הקדמה:

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות זכאית, בהתאם לתנאים, לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי
מי שנעדרה מעבודתה באישור רפואי ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, תהיה זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, אם צברה די ימי מחלה
עובדת שילדה לפני תום 30 הימים של שמירת ההריון שאושרה לה עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת הריון אם לא נותרו לה מספיק ימי מחלה
היעדרות בגין שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת (כגון חישוב פיצויי פיטורים, ימי הודעה מוקדמת לפיטורים)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאים.

מהו מצב של שמירת הריון?

 • סעיף 58 לחוק ביטוח הלאומי מגדיר "שמירת הריון" כהיעדרות מעבודה בתקופת ההריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
  • מצב רפואי הנובע מההריון ומסכן את האישה או את עוברה, בהתאם לאישור רפואי בכתב.
  • מצב שבו העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ובתנאי שלא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק (ראו פרטים נוספים לגבי איסור על העסקת עובדת בהריון בעבודות מסוכנות).

מי זכאית?

 • עובדת, שכירה או עצמאית, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא תושבת ישראל.
  2. היא שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההריון.
  3. יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת הריון לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות. ייתכן שיידרש אישור מרופא תעסוקתי, אם הסיבה לשמירת ההריון היא סכנה לעובדת או לעובר בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה.
  4. לא משולם לה תשלום עבור תקופת שמירת ההריון מגוף אחר (כגון דמי מחלה או ביטוח מהמעסיק).
 • תקופת השמירה הראשונה צריכה להיות 30 יום רצופים לפחות. לאחר מכן, כל תקופה נוספת של שמירת הריון צריכה להימשך 14 יום לפחות.

עובדת שנעדרה מהעבודה פחות מ-30 יום

 • ככלל, עובדת שנעדרה מהעבודה פחות מ-30 יום אינה זכאית לגמלה, אלא לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין תקופת ההיעדרות על חשבון ימי המחלה שצברה במקום העבודה.
 • מי שלא צברה די ימי מחלה רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום, או שינוכו לה ימי חופשה עבור אותם ימים.
 • עם זאת, במקרה שאושרו לעובדת לפחות 30 ימי שמירת הריון והיא ילדה לפני שתמו 30 ימים, היא תהיה זכאית לגמלה לשמירת הריון אם לא צברה די ימי מחלה במקום העבודה (ומתקיימים שאר תנאי הזכאות לגמלה).

מי לא זכאית?

 • מי שנמצאת בשמירת הריון ויצאה לחו"ל אינה זכאית לגמלה מרגע יציאתה מהארץ (אם שמירת ההריון היא בשל סוג או סביבת העבודה, ניתן לצאת לחו"ל מבלי שהזכאות תפגע).
 • עובדת זרה וכל מי שאינה תושבת ישראל, אף אם היא עונה על שאר תנאי הזכאות שפורטו למעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון מיד כשמתחילה שמירת ההריון, ולא יותר משנה לאחר תחילתה.
 • את התביעה מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים, על גבי טופס תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון.
 • לטופס התביעה יש לצרף טופס אישור רפואי לשמירת הריון חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה.
 • במקרים שבהם סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, יש לצרף מכתב מהמעסיק לגבי אופי העבודה ואישורו על כך שלא נמצאה לעובדת עבודה חלופית. ייתכן שיידרש גם אישור מרופא תעסוקתי.
 • מעסיק של עובדת שכירה יאשר בטופס את הפרטים לגבי חודשי עבודתה ושכרה ב–10 החודשים שקדמו להפסקת העבודה. עובדת שעבדה אצל כמה מעסיקים, תצרף אל הטופס אישור מכל אחד מהם.
 • עובדת עצמאית תציין בטופס התביעה את סניף המוסד לביטוח לאומי שבו היא משלמת את דמי הביטוח.
 • מי שהיתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, בתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח, תצרף לתביעה אישור ממשרד הבריאות או משרד הכלכלה על מקום ההכשרה או השיקום וזמן ההכשרה או השיקום.
 • רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בנוגע לאישור הרפואי.
 • ההחלטה אם קיימת זכאות לגמלה תינתן לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת הריון.
 • מועד תחילת הזכאות לגמלה לא יעלה על שבועיים לפני היום שבו נערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שעל פיה נקבע כי היא זקוקה לשמירת הריון.
 • הגמלה משולמת בכל 20 לחודש עבור החודש הקודם, בהתאם למספר הימים הקלנדריים שהיו באותו חודש (כולל שבתות וחגים).

קבלת גמלה עבור תקופה נוספת של שמירת הריון

 • כדי לקבל גמלה עבור תקופה נוספת של שמירת הריון יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס אישור רפואי לשמירת הריון, שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההריון.
 • המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההריון.
 • ניתן לדווח על המשך או סיום תקופת שמירת ההריון באמצעות מוקד טלפוני לדיווח על שמירת הריון.

סכום הגמלה

 • שיעור הגמלה ליום יהיה בסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות:
  • 296.27 ש"ח, נכון לשנת 2019 (לשיעורים שנקבעו בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי).
  • שכר העובדת (החייב בדמי ביטוח) ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב שמירת ההריון מחולק ב-90, או ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה מחולק ב- 180, לפי הגבוה מביניהם (ולא יותר מ- 296.27 ש"ח).
 • עובדת שכירה שלא קיבלה שכר מלא ב-6 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה את עבודתה (בשל שמירת ההריון או בשל סיבה אחרת כגון שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה) ויש בידה אישורים מתאימים, תיבדק האפשרות להשלמת שכרה בחודשים אלה או לחישוב שכרה על-פי החודשים שקדמו לחודשים שבהם לא קיבלה שכר מלא.
  • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובדת.
  • כמו כן, נקבע בחוזר כי תיתכן השלמת שכר לתקופה שהעובדת שהתה בה בחופשת לידה שהוארכה ללא תשלום דמי לידה (עבור לידה שקדמה להריון הנוכחי).
 • לעובדת עצמאית ששמירת ההריון שלה החלה מה- 27.04.2016 ואילך, תחושב הגמלה באופן הבא:
  • בשלב הראשון תשולם הגמלה לפי המקדמות.
  • עם קבלת השומה, תחושב הגמלה בשנית, על בסיס השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן.
 • על סכומי הגמלה שצויינו משולמת תוספת יוקר ומנוכים מהם דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.
 • מספר הימים שעבורם תשולם הגמלה הוא מספר הימים הקלנדריים באותו חודש, כולל שבתות וחגים.
דוגמה
בחודש אפריל שבו 30 ימים, זכאית האישה לתשלום יומי כפול 30 ימים (אם היתה בשמירת הריון במשך כל החודש), הכוללים בתוכם את כל השבתות ואת חג הפסח שחל במהלכו. לעומת זאת בחודש מרץ תהיה אישה זכאית לתשלום יומי כפול 31 יום.
הערת עריכה
על פי מייל מבלהה מיום 4.12.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:28, 4 בדצמבר 2016 (IST)

תשלום הפרשים לגמלה לשמירת הריון

צבירת זכויות במהלך שמירת הריון

 • סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים קובע שהיעדרות בגין שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת (כגון חישוב פיצויי פיטורים, ימי הודעה מוקדמת לפיטורים). למידע נוסף ראו דמ (ב"ש) 2816/04
 • צבירת ותק לדמי הבראה במהלך שמירת הריון:
  • ישנם פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה בהם נקבע כי תקופת ההיעדרות בשל שמירת הריון צוברת ותק להבראה (ראו: דמ (ב"ש) 2816/04, וכן - דמ 2397/03). מאידך ישנה פסיקה בה נקבע ההפך (ראו:סעש (נצ') 25234-07-12‏).
  • בפסק הדין סע (חי') 13238-06-11 נקבע שתקופת שמירת הריון תבוא בחשבון בבדיקה האם עברה שנה אחת של וותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה.
  • טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.
 • הפרשות לקופת גמל -עובדת בשמירת הריון זכאית להמשך תשלום הפרשות לקופת גמל (כולל קרן השתלמות) על-ידי המעסיק (ככל שהמעסיק נהג לבצע הפרשות לקופות גמל לפני יציאתה לשמירת הריון). לפרטים נוספים, ראו הפרשות לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות בשמירת הריון.
 • ימי חופשה -מספר ימי החופשה השנתית שעובדת אשר שהתה בשמירת הריון זכאית להם, ייקבע לפי מספר ימי העבודה שעבדה העובדת בפועל במהלך אותה שנה קלנדרית. למידע על חישוב מספר ימי החופשה ראו חישוב מספר ימי החופשה השנתית.
דוגמה
 • עובדת העובדת במישרה מלאה 5 ימים בשבוע, החלה לעבוד ב- 01.01.2015.
 • בשנת 2017 (שנת עבודתה השלישית)שהתה העובדה בתקופה של שמירת הריון, ועבדה בפועל במהלך השנה 100 ימים בלבד.
 • היות שהקשר המשפטי עם המעסיק לא ניתק וצבירת הוותק נמשכת, תקופת הזכאות המלאה של העובדת היא 16 ימי חופשה ברוטו כאילו עבדה כל השנה.
 • עם זאת, היות שהיא עבדה פחות מ- 200 ימים באותה שנה, היא זכאית לחלק יחסי ממספר ימי הזכאות לחופשה ברוטו, בהתאם ליחס שבין ימי עבודתה בפועל ל- 200.
  חישוב חופשה שנתית 200.jpg
 • העובדת זכאית ל- 8 ימי חופשה ברוטו (6 ימים נטו) עבור שנת 2017 על פי החישוב הבא: 100 חלקי 200 כפול 16 (מספר הימים ברוטו) - סה"כ 8 ימים ברוטו (כולל שישי שבת), שהם 6 ימים חופשה נטו.
 • החוק אינו מתייחס לזכויות סוציאליות אחרות, כגון: מתן שי לחג. (יצוין כי לגבי עובדת השוהה בחופשת לידה קבע בית הדין הארצי לעבודה, שמעסיק המעניק שי לחג לעובדיו צריך להעניק את השי גם לעובדת הנמצאת בחופשת לידה).
 • עובדת בשמירת הריון זכאית לכל הזכויות הניתנות לעובדות בהריון, כגון: הגנה מפני פיטורים או פגיעה בהיקף המשרה. למידע נוסף ראו בפורטל הריון ולידה.
 • זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת הריון

  טיפ
  ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת הריון שיכולה העובדת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. (למידע על דרך חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה). לכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה מה יהיה גובה הקצבה שהעובדת תקבל מהקרן, והאם היא תהיה גבוהה מהגמלה לשמירת הריון, שהעובדת זכאית לה מהמוסד לביטוח לאומי.
  שימו לב
  יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת הריון ובאלו תנאים
  הזכאות לגמלה לשמירת הריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
  לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת הריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.

  חשוב לדעת

  • עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת הריון מהביטוח הלאומי, אך מעדיפה בכל זאת לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי עבור הימים ששילם לה המעסיק. כמו כן, המעסיק רשאי שלא להסכים לשימוש בימי המחלה העומדים לרשות העובדת.
  • מי שקיבלה גמלה לשמירת הריון עד ללידה, ישולמו לה דמי לידה באופן אוטומטי מבלי שתצטרך להגיש תביעה לדמי לידה. התשלום יועבר לחשבון הבנק בהתאם לנתונים שנרשמו בטופס התביעה לגמלה לשמירת הריון.

  אי זכאות לגמלה

  • עובדת עצמאית שתביעתה לגמלה לשמירת הריון נדחתה בשל פיגור בתשלום דמי הביטוח הלאומי עשויה להיות זכאית להענקה מטעמי צדק. למידע נוסף ראו הענקה מטעמי צדק למי שתביעתם לגמלה נדחתה.
  • במקרים שבהם העובדת אינה זכאית לגמלת שמירת הריון אך הרופא המליץ על מנוחה מעבודה, היא רשאית לנצל את ימי המחלה העומדים לרשותה (המעסיק אינו רשאי לשלול זאת ממנה).
  • אם הרופא המליץ על היעדרות חלקית של העובדת בשל הריונה והפחתת היקף המשרה, העובדת אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון. במקרה זה ההיעדרות נחשבת כהיעדרות מפאת מחלה, והעובדת תהיה זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין היעדרותה, בתנאי שעומדים לזכותה ימי מחלה צבורים.
  • אם העובדת אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, אך רופא אישר בכתב שסוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את עוברה או אותה בשל היותה בהריון, או מונעים ממנה לבצע את תפקידה, אזי רשאית העובדת לצאת לחופשה ללא תשלום. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לעובדת בהריון אשר נעדרה מעבודתה בשל סוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה.

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  פסקי דין