אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) בני 23 ומעלה, שהכנסתם החודשית הממוצעת במהלך שנת 2018 היתה בין 2,080 ל-6,957 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים בין 1,280 ל-11,566 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה בהיקף ממוצע של כ-4,000 ש"ח (נכון לשנת 2015)
ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות סימולטור של רשות המסים
את התביעה עבור שנת המס 2018 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 26.12.2019
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק

במסגרת תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המסים מעניקה כ-4,000 ש"ח בממוצע לעובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

איך לממש בקלות?
 • גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכרו העובדים מחודשי עבודתם בפועל ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (עובד שמקבל תלוש שכר, תיבחן זכאותו למענק עבודה לפי השכר ברוטו הכתוב בתלוש, לפני הניכויים).
 • למידע על הזכאות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
 • כמו כן, בתביעה עבור שנת 2018 עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת זוגו ישנה הכנסה מעבודה או מעסק/משלח יד שאינה נמוכה מ-3,630 ש"ח לחודש בממוצע. התוספת תינתן עבור חודשים שלא התקבלה בהם הכנסה מקרוב משפחה (ראו הגדרה בהמשך, במי לא זכאי?).
 • התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים. כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק, תוכלו:
דוגמה
 • עובדת ילידת 1985 שהרוויחה בממוצע 4,000 ש"ח ברוטו לחודש (48,000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם ל-3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 6,228 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים (נכון ל-2018)).
דוגמה
 • עובדת ילידת 1977 המרוויחה בממוצע 5,500 ש"ח ברוטו לחודש (66,000 ש"ח לכל 12 החודשים)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 5,940 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים נכון ל-2018)).
 • תביעה למענק עבודה עבור שנת 2018 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד 26.12.2019.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2017 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2019.
 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2018 - 2017, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה.

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב-01.01.2019):
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2019 עבור שנת המס 2018 נדרש שעד ליום 31.12.2018 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,348 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,080 ש"ח ונמוכה מ-6,957 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-9,482 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,280 ש"ח ונמוכה מ-11,566 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלו (למידע נוסף).
  3. הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי, כגון: עובדים עצמאים או עובדים שכירים שרשות המסים הורתה להם להגיש דו"ח. בדרך כלל עובדים שכירים אינם צריכים להגיש דו"ח שנתי).
 • עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים והכנסתם המזכה נמוכה מ-2,080 ש"ח (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין שכר המינימום הממוצע).
טיפ
במקרים שבהם העובד או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה, יש לוודא כי הדוחות אכן הוגשו:
 • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.04.2019 (אם ניתנת אורכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה). למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, עליו לוודא שהמעסיק העביר באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים לרשות המסים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2018 עד ליום 30.04.2019.
 • עובדים במשק בית (עוזרות בית, מטפלים/ות וכיו"ב) צריכים לוודא שהמעסיק דיווח עליהם למוסד לביטוח לאומי ושילם עבורם את דמי הביטוח הלאומי במהלך השנה.

זכאות יורשים

 • החל משנת 2018, יורש חוקי (על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה) של עובד שהיה יכול להגיש תביעה למענק עבודה אילו היה בחיים, זכאי להגיש את התביעה בשם המוריש.
 • התביעה תוגש במשרד השומה האזורי בצירוף המסמכים המפורטים בהליך הגשת התביעה, ובנוסף להם:
  • טופס ייפוי כח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים
  • צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (מגיש התביעה בפועל)
  • צילום צ'ק או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכח

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
עובדת שהיתה לה הכנסה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה
עובד שהיתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2019 בקשה למענק עבור שנת המס 2018, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.2018 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
לצורך הגשת תביעה למענק עבודה, לא צריך להגיש מסמכים כלשהם הקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או טופס 106).
יש צורך בהצגת תעודת זהות וצ'ק מבוטל המעיד על מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו נין יהיה להעביר את המענק.

מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון 4954* (*מסים) או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 15:30-08:15
  • באמצעות פנייה מקוונת

ההכנסות הנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב הכנסה מעבודה יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, וטובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, ישנן קצבאות שנחשבות כהכנסה נוספת (ראו פרטים בהמשך).

הכנסה נוספת

 • במקרה שיש לעובדים "הכנסה נוספת" או שלבן/בת זוגם יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסות אלה.
 • "הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
 • כמו כן, להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 - 2020 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו בהוראת שעה נוספת עד סוף 2020), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים (הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד). מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני הסכומים הנ"ל (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ש"ח.

קבלת מענק עבור שנת 2018

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.


המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות