ככלל, אסור להתקין מצלמות נסתרות במקום העבודה או לצלם עובד ללא ידיעתו
למרות זאת, במתחמים שונים במקום העבודה יש לגיטימיות שונה להשתמש במצלמות מעקב וזאת בהתאם לציפיתו הסבירה של העובד לפרטיות באותו מתחם, והכל כפי שיפורט בהמשך
על המעסיק לקבוע מדיניות מפורשת ומפורטת בנוגע לשימוש במצלמות אבטחה ומעקב במקום העבודה ולהודיע על מדיניות זו לעובדים
מעסיק שמתקין מצלמות בניגוד למפורט בדף זה צפוי לקנסות ואף לתביעת פיצויים מהעובדים


מצלמת וידאו המותקנת במקום העבודה יכולה לתעד באופן מקיף ומתמשך את כלל התנהלותו של העובד במהלך יום העבודה, ועלולה לפגוע באורח חמור בפרטיות העובדים.

מי זכאי?

 • עובדים במקום עבודה בו המעסיק מעוניין להתקין מצלמות אבטחה ומעקב.

תהליך מימוש הזכות

 • בטרם יחליט המעסיק על שימוש במצלמות מעקב או אבטחה במקום העבודה, עליו לבחון טכנולוגיות חלופיות שפגיעתן בפרטיות פחותה.
 • אם החליט המעסיק על התקנת מצלמות, עליו לקבוע מדיניות מפורטת וליידע את העובדים אודות מדיניות זו עוד בטרם התקנת המצלמה.
 • על המעסיק לקבוע מדיניות זו, ככל הניתן, לאחר היוועצות בעובדים או בנציגיהם.
 • על המעסיק להציג בפני העובדים את המדיניות בשקיפות מלאה, וליידע אותם אודות היקף ומיקום מצלמות המעקב במקום העבודה, ואין להסתפק ב"הסכמה עקרונית" מהעובדים לבצע צילומי סתר במשרדיהם.
 • בכל מקרה על מדיניות זו לעמוד בכל הכללים שמפורטים בהמשך (מטרות לגיטימיות, הקפדה על פגיעה מינימלית בעובדים וכו').
 • במהלך תכנון מערכת המצלמות והשימוש בה, יש לשקול את שטח הכיסוי, את מספר המצלמות את זמני הצילום, את הרזולוציה של התמונה ואת משך שמירת הצילומים ולוודא שקריטריונים אלה עומדים בחובת הסבירות והמידתיות, כלומר שהפגיעה בפרטיות העובדים היא המינימלית ביותר האפשרית שנשקלו אמצעים חלופיים אחרים שפגיעתם בפרטיות העובדים פחותה יותר וכי היחס בין השגת המטרה שלשמה הוצבו המצלמות לבין הפגיעה בפרטיות העובדים הוא סביר.

המטרות הלגיטימיות לשימוש במצלמות מעקב במקום העבודה

 • התקנת מצלמות במקום העבודה יכולה להתבצע רק למטרה לגיטימית, החיונית למימוש האינטרס של המעסיק או אינטרס הציבור ומתיישבת עם המטרה העסקית או הארגונית של המעסיק או עם הוראת חיקוק או דרישת רשות מוסמכת (כגון המשטרה), ורק במקרה שאין אמצעי אחר הפוגע פחות בפרטיות העובדים.
דוגמה
 • הגנה על בטחון הנוכחים בעסק
 • שמירה על הרכוש שנמצא בעסק
 • הגנה על מידע רגיש שנמצא בעסק
 • ככלי פיקוח על משמעת העובדים ואיכות השירות שהם מספקים ללקוחות
 • אסור למעסיק להשתמש בהקלטות של צילומי מערכת המעקב למטרות אחרות מהמטרה שנקבעה מראש להתקנת המצלמה, אלא אם השימוש החורג מחויב מהוראות הדין או מדרישת רשות מוסמכת (כגון משטרה או גורמי ביטחון אחרים).
דוגמה
הקלטות ממצלמה שהתקין המעסיק בכניסה למפעל כדי לשמור על ביטחון העובדים, אינן יכולות לשמש אותו למטרת ניהול ומשמעת כגון בחינת ההספק של העובד או תיעוד משך ההפסקות שהעובד לוקח.

מיקום התקנת המצלמות

 • הלגיטימיות של מיקום התקנת המצלמה מושפעת מהציפייה הסבירה של העובד לפרטיות באזורים השונים במקום העבודה.
 • קיימים מקומות שבהם ציפית העובד הסבירה היא שלא יצלמו אותו כלל, ובמקומות אלה אסור למעסיק להתקין מצלמות בשום מקרה.
דוגמה
צילום בחדר השירותים או המלתחות
 • קיימים מקומות שבהם הציפייה הסבירה של העובד היא שלא יצולם, אך בנסיבות מסוימות כגון מטרה ציבורית גדולה או מטרה חיונית ביותר ניתן יהיה להתקין בהם מצלמות, ובכל מקרה אך ורק בידיעת העובדים ובהסכמתם.
דוגמה
 • משרד, או עמדת עבודה בהם שוהה העובד לשם ביצוע פעילות משרדית רגילה (הקלדה על מחשב או ניהול שיחות טלפון).
 • משרד משותף או עמדות עבודה מתחלפות.
 • אזורי מנוחה כגון: מטבחון, חדר אוכל, או כל מתחם אחר המשמש את העובדים לצורך הפסקה משגרת העבודה - במקרה כזה ניתן להתקין מצלמות רק אם הדבר נועד להשגת מטרה חיונית ביותר, כגון הגנה על שלום העובדים או על חומר מסווג, ובמתכונת מצומצמת.
 • קיימים מקומות שבהם עשויים להיות אינטרסים המצדיקים צילום או מעקב באמצעות מצלמות (ובכל מקרה ניתן להתקין את המצלמות רק בידיעת העובדים ורק באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות העובדים למינימום).
דוגמה
 • התקנת מצלמה בפס ייצור - אם היא חיונית להבטחת הביטחון של העובדים ואיכות המוצר
 • התקנת מצלמות בחדר כספות או במחסן - אם היא נדרשת לשם הגנה על מלאי יקר או רגיש
 • התקנת מצלמות במקומות בהם מוצבות מערכות מידע ומחשוב רגישות
 • קיימים מקומות שבהם הציפייה הסבירה של העובד לפרטיותו נמוכה יחסית ובהם לגיטימי להתקין מצלמות (אולם גם בהם השימוש במצלמות צריך להיות למטרות לגיטימיות ויש ליידע את העובדים על התקנתן).
דוגמה
אזורים ציבוריים במקום העבודה, כגון:המסדרונות, מבואת הכניסה למשרד (במיוחד מתחמים בעסק הפתוחים ללקוחות ולציבור הרחב)

הצבת מצלמה המקליטה קול במקום העבודה

 • הצבת מצלמה אשר מקליטה קול פוגעת בפרטיות העובדים במידה חמורה יותר.
 • על פי רוב יתקשה המעסיק להוכיח שהצבת מצלמה המקליטה קול היא למטרות לגיטימיות הדרושות למקום העבודה, ואינה עולה על הנדרש ולכן ברוב המקרים אסור למעסיק להציב מצלמה המקליטה קול.
 • במקרים החריגים בהם המעסיק יוכיח שהתקיימו התנאים להצבת מצלמה המקליטה קול, על המעסיק לקבוע מדיניות ברורה בדבר היקף השימוש במצלמות ובהקלטות הקול, להציג מדיניות זו בפני העבודים בשקיפות מלאה וליידע אותם אודות היקף ומיקום המצלמות והעובדה שמצלמות אלה גם מקליטות קול.
 • מעסיק הפוגע בפרטיות העובדים במידה מוגזמת או למטרה לא ראויה, חשוף לסיכון של תביעות אזרחיות, תשלום פיצויי פיטורין מוגדלים ואף הליכים פליליים.
 • בנוסף,שימוש במצלמה המקליטה קול עלול להוות עבירה חמורה על פי חוק האזנת סתר ולכן על המעסיק להיזהר ולהקפיד במיוחד על ידוע מלא של מלוא האנשים ששיחותיהם עשויות להיקלט.
 • למידע נוסף ראו : מצלמות מעקב במקום העבודה – שאלות ותשובות.

הפרת חובת המעסיק

 • פגיעה בפרטיותו של העובד במקום העבודה עלולה להוות נסיבה שבעקבותיה העובד יוכל להתפטר ועדיין להיות זכאי לפיצויי פיטורים (למרות שלא פוטר). במקרה זה זכאי העובד לתבוע פיצויי פיטורים ופיצויים עקב הפרת חוזה העבודה בבית הדין לעבודה. למידע נוסף ראו פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • בנוסף, זכאי העובד להגיש תביעה לפיצויים אזרחיים לפי החוק להגנת הפרטיות (לרבות פיצויים ללא הוכחת נזק) בבית המשפט השלום.
 • פגיעה בפרטיות נחשבת גם עבירה פלילית והעובד רשאי להגיש תלונה נגד המעסיק במשטרה. במקרה זה עשוי המעסיק להיות חשוף להליכים פליליים או מינהליים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים