מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

עובדים עצמאים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת בשנת 2017 היתה בין 2,070 ל-6,757 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים הכנסתם היתה בין 1,270 ש"ח ל-11,506 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה
הזכאות מותנית בכך שהעובד הגיש את הדוחות השנתיים למס הכנסה באופן מקוון ובמועד
את התביעה עבור שנת המס 2017 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 30.11.2018
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2017 - 2016, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה
לא ניתן יותר להגיש בדואר תביעה עבור שנת 2016, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2018
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954* . ניתן גם לבדוק אם יש זכאות באמצעות סימולטור רשות המסים
אזהרה
החל מינואר 2017 מענק עבודה לעצמאים ניתן כתשלום ולא בצורת קיזוז
החל מינואר 2017 עצמאים מקבלים את מענק העבודה במספר תשלומים שווים באותם מועדים שנקבעו לשכירים, ולא בצורת קיזוז ממס ההכנסה שהם צריכים לשלם, כפי שהיה נהוג לפני כן.

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים שכנסותיהם מעסק או ממשלח יד אינן עולות על סכומים מסוימים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם שלושת התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2018 עבור שנת המס 2017 נדרש שעד ליום 31.12.2017 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,070 ש"ח ונמוכה מ-6,148 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,070 ש"ח ונמוכה מ-6,757 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,270 ש"ח ונמוכה מ-9,422 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,270 ש"ח ונמוכה מ-11,506 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
  3. הם הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה באופן מקוון במועד שבו נדרשו להגישו (במקרה שניתנה להם אורכה להגשת הדו"ח, עד למועד האורכה שניתנה).
 • הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.06.2018.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2018 בקשה למענק עבור שנת המס 2017, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל- 31.12.2017 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

קבלת המענק

בקשות למענק עבודה עבור שנת 2015 ואילך

 • עצמאי שהגיש בקשה למענק עבודה לשנת 2015 קיבל את מלוא המענק בתשלום אחד שהועבר לחשבון הבנק שלו במהלך דצמבר 2016 (התשלום הוקדם לרגל חנוכה והחגים הנוצריים).
 • עצמאי שמגיש בקשה עבור שנת 2016 ואילך, יקבל את המענק במספר תשלומים, בדומה לשכירים. למידע נוסף ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

בקשות שהתיחסו לשנת המס 2014 או מוקדם יותר

 • סכום המענק לא שולם בפועל לזכאי אלא קוזז כנגד המס (מכל מקור כלשהו, כולל מס שבח) שהזכאי היה חייב לשלם בשנת המס שלגביה התייחס המענק.
 • אם גובה המענק עלה על גובה המס שהיה עליו לשלם באותה שנה (כלומר לא ניתן לקזז את מלוא סכום המענק כנגד המס שאותו היה חייב לשלם), ניתן היה לקזז את יתרת המענק שלא נוצלה במשך 3 שנות המס הבאות. אם בתום אותן 3 שנים נותרה יתרת מענק שלא ניתן היה לקזזה, יתרה זו משולמת בשנה שלאחר מכן בניכוי 25% מסכום היתרה.
דוגמה
עצמאי שהגיש תביעה לקבלת מענק עבור שנת המס 2014 ונמצא זכאי למענק בסך של 5,000 ש"ח.
 • אותו עצמאי יכל לקזז את סכום המענק כנגד המס שהוא חייב בו החל מהדו"ח שהוגש לשנת המס 2014, וב-3 שנות המס הבאות, כלומר, 2015, 2016 ו-2017.
 • אם לא נוצל כל סכום המענק כזיכוי ממס בשנות המס האמורות (לדוגמה: נוצלו 3,000 ש"ח בלבד), הוא יוכל לקבל את היתרה (2,000 ש"ח) בניכוי 25% (500 ש"ח), כלומר הוא יקבל בפועל 1,500 ש"ח אשר יועברו לחשבון הבנק שלו ב-17.07.2019.


חישוב גובה המענק

 • לצורך חישוב הכנסה מעסק או ממשלח יד (עבור עובדים עצמאים) יובאו בחשבון ההכנסות החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים שהמותרים בניכוי או בקיזוז על פי פקודת מס הכנסה ולאחר שנוכו מהם הסכומים הפטורים ממס, אך מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (בגין תשלומים שאינם קשורים לעסק עצמו), כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'.
 • עובדים שיש להם "הכנסה נוספת" או שלבן/בת הזוג יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", גובה המענק יופחת בהתאם לגובה הכנסות אלו.
 • הכנסה נוספת נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
  • קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמה: פנסיה), למעט קצבה המשולמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
  • גמלת נפגעי עבודה או נפגעי תאונות, המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 • לפירוט מלא של אופן חישוב גובה המענק ראו חישוב גובה מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il


חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה ייתכן שזכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • חשוב להגיש את התביעה במועד (לרוב לפני סוף חודש דצמבר).
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לעובד עצמאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רח' גרשון ש"ץ 21 תל-אביב 61576 ת.ד 57662 03-5103861

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות