הקדמה:

עובדים עצמאים בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת הייתה בטווח הסכומים שיופרטו בהמשך עשויים להיות זכאים למענק עבודה
הזכאות מותנית בכך שהעובדים הגישו את הדוחות השנתיים למס הכנסה באופן מקוון ובמועד
הזכאות למענק היא שנתית ויש להגיש תביעה בכל שנה. ניתן לבדוק את הזכאות בסימולטור של רשות המסים
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה יכולים להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה מוגשת התביעה. את התביעה לשנת המס 2021 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד ל-30.11.2022
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*
שימו לב
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים החל מינואר 2022 נקבעו הקלות לנשים בגיל 67-60. ראו פרטים נוספים בהמשך.

תוכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים שהכנסותיהם מעסק או ממשלח יד לא עולות על הסכומים שיפורטו בהמשך.

 • גובה המענק נקבע לפי ההכנסה החייבת במס (אחרי שנוכו ממנה קיזוזים ופטורים, מלבד ניכויים אישיים) והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם.
 • למענק מוגדל בשיעור 150% זכאים:
  • עובדות שהן אמהות לילד אחד או יותר.
  • עובדים שהם הורים לילד אחד או יותר שנמצאים אצלם וכלכלתם עליהם, והם חיים בנפרד מההורה השני וללא בני זוג הידועים בציבור.
 • ניתן לבדוק את הזכאות האישית למענק בשנתיים האחרונות באמצעות מחשבון רשות המסים (בדיקת הזכאות לשנת 2021 תתאפשר החל מ- 10.06.2022).
 • כמו כן, ניתן להיעזר בסימולטור לחישוב מענק עבודה.
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.
 • דף זה עוסק בזכאות של עובדים עצמאים בלבד. למידע על הזכאות של עובדים שכירים ראו מענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מי זכאי?

 • עובדים עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם שלושת התנאים הבאים:
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק (למשל, בבקשה למענק שמוגשת ב-2022 עבור שנת המס 2021 נדרש שעד ל-31.12.2021 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים)גבוהה מ-2,130 ש"ח ונמוכה מ-6,420 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,130 ש"ח ונמוכה מ-7,030 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,310 ש"ח ונמוכה מ-9,710 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם החייבות במס מעסק או ממשלח יד במספר חודשי הפעילות העסקית (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,310 ש"ח ונמוכה מ-11,860 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם (למידע נוסף).
  3. הם הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה באופן מקוון במועד שבו נדרשו להגישו (במקרה שניתנה להם אורכה להגשת הדו"ח, עד למועד האורכה שניתנה).
 • הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב-01.01.2022.
 • יורשים של עובד/ת שנפטר/ה זכאים להגיש את התביעה בשם העובד/ת. למידע נוסף ראו תשלום מענק עבודה ליורשים של עובד שנפטר.

נשים בגיל 67-60

 • בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים, בתביעות עבור שנת 2022 ואילך:
  • נשים שימלאו להן 67-60 בשנה שעבורה מוגשת התביעה יהיו זכאיות למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהן מעבודה או מעסק במספר חודשי עבודתן בפועל גבוהה מ-800 ש"ח ונמוכה מ-7,750 ש"ח. זאת בתנאי שמתקיימים לגביהן שאר תנאי הזכאות.
  • המענק יחושב לפי תנאי הזכאות הקודמים או לפי התנאים החדשים, כך שיתקבל הסכום הגבוה יותר מבין האפשרויות.
 • למידע נוסף ראו אתר רשות המיסים וסעיף 6ה לחוק.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים ב-2022 בקשה עבור שנת המס 2021 יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-2021.31.12 טרם מלאו להם 19.

תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

שימו לב
 • אם סכום המענק ששולם נמוך מהסכום שמקבלי המענק זכאים לו, הסכום החסר ישולם כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • אם סכום המענק ששולם גבוה מהסכום שמקבלי המענק זכאים לו, יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.

קבלת מענק עבור שנת 2021

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובדים במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד 30.06.2022, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2022, 15.10.2022, 15.12.2022 ו-15.02.2023.
  • בתביעה שתוגש עד 30.09.2022, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2022, 15.12.2022 ו-15.02.2023.
  • בתביעה שתוגש עד 30.11.2022, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2022 ו-15.02.2023.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 820 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

ההכנסות שנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב הכנסה מעסק או ממשלח יד יובאו בחשבון ההכנסות החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים המותרים בניכוי או בקיזוז על-פי פקודת מס הכנסה ולאחר שנוכו מהן הסכומים הפטורים ממס, אך מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (בגין תשלומים שאינם קשורים לעסק עצמו), כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'.
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת היריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך קצבאות מסוימות מפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסות אלה:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו עד סוף 2022), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד.
 • מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהייתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ש"ח.

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המיסים אל העובד.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • עם זאת, במקרה של תשלום מזונות שהעובד חייב בהם על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • מי שאינם מרוצים מהקביעה על זכאותם למענק יכולים להגיש השגה בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המיסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגישו השגה ומעוניינים לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכולים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הם מתגוררים.

מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון *4954 (*מסים) או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 15:45-08:15
  • באמצעות פנייה מקוונת

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר יוזמות עתיד דרך מנחם בגין 53, תל אביב (קומה 1) ת"ד 51249 מיקוד 6713812 2074*
אתר עמותת גבהים- עמותה לקליטת עלייה רח' השרון 13, רעננה 09-7904723
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

ארגוני סיוע בתחום הביטוח הפנסיוני

ארגוני סיוע בתחום התעסוקה


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות