולגברים בהתאם למקרה.

מי זכאי?

 • אישה או ילד עד גיל 18 כולל ילד מאומץ (וכן ילד מעל גיל 18 שלא מסוגל לכלכל את עצמו), שנפסקו להם מזונות או מזונות זמניים והחייב לא משלם להם את דמי המזונות. זאת בתנאי שמתקיים אחד מהמצבים הבאים:
  • אם האישה נשואה לחייב ויש עמה ילד - פסק הדין למזונות ניתן לזכותה או ניתן לזכות הילד בלבד או ניתן לזכות שניהם.
  • אם האישה נשואה לחייב ואין עמה ילד - היא לא מסוגלת לכלכל את עצמה או שהיא בת 60 ומעלה.
  • אם האישה לא נשואה לחייב ויש עמה ילד - פסק הדין ניתן לזכות הילד בלבד.
 • אם הילד לא נמצא עם אמו - פסק הדין ניתן לזכותו בלבד ועיקר החזקתו לא במימון המדינה או רשות מקומית.
 • אם הילד נמצא עם אביו, האב יקבל את התשלום עבור הילד בהתאם לפסק דין מזונות שבו האם חויבה בתשלום המזונות.

מי לא זכאי?

 • אישה שלא נשואה לחייב ואין עמה ילד.
 • אישה שהכנסתה מעבודה או מ"גמלה מחליפת שכר" (דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה או גמלה בגין חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים) עולה על הסכום המופיע בטבלאות שיעורי הקצבה (ראו בהמשך).
 • אישה שגובה הכנסתה שלא מעבודה שווה או עולה על הסכום שהיא זכאית לו על-פי טבלאות שיעורי הקצבה (ראו פרטים לגבי "הכנסה שלא מעבודה" בהמשך).
 • לא ניתן לקבל דמי מזונות מהביטוח הלאומי במקביל לנקיטת הליכי הוצאה לפועל. אם אישה נוקטת הליכי הוצאה לפועל נגד החייב, יופסק תשלום קצבת המזונות (אלא אם כן מדובר בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית ההפרשים מהחייב).

הגדרת חייב בקצבת מזונות

 • "חייב" לעניין קצבת מזונות הוא מי שניתן לחובתו פסק דין למזונות והוא היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין, או ב-24 החודשים מתוך 48 החודשים שקדמו למתן פסק הדין.

שיעורי הקצבה (נכון ל-2024)

 • הטבלאות בהמשך מפרטות את סכומי הקצבה בהתאם לנתונים האישיים ואת הסכומים שניתן להרוויח מבלי שתישלל הזכאות לקצבה (מלאה או חלקית).
 • לפרטים על שיעורי הקצבה ותקרות ההשתכרות ("נקודת איפוס הגמלה") בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לפירוט הסכומים שאפשר להרוויח ולקבל קצבה מלאה ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • דמי אבטלה ייחשבו כהכנסה מעבודה.

שיעורי הקצבה לאישה שטרם מלאו לה 55 שנים

מצב משפחתי סכום הקצבה המלאה הסכום שאפשר להרוויח

ועדיין לקבל קצבה (מלאה או חלקית)

אישה בלי ילדים שהגישה תביעה לפני 01.01.2003 2,206 ₪ עד 3,894 ₪
אישה בלי ילדים שהגישה תביעה אחרי 01.01.2003 1,961 ₪ עד 3,427 ₪
אישה עם ילד אחד 3,285 ₪ עד 8,311 ₪
אישה עם 2 ילדים או יותר 3,824 ₪ עד 9,210 ₪
אישה שנישאה מחדש/ידועה בציבור עם ילד אחד 2,294 ₪ עד 4,700 ₪
אישה שנישאה מחדש/ידועה בציבור עם 2 ילדים או יותר 3,361 ₪ עד 6,478 ₪

שיעורי הקצבה לאישה בת 55 שנים ומעלה

מצב משפחתי סכום הקצבה המלאה הסכום שאפשר להרוויח

ועדיין לקבל קצבה (מלאה או חלקית)

אישה בלי ילדים 2,452 ₪ עד 5,715 ₪
אישה עם ילד אחד 4,010 ₪ עד 10,042 ₪
אישה עם 2 ילדים או יותר 4,990 ₪ עד 11,675 ₪
אישה שנישאה מחדש/ידועה בציבור עם ילד אחד 2,294 ₪ עד 5,953 ₪
אישה שנישאה מחדש/ידועה בציבור עם 2 ילדים או יותר 3,361 ₪ עד 7,731 ₪

שיעורי הקצבה לילדים שנמצאים אצל אפוטרופוס

מספר הילדים אצל האפוטרופוס סכום הקצבה המלאה הסכום שמותר להשתכר

ועדיין לקבל קצבה (מלאה או חלקית)

ילד אחד 2,294 ₪ עד 3,903 ₪
2 ילדים 3,361 ₪ עד 5,678 ₪
כל ילד נוסף 981 ₪ עד 1,401 ₪

הכנסות האישה שמשפיעות על סכום קצבת המזונות

 • הכנסות האישה משפיעות על סכום קצבת המזונות שתשולם לה. ניתן להיעזר במחשבון לחישוב סכום דמי המזונות בהתאם לפסק הדין ולגובה ההכנסות.

הכנסה מעבודה או מגמלה מחליפת שכר

הכנסה שלא מעבודה

 • אישה שגובה הכנסתה שלא מעבודה שווה או עולה על הסכום שהיא זכאית לו על-פי הטבלאות שלמעלה, לא תהיה זכאית לתשלום מזונות מהביטוח הלאומי.
 • הכנסה שלא מעבודה נחשבת:
  • קצבה של המוסד לביטוח לאומי (לא כולל "גמלאות מחליפות שכר" כפי שפורטו בסעיף הקודם), קצבה מגופים אחרים, הכנסה משכר דירה וכן הון ורכוש.
  • סכומים שמופקדים על-ידי בני משפחה באופן קבוע בחשבון הבנק של האישה, במשך 6 מתוך 9 חודשים באותה שנה קלנדרית (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר של אותה שנה). תמיכה כספית לצורך סיוע בתשלום שכר דירה לא תיחשב כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).
 • אם הכנסתה שלא מעבודה מהמקורות שצוינו נמוכה מהסכום שמפורט בטבלאות, ישולמו לה דמי מזונות בשיעור הנמוך מבין שני אלה:
  • סכום הקצבה שמפורט בטבלאות, אחרי שיופחת ממנו סכום ההכנסה שלא מעבודה.
  • הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות.
 • אם שיעור דמי המזונות נמוך מהסכום שנקבע בפסק הדין למזונות, הביטוח הלאומי ישלם לזוכה את ההפרש אחרי שיגבה מהחייב את מלוא הסכום שנקבע בפסק הדין.
 • סיוע בתשלום שכר דירה לא יילקח בחשבון כהכנסה (ראו פרטים בחוזר המוסד לביטוח לאומי).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש טופס בקשה לתשלום על פי חוק המזונות.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות
  • שני עותקים מפסק הדין (ושל כל פסק דין או הסכם גירושין שפסק הדין מסתמך עליו) חתומים ומאושרים בידי בית הדין או בית המשפט.
  • תדפיס מחשבון עו"ש בבנק וכן אישור מהבנק על גובה החסכונות ו/או הפיקדונות.
  • נשים עובדות יצרפו 3 תלושי משכורת אחרונים.
  • נשים שיש להן הכנסה שלא מעבודה יצרפו אישורים על ההכנסות.
  • נשים נשואות מתחת לגיל 60 ללא ילדים שלא מסוגלות לכלכל את עצמן יצרפו אישור רפואי עדכני על הפגיעה ביכולת העבודה.
  • במקרה שנפתח תיק בהוצאה לפועל בעניין פסק הדין, יש לצרף אישורים מההוצאה לפועל על סגירת התיק.
  • אם ניתן פסק דין למזונות לזכותו של ילד שאינו בהחזקתה של אמו - יש לצרף צו מינוי אפוטרופוס, או פסק דין שבו האפוטרופוס תובע מזונות עבור הילד.
  • פרטים על החייב:
  • מספר תעודת זהות של החייב
  • כתובתו ומספר הטלפון של החייב
  • מקום עבודתו של החייב
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש למחלקת מזונות בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה, המוסד לביטוח לאומי ישלח לתובעת הודעה על אישור הבקשה או דחייתה.
 • אם פסק הדין אינו כתוב בעברית, הביטוח הלאומי ישלח אותו לתרגום, וההודעה על אישור הבקשה או דחייתה תישלח לתובעת בתוך 30 ימים מקבלת התרגום.

תקופת הזכאות

 • קצבת המזונות משולמת החל מיום הגשת הבקשה לביטוח הלאומי.
 • תשלום עבור התקופה שקדמה להגשת הבקשה (עד לשנה רטרואקטיבית) ייעשה על-פי בקשה מפורשת של האישה. זאת בתנאי שבתקופה המבוקשת היא לא קיבלה תשלומים מהחייב ולא פעלה כנגדו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
 • הקצבה תשולם כל עוד לא יצא פסק דין אחר למזונות, שמבטל את קודמו או משנה את תוכנו, וכל עוד מוסיפים להתקיים שאר תנאי הזכאות.
 • זכאות האישה לקצבה עשויה להימשך בהתאם לתנאים גם בתקופות שבהן היא יוצאת לחו"ל. למידע נוסף ראו קצבת מזונות לאישה שיצאה לחו"ל.
 • התשלום עבור כל ילד שנכלל בפסק הדין יינתן עד שימלאו לילד 18 שנים.
 • אם פסק הדין קובע סכום אחד לכל הילדים:
  • כשימלאו לכל אחד מהילדים 18 שנים, יופחת חלקו היחסי מהסכום שנקבע בפסק הדין.
  • במלאת 18 שנים לצעיר שבין הילדים יופסק תשלום המזונות.
 • אם פסק הדין קובע סכום אחד לאישה ולילדים:
  • התשלום ישולם במלואו עד שימלאו 18 שנים למבוגר מבין הילדים ואז יופחת חלקו היחסי מהסכום שנקבע בפסק הדין.
  • אם האישה מתגרשת, יופחת חלקה היחסי מהסכום שנקבע בפסק הדין. במלאת 18 שנים לצעיר שבילדים יופסק תשלום המזונות.
 • לילד מעל גיל 18 שלא מסוגל לכלכל את עצמו הזכאות תימשך.

ערעור

תוספת השלמת הכנסה

גביית החוב מהחייב

 • החייב יכול לשלם את החיוב השוטף באמצעות הוראת קבע לזכות המוסד לביטוח לאומי, בתוך 45 יום מהמועד שנשלח לו מכתב מהמוסד לביטוח לאומי לגבי אישור תביעת המזונות.
 • אם לא יתקבל מהחייב תשלום באמצעות הוראת קבע בתוך 45 יום ממועד ההודעה שנשלחה אליו, גביית החוב תבוצע באמצעות רשות האכיפה והגבייה.
 • אם החייב בוחר לשלם באמצעי תשלום אחר, עליו לפנות לרשות האכיפה והגבייה ולהסדיר את התשלום בתום 45 יום ממועד המכתב על אישור התביעה למזונות.
 • אם נגבו מהחייב סכומים (בהתאם לפסק הדין) שעולים על הסכומים ששילם המוסד לביטוח לאומי לאישה לפי תקנות, המוסד לביטוח לאומי יעביר את ההפרשים לאישה.
 • למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

השפעת הקצבה על מענק עבודה

 • להורים עצמאיים שהיו זכאים למענק עבודה וקיבלו בחודש מסוים בשנת המס 2022 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה והוארכו עד סוף 2022), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הקצבה שקיבלו לבין הקצבה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • לפרטים נוספים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) - "קצבה מוגדלת להורים עצמאיים".

חשוב לדעת

שאלות נפוצות

הביטוח הלאומי דחה תביעה שהגשתי לקצבת מזונות ואני רוצה לערער. האם אני זכאית לעורך דין חינם מטעם המדינה?

כן. אם את רוצה להגיש ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי תוכלי לקבל סיוע משפטי על ידי עורך דין מטעם המדינה ללא תשלום וללא תלות במבחן הכנסות. התנאי היחיד לקבלת הסיוע הוא שקיימת עילה משפטית להגשת הערר.

אני מקבלת קצבת מזונות לפי סכום שנקבע בפסק דין, אבל הוא קטן מהסכום המגיע לפי התקנות. מה אני יכולה לעשות?

במקרה כזה מומלץ לבדוק זכאות לגמלת השלמת הכנסה.

אני מקבל קצבת מזונות. האם זה פוגע בקצבאות אחרות שאני מקבל או יכול לקבל?

תוכל לבדוק אם אתה זכאי ליותר מקצבה אחת או אם קבלת קצבה אחת משפיעה על אחרת באמצעות מחשבון בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת באתר של המוסד לביטוח לאומי.

כיצד הביטוח הלאומי גובה את חוב המזונות מהחייב?

אחרי אישור התביעה החייב מקבל מכתב מהביטוח הלאומי. במכתב הוא נדרש לשלם את החיוב השוטף בתוך 45 יום באחת משתי הדרכים: בהוראת קבע ישירות למוסד לביטוח לאומי; או באמצעי תשלום אחר המועבר ישירות לרשות האכיפה והגבייה. אם החייב אינו מסדיר את התשלום בתוך 45 יום, גביית החוב מבוצעת באמצעות ההוצאה לפועל.

נפתח נגדי תיק בהוצאה לפועל לתשלום חוב מזונות. האם אני זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם המדינה?

הדבר תלוי בגובה ההכנסה שלך ושל בני משפחתך. אם המשפחה שלך מונה עד 3 נפשות (כולל בן/בת זוג ידוע/ה בציבור) ומשתכרת יחד פחות מ-8,399 ₪ בחודש (נכון ל-2024), ואם שווי הרכוש שלך שניתן למימוש או מאפשר קבלת הלוואה קטן מ-37,608 ₪ (נכון ל-2024) אתה עשוי להיות זכאי לייעוץ וייצוג חינם. אם אינך זכאי לעורך דין מטעם המדינה, ייתכן שתהיה זכאי לסיוע מטעם לשכת עורכי הדין.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות