הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי) (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה
את התביעה עבור שנת המס 2017 ניתן להגיש בסניפי הדואר החל מה- 01.01.2018 עד ל- 30.11.2018
מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2016 - 2017. ניתן להגיש תביעה מקוונת עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת
האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2016 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2018
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*
להסבר על קבלת מענק עבודה לשנת המס 2017, ראו עלון רשות המסים

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • הזכאות לקבלת מענק עבודה היא שנתית ויש צורך להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים שכירים ועצמאים העונים על כל תנאי הזכאות. למידע נוסף, ראו מענק עבודה (סעיף "מי זכאי").
 • יש לוודא כי הדוחות השנתיים למס הכנסה יוגשו במועד:
  • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדו"ח:
   • יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ליום 30.04.2018.
   • אם ניתנת אורכה להגשת הדו"ח, ניתן להגישו עד לתום מועד האורכה שנקבעה.
  • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, על המעסיק להעביר באופן מקוון דו"ח 856 / 126 לשנת המס 2017 עד ליום 30.04.2018.

שלבי ההליך

הגשת תביעה באופן מקוון

 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים.
 • את התביעה המקוונת ניתן להגיש עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
דוגמה
 • עד סוף דצמבר 2018 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2016 ועבור שנת המס 2017 (למי שהגישו תביעה קודמת במהלך שנתיים אלה).
 • עד סוף דצמבר 2019 ניתן להגיש תביעה מקוונת עבור שנת המס 2017 ועבור שנת המס 2018 (למי שהגישו תביעה קודמת במהלך שנתיים אלה).

הגשת תביעה בסניפי הדואר

 • בסניפי הדואר ניתן להגיש את התביעה עבור שנת המס 2017 עד ליום 30.11.2018.
 • יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי דואר ישראל (לא ניתן להגיש תביעה למענק עבודה באמצעות ייפוי כוח), עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • העתק של המחאה (צ'ק) של חשבון הבנק האישי אליו מעוניינים שיועבר המענק, או אישור רשמי מסניף הבנק בו מתנהל החשבון.
 • בסניף הדואר יש להזדהות בפני פקיד הדואר באמצעות תעודת הזהות ולמסור את הפרטים הבאים:
  • מס' מעסיקים (לרבות מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו למגיש/ת התביעה ולבן/בת הזוג בשנת המס הקודמת.
  • האם מגיש/ת התביעה עבד/ה כעצמאי/ת בשנת המס הקודמת.
  • כתובת למשלוח דואר.
  • פרטי חשבון בנק אליו יועבר המענק.
 • התביעה מוגשת על-גבי טופס תביעה ממוחשב.
 • פקיד הדואר ישאל את הפונה את השאלות המופיעות בטופס ויקליד את התשובות.
 • הטופס כולל את החלקים הבאים:
  • חלק עליון -
   • חלק זה יישאר אצל מגיש/ת התביעה ויהווה אישור קבלה על הגשת התביעה לקבלת המענק.
   • בחלק העליון ישנו פירוט של הנושאים הבאים:
    • מס' התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה.
    • פרטים על מס' הטלפון של המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים.
    • חשוב לשמור את טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: 4954* (כוכבית מסים), 1-222-4954 או 02-5656400, או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס, ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד השירות הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.
  • חלק תחתון -
   • חלק זה, הכולל את כל נתוני התביעה לקבלת המענק, נתוני הפונה והצהרתו, יישאר בידי פקיד הדואר.
   • פקיד הדואר יחתים את מגיש/ת התביעה על נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.
 • לאחר הגשת התביעה, בודקת רשות המסים אם העובד עומד בתנאי הזכאות בהתאם להכנסתו בתקופה הרלוונטית לתביעה, מצבו האישי (גיל + מס' ילדים) ומספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי.
 • אם מגיש/ת התביעה עומד/ת בתנאי הזכאות, יחושב גובה מענק העבודה המגיע לו.
 • הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדו"חות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
 • רשות המסים תקבע לגבי הזכאות ושיעור המענק בתוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה, או עד ה- 15.07.2018, לפי המאוחר מביניהם.
 • מועד הגשת התביעה ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה במלואה, כולל הגשת מסמכים נוספים, אם נדרשו.
דוגמה
שכיר שמעסיקו לא הגיש למס הכנסה דוח 126, יקבל פנייה להשלמת הפרטים. המועד שבו יוגש הדו"ח ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה.

קבלת מענק עבודה עבור שנת 2017

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובד במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.06.2018, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2018, 15.10.2018, 15.12.2018 ו- 15.02.2019.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.09.2018, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2018, 15.12.2018 ו- 15.02.2019.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.11.2018, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2018 ו- 15.02.2019.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 800 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.
 • עובדים עצמאים:

ערעור על גובה המענק

 • עובדים המעוניינים לערער על סכום המענק שנקבע להם, יכולים לעשות זאת באמצעות הגשת פנייה מנומקת בכתב, המפרטת את הסיבות בגינן אינם מסכימים עם הקביעה.
 • יש להגיש את הערעור לפקיד השומה במקום המגורים בתוך 30 יום ממועד קבלת הקביעה.
 • עובדים המעוניינים לערער על ההחלטה בעניין הערעור שהגישו, יכולים לערער על הקביעה בבית המשפט המחוזי באיזור מגוריהם.

הגשת תביעה באיחור

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il

חשוב לדעת

 • רשות המסים רשאית, ביוזמתה או לפי דרישת מגיש/ת התביעה לתקן את קביעתה, בתוך 3 שנים מיום שניתנה, אם התגלו עובדות חדשות או נמצא כי נפלה טעות בקביעת המענק.
 • מסירת מידע כוזב בנוגע לכל דבר או עניין המשפיעים על זכאות למענק עבודה הינה עבירה פלילית, שדינה עד שנת מאסר.
 • מי שמסר מידע כוזב בטופס התביעה למענק עבודה, לא יהא זכאי לקבלת מענק בשנה שבה הגיש את המידע הכוזב ובשנתיים שלאחר מכן.
 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שניתן לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

תודות