הקדמה:

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות זכאית, בהתאם לתנאים, לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי
מי שנעדרה מעבודתה באישור רפואי ואינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, תהיה זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, אם צברה די ימי מחלה
עובדת שילדה לפני תום 30 הימים של שמירת ההריון שאושרה לה עשויה להיות זכאית לגמלה לשמירת הריון אם לא נותרו לה מספיק ימי מחלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם לתנאים.

 • הגמלה נועדה לפצות את העובדת על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת הריון.
שימו לב

מהו מצב של שמירת הריון?

 • סעיף 58 לחוק ביטוח הלאומי מגדיר "שמירת הריון" כהיעדרות מעבודה בתקופת ההריון המתחייבת בשל אחד מאלה:
  • מצב רפואי הנובע מההריון ומסכן את האישה או את עוברה, בהתאם לאישור רפואי בכתב.
  • מצב שבו העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ובתנאי שלא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק (ראו פרטים נוספים לגבי איסור על העסקת עובדת בהריון בעבודות מסוכנות).

מי זכאית?

 • עובדת, שכירה או עצמאית, העונה על כל התנאים הבאים:
  1. היא תושבת ישראל.
  2. היא שילמה דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו הפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההריון.
  3. יש בידה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת הריון לתקופה של 30 ימים רצופים לפחות. ייתכן שיידרש אישור מרופא תעסוקתי, אם הסיבה לשמירת ההריון היא סכנה לעובדת או לעובר בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה.
  4. לא משולם לה תשלום עבור תקופת שמירת ההריון מגוף אחר (כגון דמי מחלה או ביטוח מהמעסיק).
 • תקופת השמירה הראשונה צריכה להיות 30 יום רצופים לפחות. לאחר מכן, כל תקופה נוספת של שמירת הריון צריכה להימשך 14 יום לפחות.

עובדת שנעדרה מהעבודה פחות מ-30 יום

 • ככלל, עובדת שנעדרה מהעבודה פחות מ-30 יום אינה זכאית לגמלה, אלא לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין תקופת ההיעדרות על חשבון ימי המחלה שצברה במקום העבודה.
 • מי שלא צברה די ימי מחלה רשאית לצאת לחופשה ללא תשלום, או שינוכו לה ימי חופשה עבור אותם ימים.
 • עם זאת, במקרה שאושרו לעובדת לפחות 30 ימי שמירת הריון והיא ילדה לפני שתמו 30 ימים, היא תהיה זכאית לגמלה לשמירת הריון אם לא צברה די ימי מחלה במקום העבודה (ומתקיימים שאר תנאי הזכאות לגמלה).

מי לא זכאית?

 • מי שנמצאת בשמירת הריון ויצאה לחו"ל אינה זכאית לגמלה מרגע יציאתה מהארץ (אם שמירת ההריון היא בשל סוג או סביבת העבודה, ניתן לצאת לחו"ל מבלי שהזכאות תפגע).
 • עובדת זרה וכל מי שאינה תושבת ישראל, אף אם היא עונה על שאר תנאי הזכאות שפורטו למעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה לתשלום גמלה לשמירת הריון מיד כשמתחילה שמירת ההריון, ולא יותר משנה לאחר תחילתה.
 • ניתן להגיש את התביעה בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • לטופס התביעה יש לצרף טופס אישור רפואי לשמירת הריון חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה.
 • במקרים שבהם סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, יש לצרף מכתב מהמעסיק לגבי אופי העבודה ואישורו על כך שלא נמצאה לעובדת עבודה חלופית. ייתכן שיידרש גם אישור מרופא תעסוקתי.
 • מעסיק של עובדת שכירה יאשר בטופס את הפרטים לגבי חודשי עבודתה ושכרה ב–10 החודשים שקדמו להפסקת העבודה. עובדת שעבדה אצל כמה מעסיקים, תצרף אל הטופס אישור מכל אחד מהם.
 • עובדת עצמאית תציין בטופס התביעה את סניף המוסד לביטוח לאומי שבו היא משלמת את דמי הביטוח.
 • מי שהיתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, בתקופה ששולמו עבורה דמי ביטוח, תצרף לתביעה אישור ממשרד הבריאות או זרוע העבודה על מקום ההכשרה או השיקום וזמן ההכשרה או השיקום.
 • רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בנוגע לאישור הרפואי.
 • ההחלטה אם קיימת זכאות לגמלה תינתן לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת הריון.
 • מועד תחילת הזכאות לגמלה לא יעלה על שבועיים לפני היום שבו נערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שעל פיה נקבע כי היא זקוקה לשמירת הריון.
 • הגמלה משולמת בכל 20 לחודש עבור החודש הקודם, בהתאם למספר הימים הקלנדריים שהיו באותו חודש (כולל שבתות וחגים).

קבלת גמלה עבור תקופה נוספת של שמירת הריון

 • כדי לקבל גמלה עבור תקופה נוספת של שמירת הריון יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס אישור רפואי לשמירת הריון, שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההריון.
 • המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההריון.

דיווח על המשך או על סיום שמירת ההריון

 • יש לדווח למוסד לביטוח לאומי בכל חודש על המשך תקופת שמירת ההריון, או על סיומה.
 • ניתן לדווח בדרכים הבאות:
  • באופן מקוון, באמצעות אתר שירות אישי.
  • בהתקשרות למוקד הטלפוני הממוחשב לשמירת ההריון, שמספרו 08-6509934.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

סכום הגמלה

 • שיעור הגמלה ליום יהיה שכר העובדת (החייב בדמי ביטוח) ב-3 החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב שמירת ההריון מחולק ב-90, או שכרה ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה מחולק ב- 180, לפי הגבוה מביניהם, ולא יותר מהסכום המירבי של 297.17 ש"ח ליום.
 • לשיעורי הסכום המירבי שנקבעו בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • עובדת שכירה שלא קיבלה שכר מלא ב-6 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה את עבודתה (בשל שמירת ההריון או בשל סיבה אחרת כגון שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה) ויש בידה אישורים מתאימים, תיבדק האפשרות להשלמת שכרה בחודשים אלה או לחישוב שכרה על-פי החודשים שקדמו לחודשים שבהם לא קיבלה שכר מלא.
  • על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובדת.
  • כמו כן, נקבע בחוזר כי תיתכן השלמת שכר לתקופה שהעובדת שהתה בה בחופשת לידה שהוארכה ללא תשלום דמי לידה (עבור לידה שקדמה להריון הנוכחי).
 • לעובדת עצמאית ששמירת ההריון שלה החלה מה- 27.04.2016 ואילך, תחושב הגמלה באופן הבא:
  • בשלב הראשון תשולם הגמלה לפי המקדמות.
  • עם קבלת השומה, תחושב הגמלה בשנית, על בסיס השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן.
 • על סכומי הגמלה שצויינו משולמת תוספת יוקר ומנוכים מהם דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.
 • מספר הימים שעבורם תשולם הגמלה הוא מספר הימים הקלנדריים באותו חודש, כולל שבתות וחגים.
דוגמה
בחודש אפריל שבו 30 ימים, זכאית האישה לתשלום יומי כפול 30 ימים (אם היתה בשמירת הריון במשך כל החודש), הכוללים בתוכם את כל השבתות ואת חג הפסח שחל במהלכו. לעומת זאת בחודש מרץ תהיה אישה זכאית לתשלום יומי כפול 31 יום.
הערת עריכה
על פי מייל מבלהה מיום 4.12.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 08:28, 4 בדצמבר 2016 (IST)
 • עובדת שחזרה מחופשת לידה ונכנסה להריון נוסף, שבעקבותיו עליה לצאת לשמירת הריון:
  • לצורך חישוב הגמלה של עובדת שיצאה לשמירת הריון לאחר חזרתה מחופשת הלידה, יילקח בחשבון השכר הרגיל שהיתה משתכרת אלמלא שהתה בחופשת לידה.
  • לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.

גובה הגמלה כשעובדת מועסקת במספר מקומות עבודה ונעדרה מחלק מהם בשל שמירת הריון

 • עובדת המועסקת במספר מקומות עבודה ונעדרה רק מחלק מהם בשל שמירת הריון, זכאית לגמלה לשמירת הריון על פי שכרה באותם מקום עבודה מהם נעדרה בשל שמירת הריון, וזאת עד לגובה תיקרת השכר היומי הקבועה בחוק.
 • בחישוב גובה הגמלה אין לקחת בחשבון את הכנסתה של העובדת במקומות עבודה אחרים, בהם לא נזקקה לשמירת הריון.
 • לקריאת פסק דין בסוגיה זו ראו כאן.

תשלום הפרשים לגמלה לשמירת הריון

זכאות לקצבת נכות מקרן הפנסיה (פנסיית נכות) במהלך שמירת הריון

שימו לב
יש לבדוק מראש אם קרן הפנסיה אכן משלמת קצבה במקרה של שמירת הריון ובאלו תנאים
 • הזכאות לגמלה לשמירת הריון מותנית בכך שהעובדת לא יכולה לעבוד במשך 30 יום לפחות. לעומת זאת הזכאות לקצבת נכות מקרן פנסיה (פנסיית נכות) תינתן רק אם חוסר היכולת לעבוד נמשך מעל 90 ימים (או פחות מכך אם תקנון הקרן מאפשר זאת).
 • ייתכן (אך לא בהכרח) שגובה הקצבה מקרן הפנסיה גבוה יותר מגובה הגמלה לשמירת הריון שהעובדת עשויה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי. למידע על דרך חישוב גובה הקצבה מקרן הפנסיה ראו חישוב גובה קצבת נכות מקרן פנסיה.
 • לא כל קרנות הפנסיה מאפשרות לקבל קצבת נכות במקרה של שמירת הריון ולכן מומלץ לבדוק מראש מול קרן הפנסיה שבה מבוטחת העובדת.

חשוב לדעת

 • עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת הריון מהביטוח הלאומי, אך מעדיפה בכל זאת לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי עבור הימים ששילם לה המעסיק. כמו כן, המעסיק רשאי שלא להסכים לשימוש בימי המחלה העומדים לרשות העובדת.
 • מי שקיבלה גמלה לשמירת הריון עד ללידה, ישולמו לה דמי לידה באופן אוטומטי מבלי שתצטרך להגיש תביעה לדמי לידה. התשלום יועבר לחשבון הבנק בהתאם לנתונים שנרשמו בטופס התביעה לגמלה לשמירת הריון.

אי זכאות לגמלה

 • עובדת עצמאית שתביעתה לגמלה לשמירת הריון נדחתה בשל פיגור בתשלום דמי הביטוח הלאומי עשויה להיות זכאית להענקה מטעמי צדק. למידע נוסף ראו הענקה מטעמי צדק למי שתביעתם לגמלה נדחתה.
 • במקרים שבהם העובדת אינה זכאית לגמלת שמירת הריון אך הרופא המליץ על מנוחה מעבודה, היא רשאית לנצל את ימי המחלה העומדים לרשותה (המעסיק אינו רשאי לשלול זאת ממנה).
 • אם הרופא המליץ על היעדרות חלקית של העובדת בשל הריונה והפחתת היקף המשרה, העובדת אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון. במקרה זה ההיעדרות נחשבת כהיעדרות מפאת מחלה, והעובדת תהיה זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בגין היעדרותה, בתנאי שעומדים לזכותה ימי מחלה צבורים.
 • אם העובדת אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון, אך רופא אישר בכתב שסוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את עוברה או אותה בשל היותה בהריון, או מונעים ממנה לבצע את תפקידה, אזי רשאית העובדת לצאת לחופשה ללא תשלום. למידע נוסף ראו חופשה ללא תשלום לעובדת בהריון אשר נעדרה מעבודתה בשל סוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין