הקדמה:

עובדים עצמאים בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת הייתה בטווח הסכומים שיופרטו בהמשך, עשויים להיות זכאים למענק עבודה
הזכאות מותנית בכך שהעובד הגיש את הדוחות השנתיים למס הכנסה באופן מקוון ובמועד
את התביעה עבור שנת המס 2020 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ל-30.11.2021
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2019 - 2020, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה
לא ניתן יותר להגיש בדואר תביעה עבור שנת 2019, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2021
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*. ניתן גם לבדוק אם יש זכאות באמצעות סימולטור רשות המסים
שימו לב
בעקבות משבר הקורונה נקבעו מספר הטבות בזכאות למענק עבודה. ראו פרטים נוספים בהמשך.

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים שהכנסותיהם מעסק או ממשלח יד אינן עולות על סכומים מסוימים המפורטים בהמשך.

 • גובה המענק נקבע לפי ההכנסה החייבת במס (לאחר שנוכו ממנה קיזוזים ופטורים, מלבד ניכויים אישיים) והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם).
 • למענק מוגדל בשיעור של 150% זכאים:
  • עובדות שהן אמהות לילד אחד או יותר (בתביעה עבור שנת 2018 זכאות זו חלה גם על עובדים שהם אבות).
  • עובדים שהם הורים לילד אחד או יותר שנמצאים אצלם וכלכלתם עליהם, והם חיים בנפרד מההורה השני וללא בני זוג הידועים בציבור.
 • כמו כן, בתביעה עבור שנת 2018 עשויה להינתן תוספת של 30% לעובד/ת הזכאי/ת למענק, אם לבן/בת זוגו ישנה הכנסה מעבודה או מעסק/משלח יד שאינה נמוכה מ-3,630 ש"ח לחודש בממוצע. התוספת תינתן עבור חודשים שלא התקבלה בהם הכנסה מקרוב משפחה.
 • ניתן לבדוק את הזכאות האישית למענק בשנתיים האחרונות באמצעות מחשבון רשות המסים (בדיקת הזכאות לשנת 2020 תתאפשר החל מה-10.06.2021).
 • כמו כן, ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב מענק עבודה.
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.
 • דף זה עוסק בזכאות של עובדים עצמאים בלבד. למידע על זכאותם של עובדים שכירים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם שלושת התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2021 עבור שנת המס 2020 נדרש שעד ליום 31.12.2020 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,090 ש"ח ונמוכה מ-6,198 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) מ-2,090 ש"ח ונמוכה מ-6,807 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,290 ש"ח ונמוכה מ-9,502 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,290 ש"ח ונמוכה מ-11,650 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלו (למידע נוסף).
  3. הם הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה באופן מקוון במועד שבו נדרשו להגישו (במקרה שניתנה להם אורכה להגשת הדו"ח, עד למועד האורכה שניתנה).
 • הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.01.2020.
דוגמה
 • עובדת בת 40 המרוויחה בממוצע 5,500 ש"ח ברוטו לחודש (66,000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 5,940 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים).
דוגמה
 • עובדת בת 32 שהרוויחה בממוצע 4,000 ש"ח ברוטו לחודש (48,000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 6,228 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים).

זכאות יורשים

 • החל משנת 2018, יורש חוקי (על-פי צו ירושה או צו קיום צוואה) של עובד שהיה יכול להגיש תביעה למענק עבודה אילו היה בחיים, זכאי להגיש את התביעה בשם המוריש.
 • התביעה תוגש במשרד השומה האזורי בצירוף המסמכים המפורטים בהליך הגשת התביעה, ובנוסף להם:
  • טופס ייפוי כח והצהרה החתום על-ידי כל היורשים החוקיים.
  • צילום תעודת זהות של המוריש ושל היורש (מגיש התביעה בפועל).
  • צילום המחאה(שיק) או אישור על חשבון בנק המתנהל על שם מיופה הכח.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2021 בקשה עבור שנת המס 2020, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.2020 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן כדי ליהנות מהמענק, יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה (הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך לפנות לשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה).
 • במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבלת מענק, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.
 • חשוב להגיש את התביעה במועד (לרוב לפני סוף חודש דצמבר).
 • לפירוט מלא של ההליך, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).
 • ניתן להגיש תביעה לקבלת המענק באיחור (לאחר תום המועד הרשמי להגשתה) בהליך מורכב יותר מאשר הגשת תביעה במועד. לפירוט מלא של ההליך, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) באיחור.
שימו לב
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום שמקבל המענק זכאי לו, הסכום החסר ישולם כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום שמקבל המענק זכאי לו, יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.

קבלת מענק עבור שנת 2020

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובדים במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.06.2021, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2021, 15.10.2021, 15.12.2021 ו-15.02.2022.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.09.2021, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2021, 15.12.2021 ו-15.02.2022.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.11.2021, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2021 ו-15.02.2022.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 810 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

ההכנסות הנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב הכנסה מעסק או ממשלח יד יובאו בחשבון ההכנסות החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים המותרים בניכוי או בקיזוז על-פי פקודת מס הכנסה ולאחר שנוכו מהן הסכומים הפטורים ממס, אך מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (בגין תשלומים שאינם קשורים לעסק עצמו), כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'.
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך ישנן קצבאות שמפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה ההכנסות הללו:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 - 2020 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו בהוראת שעה נוספת עד סוף 2020), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים (הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד). מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ש"ח.

הטבות בזכאות למענק עבודה בתקופת הקורונה

תוספת למענק עבודה

 • עובד שיימצא זכאי למענק עבודה עבור חודש (אחד או יותר) מהחודשים אפריל עד דצמבר 2020, יקבל תוספת למענק עבור כל חודש של זכאות למענק בתקופה זו.
 • התוספת תהיה בשיעור 62% מסכום המענק שהעובד זכאי לו עבור אותו חודש, ובתנאי שהסכום הכולל של התוספות שישולמו לעובד יהיה 1,000 ש"ח לפחות.

תשלום מקדמה

 • לעובדים שזכאים למענק עבור שנת המס 2019 ישולם סכום בשיעור 25% מהמענק, בתנאי שסכום זה יהיה 500 ש"ח לפחות.
 • התשלום (בשיעור 25% מהמענק) ייחשב כמקדמה על חשבון התוספת למענק בשיעור 62% עבור החודשים אפריל עד דצמבר 2020.
 • העברת המקדמות לזכאים החלה ב-30.09.2020 והיא תימשך עד תום 30 ימים מהיום שבו תיקבע זכאותו של כל עובד למענק עבור שנת המס 2019.
 • יתרת התוספת למענק תשולם לעובדים יחד עם מענק העבודה שישולם להם עבור שנת 2020 (לאחר שיופחת מהתוספת סכום המקדמה ובתנאי שהסכום שיופחת לא יעלה על סכום התוספת).
 • עובד ששולמה לו מקדמה ולא יימצא זכאי לתוספת למענק לא יידרש להחזיר את המקדמה.
 • למקדמה לא יהיו זכאים:
  • מי שהיה זכאי לדמי אבטלה עבור כל החודשים אפריל עד יולי 2020 (לא כולל מי שהייתה לו הכנסה מעבודה או ממשלח יד, שנוכתה מדמי האבטלה באותם חודשים).
  • מי שיגיש אחרי ה-31.12.2020 את התביעה למענק עבודה עבור שנת 2019.

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המיסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון *4954 (*מסים) או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 15:30-08:15
  • באמצעות פנייה מקוונת

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת.ד. 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' אינשטיין 68, תל אביב - יפו 6946318 03-5347538
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים


תודות